Secondments i Bournemouth/England

Førstelektor Cecilie Utheim Grønvik og førsteamanuensis Trude Fløystad Eines fra Høgskolen i Molde, er for tiden på et 15 dagers opphold i Bournemouth. De deltar i et forskningsprosjekt, finansiert av EU, som heter CO-LAB (Improving collaborative working between correctional and mental health services). Prosjektet koordineres fra UiS. Det startet 1. februar 2017 og varer i fire år.

Både professor i sosialt arbeid Elisabeth Willumsen ved Institutt for helsefag (UiS) og Atle Ødegård (HiM og UiS), har deltatt i arbeidet med søknaden og skal jobber aktivt i prosjektet. Førsteamanuensis Siv Sæbjørnsen leder prosjektet for Høgskolen i Molde. I tillegg deltar flere andre ansatte ved HiM og UiS i prosjektet med tverrprofesjonell kompetanse.

Footprints-prosjektet ble etablert i 2004. Dette er en organisasjon som veileder menn og kvinner som har sonet ferdig. Målet med deres arbeid er å bidra til integrering i lokalsamfunnet. Mentorer, som består av frivillige, støtter og veileder sine klienter og gir dem den hjelpen de trenger for å leve et meningsfylt liv uten å begå nye kriminelle handlinger. Footprints har kontor i byen Poole helt sør i England – nær Bournemouth.

Ett av tiltakene Footprints driver er «Life works» – der tidligere innsatte får arbeidstrening og veiledning i prosesser knyttet til jobbsøking.

 

I løpet av oppholdet fra 7. – 21. juni 2018 har Cecilie og Trude bl.a hatt kontakt med professor Jonathan Parker ved universitetet i Bournemouth. Han er også er en viktig bidragsyter inn i EU-prosjektet – CO-LAB.

Trude F. Eines, Cecilie U. Grønvik og Jonathan Parker

Forskingsgruppa har fått samarbeidsavtale

11/5 inngjekk Høgskulen i Volda ein samarbeidsavtale med Barneblikksatsinga til Helse Møre og Romsdal for perioden 2018-2021. Arbeidet er knytt til forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid, og dermed eit felles tiltak mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Det er presisert i avtalen av Høgskolen i Molde er ein naturleg bidragsytar i alle tiltak.

Samarbeidsavtalen omfattar forskings- og utviklingssamarbeid med mål om å utvikle og gjennomføre forskingsprosjekt med utgangspunkt i Barneblikksatsinga. På denne måten søkjer ein å skape kunnskap som er relevant for båe partar, styrke samarbeidet mellom Barneblikksatsinga og høgskulane og styrke samhandlinga mellom praksis- og utdanningsfeltet.

Barneblikksatsinga skal bidra med kunnskap om feltet og gi tilgang til feltet, medan høgskulane bidrar med forskingsbasert kunnskap og metodekunnskapen som skal til for å gjennomføre prosjekta.

Den naturlege fordelinga er at satsinga dekkjer den tida som går med til å svare på dei spørsmåla som satsinga søkjer, medan høgskulane kan bidra med eigeninnsats/finansiering på dei områda forskingsmiljøa finn særleg interessante å utvikle kunnskapar på. Målet er at ein gjennom diskusjonar kan oppnå stort overlapp mellom desse områda, slik at ein oppnår meirverdi for båe partar.

Barneblikksatsinga sin nettstad finn du her:
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk

 

 

Samhandling – som ringar i vatn

I forrige uke (31 mai 2018) deltok jeg på en konferanse i Geiranger. Konferansen het Samhandling – som ringar i vatn og ble arrangert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KoRus og NAPHA.

Målgruppa var ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten som arbeider med rus- og psykisk helsearbeid. I tillegg var bruker og pårørendeorganisasjoner velkomne til å delta. Tema i år var tvang, etikk og samhandling og tittelen var «Kven bestemmer – eigentleg?»

I alt deltok omkring 200 personer på konferansen.

Selv holdt jeg et innlegg som fikk navnet Should I stay or should I go – der jeg la vekt på rolleforventninger i tverrprofesjonelt samarbeid. Denne gangen tok jeg utgangspunkt i «kjernerollemodellen» (Brask, Østby og Ødegård, 2016) og deretter presenterte jeg noen aspekter ved PINCOM (Ødegård, 2006). Presentasjonen er tilgjengelig på linken nedenfor – der også alle de andre presentasjonene kan lastes ned. Blant annet finnes en svært relevant presentasjon av professor Aslak Syse – om tvang og makt!!

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/Samhandling—som-ringar-i-vatn-29-31-mai-2018/

Atle

Referanser:
Brask, O. D., Østby, M. og Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell. Bergen: Fagbokforlaget.
Ødegård, A., (2006). Exploring perceptions of interprofessional collaboration in child mental health care. International Journal of Integrated Care 6 (18 December):http://www.ijic.org/.