Samarbeidsdrevet innovasjon – på master i Helseledelse

Av Atle Ødegård

For tredje gang gjennomføres i disse dager kurset Samarbeidsdrevet innovasjon. I år skjer hoveddelen av undervisningen ved NTNU/Ålesund – i regi av Høgskolen i Molde. Som tidligere har vi gleden av å ha med mange sentrale forelesere: Professor emerita Elisabeth Willumsen (UiS), tidl. rådmann og master i management (fra Universitet i København) Tore Sirnes, professor Turid Aarseth (HiM), dosent Trude Eines (HiM), administrerende direktør ved Helseinnovasjonssenteret Geir Sylte, professor Roar Stokken (HVO), førsteamanuensis Hans Petter Iversen (HiM), PhD stipendiat Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson og professor Atle Ødegård (HiM og Helseinnovasjonssenteret). 

Fra omtalen av Master i helseledelse – på hjemmesidene våre – kan vi lese at studiet: gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig. 

I et helsevesen i omstilling tenker vi at denne beskrivelsen bør være av høy relevans for mange – ledere og andre. Det viser også søknadstallene – for de tre årene denne masteren har vært tilbudt. 

Ekstra gledelig i år – som vi finner det relevant å trekke frem – er at Helseinnovasjonsenteret har fått tildelt den nasjonale utmerkelsen DOGA merket. DOGA står for Design og arkitektur Norge, og DOGA-merket for design og arkitektur er Norges mest høythengende utmerkelse for virksomheter som skaper verdi gjennom bruk av design og arkitektur (https://www.helseinnovasjonssenteret.no/b/hjemmesykehus-tildeles-nasjonal-utmerkelse). 

Vi tenker (helt ubeskjedent!) at de studentene som følger kurset på mange måter får tilgang på noe av den ferskeste kunnskapen om innovasjon – gjennom forelesninger, aktuell litteratur, diskusjoner mm. Ikke minst får de mulighet til å utvikle noen egne innovasjoner gjennom eksamensoppgaven – som nettopp vektlegger innovasjonsprosessen og hvordan denne plasseres i et teoretisk landskap. 

Det tverrprofesjonelle er selvfølgelig også rikelig representert i kurset, ettersom innovasjon og tverrprofesjonelt samarbeid – er to fenomener som ligger nært hverandre – noen vil si overlappende! Det tverrprofesjonelle temaet ble bl.a presentert av førsteamanuensis Hans Petter Iversen – på den første samlingen. 

Hans Petter Iversen foreleser. Foto: AØ

Ny bok fra Fagbokforlaget

Av Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Trude Eines og Atle Ødegård

Flere ansatte ved Høgskolen i Molde har bidrag i en ny bok som har tittelen Deltakelse – et helsefremmende perspektiv. Marianne Storm og Elisabeth Willumsen, som begge har en professor II stilling ved Høgskolen i Molde er redaktører av boka – i tillegg til at de har skrevet flere kapitler. Boka er fagfellevurdert og løfter fram sentrale aspekter ved deltakelse i helse- og velferdstjenester relatert til helsefremming, samhandling, innovasjon, teknologi og ledelse. Hvordan endrer roller og relasjoner seg når ulike aktører og tjenester en involvert? 

Kapittelforfatterne presenterer forskning som belyser og reflekterer over hvordan helse- og velferdstjenester legger til rette for deltakelse for den enkelte pasient, bruker og borger, betydning av andre aktører, og hvordan deltakelse kan bidra til framtidens helse- og velferdstjenester.

Boka er fagfellevurdert og løfter fram sentrale aspekter ved deltakelse i helse- og velferdstjenester relatert til helsefremming, samhandling, innovasjon, teknologi og ledelse. Hvordan endrer roller og relasjoner seg når ulike aktører og tjenester en involvert? 

Cecilie K. U Grønvik, Marianne Storm og Trude F. Eines har skrevet kapittelet – Virtuell avdeling – en modell for økt helsefremming i primær helsetjenesten, hvor tverrprofesjonelt samarbeid løftes frem som et av suksesskriteriene for helsefremmende arbeid i primær helsetjenesten. Atle Ødegård og Mari Mørkeset Sandbakk har skrevet kapittelet Tjenestedesign – hvordan fremme brukernes deltakelse. 

Du kan lese mer om boka her: https://www.fagbokforlaget.no/Deltakelse/I9788245037722