Sustainable Nursing Leadership in Nordic Health Care Organizations

Skrevet av Frøydis Vasset

En artikkel av Vasset, F., Fagerstrøm, L og Frilund, M. (2021).  Langtidsledelse i helsetjenester i de Nordiske land. International Journal of Caring Sciences May-August 2021 Volume 14| Issue 2| Page 1527. 

http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/78_frilund_special_14_2.pdf

This is a book review of a Nordic book: Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries. Switzerland: Springer Nature. The book reflects and describes the nursing leadership of research, clinical nursing leadership and the leadership of nursing education from Denmark, Finland, Norway, Sweden and Iceland.

Konklusjonen er:
We agree with Hafsteinsdóttir and all her Nordic colleagues. They emphasise that nurses need to strengthen their leadership competencies in health policy, academia, system improvement, evidence-based practice, and competency in specific content areas. As we mentioned above, the nursing leader’s role is to change the processes and positively impact the patients’ care qualities.

Children with breathing problems – A stress situation for prehospital employees?

Frøydis Vasset, professor ved Høgskolen i Molde og medlem i forskningsgruppen vår har i en artikkel sammen med Anja Vasset og Sven Inge Molnes studert hvordan prehospitalt personell (ambulansearbeider, sykepleier, lege, paramedic) beskriver sin erfaring med å håndtere små barm med luftveisproblem.

https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-03-03

Konklusjonen er at prehospital helsepersonell er usikre på hvordan de skal håndtere luftveisproblemer og medisinsk utstyr til barn og blir svært stresset i slike kjente situasjoner. Utilstrekkelig opplæring og lite vedlikehold av kunnskaper kan være en årsak.  

https://www.idunn.no/nsf/2021/03/children_with_breathing_problems_a_stress_situation_for_p

PINCOM – på tysk

Av Atle Ødegård

PINCOM – som står for Perception of Interprofessional Collaboration Model – har i løpet av de ti siste årene fått en del oppmerksomhet – i forskning og som analyseredskap i praksis. 

Kort fortalt, handler PINCOM (og PINCOM-Q) om å forsøke å identifisere hvilke aspekter som inngår i tverrprofesjonelle samarbeid. Dette er viktig for å komme nærmere inn på hva fenomenet består av, noe som også gir muligheter for å forbedre det tverrprofesjonelle samarbeidet. 

Sagt på en annen måte – det er vanskelig (om ikke umulig) å få til gode samarbeid mellom f.eks profesjonelle og profesjonelle og brukere/pasienter, uten å vite hva vi mener med samarbeid. Er samarbeid noe som forutsetter motiverte medarbeidere, god kommunikasjon, god ledelse eller halt andre ting? I hvilken grad fremmer de ulike organisasjonskulturene som de profesjonelle er en del av samarbeid? Kanskje er det alt dette og mer til! 

I en helt ny artikkel – publisert i tidsskriftet International Journal of Integraded Care – har spørreskjemaet PINCOM-Q blitt anvendt for å undersøke hvordan profesjonelle som arbeider overfor barn og unge opplever tverrprofesjonelt samarbeid. Førsteforfatter på artikkelen er Astrid Jörns-Presentati – som arbeider ved Hamburg University of Applied Sciences. I sammendraget (abstractet) nedenfor finnes en kort beskrivelse av artikkelens innhold. 

Artikkelen er publisert såkalt open access og finnes her: https://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.5660/

En ny bok og kommunikasjon i klinisk og i sosialt arbeid

Frøydis Vasset (Høgskolen i Molde) og Sven Inge Molnes (NTNU) er redaktører for boken; Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid. Denne boken kom ut i vår og kan brukes til alle helse og sosialprofesjoner. Det var planlagt at boken skulle brukes der konkrete kommunikasjonsutfordringer blir drøftet og har bare mindre innslag av teorier. Boken er utformet til bruk i bachelorprogrammene, men den er nå også brukt i ambulansefag og helsefag i videregående skole og brukes av barn og ungdomsarbeidere i barneskole.                                    I tillegg til oss redaktører så er det flere forfattere med i boken. Det er Berit Misund Dahl, Gerd Nordhus, Wenche Lervik og Marit Følsvik Svindseth fra NTNU i Ålesund og Helle Vasset fra barnevernstjenesten i Oslo.