Den profesjonelle hjelperrollen

Skrevet av Atle Ødegård, May Østby og Ole David Brask

En kompleks praksishverdag stiller høye krav til refleksjons- og relasjonskompetanse hos helse- og sosialprofesjonene. Denne kompetansen er selve kjernen i den profesjonelle hjelperrollen og vektlegges i den nye felles rammeplanen for helse- og sosialutdanningene. Leseren inviteres med på kritisk refleksjon rundt praksiseksempler hentet fra et utvalg av helse- og sosialprofesjoner: barnevernspedagog, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier og vernepleier. Stadig større krav til rollefleksibilitet er en felles utfordring for helse- og sosialprofesjonene, men gjør også at vi trenger profesjoner med ulik kompetanse. En refleksjonsmodell anvendes til å kaste lys over hjelpe- og samarbeidsrelasjoner og over muligheter som oppstår der perspektiver møtes. 

Denne boka har blitt til i nært samarbeid med profesjonelle utøvere i praksis. Vi kan si det så sterkt at boka hadde ikke vært mulig uten de solide og spennende bidragene som vi har fått fra disse samarbeidspartnerne. Videre har vi fått mange gode innspill fra et knippe fagfolk som arbeider ved høgskoler og universiteter. Stor takk til alle sammen! 

I denne boka stiller vi spørsmål som: Hva er en god hjelper? Hva er kjernen i en profesjonell hjelperrolle? Vi håper og tror at den refleksjonsmodellen vi presenterer – kjernerollemodellen – kan bidra til økt bevissthet om egen og andres praksisutøvelse. Samtidig gir den aldri ferdige svar. Vi tenker først og fremst at modellen kan tydeliggjøre noen viktige sider ved refleksjons- og relasjonskompetanse, som samtidig er kjennetegn ved den profesjonelle hjelperrollen. Vårt håp er at kjernerollemodellen kan være anvendelig både i hjelperelasjoner – i direkte kontakt med pasienten eller brukeren, og i samarbeidsrelasjoner – i kontakt med pårørende og fagfolk rundt personen.

Den profesjonelle hjelperrollen er skrevet av Ole David Brask som er psykologspesialist og førstelektor ved Høgskolen i Molde, May Østby som er vernepleier og førstelektor ved Høgskolen i Østfold, og Atle Ødegård som er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde.