Samarbeid med Sverige

For noen måneder siden fikk jeg en henvendelse fra professor Johan Berlin, som arbeider ved Högskolan Vest, som ligger i Trollhättan (Sverige). Johan Berlin leder et forskningsnettverk som heter Nätverk for samverkansforskning, som har hundre medlemmer. Hensikten med nettverket er – som det heter på hjemmesidene «att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problem-ställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar. Nätverket ska även bevaka den internationella forskningen, samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till nätverket för att möjliggöra internationella jämförelser».


Johan Berlin leder forskernettverket – her sammen med andre deltakere – i Stockholm 23 april 2018.

Jeg presenterte noen sentrale sider ved min forskning – spesielt utvikling av PINCOM og PINCOM-Q. Dette er forskningsmetodikk er nærmere beskrevet her: https://nexusipe.org/informing/resource-center/pincom-q-perception-interprofessional-collaboration-model-questionnaire.

Forskning-seminaret var i Stockholm 23/4-18. I alt deltok tjuefire forskere og klinikere – fra ulike deler av det svenske forskersamfunnet som er opptatt av tverrprofesjonelt samarbeid og tilstøtende fenomener. Programmet for seminaret finner her: https://www.samverkansforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Program-nätverksmöte-180424.pdf

Det er gode muligheter for interesserte i å delta i dette nettverket – det være PhD kandidater eller andre. Se evt. denne hjemmesiden for mer informasjon: https://www.samverkansforskning.se/

Atle Ødegård

TPS professorer blir med videre!

Forskningsgruppen tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning (TPS gruppa) er stolt over å ha knyttet til seg to av de fremste forskerne innen feltet. Elisabeth Willumsen og Susanne Lindqvist er begge professorer med omfattende forskning og undervisning bak seg. De vil begge samarbeide med deltagerne tilknyttet TPS-gruppa – dvs videreføring av prosjekter, samt etablering av nye. Vi ser frem til gode, spennende og hyggelige samarbeid i tiden som kommer!

Susanne Lindqvist, is Professor of Interprofessional Practice at the University of East Anglia, Norwich UK. Since 2002, she has dedicated her career to developing interprofessional learning (IPL) opportunities for health and social care students and professionals.  Lindqvist is involved in research and publications around IPL, interprofessional attitudes, interprofessional communication and patient involvement.  Susanne is Director of the Centre for Interprofessional Practice and Professor II at Molde University College.

Elisabeth Willumsen, er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet sosionom, har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad i folkehelsevitenskap på temaet tverrprofesjonelt samarbeid i barneverntjenesten. Willumsen forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, velferdstjenester, sosial innovasjon og brukermedvirkning. I tillegg til å være professor ll ved Høgskolen i Molde og har hun også en bistilling ved Senter for Innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger.

Atle Ødegård,
Professor og leder for forskningsgruppa TPS

Nytt samarbeidsområde for forskingsgruppa

Barneblikksatsinga til Helse Møre og Romsdal ønskjer å inngå samarbeidsavtale med forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid. Målet er å utvikle forskingsprosjekt med utgangspunkt i Barneblikksatsinga.

Barneblikksatsinga skal bidra med kunnskap om feltet og gi tilgang til feltet, medan høgskulane bidrar med forskingsbasert kunnskap og metodekunnskapen som skal til for å gjennomføre prosjekta. Ein viktig grunn til at vi kan få denne avtalen, er det store kontaktnettet som vi har nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser føre oss ein arbeidsmodell der evalueringa og forskinga vert utvikla og gjennomført i nært samarbeid mellom helseføretaket og høgskulane. Det å kombinere den lokale og praktiske kunnskapen dei tilsette i tenestene har med vår forskings- og fagkompetanse meiner vi er avgjerande for å få til gode evaluerings- og forskingsprosjekt som bidreg til utvikling av tenestene.

Delprosjekta vil bli oppretta som sjølvstendige prosjekt med sjølvstendig finansiering. Ein må inngå kontrakt for kvart av desse prosjekta, som gjennom ein prosjektplan spesifiserer kvar part sin innsats i form av arbeid og økonomiske midlar.

I tillegg til oppfølging, hjelp og diskusjonar vil forskinga innan området bidra med til dømes rapportar, kronikkar, bokkapittel og forskingsartiklar på feltet. Desse vil både fungere som dokumentasjon på satsinga og bidra til at satsinga kan gjerast betre kjent.

 

Stipend til fagboka «Du spiller på et lag!»

Synnøve Hofseth Almås, Frøydis Vasset og Atle Ødegård har for ei tid sidan fått stipend frå Fagbokforlaget for å skrive bok. Boka skal heite:  Du spiller på et lag! Lær deg tverrprofesjonelt samarbeid.

Boka er retta mot helse- og sosialfagsstudentar og forfatterane skal bruke eksempel frå yrkesfeltet for å vise korleis tverrprofesjonelt samarbeid fungerer i praksis. Målet er å legge til rette for og oppmuntre til refleksjon over eiga yrkesutøving.

Atle Ødegård, som vi kjenner godt frå forskinggruppa vår, seier at det er spesielt kjekt at stipendet er tildelt ei tverrprofesjonell gruppe som skal skrive om tverrprofesjonalitet. Synnøve Hofseth Almås er bioingeniør, Frøydis Vasset er sjukepleiar og Atle sjølv er psykolog.

I tillegg til desse tre, er Hans Petter Iversen, Ole David Brask, Susanne Lindqvist, Berit Dahl Misund, Elisabeth Willumsen, Ingunn Aase og Tore Sirnes også med i forfattargruppa.

Vi ser fram til at boka kjem i sal – truleg hausten 2018

Invitasjon til Tekster i prosess – April 2018

Vi gjentek suksessen frå februar!

Er du interessert i tverrprofesjonelt samarbeid?
….og/eller…
Har du ein tekst det kunne vært bra å få tilbakemelding på?

Det er kjekkare å gå (forskings)vegen saman med andre….

Tekster i prosess er ein arena der du kan få og teste ut idear. Du kan enten presentere ein ide til ein tekst, eller du kan delta utan andre forpliktingar enn å lytte, lære og diskutere.

Samlinga er primært retta mot Fjordkonferansen 2018, der temaet er «modellar». MEN alle idear til tekster som er relevante for tverrprofesjonelt samarbeid er velkomne.

Tid: Torsdag 12. april 2018 kl. 10.00 – ca 15.00
Stad: Thon Hotell Ålesund
Kostnad: Inga deltakaravgift. Varm lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 5/4 kl 1200 for både påmelding og abstrakt/paper. Grunnen til kl 1200 er at vi må melde antal til hotellet ei veke før.
Program: Dette vil bli oppdatert etter kvart som vi mottek ønskje om presentasjonar
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg 😉

Abstrakt på maks 250 ord vert å sende seinast 5/4 2018 til roar.stokken@hivolda.no

VELKOMMEN!

Helsing
Bente Hasle, Hans Petter Iversen, Roar Stokken, Atle Ødegård

Tekster i prosesess vart ein suksess – igjen

Bente Hasle starta med eit foredrag om prosjektet TPS i Vest og delte erfaringane derifrå. I føredraget var basert på erfaringane med nettbaserte tverrprofesjonelle grupper mellom studentar innan helse- og sosialfaga ved universiteta og høgskulane på vestlandet. Hovudfunna er knytt til korleis den nettbaserte arenaen er med på å forme føresetnadane for samarbeidet i gruppene.

Etter innleiinga gjekk vi over i seminarfasen der kvart innlegg får 25 minutt; 10-15 minutt presentasjon og resten til diskusjon. Ein ting var at der var gode innlegg, men viktigare er det at vi hadde mange svært gode diskusjonar etter kvart innlegg.

Trude Eines starta med å presentere eit artikkelutkast knytt til eit tverrprofesjonell medisinvurdering i heimetenesta. Hovudfunnet er knytt til at verdien av samarbeid overskyggar utfordringane, som mellom anna var knytt til lav grad av rutinisering og til vag rolleavklaring mellom profesjonane.

Neste på lista var Knut Hunnes som fortalde om eit prosjekt der hypotesen var knytt til at det var ein kamp mellom sosialfagleg og sjukepleiefagleg tilnærming til hjelp. Dette fann ein ikkje i materialet. Det ein i staden fann, var ein kultur der at ein på tvers av faggruppene hadde ein felles forståing av hjelp som det å «jobbe med hendene på ryggen».

Torhild Høydalsvik presenterte ein artikkel som omhandlar dei ulike ulike profesjonane som samarbeider om barnehagelærarutdanninga. Bakgrunnen for artikkelen er ei endring av rammeplanen som krev tverrfagleg tilnærming til tema i utdanninga framfor fagområda som fagpersonane har med seg frå si eiga utdanning og forsking. Eit av hovudfunna er at meklararrolla er avgjerande for at ein skal få til eit tverrprofesjonelt samarbeid.

Betina Haug Olson presenterte ein artikkelidé knytt til eit opplegg som skal utvikle samhandlings- og relasjonskompetanse hos sosialarbeidarstudentane i Volda. Fokuset ligg på korleis profesjonen til fasilitatorane påverkar korleis ein gjennomfører opplegget, og metoden er såkalla «self-study». Det ligg mykje spanande ein kan ta tak med omsyn til kva det å ha fleire profesjonar inne i gjennomføringa av prosjektet.

Erlend Vik presenterte ein ide til ein artikkel der han utviklar ein teoretisk modell for å forstå samhandling. Modellen freistar å vise korleis ein kan operasjonalisere samhandling som interaksjon, beslutning og strukturell kopling; alt med basis i Luhman sin systemteori.

Helene Hoemsnes presenterte ein artikkelidé knytt til eit undervisningsopplegg for studentar der dei jobbar anerkjennande intervju. Ho har fleire historier der «samskaping» finn stad og skaper verdi. Det sentrale spørsmålet ho stilde, var korleis ho kan utvikle dette vidare til ein vitskapleg tekst.

Til slutt presenterte Ann-Iren Høgalmen eit tidleg utkast til ein artikkel om korleis tverrprofesjonelt samarbeid kan fungere demokratiserande. Datamaterialet er basert på to datasett. Eit frå ei undersøking mellom studentar og eit frå intervju med profesjonsutøvarar.

Abstrakta finn du her

 

Sosial innovasjon i sykehjem

Foto: Jon Strype
Foto: Jon Strype

Prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem ble startet i 2016 og finansieres av Norges Forsknings Råd. Målgruppen for prosjektet er ansatte i sykehjem og forskere fra Norge og Danmark deltar i prosjektet, under ledelse av Nordlandsforskning, ved Janikke Vedeler:   http://nordlandsforskning.no/aktuelt/hvordan-fremme-sosial-innovasjon-i-sykehjem-article3392-155.html

Forskergruppa var samlet på Gardermoen (29-30 januar) der alle arbeidspakkene ble presentert og diskutert. Atle Ødegård og Elisabeth Willumsen (begge HiM og UiS) har (i samarbeid med andre forskere) ansvar for å utvikle en spørreskjema metodikk, som har til hensikt å undersøke ansattes opplevelser av forandringer i sykehjem (samarbeidsdrevet innovasjon). En vesentlig del av denne undersøkelsen er basert på skjemaet PINCOM-Q (Ødegård, 2006;https://nexusipe.org/informing/resource-center/pincom-q-perception-interprofessional-collaboration-model-questionnaire). Datainnsamlingen vil begynne i april og de første analysene vil foreligge tidlig i høst.

Fortsettelse følger

Atle

Invitasjon til «Tekster i prosess» februar 2018

Program og abstrakt finn du her

Er du interessert i tverrprofesjonelt samarbeid?
….og/eller…
Har du ei tekst det kunne vært bra å få tilbakemelding på?

Tekster i prosess er ein arena der du kan få og teste ut idear. Du kan enten presentere ein ide til ein tekst, eller du kan delta utan andre forpliktingar enn å lytte, lære og diskutere.

Samlinga er primært retta mot Fjordkonferansen 2018, der temaet er «modellar». MEN alle idear til tekster som er relevante for tverrprofesjonelt samarbeid er velkomne.

Tid: Torsdag 8. februar 2018 kl. 10.00 – ca 15.00
Stad: Thon Hotell Ålesund
Kostnad: Inga deltakaravgift. Varm lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 30/1 for både påmelding og abstrakt
Program: Dette vil bli oppdatert etter kvar som vi mottek ønskje om presentasjonar
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg 😉

Abstrakt på maks 250 ord vert å sende seinast 30/1 2018 til roar.stokken@hivolda.no

VELKOMMEN!

Helsing
Bente Hasle, Hans Petter Iversen, Roar Stokken, Atle Ødegård

Tekster i prosess 2017 var en suksess

Torsdag 16/2 2017 arrangerte Forskningsgruppen for tverrprofesjonelt samarbeid seminaret “Tekster i prosess” på Vestens. Seminaret er en del av høyskolenes felles satsing på forskningsstøtte og kompetanseutvikling.

Under seminaret ble åtte forskningsprosjekter fra Høyskolen i Molde og Høgskulen i Volda både presentert og diskutert. Stemningen var god, og alle fikk innspill og kommentarer som de kunne ta med seg videre i prosessen.

Forskningarbeidene strekker seg fra praksisnær empirisk forskning, via litteraturstudier til forskning på egen undervisning. Seminaret demonstrerte på en god måte høyskolenes store bredde av forskningsprosjekter med relevans for tverrprofesjonelt samarbeid.

Atle Ødegård fra Høyskolen i Molde innehar Norges eneste professorat i tverrprofesjonelt samarbeid. Han hadde et innledningsforedrag der han plasserte tverrprofesjonelt samarbeid som forskningfelt inn i både en vitenskapelig og politisk sammenheng. Han forteller at han hadde stor glede av å se bredden i presentasjonene som kom etter hans presentasjon. Han hadde spesielt stor glede av å oppleve ulikhetene i perspektiver og de mange konstruktive innspillene som deltakerne ga til hverandre.

Roar Stokken fra Høgskulen i Volda arrangerte seminaret sammen med Ødegård. Han forteller at han hadde spesielt stor glede av å høre at der var deltakere som kom til seminaret med stor usikkerhet, men som gikk hjem med entusiasme og trygghet på at de hadde noe interessant som andre kunne ha nytte av.

Du finner abstrakt og innleggene her.