Orientering til høgskulestyret, mars 2023

Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset mars 2023.

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut her på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette, til media og andre interesserte. Nyhendebreva er tilgjengelege på nettsidene våre og alle som vil kan få tilsendt nyhendebrevet – ein gong i veka.

Hovudpunkta i orienteringa i dette møtet:

 • Studiebarometeret
 • Framdrift Hans Strøm-huset
 • Periodiske studieprogramevalueringar
 • Studentveka og frivillig arbeid
 • Hybelgaranti frå Samskipnaden
 • Ny studiedirektør

Studiebarometeret 2022.

Studiebarometeret 2022

Resultata frå Studiebarometeret 2022 vart offentleggjort 16. februar 2023. På så godt som alle hovudområde er tala betre for Høgskulen i Volda i 2022 enn året før, og også over det nasjonale gjennomsnittet. Hovudområda i Studiebarometeret er: Undervisning, tilbakemelding og rettleiing, fagleg og sosialt miljø, organisering, vurderingsforme, eige engasjement og tilknytning til arbeidslivet.

På einskildspørsmålet om kor godt studentane trivst «alt i alt» – eller overordnet tilfredshet som det heiter i undersøkinga – så rapporterer voldastudentane om ein marginal framgang og gir skåren 4,0. Nasjonalt har skåren gått ned frå 4,0 til 3,8, og dette har blant andre forskings- og høgare utdanningsministeren merka seg.

Kor mykje tid studentane brukar på studia er eit område som også Kunnskapsdepartementet har vore oppteken av, og der viser tala ein auke på tid brukt til læringsaktivitetar og eigenstudium – og mindre tid brukt på betalt arbeid. Tala er ca. 1,5 time meir brukt på studia og ca. 2 timar mindre betalt arbeid pr veke.

Når det gjeld studentanes vurdering av arbeidsrelevans skårar dei fleste institusjonar lågt, men svara frå voldastudentane ligg stort klart over det nasjonale gjennomsnittet.

Tala internt på HVO og nasjonalt varierer mykje både mellom avdelingar og einskildprogram. Men vi legg særleg merke til at skåren til studentane på sosionom i Volda er best i landet og at også studentane på barnevern ligg høgt. Også på grunnskulelærarutdanningane er voldastudentane blant dei med høgst skår i ein nasjonal samanheng.

Resultata frå Studiebarometeret 2022 har vorte presenterte og diskutere både blant tilsette og studentar og vil inngå som ein del av det samla kvalitetsarbeidet på høgskulen.

Sjå også omtale av Studiebarometeret 2022 på nettsidene våre:
https://www.hivolda.no/nyhende/volda-studentane-meir-nogde-enn-resten-av-landet

Framdrift Hans Strøm-huset

Arbeidet med oppussing av Hans Strøm-huset går som planlagt. Vi har så langt ikkje fått meldingar om forsinkingar eller overskridingar på byggeprosjektet.

Når det gjeld kostnader knytt til inventar og IT-utstyr så er vi midt inne i tilbodsprossen og på neste styremøte veit vi meir om kva resultatet av det blir.

På eitt område reknar Statsbygg Hans Strøm-prosjektet som forbilledleg, og det er ombruk eller gjenbruk av både byggemateriale og møblar og anna inventar. Ein del inventar har også vorte selt eller gitt vekk i staden for å bli kasta.

Periodiske studieprogramevalueringar

NOKUT har som kjent godkjent kvalitetssystemet til Høgskulen i Volda, men vi måtte bli meir systematiske med dei periodiske studieprogramevalueringane der blant anna eksterne fagfolk skal vurdere utdanningane våre. Vi har laga ei rulleringsplan der alle studieprogram i løpet av ein seks års syklus går gjennom denne grundige og langsiktige evalueringa som Periodisk studieprogramevaluering medfører. I 2022-2023 er det 8 studieprogram som går gjennom periodiske studieprogramevalueringar og dei vil seinare bli handsama i Utdanningsutvalet i tråd med kvalitetssystemet og vil bli rapportert til styret gjennom Kvalitetsrapporten for inneverande studieår når den kjem i 2024. 

Dei 8 programma som er inne i Periodisk studieprogramevaluering i 2022-2023 er desse:

• Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
• Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
• Bachelor i friluftsliv og naturguide
• Bachelor i idrett og kroppsøving
• Bachelor i planlegging og administrasjon
• Bachelor i PR, kommunikasjon og media
• Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar (NIS)
• Offentleg rett 1 og 2

Akkrediteringssøknadene

NOKUT arbeider med tre akkrediteringssøknader frå Høgskulen i Volda. Den som kjem til å bli først ferdig er Master i barnevernsarbeid der svar er venta før påske. Vi er litt meir usikre på når søknaden frå Avdeling for kulturfag kan bli behandla, blant anna fordi det sakkunnige utvalet måtte byte eitt av medlemmene og dermed nett har starta arbeidet. Akkrediteringa av doktorgradsutdanninga i Utdanning, språk og kultur er venta først på slutten av året.

Studentveka og frivillig arbeid

Studentmiljøet ved Høgskulen i Volda og andre studiestader var omtala i media tidlegare i år. Problemet har vore at for få studentar har meldt seg som frivillige for å drive studenthuset Rokken, og Rokken har difor ikkje hatt så stor aktivitet som dei kunne hatt. Men etter ei vellukka studentveke, godt rekrutteringsarbeid og medieomtale har det meldt seg mange nye frivillige. Talet på frivillige vart nesten dobla og er no oppe på eit bra nivå slik at Rokken kan ha eit breidt tilbod mange dagar i veka.

Arrangementet som vart først utselt i studentveka var konserten med Ylvis-brødrene der Volda var av dei få utvalde stadene der Ylvis heldt framsyninga si.

Elles har Studentsamskipnaden i Volda, Sivolda, gitt garanti om hybel til studentar som tingar hybel før 1. mai.

Ny studiedirektør

Høgskulens nye studiedirektør Gerd-Mette Vatne Drabløs tok til i stillinga 20. februar. Ho kjem frå stilling som seksjonsleiar i avdeling for kompetanseutvikling i Viken fylkeskommune. Av utdanning har ho hovudfag i norsk og har arbeidd i vidaregåande skule og har også arbeidd som leiar i næringslivet. Og så er ho verdsmeister i rafting i veteranklassen for lag.

Når det gjeld tilsetting av nye dekanar så skulle dette etter planen opp som sak på dette styremøtet, men innstillingsutvalet er ikkje ferdig med arbeidet. Dekanar blir tilsette på omframt styremøte tysdag 27. mars.

Studiedirektør Gerd-Mette Vatne Drabløs. Foto: Lene Mo Flataker/Høgskulen i Volda.

Norskopplæring for internasjonale tilsette: Frå individuell prioritering til institusjonelt ansvar?

Sør-Afrikanske Patrick Ncube 1972: Truleg den første internasjonale tilsette på DH-skulen, og tilsett på Avdeling for mediefag. Han fekk neppe kurs i norsk, men kunne svensk.
Foto: Ketil Jarl Halse.

Etter initiativ frå fagleg hald inviterte Høgskulen i Volda to tilsette ved Universitetet i Bergen til å kome til Volda for å innleie på eit seminar om norskopplæring for internasjonale tilsette, og det skjedde 22. februar – med oppmøte frå vel 20 HVO-tilsette i Vesle BK-auditorium.

Professor Ann-Kristin Helland Gujord og universitetslektor Else Berit Molde formidla både forsking og praksis på temaet. Gujord har blant anna leia prosjektet «Norsk i akademia» (NINJA). I prosjektet vart internasjonale tilsette intervjua om deira opplevingar av behov for norskopplæring, løynde og motstridande forventningar, og tilbod om norskopplæring.

Her er ei av publiseringane frå prosjektet:

Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia.  Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk.

For meg var eit sentralt funn frå forskinga til Helland Gujord og Molde at høgskular og universitet ikkje har felles retningsliner for norskopplæring er heller ikkje stiller tydelege krav til internasjonale tilsette om norskkurs – og det ser ut til å vere svært få internasjonale tilsette som får bruke ein del av arbeidstida på å lære seg norsk. Det er altså i stor grad opp til den einskilde tilsette sjølv om han eller ho ønsker å lære seg norsk. Og når norskopplæringa går bra så handlar det gjerne om små miljø som lukkast med mentorering og «språklunsj» som nokre aktuelle døme på tiltak. Men der kanskje det mest avgjerande er å få høve til å bruke av arbeidstida til å lære seg norsk.

Det kan også virke som at internasjonale tilsette på den eine sida blir dregne mellom ei forventning og litt utydeleg formulerte krav om å lære seg norsk, særleg for å vere med i sosiale samanhengar – eller i formidling og administrasjon/leiing. Og på den andre sida er det forventningar om at dei internasjonale tilsette først og fremst skal bidra til å styrke internasjonaliseringsprofilen, publiseringa og prosjektinntektene til fagmiljøet dei er ein del av – og då er engelsk viktigare enn norsk.

Når det gjeld den konkrete undervisninga i norsk så var det nok ei aha-oppleving for fleire at Gujord og Molde formidla at språkkurs kan fungere godt i blanda klasser – altså blanding av både studentar og tilsette. Studentane har gjerne betre tid til å studere enn tilsette som skal lære seg norsk ved sidan av studia. Blanda klasser kan nok auke talet på aktuelle kursdeltakarar og gjere det meir interessant å arrangere kurs på mindre stader – som Volda.

Så vi er nok der at fram til no har det i stor grad vore opp til den einskilde internasjonale tilsette om han eller ho ønsker å lære seg norsk, men vi bør eller må gå i retning av at dette i større grad blir eit institusjonelt ansvar. Og det har vi også fått beskjed om frå politisk hald.

Vekerevyen: «På feil fest» var heilt rett fest!

Skodespelarane på Vekerevyen 2023

Vekerevyen 2023 er den 38. i rekka i Volda. I seg sjølv er det imponerande! Tittelen på årets revy er: «På feil fest». Vart dette ein fest berre for studentar i 20-22 års alder? Nei tvert i mot – dette var heilt rett fest å gå på for alle! I alle fall oss som fekk gleda av å vere med på premieren laurdag kveld.

Det er framleis billettar å få til framsyninga måndag og nokre få på tysdag, så eg oppmodar alle HVO-tilsette – og i grunnen alle andre til å ta turen til Rokken for å få med seg revyen 2023.

Billettar til Vekerevyen 2023.
Heile Vekeprogrammet 2023.

Korleis er så revyen 2023?

 • To akter med til saman 38 innslag – i seg sjølv eit imponerande ambisjonsnivå – og endå sterkare: Ingen dødpunkt!
 • Nokre av innslaga: «Blind date»-sjekking på Rokken, Likekjønna bryllup med distre prest, damekor med synkronisert menstruasjon og tung PMS, HVO-safari med observasjonar av studenttypar. Poeng med snert i dei fleste verbalinnslaga!
 • Innslaga med lokal kopling: Møre apotek og dialekt-forvirring, samfunns- og arealplanlegging i Volda kommune, heftig reklame for Volda som studiestad, litt om Burgerking og ein skikkeleg klein Youtube-film frå eit studentkollektiv.
 • Dei mest synlege er jo skodespelarane – og for dei må det ha vore heseblesande – med song og dans – sceneskift og kostymeskift. Så flinke dei er! For ein energi!
 • Både lyd, lys, musikk og sceneskift fungerte knirkefritt – det er litt av eit maskineri som skal til for få alt til å fungere. Og det gjorde det!
 • Musikk og song – kjempebra! Orkesteret og songarane – både på scena og på sida – av og til forsterka og av til konkurrerte dei litt med aktiviteten på scena. Og publikum gav mange av mellomstikka velfortent applaus.
 • Og apropos feil fest: Revyen og musikarane hadde leita fram musikk frå 80- og 90-talet som fekk både nikking og rytmefoten fram på folk på min alder.
 • Og så var det deilig å sleppe å høyre om korona eller andre samfunnsutfordringar – nesten ingenting om høgskulen heller – for den del – her var det ikkje mykje intern studenthumor! Akkurat det vi trengte når Revyen gjorde skikkeleg comeback og Februar-Volda trengte litt varme.
 • Noko negativt? Berre eitt innslag var så internt at det gjekk meg hus forbi. Men studentpublikum tok poenga! For oss heilt lokale er det nok litt artig/rart å høyre studentar frå andre stader i landet herme etter vår lokale dialekt –  det er jo eigentelg umogleg å få til. Men det er ein del av sjarmen.
 • Kva så med tittelen? Kva handla den eigentleg om? Revysjef Emilie Jørstad skriv litt om det i programmet: » Ja, til dømes så kan på feil fest også bety at ein er på feil stad i livet, mentalt eller fysisk». Var «Feil fest» ein raud tråd gjennom revyen? Kanskje. Men eg oppfatta nok at ein hovudbodskap var at – Vi er kanskje alle på feil fest? I alle fall av og til?

Færre førstekompetente på HVO – men framtida ser lovande ut

Disputas ved Høgskulen i Volda 2023: Frå venstre opponent Knut Løndal (Oslomet), doktorand Ingeborg Berg Skogen, opponent Angeta Yngve (Uppsala) og opponent Solveig Straume (Høgskolen i Molde).

Den 3. februar disputerte høgskulelektor Ingeborg Berg Skogen (AKF) på doktorgradsprogrammet i helse- og sosial. Det var ein stor dag og ein interessant disputas. Vi ønsker oss alle fleire disputasar, og fleire med doktorgrad på høgskulen. Og det kan nok trengast litt ekstra. For tal frå HK Dir syner at frå 2021 til 2022 har både talet på førstekompetente og andelen av førstekompetente av alle tilsette gått ned ved Høgskulen i Volda. Førstelektorar og førsteamanuensar stod for 79 årsverk i 2022, mot 88 året før.

For professorar og dosentar er det stabile tal, både når det gjeld årsverk og gjennomsnittsalder. Professorar og dosentar ved Høgskulen i Volda stod for 27 årsverk i 2022, mot 26 i 2021. Professorar og dosentar har elles ein gjennomsnittsalder på 57 år, som er same talet som i 2021.

Eit vanleg mål i sektoren er andelen første- og toppkompetente som andel av fagleg tilsette, og her gjekk Høgskulen i Volda tilbake frå 2021 til 2022: Frå 53 prosent til 49 prosent. Det var ikkje den vegen eg hadde håpa og trudd utviklinga skulle gå, og vi ligg ikkje akkurat blant dei fremste i sektoren. Det er vanleg å ikkje rekne med stipendiatar og professor II-arar blant dei fagleg tilsette når denne prosentdelen skal reknast ut.

Men det er håp om betring i framtida. Høgskulen i Volda har tilsett svært mange doktorgradsstipendiatar dei siste åra. I 2022 stod stipendiatane for 40 årsverk, året før var talet 28, og i 2020 vart det utført 17 stipendiatårsverk ved Høgskulen. I alt er det nærare 60 tilsette ved høgskulen som arbeider med doktorgradsprosjekt, så etterkvart som dei disputerer vil andelen med førstekompetanse bli høgare.

Til venstre: Doktorand Ingeborg Berg Skogen – og doktorgradsarbeidande Ingeborg Lid Berget. Namnefeil har skjedd – begge vegar – kan dei stadfeste.

Sjølv håpar og trur eg at ei ph.d.-utdanning innanfor utdanning, språk og humaniora skal gjere det lettare for fleire å ta doktorgradsutdanning ved Høgskulen i Volda. Berre høgskulen aleine har ca. 100 høgskulelektorar der mange er i ein alder der det er naturleg å tenke i retning av ein vidare karriere anten i retning av førstelektor/dosent – eller førsteamanuensis/professor. Og så har Høgskulen i Volda ei unik ordning ved at fast tilsette kan gå inn i eit doktorgradsløp innanfor si ordinære stilling. I dag er det ca. 10 tilsette som er inne i eit slikt løp – internt blir det kalla femårig doktorgradsløp. Informasjon om ordninga er å finne under overskrifta «Retningslinjer for fagtilsette som er i doktorgradsløp utan å vere stipendiatar» på nettsidene våre.

Her er oversyn over pågåande og gjennomførte doktorgradsprosjekt ved Høgskulen i Volda.

Tabell: Første- og toppkompetente, andel førstekompetente og årsverk stipendiatar. Høgskulen i Volda 2018-2022

20182019202020212022
Førstelektorar og førsteamanuensar8082838879
Dosentar og professorar2723282627
Fagleg tilsette i alt205212213217215
Prosentdel første- og toppkompetente52 %49 %52 %53 %49 %
Stipendiatar          25         24         17         28         40
Kjelde: HK Dir

Helsing frå det nyvalde rektoratet

Ny rektor frå 1.8.2023: Odd Helge Mjellem Tonheim (t.v.) og ny prorektor Eirik Søvik.
Foto: Karl August Swanstrøm/HVO.

Fredag 16. desember 2022 vart det klart: Odd Helge Tonheim blir ny rektor ved Høgskulen i Volda frå 1.8.2023-31.7.2027, og at prorektor blir Eirik Søvik. Her er deira helsing til tilsette og studentar etter at valstyret har godkjent valet:

Tusen takk og éi oppmoding 

Tusen takk for tilliten vi har fått frå alle som har stemt på oss. Takk også til alle som har heia på oss og støtta oss i gjennom heile valperioden. Vi gledar oss til å byrja arbeidet som rektor og prorektor den 1. august 2023, og ser fram til fire spanande år saman med dykk alle.  

Vi er trygge på eit godt samarbeid med noverande rektor Johann Roppen, direktør Ann Kristin Emblem og alle dekanane fram til vi byrjar som ny rektor og prorektor. Både i overgangen og i framtida ser vi fram til eit godt samarbeid mellom studentar og alle tilsette, både i fag og administrasjon. 

Julekort-bloggen 2022: Frå oss til oss

Høgskuleleiinga 2022: Prorektor Odd Helge Tonheim, direktør Ann Kristin Emblem og rektor Johann Roppen. Foto: Per Straume/Høgskulen i Volda.

Årsskifte er tid for ettertanke. Og i 2022 har det skjedd mykje minneverdig ved Høgskulen i Volda.

Tidlegare år har eg kanskje både til jul og sommar prøvd å nemne og femne om det meste – og det kan bli litt mykje? Sjå til dømes sommarhelsinga i juni 2022.

Så no til jul har eg tenkt meir i retning av julekort (?) og plukka ut eitt bilde som kan passe for kvar månad og fundert litt rundt kvart av bilda og den litt større samanhengen dei går inn. Så få det så vere at ikkje alle månader hadde «fortent» eit bilde – og andre månader hadde nok fortent ein heil film! Og så vart det heller ikkje slik at alle bilda vart tatt akkurat den månaden dei er plassert under, men mykje vi held på med er jo ein prosess.

Men altså – her er ein versjon av 2022. Andre har nok andre.

Orientering til høgskulestyret, desember 2022

Høgskulestyret 2019-2023.: Frå venstre: Cecilie Røeggen, Ann Kristin Emblem, Roar Tobro, Inger Østensjø, Mats Ekeberg, Odd Helge Mjellem Tonheim, Johann Roppen, Bodil Palma Hollingsæter, Eirik Søvik, Irmelin Johanne Angell Losvik, Geir Terje Ruud, Silje Louise Dahl, Randi Myklebust. Foto: Karl August Swanstrøm


På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette, til media og andre interesserte. Nyhendebreva er tilgjengelege på nettsidene våre og alle som vil kan få tilsendt nyhendebrevet – ein gong i veka.

Hovudpunkta i orienteringa i dette møtet er:

 • Rektorvalet, direktørtilsetting, tilsetting av studiedirektør og dekantilsettingar
 • 100-års markering for Henrik Kaarstad-huset og besøk frå og møte med Ola Borten Moe
 • Kvinnelege professorar og dosentar

Rektorvalet, direktørtilsetting, studiedirektør, dekantilsettingar:

Høgskulen i Volda har ein syklus der det kvart 4. år er store endring i styring og leiing av høgskulen. Eg skal her gi eit kort oversyn over status i dei ulike funksjonane, og først rektorat og styre:

 • Valet på rektor og prorektor blir gjennomført 9.-16. desember. Det er berre eitt kandidatpar: Som rektor: Odd Helge Mjellem Tonheim. Som prorektor: Eirik Søvik. Så dei kjem til å bli valde. Det vart arrangert ei høyring med det nye rektoratet på eit allmøte 5. desember, og det vart ein god diskusjon.
   
 • Våren 2023 skal det nye valstyret arrangere val på 4 faste og 4 vararepresentantar til høgskulestyret. Dei skal veljast blant dei tilsette på høgskulen og både faglege og teknisk/administrativt personale skal vere representert. Som i dag.
   
 • Våren 2023 vil Kunnskapsdepartementet peike ut 4 faste og 4 vararepresentantar til det nye høgskulestyret som skal ta til 1. august 2023. Høgskulestyret har sett ned eit utval som vil kome med eit framlegg på personar som så blir vedtatt av styret og oversendt til Kunnskapsdepartementet. Departementet står fritt til å utpeike representantar.
   
 • Hausten 2023 skal det veljast studentrepresentantar til høgskulestyret: 2 faste og 2 vara.
 • Tre av dekanane har åremål som også går ut 1. august 2023. Dei tre avdelingane er Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for kulturfag. På Avdeling for mediefag går åremålet ut 1. september 2024. Søknadsfristen på dei tre dekanstillingane er 2. januar 2023. Høgskulen har teikna rammeavtale med rekrutteringsselskapet Jefferson Welles og dekantilsettingane blir den første store oppgåva deira for oss.  Høgskulestyret tilset dekanar på styremøtet i mars 2023.
 • Høgskuledirektør Ann Kristin Emblem har godteke tilsettingsavtalen og er frå 1.12. formelt og fast tilsett som høgskuledirektør.
 • Tilsetting av ny studiedirektør vil skje før nyttår. Det har meldt seg 9 søkarar. Vurderinga slik eg forstår det er at det er fleire godt kvalifiserte søkarar.

Den noverande leiinga tek sikte på å ha eit overlappingsseminar med det påtroppande rektoratet og dekanane i juni 2023.

***

Eit lite tillegg når det gjeld rektorvalet. Det kom jo som ei overrasking på høgskulestyret at valstyret opna for at det kunne veljast ein rektor med to prorektorar. Det hadde nok ikkje styret i tankane då vi vedtok valreglementet for høgskulen. Eg snakka etter møtet med leiar i valstyret og det er klart at valstyret hadde dei beste intensjonar med dette grepet: Nemleg å få fleire til å stille til val.

Valstyret tolka dei faktiske vedtaka til høgskulestyret slik at det var opning for å gjere dette.

Det er mitt inntrykk at både valstyret og truleg også potensielle kandidatar såg fleire problem med ei slik ordning, utan at eg kan seie at det var årsaka til at det ikkje melde seg fleire kandidatar.

Mi meining er at organiseringa av høgskulen bør gjerast på andre måtar enn gjennom forretningsorden for val. Det er no 4 år til neste rektorval, så det vil vere rett at den nye leiinga og det nye styret vurderer om og kva som eventuelt bør endrast eller klargjerast løpande – og i alle fall i god tid før neste val i 2026.

100-års markering for Henrik Kaarstad-huset og besøk frå og møte med Ola Borten Moe

Den 16. november arrangerte vi 100-års markering for Henrik Kaarstad-huset, på dagen 100 år sidan huset vart offisielt opna.

Dagen var prega av lærarskulehistorie, men også breidda av faglege aktivitetar på Høgskulen i dag. Det var ope fagleg hus på Kaarstad-huset med mat og prat også for inviterte gjester.

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe heldt jubileumstalen.

Ministeren brukte mesteparten av dagen i Volda og hadde blant anna møte med leiinga på høgskulen – rektoratet, direktør, dekanane, forskingssjef og studentparlamentet.

Han hadde bede særskilt om å få diskutere rekruttering til lærarutdanning, og der møtte han også representantar frå utdanningane og ein student på MAGLU. Ministeren var glad for å få ha fått mange innspel til spørsmål som han seier er samansett og utfordrande for heile sektoren.

Kvinnelege professorar og dosentar – stor interesse

Det er ei viktig og kjekk gladsak at stadig fleire fagleg tilsette oppnår toppkompetanse, altså professor eller dosent. Det er få personar det er snakk om, men målt i årsverk er det snakk om nesten ei tredobling i talet på kvinner med toppkompetanse. Omtalen av dette vart løfta fram på nettsidene våre og spreidd i sosiale media og fekk i følgje kontor for kommunikasjon svært god spreiing både i aviser, kringkasting og sosiale media.

Andre saker:

 • Høgskulestyret bør vite at Volda kommune har gjort endeleg vedtak og signert kontrakt på å bygge symjehall. Det skal skje på same tomta som idrettshallen Volda Campus Sparebank1 Arena ligg på og symjehallen skal delvis bruke fasilitetar i idrettshallen. Byggestart var 1. desember 2022 og byggetida er på ca. 2 år. Dette blir ein fantastisk flott tilvekst av aktivitetstilbod på høgskuleområdet og styrkar Volda som studiestad.
 • Høgskulestyret er kjend med at Arbeidstilsynet har vore på tilsynsbesøk hos Høgskulen. Vi har fått beskjed om at dei reknar med å kome med sin rapport før jul, som er noko seinare enn først planlagt. 
 • Søknaden om ph.d.-utdanning Utdanning, språk og kultur vart sendt innan fristen 1. november. Vi har førebels ikkje høyrt noko frå NOKUT når det gjeld handtering av denne søknaden. NOKUT har gått ut offentleg og sagt at dei har fått budsjettkutt og difor får redusert kapasitet. Vi har også andre akkrediteringsprosessar: På Master i barnevernsarbeid er dei sakkunnige i arbeid. Vi har ikkje høyrt noko spesielt om mastersøknaden frå Avdeling for kulturfag: Natur, kultur og berekraft.

Kaarstad-huset er 100 – i 100!

Høgskulen markerte 16.11.2022 at det var 100 år sidan Henrik Kaarstad-huset stod ferdig og vart opna med ei høgtidleg markering.

Les omtale av og sjå bilde frå 100-årsfesten på nettsidene våre.

Her er opningstalen eg heldt på jubileumsdagen.

Det er av og til ein kan kjenne at historia susar forbi. I dag er ein slik dag, når vi står her og skal markere at det er på dagen 100 år sidan Kaarstad-huset opna.

Tenk på det. I dette huset for 100 år sidan var det samla kanskje 1.500 studentar, lærarar, andre bygdefolk og tilreisande, alle for å markere at no stod Volda lærarskule ferdig.

Henrik Kaarstad-huset, bygd 1922

Elevane hadde samla inn pengar til flygel!

13 timar varte opningsfesten, og det vart visstnok halde 19 talar. Det var mat i fleire omgangar og med fleire bordsete. Men så var då også kjøkenet på lærarskulen noko av det viktigaste med heile huset – og stod kanskje for nesten 1/5 av den samla kostnaden på huset på kr 700.000.

Dette var på alle måtar rektor Henrik Kaarstad sitt prosjekt. I november 1922 var han 57 år gammal, og hadde drive lærarskulen sidan 1895.

Gjennom godt arbeid og framifrå politiske kontaktar og eit heldig samanfall i konjunkturar klarte Kaarstad å få bygd skulen. Volda lærarskule var populær i landssamanheng, også blant studentane.

Kyrkje- og undervisningskomiteen sa det slik:

«Antallet av elever [ved Volda lærarskule] har været stadig stigende, og Volda er nu den lærerskole i landet som uten sammenligning har størst søkning.»

Indst S. nr. 154 1919 – Stortingstidende side 229.

Det vart stadig fleire elevar – eller læresveinar som studentane også vart kalla. Men krava til innhaldet i lærarutdanninga vart også skjerpa med tanke på spesialrom og innhaldet i undervisninga, så trengdest det ein større skule.

Nokre glimt frå Volda lærarskule og kvardagslivet

Av professor Rune Johan Krumsvik, Universitetet i Bergen/professor II Høgskulen i Volda.

Ørsta og Volda var på mange måtar ein smeltedigel for nasjonsbygging, utdanning, reiseliv og friluftsliv på slutten av 1800-talet. Rune Slagstad skriv i boka si «Da fjellet ble dannet» (2018) at den norske fjellheimens danningshistorie og fjellets danningsagentar ofte omhandla tinderanglande danningsagentar som Emanuel Mohn, Charles W. Patchell og William Cecil Slingsby. Desse føretok fleire førstestigningar av fjelltoppar i Sunnmørsalpane i Ørsta, der dei først og fremst dreiv fjellklatring, men òg tidvis bjørnejakt og laksefiske rundt Norangsfjorden og nærliggjande område. Om lag på same tid kom keisar Wilhelm II av Tyskland til Norangsfjorden i Ørsta kvart år med skipet sitt. Det same gjorde Oscar II av Sverige, Kong Haakon, og ei rekkje andre, og frå 1883-1891 blei det bygt heile fire hotell i Norangsdalen for å kunne huse den stadig aukande mengda tilreisande som kom på denne tida.

Ørstingen Ivar Aasen la på denne tida grunnlaget for det moderne nynorske skriftspråket og ein annan ørsting, Anders Hovden samarbeidde med Aasen og blei kjent som både salmediktar, prest og folketalar. Nokre kilometer unna, i nabokommunen Volda, skjedde det òg mykje på denne tida, og frå 1861 og utover fekk Volda mykje merksemd for å starte den første ungdoms- og lærarskulen for Sunnmøre og Nordfjord. Dette blei kimen til skulestaden Volda og som hadde ein klangbotn attende til Hans Strøm, Sivert Aarflot og lesande bønder på 1700-talet. Frå 1861-1922 blei Volda eit stadig viktigare «kraftsentrum» for lærarutdanning, og i 1922 var Volda Lærarskule den største lærarskulen i Skandinavia med 437 elevar, ein legendarisk lærarstab og med ein framsynt og høgt verdsett rektor Henrik Kaarstad. Kaarstad-huset ved Volda Lærarskule blei opna i 1922 med brask og bram med ein vidgjeten seremoni med over 1500 til stades frå både nærområdet, storting og departement.

50 år: Historisk institutt: Landets einaste!

Historisk institutt ved Høgskulen i Volda har i 2022 markert sitt 50-års jubileum. Og Historisk institutt er faktisk det einaste i landet som berre har historie i namnet sitt – alle andre historiske fagmiljø er ein del av til dels mykje større faglege einingar.

Her er omtale av 50-årsjubileet på nettsidene til Høgskulen i Volda.

Les helsingar til 50-års jubilanten frå Dekan Randi Bergem og rektor Johann Roppen.