Samarbeid i kommunen

Invitasjon til track på NEON-konferansen 26-28 november på Lillehammer.

Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid har i år eit spor der fokuset er samarbeid i kommunen. Enten du har ein ide, eit prosjekt, ein tekst eller noko anna som omhandlar samarbeid i kommunen er du velkommen til vårt track. Både empiriske og teoretiske bidrag er velkomne. Det vert jobba med ein publiseringskanal for innlegg på sesjonen. Konkret informasjon vil truleg vere klart til konferansen.

Eksempel på område som er relevante for tracket er psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, barnevern, samarbeid mellom helseforetak og kommunar, brukarmedverknad osb. Andre område som omhandlar tverrprofesjonelt samarbeid i kommunar er sjølvsagt også velkomne.

Konferansen

NEON-konferansen er eit forum for diskusjon, samarbeid, ideutveksling og deling av forskingsresultat mellom forskarar og praktikarar på mange fagfelt. Konferansen plar såleis vere ein svært triveleg og givande arena for fagleg utveksling – også utanfor det tracket ein har valt.

Bakgrunn

Fokuset på «samarbeid i kommunen», er at omgrep som «Samskaping», «innovasjon» og «Ny offentleg forvaltning» i aukande grad vert nytta for å skildre korleis kommunene skal løyse oppgåvene sine. Når omgrepa skal omsetjast til praksis oppstår gjerne ei rekkje utfordringar på mange ulike nivå.

Mange av utfordringane er knytt til at kommunane treng eit utvida tverrprofesjonelt og tverretatleg samarbeid for å realisere omgrepa. Dette fører til eit behov for forsking som studerer organisering, praktisering og leiing av tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane.  Med dette som utgangspunkt ønskjer vi velkomen bidrag som på ulike måtar kastar lys over aspekt som er relevant for tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane.

Fristar og prosess

10/9: Abstrakt vert sendt inn gjennom konferansa si nettløysing.
Abstraktet bør angi tema, problemstilling/føremål, eventuell teoretisk basis, eventuell metode, analyse, konklusjon og originalitet og/eller implikasjonar.
Omfang 300-500 ord. Skandinaviske språk og engelsk kan nyttast.

27/9: Tilbakemelding på vurdering

14/10: Frist påmelding: 14. oktober 

14/10: Frist innsending av kort paper (ca 2000 ord ). Papera vert distribuert til dei andre som har paper på tracket, og to av desse får eit særleg ansvar for å gi tilbakemelding etter presentasjon på konferansen.

26. – 28. november: Konferanse på Lillehammer

2020: Prosess knytt til publisering av artiklar. Meir info kjem.

Ansvarlege for sesjonen er: 

Roar Stokken, Fyrsteamanuensis, Høgskulen i Volda,   roars@hivolda.no, 45240204
Atle Ødegård, Professor, Høgskolen i Molde

Nettstad for innsending av abstrakt

https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/stages/1341/submissions/new

Vi har track på NEON2019

Neon-dagane i 2019 har organisasjonsformer som hovudtema, og vert arrangert på Lillehammer 26.–28. november.

Paper som fokuserer på fjerning eller nedbygging av barrierar er spesielt velkomne!

NEON-konferansen vert arrangert av Nettverk for organisasjonsforskning i Norge. Konferansen plar vere ein svært triveleg og givande arena for faglg utveksling. I 2018 hadde Helene og Roar eit innlegg, og over lunsj siste dagen vart det klart at TPS må få eit track i 2019. TPS går som hand i hanske med føremålet til NEON: Styrke organisasjonsforskningen i Norge og synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende organisasjonsforskning.

Vi ønskjer sjølvsagt bidrag til vårt track, samarbeid i kommunen, men for all del: Vurder dei andre tracka også

Call for papers: Samarbeid i kommunen

Omgrep som «Samskaping», «innovasjon» og «Ny offentleg forvaltning» vert i aukande grad nytta i ulike typer dokument og diskursar som omhandlar  korleis kommunene skal løyse oppgåvene sine. Når omgrepa skal omsetjast til praksis oppstår gjerne ei rekkje utfordringar på mange ulike nivå. Mange av desse utfordringane er knytt til at kommunane treng eit utvida tverrprofesjonelt og tverretatleg samarbeid for å realisere omgrepa. Dette fører til eit behov for forsking som studerer organisering og leiing av tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane.  Med dette som utgangspunkt ønskjer vi velkomen bidrag som på ulike måtar kastar lys over aspekt som er relevant for tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane. Eksempel på fenomen  kan til dømes vere psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, barnevern, samarbeid mellom helseforetak og kommunar, brukarmedverknad osb. Både empiriske og teoretiske bidrag er velkomne.

Form: Kort paper (ca 2000 ord ) med tilbakemeling/opponent på konferansen. Paper vert såleis utveksla mellom dei som presenterer på sesjonen før konferansen.

Ansvarlig(e) for sesjonen: 
Roar Stokken, Fyrsteamanuensis, Høgskulen i Volda,   roars@hivolda.no, 45240204
Atle Ødegård, Professor, Høgskolen i Molde

Publisering og formidling: Det vert jobba med ein publiseringskanal for innlegg på sesjonen. Konkret informasjon vil truleg vere klart til konferansen.

PUBSIC 2020: Relevant TPS-konferanse i Stavanger

Med fleire tracks som fokuserer på diverse co-prosessar innanfor «Public Service Innovation» (PSI) er dette ein god arena for presentasjon av planlagde publiseringar. Tidlegare har konferansen vore i Shanghai, Budapest, Lillehammer og Milano.

Dato er sett til 29-31 januar.

Nettstad: https://www.uis.no/category.php?categoryID=25474

Call for papers

We would like to welcome you to Stavanger and the 5th PUBSIC Conference to be hosted by University of Stavanger in Norway. The PUBSIC Conference remains as an important gathering of scientists interested in public sector innovation, often attracting around 100-120 scholars from throughout the world and at all stages of their career. The academic programme covers the spectre of public sector innovation, creating _a _platform for lively discussion, exchange of ideas and the best thinking in the field.

In recent years an important body of research and knowledge on public service innovation (PSI) are emerging. Previous PUBSIC Conferences have now taken place in Shanghai, Budapest, Lillehammer and Milan over the past four years. To continue this dialogue and to build upon this evolving body of knowledge we would invite you to participate January 29. – 31. 2020 her in Stavanger

The International Scientific Committee invites paper submissions across the following themes, in the form of a 500 word abstract:

 • Value creation, co-production and  PSI
 • Co-design and the role of citizens/service users in PSI
 • Behavioural public administration and PSI
 • The third and non-profit sector and PSI
 • PSI and ICT/digital technology (including the use of Big Data)
 • Collaboration and open innovation
 • The contingencies of effective PSI
 • PSI and learning in public service organisations
 • Social enterprise, social entrepreneurship, and PSI
 • Managing and evaluating  PSI
 • Human resources issues and perspectives on PSI
 • Political dimensions of PSI
 • Innovation in public policy and in public policy processes
 • The ‘dark side’ of PSI
 • Public – private partnerships and PSI
 • The governance of risk in PSI

ABSTRACT SUBMISSION PROCESS
Abstracts should be submitted through the conference website: www.uis.no/PUBSIC2020 by 30th of September 2019. They will be reviewed by the International Scientific Committee and decisions notified to authors by 15th October 2019.

Papers are welcome from both experienced and new/doctoral students and of both an empirical and theoretical nature. Registration deadline is 10. November.

SEE OUR FULL CALL FOR PAPERS HERE

Welcome!

Ann-Karin Tennås Holmen                                  StephenOsborne