Invitasjon til medforskingsseminar

Medforsking:
Som å kaste seg ut i kaldt vatn – eller?

Tenkjer du at medforsking kan gjere forskingsprosjektet ditt betre?
….og/eller…
er du berre nyfiken ???

Det er semje om at brukarerfaring er viktig når ein skal forbetre tenestene. Brukarstemma har ein naturleg og rettmessig plass innan sosial- og helsetenestene. I den tilhøyrande forskinga er brukarstemma mindre tydeleg og inkludering av menneske med erfaringskompetanse er svært omstridt.

Sidan forsking aldri er verdifri og nøytral, kan medforskarar gjer forskinga betre frå ulike perspektiv, som til dømes at brukarane har rett til å vere med på å bestemme fordi dei er brukarar, borgarar eller fordi ein skaper betre tenester på den måten.

Det er likevel slik at sjølv om medforsking er politisk korrekt, tidvis nødvendig for finansiering, og kan føre til betre forsking, så er det ikkje alltid bra. I alle fall om ein ikkje reflekterer over etiske og praktiske utfordringar.

Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid inviterer derfor til seminar der vi diskuterer problemstillingar og vurderer løysingar som kan avhjelpe etiske og praktiske utfordringar.

Seminaret startar med innlegg frå tre ulike område. Deretter deler vi oss i grupper og diskuterer etiske og praktiske utfordringar som er knytt til områda barn, psykisk helse, utviklingshemming og eventuelt anna . Kvar gruppe lagar ein liten tekst som vert gjort tilgjengeleg her på bloggen. Til slutt samlast vi og freistar å finne dei viktigaste fellesnemnarane.

Tid: Måndag 24. september 2018 kl. 10.30 – 15.30
Stad: Høgskulen i Molde
Kostnad: Inga deltakaravgift. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Introduksjon og gruppearbeid med mål om å skrive blogginnlegg.
Påmelding: Webskjema med val av grupper
Frist: Måndag 17/9 kl 1600
Program: Dette vil kome oppdatert
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no

Program

 

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) – for bachelorstudenter i helse- og sosialfag

Både forskning og erfaring viser at et godt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er til pasientens beste, og det å lære å samarbeide tverrprofesjonelt vil spille en sentral rolle i helse- og sosialfagutdanningene i årene framover. Men det kan være utfordrende å tilegne seg tverrprofesjonell samarbeidskompetanse, blant annet fordi det er en type kompetanse som ikke er enkel og entydig. I denne boken forsøker vi derfor å vise hvordan et samarbeid mellom de ulike helse- og sosialprofesjonene kan fungere i praksis, ved å beskrive eksempeltilfeller der du som leser møter ulike pasienter/brukere og arbeidstakere i en fiktiv kommune. De samme personene dukker opp flere ganger gjennom hele boken.

Boken reflekterer over tverrprofesjonelt samarbeid både i konkrete samarbeidssituasjoner og i forbindelse med ledelse og ledelsesstrukturer i og mellom helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Målgruppen er først og fremst studenter på bachelorutdanningene innenfor helse- og sosialfag.

Bokens redaktører arbeider ved NTNU i Ålesund og Høgskolen i Molde.

Synnøve Hofseth Almås er dosent i tverrprofesjonell læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun er utdannet bioingeniør, har hovedfag i helsefag med pedagogikk som spesialfag og doktorgrad i tverrprofesjonell samarbeidslæring. Almås har utviklet og forsket på ulike modeller for tverrprofesjonell læring. Hun er redaksjonsmedlem i Journal of Interprofessional Care.
Frøydis Vasset er førsteamanuensis i helsefag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun er utdannet sykepleier og har master i samfunnsplanlegging og doktorgrad i ledelse fra Universitetet i Stavanger. Vasset forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, medarbeidersamtaler, samtaleteknikker og ledelse. I 2017 ga hun ut boken Medarbeidersamtaler. Hun er også fagredaktør ved Nordisk tidsskrift for helseforskning.
Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Forskningsinteressene hans er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning samt utvikling av ny forskningsmetodikk innenfor disse feltene. Han har en bistilling ved Senter for innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger, der han jobber spesielt med innovasjon i offentlig sektor. Han er også medredaktør i Journal of Interprofessional Care.

Secondments i Bournemouth/England

Førstelektor Cecilie Utheim Grønvik og førsteamanuensis Trude Fløystad Eines fra Høgskolen i Molde, er for tiden på et 15 dagers opphold i Bournemouth. De deltar i et forskningsprosjekt, finansiert av EU, som heter CO-LAB (Improving collaborative working between correctional and mental health services). Prosjektet koordineres fra UiS. Det startet 1. februar 2017 og varer i fire år.

Både professor i sosialt arbeid Elisabeth Willumsen ved Institutt for helsefag (UiS) og Atle Ødegård (HiM og UiS), har deltatt i arbeidet med søknaden og skal jobber aktivt i prosjektet. Førsteamanuensis Siv Sæbjørnsen leder prosjektet for Høgskolen i Molde. I tillegg deltar flere andre ansatte ved HiM og UiS i prosjektet med tverrprofesjonell kompetanse.

Footprints-prosjektet ble etablert i 2004. Dette er en organisasjon som veileder menn og kvinner som har sonet ferdig. Målet med deres arbeid er å bidra til integrering i lokalsamfunnet. Mentorer, som består av frivillige, støtter og veileder sine klienter og gir dem den hjelpen de trenger for å leve et meningsfylt liv uten å begå nye kriminelle handlinger. Footprints har kontor i byen Poole helt sør i England – nær Bournemouth.

Ett av tiltakene Footprints driver er «Life works» – der tidligere innsatte får arbeidstrening og veiledning i prosesser knyttet til jobbsøking.

 

I løpet av oppholdet fra 7. – 21. juni 2018 har Cecilie og Trude bl.a hatt kontakt med professor Jonathan Parker ved universitetet i Bournemouth. Han er også er en viktig bidragsyter inn i EU-prosjektet – CO-LAB.

Trude F. Eines, Cecilie U. Grønvik og Jonathan Parker

Forskingsgruppa har fått samarbeidsavtale

11/5 inngjekk Høgskulen i Volda ein samarbeidsavtale med Barneblikksatsinga til Helse Møre og Romsdal for perioden 2018-2021. Arbeidet er knytt til forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid, og dermed eit felles tiltak mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Det er presisert i avtalen av Høgskolen i Molde er ein naturleg bidragsytar i alle tiltak.

Samarbeidsavtalen omfattar forskings- og utviklingssamarbeid med mål om å utvikle og gjennomføre forskingsprosjekt med utgangspunkt i Barneblikksatsinga. På denne måten søkjer ein å skape kunnskap som er relevant for båe partar, styrke samarbeidet mellom Barneblikksatsinga og høgskulane og styrke samhandlinga mellom praksis- og utdanningsfeltet.

Barneblikksatsinga skal bidra med kunnskap om feltet og gi tilgang til feltet, medan høgskulane bidrar med forskingsbasert kunnskap og metodekunnskapen som skal til for å gjennomføre prosjekta.

Den naturlege fordelinga er at satsinga dekkjer den tida som går med til å svare på dei spørsmåla som satsinga søkjer, medan høgskulane kan bidra med eigeninnsats/finansiering på dei områda forskingsmiljøa finn særleg interessante å utvikle kunnskapar på. Målet er at ein gjennom diskusjonar kan oppnå stort overlapp mellom desse områda, slik at ein oppnår meirverdi for båe partar.

Barneblikksatsinga sin nettstad finn du her:
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk

 

 

Samhandling – som ringar i vatn

I forrige uke (31 mai 2018) deltok jeg på en konferanse i Geiranger. Konferansen het Samhandling – som ringar i vatn og ble arrangert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KoRus og NAPHA.

Målgruppa var ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten som arbeider med rus- og psykisk helsearbeid. I tillegg var bruker og pårørendeorganisasjoner velkomne til å delta. Tema i år var tvang, etikk og samhandling og tittelen var «Kven bestemmer – eigentleg?»

I alt deltok omkring 200 personer på konferansen.

Selv holdt jeg et innlegg som fikk navnet Should I stay or should I go – der jeg la vekt på rolleforventninger i tverrprofesjonelt samarbeid. Denne gangen tok jeg utgangspunkt i «kjernerollemodellen» (Brask, Østby og Ødegård, 2016) og deretter presenterte jeg noen aspekter ved PINCOM (Ødegård, 2006). Presentasjonen er tilgjengelig på linken nedenfor – der også alle de andre presentasjonene kan lastes ned. Blant annet finnes en svært relevant presentasjon av professor Aslak Syse – om tvang og makt!!

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/Samhandling—som-ringar-i-vatn-29-31-mai-2018/

Atle

Referanser:
Brask, O. D., Østby, M. og Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell. Bergen: Fagbokforlaget.
Ødegård, A., (2006). Exploring perceptions of interprofessional collaboration in child mental health care. International Journal of Integrated Care 6 (18 December):http://www.ijic.org/.

Samarbeid med Sverige

For noen måneder siden fikk jeg en henvendelse fra professor Johan Berlin, som arbeider ved Högskolan Vest, som ligger i Trollhättan (Sverige). Johan Berlin leder et forskningsnettverk som heter Nätverk for samverkansforskning, som har hundre medlemmer. Hensikten med nettverket er – som det heter på hjemmesidene «att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problem-ställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar. Nätverket ska även bevaka den internationella forskningen, samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till nätverket för att möjliggöra internationella jämförelser».


Johan Berlin leder forskernettverket – her sammen med andre deltakere – i Stockholm 23 april 2018.

Jeg presenterte noen sentrale sider ved min forskning – spesielt utvikling av PINCOM og PINCOM-Q. Dette er forskningsmetodikk er nærmere beskrevet her: https://nexusipe.org/informing/resource-center/pincom-q-perception-interprofessional-collaboration-model-questionnaire.

Forskning-seminaret var i Stockholm 23/4-18. I alt deltok tjuefire forskere og klinikere – fra ulike deler av det svenske forskersamfunnet som er opptatt av tverrprofesjonelt samarbeid og tilstøtende fenomener. Programmet for seminaret finner her: https://www.samverkansforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Program-nätverksmöte-180424.pdf

Det er gode muligheter for interesserte i å delta i dette nettverket – det være PhD kandidater eller andre. Se evt. denne hjemmesiden for mer informasjon: https://www.samverkansforskning.se/

Atle Ødegård

TPS professorer blir med videre!

Forskningsgruppen tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning (TPS gruppa) er stolt over å ha knyttet til seg to av de fremste forskerne innen feltet. Elisabeth Willumsen og Susanne Lindqvist er begge professorer med omfattende forskning og undervisning bak seg. De vil begge samarbeide med deltagerne tilknyttet TPS-gruppa – dvs videreføring av prosjekter, samt etablering av nye. Vi ser frem til gode, spennende og hyggelige samarbeid i tiden som kommer!

Susanne Lindqvist, is Professor of Interprofessional Practice at the University of East Anglia, Norwich UK. Since 2002, she has dedicated her career to developing interprofessional learning (IPL) opportunities for health and social care students and professionals.  Lindqvist is involved in research and publications around IPL, interprofessional attitudes, interprofessional communication and patient involvement.  Susanne is Director of the Centre for Interprofessional Practice and Professor II at Molde University College.

Elisabeth Willumsen, er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet sosionom, har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad i folkehelsevitenskap på temaet tverrprofesjonelt samarbeid i barneverntjenesten. Willumsen forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, velferdstjenester, sosial innovasjon og brukermedvirkning. I tillegg til å være professor ll ved Høgskolen i Molde og har hun også en bistilling ved Senter for Innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger.

Atle Ødegård,
Professor og leder for forskningsgruppa TPS

Nytt samarbeidsområde for forskingsgruppa

Barneblikksatsinga til Helse Møre og Romsdal ønskjer å inngå samarbeidsavtale med forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid. Målet er å utvikle forskingsprosjekt med utgangspunkt i Barneblikksatsinga.

Barneblikksatsinga skal bidra med kunnskap om feltet og gi tilgang til feltet, medan høgskulane bidrar med forskingsbasert kunnskap og metodekunnskapen som skal til for å gjennomføre prosjekta. Ein viktig grunn til at vi kan få denne avtalen, er det store kontaktnettet som vi har nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser føre oss ein arbeidsmodell der evalueringa og forskinga vert utvikla og gjennomført i nært samarbeid mellom helseføretaket og høgskulane. Det å kombinere den lokale og praktiske kunnskapen dei tilsette i tenestene har med vår forskings- og fagkompetanse meiner vi er avgjerande for å få til gode evaluerings- og forskingsprosjekt som bidreg til utvikling av tenestene.

Delprosjekta vil bli oppretta som sjølvstendige prosjekt med sjølvstendig finansiering. Ein må inngå kontrakt for kvart av desse prosjekta, som gjennom ein prosjektplan spesifiserer kvar part sin innsats i form av arbeid og økonomiske midlar.

I tillegg til oppfølging, hjelp og diskusjonar vil forskinga innan området bidra med til dømes rapportar, kronikkar, bokkapittel og forskingsartiklar på feltet. Desse vil både fungere som dokumentasjon på satsinga og bidra til at satsinga kan gjerast betre kjent.

 

Stipend til fagboka «Du spiller på et lag!»

Synnøve Hofseth Almås, Frøydis Vasset og Atle Ødegård har for ei tid sidan fått stipend frå Fagbokforlaget for å skrive bok. Boka skal heite:  Du spiller på et lag! Lær deg tverrprofesjonelt samarbeid.

Boka er retta mot helse- og sosialfagsstudentar og forfatterane skal bruke eksempel frå yrkesfeltet for å vise korleis tverrprofesjonelt samarbeid fungerer i praksis. Målet er å legge til rette for og oppmuntre til refleksjon over eiga yrkesutøving.

Atle Ødegård, som vi kjenner godt frå forskinggruppa vår, seier at det er spesielt kjekt at stipendet er tildelt ei tverrprofesjonell gruppe som skal skrive om tverrprofesjonalitet. Synnøve Hofseth Almås er bioingeniør, Frøydis Vasset er sjukepleiar og Atle sjølv er psykolog.

I tillegg til desse tre, er Hans Petter Iversen, Ole David Brask, Susanne Lindqvist, Berit Dahl Misund, Elisabeth Willumsen, Ingunn Aase og Tore Sirnes også med i forfattargruppa.

Vi ser fram til at boka kjem i sal – truleg hausten 2018