Såkornsamling

Vil du vere med å forske på eller påverke kva det vert forska på i Barneblikksatsinga?

Tid: Tysdag 16. oktober  2018 kl. 10.00 – 16.00
Stad: Høgskulen i Molde

Barneblikk skal styrke tilbodet til gravide og familiar med små born der nokon slit med rus eller psykiske vanskar. Det skal etablerast lågterskeltilbod for denne målgruppa, og det langsiktige målet er å gi born ein tryggare oppvekst.

Barneblikk er ein utradisjonell måte å organisere tenestetilbodet på, og forsking kan støtte opp om utviklinga av gode tenester til desse familiane. Vi ønskjer difor innspel til gode forskningsprosjekt frå brukarorganisasjonar, politikarar, leiarar i kommunar og helseføretak, dei som jobbar med Barneblikk, dei som er i målgruppa for Barneblikk, forskarar og andre.

Vi inviterer til såkornkonferanse for å  finne fram til viktige tema å forske på og utvikle idear til forskingsprosjekt. Alt saman i løpet av berre få timar. Vi ønsker di hjelp til å finne såkornet vi kan nytte når vi skal  skrive søknader og leite etter finansieringskjelder.

Konferansen tek utgangspunkt i kartleggingane i kommunane og spes.h.tj. og statusvurderinga frå sommaren 2018. Aktuelle spørsmål å jobbe med er såleis:

  • Kven er og korleis når ein målgruppa?
  • Kva er gode lavterskeltilbod?
  • Kva er gode tenester for heile familien?
  • Korelis får ein til reell brukarmedverknad i eit familieperspektiv?
  • Korleis skaper ein godt samarbeid mellom spesialist og primærhelseteneste?
  • Korleis kan ein skape tillit til Barneblikk?

Såkornkonferansen vert arrangert av «Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid» (TPS-gruppa) som er etablert i samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Forskingsgruppa arbeider mellom anna for å skape praksisnære forskingsprosjekt som gjer at forskingsbasert undervisning i større grad baserer seg på forsking utført ved eigen institusjon. Forskingsgruppa har ein intensjonsavtale med Barneblikk om å initier, utføre og igansette forsking på relevante tema knytt til Barneblikk.

Forskingsgruppa er ansvarlig for å ta ideane vidare i søknadar og til prosjekt, samstundes inviteres  konferansedeltakarane med vidare som forskarar, medforskarar eller på anna måte i det vidare arbeidet med idear som du brenn særleg for.

Meir informasjon og program

Er du klar for ein spanande og aktiv  dag, så meld deg på HER (webskjema).

Invitasjon til medforskingsseminar

Medforsking:
Som å kaste seg ut i kaldt vatn – eller?

Tenkjer du at medforsking kan gjere forskingsprosjektet ditt betre?
….og/eller…
er du berre nyfiken ???

Det er semje om at brukarerfaring er viktig når ein skal forbetre tenestene. Brukarstemma har ein naturleg og rettmessig plass innan sosial- og helsetenestene. I den tilhøyrande forskinga er brukarstemma mindre tydeleg og inkludering av menneske med erfaringskompetanse er svært omstridt.

Sidan forsking aldri er verdifri og nøytral, kan medforskarar gjer forskinga betre frå ulike perspektiv, som til dømes at brukarane har rett til å vere med på å bestemme fordi dei er brukarar, borgarar eller fordi ein skaper betre tenester på den måten.

Det er likevel slik at sjølv om medforsking er politisk korrekt, tidvis nødvendig for finansiering, og kan føre til betre forsking, så er det ikkje alltid bra. I alle fall om ein ikkje reflekterer over etiske og praktiske utfordringar.

Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid inviterer derfor til seminar der vi diskuterer problemstillingar og vurderer løysingar som kan avhjelpe etiske og praktiske utfordringar.

Seminaret startar med innlegg frå tre ulike område. Deretter deler vi oss i grupper og diskuterer etiske og praktiske utfordringar som er knytt til områda barn, psykisk helse, utviklingshemming og eventuelt anna . Kvar gruppe lagar ein liten tekst som vert gjort tilgjengeleg her på bloggen. Til slutt samlast vi og freistar å finne dei viktigaste fellesnemnarane.

Tid: Måndag 24. september 2018 kl. 10.30 – 15.30
Stad: Høgskulen i Molde
Kostnad: Inga deltakaravgift. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Introduksjon og gruppearbeid med mål om å skrive blogginnlegg.
Påmelding: Webskjema med val av grupper
Frist: Måndag 17/9 kl 1600
Program: Dette vil kome oppdatert
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no

Program

 

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) – for bachelorstudenter i helse- og sosialfag

Både forskning og erfaring viser at et godt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er til pasientens beste, og det å lære å samarbeide tverrprofesjonelt vil spille en sentral rolle i helse- og sosialfagutdanningene i årene framover. Men det kan være utfordrende å tilegne seg tverrprofesjonell samarbeidskompetanse, blant annet fordi det er en type kompetanse som ikke er enkel og entydig. I denne boken forsøker vi derfor å vise hvordan et samarbeid mellom de ulike helse- og sosialprofesjonene kan fungere i praksis, ved å beskrive eksempeltilfeller der du som leser møter ulike pasienter/brukere og arbeidstakere i en fiktiv kommune. De samme personene dukker opp flere ganger gjennom hele boken.

Boken reflekterer over tverrprofesjonelt samarbeid både i konkrete samarbeidssituasjoner og i forbindelse med ledelse og ledelsesstrukturer i og mellom helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Målgruppen er først og fremst studenter på bachelorutdanningene innenfor helse- og sosialfag.

Bokens redaktører arbeider ved NTNU i Ålesund og Høgskolen i Molde.

Synnøve Hofseth Almås er dosent i tverrprofesjonell læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun er utdannet bioingeniør, har hovedfag i helsefag med pedagogikk som spesialfag og doktorgrad i tverrprofesjonell samarbeidslæring. Almås har utviklet og forsket på ulike modeller for tverrprofesjonell læring. Hun er redaksjonsmedlem i Journal of Interprofessional Care.
Frøydis Vasset er førsteamanuensis i helsefag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun er utdannet sykepleier og har master i samfunnsplanlegging og doktorgrad i ledelse fra Universitetet i Stavanger. Vasset forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, medarbeidersamtaler, samtaleteknikker og ledelse. I 2017 ga hun ut boken Medarbeidersamtaler. Hun er også fagredaktør ved Nordisk tidsskrift for helseforskning.
Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Forskningsinteressene hans er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning samt utvikling av ny forskningsmetodikk innenfor disse feltene. Han har en bistilling ved Senter for innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger, der han jobber spesielt med innovasjon i offentlig sektor. Han er også medredaktør i Journal of Interprofessional Care.