Samarbeid i kommunen

Invitasjon til track på NEON-konferansen 26-28 november på Lillehammer.

Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid har i år eit spor der fokuset er samarbeid i kommunen. Enten du har ein ide, eit prosjekt, ein tekst eller noko anna som omhandlar samarbeid i kommunen er du velkommen til vårt track. Både empiriske og teoretiske bidrag er velkomne. Det vert jobba med ein publiseringskanal for innlegg på sesjonen. Konkret informasjon vil truleg vere klart til konferansen.

Eksempel på område som er relevante for tracket er psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, barnevern, samarbeid mellom helseforetak og kommunar, brukarmedverknad osb. Andre område som omhandlar tverrprofesjonelt samarbeid i kommunar er sjølvsagt også velkomne.

Konferansen

NEON-konferansen er eit forum for diskusjon, samarbeid, ideutveksling og deling av forskingsresultat mellom forskarar og praktikarar på mange fagfelt. Konferansen plar såleis vere ein svært triveleg og givande arena for fagleg utveksling – også utanfor det tracket ein har valt.

Bakgrunn

Fokuset på «samarbeid i kommunen», er at omgrep som «Samskaping», «innovasjon» og «Ny offentleg forvaltning» i aukande grad vert nytta for å skildre korleis kommunene skal løyse oppgåvene sine. Når omgrepa skal omsetjast til praksis oppstår gjerne ei rekkje utfordringar på mange ulike nivå.

Mange av utfordringane er knytt til at kommunane treng eit utvida tverrprofesjonelt og tverretatleg samarbeid for å realisere omgrepa. Dette fører til eit behov for forsking som studerer organisering, praktisering og leiing av tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane.  Med dette som utgangspunkt ønskjer vi velkomen bidrag som på ulike måtar kastar lys over aspekt som er relevant for tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane.

Fristar og prosess

10/9: Abstrakt vert sendt inn gjennom konferansa si nettløysing.
Abstraktet bør angi tema, problemstilling/føremål, eventuell teoretisk basis, eventuell metode, analyse, konklusjon og originalitet og/eller implikasjonar.
Omfang 300-500 ord. Skandinaviske språk og engelsk kan nyttast.

27/9: Tilbakemelding på vurdering

14/10: Frist påmelding: 14. oktober 

14/10: Frist innsending av kort paper (ca 2000 ord ). Papera vert distribuert til dei andre som har paper på tracket, og to av desse får eit særleg ansvar for å gi tilbakemelding etter presentasjon på konferansen.

26. – 28. november: Konferanse på Lillehammer

2020: Prosess knytt til publisering av artiklar. Meir info kjem.

Ansvarlege for sesjonen er: 

Roar Stokken, Fyrsteamanuensis, Høgskulen i Volda,   roars@hivolda.no, 45240204
Atle Ødegård, Professor, Høgskolen i Molde

Nettstad for innsending av abstrakt

https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/stages/1341/submissions/new

Vi har track på NEON2019

Neon-dagane i 2019 har organisasjonsformer som hovudtema, og vert arrangert på Lillehammer 26.–28. november.

Paper som fokuserer på fjerning eller nedbygging av barrierar er spesielt velkomne!

NEON-konferansen vert arrangert av Nettverk for organisasjonsforskning i Norge. Konferansen plar vere ein svært triveleg og givande arena for faglg utveksling. I 2018 hadde Helene og Roar eit innlegg, og over lunsj siste dagen vart det klart at TPS må få eit track i 2019. TPS går som hand i hanske med føremålet til NEON: Styrke organisasjonsforskningen i Norge og synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende organisasjonsforskning.

Vi ønskjer sjølvsagt bidrag til vårt track, samarbeid i kommunen, men for all del: Vurder dei andre tracka også

Call for papers: Samarbeid i kommunen

Omgrep som «Samskaping», «innovasjon» og «Ny offentleg forvaltning» vert i aukande grad nytta i ulike typer dokument og diskursar som omhandlar  korleis kommunene skal løyse oppgåvene sine. Når omgrepa skal omsetjast til praksis oppstår gjerne ei rekkje utfordringar på mange ulike nivå. Mange av desse utfordringane er knytt til at kommunane treng eit utvida tverrprofesjonelt og tverretatleg samarbeid for å realisere omgrepa. Dette fører til eit behov for forsking som studerer organisering og leiing av tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane.  Med dette som utgangspunkt ønskjer vi velkomen bidrag som på ulike måtar kastar lys over aspekt som er relevant for tverrprofesjonelt samarbeid i kommunane. Eksempel på fenomen  kan til dømes vere psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, barnevern, samarbeid mellom helseforetak og kommunar, brukarmedverknad osb. Både empiriske og teoretiske bidrag er velkomne.

Form: Kort paper (ca 2000 ord ) med tilbakemeling/opponent på konferansen. Paper vert såleis utveksla mellom dei som presenterer på sesjonen før konferansen.

Ansvarlig(e) for sesjonen: 
Roar Stokken, Fyrsteamanuensis, Høgskulen i Volda,   roars@hivolda.no, 45240204
Atle Ødegård, Professor, Høgskolen i Molde

Publisering og formidling: Det vert jobba med ein publiseringskanal for innlegg på sesjonen. Konkret informasjon vil truleg vere klart til konferansen.

PUBSIC 2020: Relevant TPS-konferanse i Stavanger

Med fleire tracks som fokuserer på diverse co-prosessar innanfor «Public Service Innovation» (PSI) er dette ein god arena for presentasjon av planlagde publiseringar. Tidlegare har konferansen vore i Shanghai, Budapest, Lillehammer og Milano.

Dato er sett til 29-31 januar.

Nettstad: https://www.uis.no/category.php?categoryID=25474

Call for papers

We would like to welcome you to Stavanger and the 5th PUBSIC Conference to be hosted by University of Stavanger in Norway. The PUBSIC Conference remains as an important gathering of scientists interested in public sector innovation, often attracting around 100-120 scholars from throughout the world and at all stages of their career. The academic programme covers the spectre of public sector innovation, creating _a _platform for lively discussion, exchange of ideas and the best thinking in the field.

In recent years an important body of research and knowledge on public service innovation (PSI) are emerging. Previous PUBSIC Conferences have now taken place in Shanghai, Budapest, Lillehammer and Milan over the past four years. To continue this dialogue and to build upon this evolving body of knowledge we would invite you to participate January 29. – 31. 2020 her in Stavanger

The International Scientific Committee invites paper submissions across the following themes, in the form of a 500 word abstract:

 • Value creation, co-production and  PSI
 • Co-design and the role of citizens/service users in PSI
 • Behavioural public administration and PSI
 • The third and non-profit sector and PSI
 • PSI and ICT/digital technology (including the use of Big Data)
 • Collaboration and open innovation
 • The contingencies of effective PSI
 • PSI and learning in public service organisations
 • Social enterprise, social entrepreneurship, and PSI
 • Managing and evaluating  PSI
 • Human resources issues and perspectives on PSI
 • Political dimensions of PSI
 • Innovation in public policy and in public policy processes
 • The ‘dark side’ of PSI
 • Public – private partnerships and PSI
 • The governance of risk in PSI

ABSTRACT SUBMISSION PROCESS
Abstracts should be submitted through the conference website: www.uis.no/PUBSIC2020 by 30th of September 2019. They will be reviewed by the International Scientific Committee and decisions notified to authors by 15th October 2019.

Papers are welcome from both experienced and new/doctoral students and of both an empirical and theoretical nature. Registration deadline is 10. November.

SEE OUR FULL CALL FOR PAPERS HERE

Welcome!

Ann-Karin Tennås Holmen                                  StephenOsborne

Såkornsamling

Vil du vere med å forske på eller påverke kva det vert forska på i Barneblikksatsinga?

Tid: Tysdag 16. oktober  2018 kl. 10.00 – 16.00
Stad: Høgskulen i Molde

Barneblikk skal styrke tilbodet til gravide og familiar med små born der nokon slit med rus eller psykiske vanskar. Det skal etablerast lågterskeltilbod for denne målgruppa, og det langsiktige målet er å gi born ein tryggare oppvekst.

Barneblikk er ein utradisjonell måte å organisere tenestetilbodet på, og forsking kan støtte opp om utviklinga av gode tenester til desse familiane. Vi ønskjer difor innspel til gode forskningsprosjekt frå brukarorganisasjonar, politikarar, leiarar i kommunar og helseføretak, dei som jobbar med Barneblikk, dei som er i målgruppa for Barneblikk, forskarar og andre.

Vi inviterer til såkornkonferanse for å  finne fram til viktige tema å forske på og utvikle idear til forskingsprosjekt. Alt saman i løpet av berre få timar. Vi ønsker di hjelp til å finne såkornet vi kan nytte når vi skal  skrive søknader og leite etter finansieringskjelder.

Konferansen tek utgangspunkt i kartleggingane i kommunane og spes.h.tj. og statusvurderinga frå sommaren 2018. Aktuelle spørsmål å jobbe med er såleis:

 • Kven er og korleis når ein målgruppa?
 • Kva er gode lavterskeltilbod?
 • Kva er gode tenester for heile familien?
 • Korelis får ein til reell brukarmedverknad i eit familieperspektiv?
 • Korleis skaper ein godt samarbeid mellom spesialist og primærhelseteneste?
 • Korleis kan ein skape tillit til Barneblikk?

Såkornkonferansen vert arrangert av «Forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid» (TPS-gruppa) som er etablert i samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Forskingsgruppa arbeider mellom anna for å skape praksisnære forskingsprosjekt som gjer at forskingsbasert undervisning i større grad baserer seg på forsking utført ved eigen institusjon. Forskingsgruppa har ein intensjonsavtale med Barneblikk om å initier, utføre og igansette forsking på relevante tema knytt til Barneblikk.

Forskingsgruppa er ansvarlig for å ta ideane vidare i søknadar og til prosjekt, samstundes inviteres  konferansedeltakarane med vidare som forskarar, medforskarar eller på anna måte i det vidare arbeidet med idear som du brenn særleg for.

Meir informasjon og program

Er du klar for ein spanande og aktiv  dag, så meld deg på HER (webskjema).

Invitasjon til Tekster i prosess – April 2018

Vi gjentek suksessen frå februar!

Er du interessert i tverrprofesjonelt samarbeid?
….og/eller…
Har du ein tekst det kunne vært bra å få tilbakemelding på?

Det er kjekkare å gå (forskings)vegen saman med andre….

Tekster i prosess er ein arena der du kan få og teste ut idear. Du kan enten presentere ein ide til ein tekst, eller du kan delta utan andre forpliktingar enn å lytte, lære og diskutere.

Samlinga er primært retta mot Fjordkonferansen 2018, der temaet er «modellar». MEN alle idear til tekster som er relevante for tverrprofesjonelt samarbeid er velkomne.

Tid: Torsdag 12. april 2018 kl. 10.00 – ca 15.00
Stad: Thon Hotell Ålesund
Kostnad: Inga deltakaravgift. Varm lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 5/4 kl 1200 for både påmelding og abstrakt/paper. Grunnen til kl 1200 er at vi må melde antal til hotellet ei veke før.
Program: Dette vil bli oppdatert etter kvart som vi mottek ønskje om presentasjonar
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg 😉

Abstrakt på maks 250 ord vert å sende seinast 5/4 2018 til roar.stokken@hivolda.no

VELKOMMEN!

Helsing
Bente Hasle, Hans Petter Iversen, Roar Stokken, Atle Ødegård

Invitasjon til «Tekster i prosess» februar 2018

Program og abstrakt finn du her

Er du interessert i tverrprofesjonelt samarbeid?
….og/eller…
Har du ei tekst det kunne vært bra å få tilbakemelding på?

Tekster i prosess er ein arena der du kan få og teste ut idear. Du kan enten presentere ein ide til ein tekst, eller du kan delta utan andre forpliktingar enn å lytte, lære og diskutere.

Samlinga er primært retta mot Fjordkonferansen 2018, der temaet er «modellar». MEN alle idear til tekster som er relevante for tverrprofesjonelt samarbeid er velkomne.

Tid: Torsdag 8. februar 2018 kl. 10.00 – ca 15.00
Stad: Thon Hotell Ålesund
Kostnad: Inga deltakaravgift. Varm lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 30/1 for både påmelding og abstrakt
Program: Dette vil bli oppdatert etter kvar som vi mottek ønskje om presentasjonar
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg 😉

Abstrakt på maks 250 ord vert å sende seinast 30/1 2018 til roar.stokken@hivolda.no

VELKOMMEN!

Helsing
Bente Hasle, Hans Petter Iversen, Roar Stokken, Atle Ødegård