Respekt er noe man gjør

Hva er det som styrer oss som forskere når vi skal involvere brukere i forskningen?

Av Helene Hoemsnes

TPS gruppa arrangerte 24. September 2018 seminar om medforskning.
Overskriften om respekt kom fra Dagfinn Bjørgen fra Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). Dagfinn holdt innlegg sammen med Hege Bakken fra Høgskolen i Molde og Bente Hasle fra Høgskolen i Volda. Under innleggene, og i gruppe etterpå, kom det opp mange refleksjoner knyttet til medforskning. I dette innlegget stilles en rekke spørsmål som kom opp i seminaret.

Mange spørsmål ble reist i seminaret, noen eksempler; Hva er reell brukermedvirkning i forskning? Hvilke roller skal inkluderes i et forskningsprosjekt? Er det nok at et navn er med i søknaden om forskningsmidler? Hva betyr det for helseforskning og tjenesteutvikling at medvirkning er blitt ett av kriteriene for tildeling av prosjektmidler? Hvorfor/hvorfor ikke skal brukeren være med gjennom alle faser i forskningsprosessen?

Dagfinn Bjørgen fortalte at brukere snakker om at de måler respekt ut fra handling. En måte å respektere brukere i forskning kan være å lytte ut deres erfaringer og la brukererfaringer sette dagsorden for hva forskningen skal belyse. Hvem er representative brukere som kan sette den dagsorden? En brukerrepresentant kan være oppnevnt for å uttale seg om sosialhjelp, men har ikke erfaring fra å motta sosialhjelp, hva tenker vi om den representasjonen? Bør brukeren ha direkte erfaring med tema for forskningen, eller kan det være en brukerrepresentant som er blitt kvalifisert gjennom forskerskoler der forskningsmetodikk er tema? Styrer de profesjonelle brukerne i for stor grad? Er forskerskoler for brukere bra for forskningen eller mister vi viktig erfaring fra de som har “skoene på”?

Hege Bakken snakket om mennesker med psykisk utviklingshemming som medforskere. Hun trakk fram tid som et sentralt moment. Ting tar tid i forskning og ekstra tid trengs når mennesker med nedsatt kognitiv fungering skal delta i hele forskningsprosessen. Ett annet moment er om forskerne får publisert forskningsfunn når funnene også skal gjøres tilgjengelig for mennesker med psykisk utviklingshemming. Er det noen anerkjente publiseringskanaler som tar inn lettleste artikler?

Bente Halse snakket om barn og unge som medforskere. Hun har opplevd at ungdommer i en workshop satte pris på å bli spurt om sin ekspertkompetanse. De unge sa at de satte stor pris på å bli snakket med og ikke intervjuet. Bente hadde vist en intervjuguide som hun ville at ungdommene skulle kommentere på. En av de unge sa at du må ha med et spørsmål til; ”Opplever du at behandleren har tillit til deg?” Hvilke erfaringer aktualiserte det spørsmålet for ungdommen og hvilket perspektiv gav det forskeren?

Makt og likeverdighet var sentrale moment gjennom seminaret. For barn og unge kan det for eksempel være slik at de opplever voksne forskere som autoriteter. Kommunikasjon og metakommunikasjon om roller, likeverdighet og makt i medforskning synes sentralt i medforsknings kontekst. Mennesker med brukererfaringer kan være deg, og meg, vi kan være sterke eller sårbare i våre posisjoner som forskere og medforskere. Vi kan i realiteten være forsker en dag og medforsker en annen dag. Er det alltid slik at medforskeren er mer sårbar enn den skolerte forskeren? Hva kan det gjøre med likverdigheten at en person blir omtalt som en bruker i en sårbar gruppe, eller i en sårbar situasjon, når prosjektet legger opp til forskning i fellesskap?

Brukermedvirkning i forskning, brukerinvolvering i forskningsprosess, brukerinitiert forskning og brukerstyrt forskning, hvilke roller har de som skal delta i forskningsprosessen? I tverrprofesjonelt samarbeid kan metadiskusjoner om hvem vi er overfor hverandre ha betydning for hva vi får gjort sammen. Samme diskusjonene kan være nyttig i medforskning. Mange etiske- og metodiske dilemma er klare til å bli belyst i ethvert medforskningsprosjekt.

 

 

Såkornsamling

Vil du vere med å forske på eller påverke kva det vert forska på i Barneblikksatsinga?

Tid: Tysdag 16. oktober  2018 kl. 10.00 – 16.00
Stad: Høgskulen i Molde

Barneblikk skal styrke tilbodet til gravide og familiar med små born der nokon slit med rus eller psykiske vanskar. Det skal etablerast lågterskeltilbod for denne målgruppa, og det langsiktige målet er å gi born ein tryggare oppvekst.

Barneblikk er ein utradisjonell måte å organisere tenestetilbodet på, og forsking kan støtte opp om utviklinga av gode tenester til desse familiane. Vi ønskjer difor innspel til gode forskningsprosjekt frå brukarorganisasjonar, politikarar, leiarar i kommunar og helseføretak, dei som jobbar med Barneblikk, dei som er i målgruppa for Barneblikk, forskarar og andre.

Vi inviterer til såkornkonferanse for å  finne fram til viktige tema å forske på og utvikle idear til forskingsprosjekt. Alt saman i løpet av berre få timar. Vi ønsker di hjelp til å finne såkornet vi kan nytte når vi skal  skrive søknader og leite etter finansieringskjelder.

Konferansen tek utgangspunkt i kartleggingane i kommunane og spes.h.tj. og statusvurderinga frå sommaren 2018. Aktuelle spørsmål å jobbe med er såleis:

  • Kven er og korleis når ein målgruppa?
  • Kva er gode lavterskeltilbod?
  • Kva er gode tenester for heile familien?
  • Korelis får ein til reell brukarmedverknad i eit familieperspektiv?
  • Korleis skaper ein godt samarbeid mellom spesialist og primærhelseteneste?
  • Korleis kan ein skape tillit til Barneblikk?

Såkornkonferansen vert arrangert av «Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid» (TPS-gruppa) som er etablert i samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Forskingsgruppa arbeider mellom anna for å skape praksisnære forskingsprosjekt som gjer at forskingsbasert undervisning i større grad baserer seg på forsking utført ved eigen institusjon. Forskingsgruppa har ein intensjonsavtale med Barneblikk om å initier, utføre og igansette forsking på relevante tema knytt til Barneblikk.

Forskingsgruppa er ansvarlig for å ta ideane vidare i søknadar og til prosjekt, samstundes inviteres  konferansedeltakarane med vidare som forskarar, medforskarar eller på anna måte i det vidare arbeidet med idear som du brenn særleg for.

Meir informasjon og program

Er du klar for ein spanande og aktiv  dag, så meld deg på HER (webskjema).

Invitasjon til medforskingsseminar

Medforsking:
Som å kaste seg ut i kaldt vatn – eller?

Tenkjer du at medforsking kan gjere forskingsprosjektet ditt betre?
….og/eller…
er du berre nyfiken ???

Det er semje om at brukarerfaring er viktig når ein skal forbetre tenestene. Brukarstemma har ein naturleg og rettmessig plass innan sosial- og helsetenestene. I den tilhøyrande forskinga er brukarstemma mindre tydeleg og inkludering av menneske med erfaringskompetanse er svært omstridt.

Sidan forsking aldri er verdifri og nøytral, kan medforskarar gjer forskinga betre frå ulike perspektiv, som til dømes at brukarane har rett til å vere med på å bestemme fordi dei er brukarar, borgarar eller fordi ein skaper betre tenester på den måten.

Det er likevel slik at sjølv om medforsking er politisk korrekt, tidvis nødvendig for finansiering, og kan føre til betre forsking, så er det ikkje alltid bra. I alle fall om ein ikkje reflekterer over etiske og praktiske utfordringar.

Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid inviterer derfor til seminar der vi diskuterer problemstillingar og vurderer løysingar som kan avhjelpe etiske og praktiske utfordringar.

Seminaret startar med innlegg frå tre ulike område. Deretter deler vi oss i grupper og diskuterer etiske og praktiske utfordringar som er knytt til områda barn, psykisk helse, utviklingshemming og eventuelt anna . Kvar gruppe lagar ein liten tekst som vert gjort tilgjengeleg her på bloggen. Til slutt samlast vi og freistar å finne dei viktigaste fellesnemnarane.

Tid: Måndag 24. september 2018 kl. 10.30 – 15.30
Stad: Høgskulen i Molde
Kostnad: Inga deltakaravgift. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Introduksjon og gruppearbeid med mål om å skrive blogginnlegg.
Påmelding: Webskjema med val av grupper
Frist: Måndag 17/9 kl 1600
Program: Dette vil kome oppdatert
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no

Program

 

Invitasjon til Tekster i prosess – April 2018

Vi gjentek suksessen frå februar!

Er du interessert i tverrprofesjonelt samarbeid?
….og/eller…
Har du ein tekst det kunne vært bra å få tilbakemelding på?

Det er kjekkare å gå (forskings)vegen saman med andre….

Tekster i prosess er ein arena der du kan få og teste ut idear. Du kan enten presentere ein ide til ein tekst, eller du kan delta utan andre forpliktingar enn å lytte, lære og diskutere.

Samlinga er primært retta mot Fjordkonferansen 2018, der temaet er «modellar». MEN alle idear til tekster som er relevante for tverrprofesjonelt samarbeid er velkomne.

Tid: Torsdag 12. april 2018 kl. 10.00 – ca 15.00
Stad: Thon Hotell Ålesund
Kostnad: Inga deltakaravgift. Varm lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 5/4 kl 1200 for både påmelding og abstrakt/paper. Grunnen til kl 1200 er at vi må melde antal til hotellet ei veke før.
Program: Dette vil bli oppdatert etter kvart som vi mottek ønskje om presentasjonar
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg 😉

Abstrakt på maks 250 ord vert å sende seinast 5/4 2018 til roar.stokken@hivolda.no

VELKOMMEN!

Helsing
Bente Hasle, Hans Petter Iversen, Roar Stokken, Atle Ødegård

Tekster i prosesess vart ein suksess – igjen

Bente Hasle starta med eit foredrag om prosjektet TPS i Vest og delte erfaringane derifrå. I føredraget var basert på erfaringane med nettbaserte tverrprofesjonelle grupper mellom studentar innan helse- og sosialfaga ved universiteta og høgskulane på vestlandet. Hovudfunna er knytt til korleis den nettbaserte arenaen er med på å forme føresetnadane for samarbeidet i gruppene.

Etter innleiinga gjekk vi over i seminarfasen der kvart innlegg får 25 minutt; 10-15 minutt presentasjon og resten til diskusjon. Ein ting var at der var gode innlegg, men viktigare er det at vi hadde mange svært gode diskusjonar etter kvart innlegg.

Trude Eines starta med å presentere eit artikkelutkast knytt til eit tverrprofesjonell medisinvurdering i heimetenesta. Hovudfunnet er knytt til at verdien av samarbeid overskyggar utfordringane, som mellom anna var knytt til lav grad av rutinisering og til vag rolleavklaring mellom profesjonane.

Neste på lista var Knut Hunnes som fortalde om eit prosjekt der hypotesen var knytt til at det var ein kamp mellom sosialfagleg og sjukepleiefagleg tilnærming til hjelp. Dette fann ein ikkje i materialet. Det ein i staden fann, var ein kultur der at ein på tvers av faggruppene hadde ein felles forståing av hjelp som det å «jobbe med hendene på ryggen».

Torhild Høydalsvik presenterte ein artikkel som omhandlar dei ulike ulike profesjonane som samarbeider om barnehagelærarutdanninga. Bakgrunnen for artikkelen er ei endring av rammeplanen som krev tverrfagleg tilnærming til tema i utdanninga framfor fagområda som fagpersonane har med seg frå si eiga utdanning og forsking. Eit av hovudfunna er at meklararrolla er avgjerande for at ein skal få til eit tverrprofesjonelt samarbeid.

Betina Haug Olson presenterte ein artikkelidé knytt til eit opplegg som skal utvikle samhandlings- og relasjonskompetanse hos sosialarbeidarstudentane i Volda. Fokuset ligg på korleis profesjonen til fasilitatorane påverkar korleis ein gjennomfører opplegget, og metoden er såkalla «self-study». Det ligg mykje spanande ein kan ta tak med omsyn til kva det å ha fleire profesjonar inne i gjennomføringa av prosjektet.

Erlend Vik presenterte ein ide til ein artikkel der han utviklar ein teoretisk modell for å forstå samhandling. Modellen freistar å vise korleis ein kan operasjonalisere samhandling som interaksjon, beslutning og strukturell kopling; alt med basis i Luhman sin systemteori.

Helene Hoemsnes presenterte ein artikkelidé knytt til eit undervisningsopplegg for studentar der dei jobbar anerkjennande intervju. Ho har fleire historier der «samskaping» finn stad og skaper verdi. Det sentrale spørsmålet ho stilde, var korleis ho kan utvikle dette vidare til ein vitskapleg tekst.

Til slutt presenterte Ann-Iren Høgalmen eit tidleg utkast til ein artikkel om korleis tverrprofesjonelt samarbeid kan fungere demokratiserande. Datamaterialet er basert på to datasett. Eit frå ei undersøking mellom studentar og eit frå intervju med profesjonsutøvarar.

Abstrakta finn du her

 

Invitasjon til «Tekster i prosess» februar 2018

Program og abstrakt finn du her

Er du interessert i tverrprofesjonelt samarbeid?
….og/eller…
Har du ei tekst det kunne vært bra å få tilbakemelding på?

Tekster i prosess er ein arena der du kan få og teste ut idear. Du kan enten presentere ein ide til ein tekst, eller du kan delta utan andre forpliktingar enn å lytte, lære og diskutere.

Samlinga er primært retta mot Fjordkonferansen 2018, der temaet er «modellar». MEN alle idear til tekster som er relevante for tverrprofesjonelt samarbeid er velkomne.

Tid: Torsdag 8. februar 2018 kl. 10.00 – ca 15.00
Stad: Thon Hotell Ålesund
Kostnad: Inga deltakaravgift. Varm lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 30/1 for både påmelding og abstrakt
Program: Dette vil bli oppdatert etter kvar som vi mottek ønskje om presentasjonar
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg 😉

Abstrakt på maks 250 ord vert å sende seinast 30/1 2018 til roar.stokken@hivolda.no

VELKOMMEN!

Helsing
Bente Hasle, Hans Petter Iversen, Roar Stokken, Atle Ødegård

Tekster i prosess 2017 var en suksess

Torsdag 16/2 2017 arrangerte Forskningsgruppen for tverrprofesjonelt samarbeid seminaret “Tekster i prosess” på Vestens. Seminaret er en del av høyskolenes felles satsing på forskningsstøtte og kompetanseutvikling.

Under seminaret ble åtte forskningsprosjekter fra Høyskolen i Molde og Høgskulen i Volda både presentert og diskutert. Stemningen var god, og alle fikk innspill og kommentarer som de kunne ta med seg videre i prosessen.

Forskningarbeidene strekker seg fra praksisnær empirisk forskning, via litteraturstudier til forskning på egen undervisning. Seminaret demonstrerte på en god måte høyskolenes store bredde av forskningsprosjekter med relevans for tverrprofesjonelt samarbeid.

Atle Ødegård fra Høyskolen i Molde innehar Norges eneste professorat i tverrprofesjonelt samarbeid. Han hadde et innledningsforedrag der han plasserte tverrprofesjonelt samarbeid som forskningfelt inn i både en vitenskapelig og politisk sammenheng. Han forteller at han hadde stor glede av å se bredden i presentasjonene som kom etter hans presentasjon. Han hadde spesielt stor glede av å oppleve ulikhetene i perspektiver og de mange konstruktive innspillene som deltakerne ga til hverandre.

Roar Stokken fra Høgskulen i Volda arrangerte seminaret sammen med Ødegård. Han forteller at han hadde spesielt stor glede av å høre at der var deltakere som kom til seminaret med stor usikkerhet, men som gikk hjem med entusiasme og trygghet på at de hadde noe interessant som andre kunne ha nytte av.

Du finner abstrakt og innleggene her.