PINCOM – på tysk

Av Atle Ødegård

PINCOM – som står for Perception of Interprofessional Collaboration Model – har i løpet av de ti siste årene fått en del oppmerksomhet – i forskning og som analyseredskap i praksis. 

Kort fortalt, handler PINCOM (og PINCOM-Q) om å forsøke å identifisere hvilke aspekter som inngår i tverrprofesjonelle samarbeid. Dette er viktig for å komme nærmere inn på hva fenomenet består av, noe som også gir muligheter for å forbedre det tverrprofesjonelle samarbeidet. 

Sagt på en annen måte – det er vanskelig (om ikke umulig) å få til gode samarbeid mellom f.eks profesjonelle og profesjonelle og brukere/pasienter, uten å vite hva vi mener med samarbeid. Er samarbeid noe som forutsetter motiverte medarbeidere, god kommunikasjon, god ledelse eller halt andre ting? I hvilken grad fremmer de ulike organisasjonskulturene som de profesjonelle er en del av samarbeid? Kanskje er det alt dette og mer til! 

I en helt ny artikkel – publisert i tidsskriftet International Journal of Integraded Care – har spørreskjemaet PINCOM-Q blitt anvendt for å undersøke hvordan profesjonelle som arbeider overfor barn og unge opplever tverrprofesjonelt samarbeid. Førsteforfatter på artikkelen er Astrid Jörns-Presentati – som arbeider ved Hamburg University of Applied Sciences. I sammendraget (abstractet) nedenfor finnes en kort beskrivelse av artikkelens innhold. 

Artikkelen er publisert såkalt open access og finnes her: https://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.5660/