Rektorbloggen held fram

Rektorbloggen vil halde fram også med nytt rektorat. Odd Helge Mjellem Tonheim og Eirik Søvik vil også kome med synspunkt og analysar i bloggformatet. Dei som i dag abonnerer på rektorbloggen vil få informasjon og invitasjon til ny blogg.

Takk for dei som har følgt med på rektorbloggen, og ikkje minst dei som har kome med kommentarar!

På denne nettsida er alle blogginnlegg i regi av Høgskulen i Volda.

Rektorskifte på Høgskulen i Volda 2023: Rektor Johann Roppen (til venstre) går av og prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim blir ny rektor frå 1. august 2023.


Rektorskifte på Høgskulen i Volda 2023: Rektor Johann Roppen (til venstre) går av og prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim blir ny rektor frå 1. august 2023.

Takk for meg – og takk for alle svelene!

Helsing på sommaravslutninga for studieåret 2022- 2023. Og avtakking etter åtte år som rektor. 23. juni 2023.

Eg har hatt privilegiet å vere rektor ved Høgskulen i Volda i åtte år. Før det var eg ein del av leiinga som forskingskoordinator i ca. tre år. No har eg fått eit år til fagleg oppdatering så er det faktisk 12 år sidan eg var ein del av det daglege arbeidet som fagtilsett på Avdeling for mediefag. Både 8 og 12 år er lenge i eit liv – anten ein no snakkar om eit livsløp eller ein karriere. Blant anna er det svært mange av dagens tilsette på HVO som har vorte tilsette etter 2015. Så har vi også vore gjennom ei forynging av staben – som mange kan misunne oss.

Eg vil sjå tilbake på dei 8 åra som rektor med glede – fordi eg har lært mykje av å ha rolla som rektor – eg føler eg har vorte godt kjend med heile institusjonen – og også fått del av gleder og sorger. Fred og strid. Men framfor har det vore gode år når det gjeld økonomi, vekst og utvikling for Høgskulen i Volda.

Hans Strøm-huset og Sivert Aarflot-huset

Dei største og mest synlege endringane og tiltaka er jo Sivert Aarflot-huset og Hans Strøm-huset. Dette er store investeringar og dermed tunge løft for Høgskulen i Volda – vi snakkar om fornyingar som har kosta over 300 millionar kroner. Det eine prosjektet starta før eg vart rektor og det andre blir sluttført etter at eg har slutta. Så dette er prosjekt som har teke tid, og som vi berre har hatt råd til fordi vi over lang tid har drive i tråd med sunnmørske dygder som å spare på skillingen og drive nøkternt, men også fordi vi har vore optimistiske og hatt gode og fornuftige prosjekt.

På fagleg side vart det meste av arbeidet med doktorgraden i helse og sosial gjort før eg var rektor, og den nye doktorgraden i Utdanning, språk og kultur vil ikkje starte opp før tidlegast i 2025.

Og så er eg spent og optimistisk med tanke på å få akkreditert masterutdanning i Natur, kultur og berekraft på Avdeling for kulturfag. Med den på plass vil vi ha masterutdanningar på toppen av alle våre bachelorutdanningar. Det er ei viktig og nødvendig utvikling for oss, sidan samfunnet blir meir og meir kompetansedrive, og vi må utvikle oss på same måte som alle andre høgskular og universitet.

Det går ikkje alltid så fort i  høgre utdanning, men kontinuitet, å arbeide trottug og langsiktig er nødvendig for å få til resultat.

Så eg håper og trur at dei 8 åra vi har lagt bak oss vil bli huska som gode år for Høgskulen i Volda.

Dei politiske signala tyder på at vi kan få tøffare år når det gjeld økonomi, men også at vi får større ansvar for lokale og dermed regionale prioriteringar.

Vi er ein høgskule i ein region som er prega av sterk og global orientert industri. Men vår region er også prega av sterk fråflytting og aukande mangel på arbeidskraft.

Høgskulen, husa og ideane.

Kjære alle deltakarar og arrangørar:

Det er ei stor glede for meg som rektor på Høgskulen i Volda å kunne få ønske dykk velkomne til den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk. Gratulerer med eit hyggeleg jubileum! Det er kjekt at det kan bli feira her i Volda!

Fagfolk frå Høgskulen i Volda har vore med på alle dei tidlegare konferansane, så dette har vore ein viktig arena for oss.

Det er mange på Høgskulen i Volda som tenker at det er svært passande at konferansen vert lagt til Volda. Her i Volda har språk vore viktig, lenge. Eller kanskje meir presist – skriftkultur.

Og det viser igjen blant anna når vi har gitt namn til husa på høgskuleområdet.

Vi har sjølvsagt eit hus som heiter Ivar Aasen-huset. Det var elles det første huset som vart bygd for å hyse ein DH-skule, tilbake i 1971.

Konferansen held til i Henrik Kaarstad-huset, til minne om lærarskule-hovdingen eller grunderen som vi ville kalla han i dag – som etablerte Volda lærarskule tilbake i 1895. Han var sjølvsagt målmann. De finn forresten også ein liten byste av han ute i lærarskulehagen.

Berte Kanutte Aarflot.

Men dette forskingsseminaret held til i Berte Kanutte-huset. Huset har fått namn etter den haugianske og pietistiske salmediktaren Berte Kanutte Aarflot, frå Ørsta. Då ho døydde i 1859 skreiv blant andre Bjørnstjerne Bjørnson minneord og sa

«Man tør om hende sige, at Faa her i Landet har i en vid Kreds bidraget saaledes til Religionens Væxt som hun.»

Og grunnen til at Bjørnson sa dette var at Berte Kanutte var ein produktiv og folkekjær salmediktar – tre samlingar gav ho ut. Den første hadde tittelen: «En gudelskende Siels oppbyggelige Sange» og den skreiv ho delvis då ho var tidleg i tenåra.

Norskdidaktikk er ikkje mitt fagfelt, men eg trur det er slik at på Berte Kanutte Aarflots tid var det nok ofte framleis slik at kristendom, salmesong og bibelkunnskap og opplæring i lesing og skriving nokså integrerte fag i skulen, så kanskje var Berte Kanuttes salmar også viktige bidrag i norskdidaktikk – for si tid?

Tilstandsrapporten 2023: Kva står der om Høgskulen i Volda?


Den årlege tilstandsrapporten for forsking og høgare utdanning er ute med 2023-utgåva. Og som for kvart år er det no litt spennande kva som står om oss, om Høgskulen i Volda i årets rapport?

Vi er omtala fleire stader i rapporten – så når vi ikkje blir omtala i samband med nokre av tabellane og figurane i rapporten så betyr vel det at vi ikkje har spesielt gode, dårlege eller interessante tal på flesteparten av områda.

Men så til verket: Søk på «Volda» – og på «HVO»:

HVO har dei (nest) eldste studentane – og flest på nett

Tilstandsrapporten fortel at 43 prosent av studentane ved Høgskulen i Volda er 30 år eller eldre, og 31 prosent av voldastudentane er nettstudentar – som er høgst andel av alle institusjonar. Det er berre Samisk høgskole som har ein høgare andel eldre studentar. I tilstandsrapporten vert dette sett i samanheng med at Høgskulen i Volda og andre institusjonar med mange eldre studentar også har flest studentar på nettstudium, så det er altså studentar som tek vidareutdanning som hevar gjennomsnittsalderen. Ein anna dimensjon er at dei yngste studentane er å finne ved institusjonane i dei store byane som er eit av mange teikn på nasjonale flyttestraumar. Gode og relevante studietilbod i regionane bør vere eitt av mange tiltak for å motverke slik utvikling.

 • Min kommentar til dette talet er at for Høgskulen i Volda har det i mange år vore ei viktig oppgåve å tilby vidareutdanningstilbod for regionen – men også delvis til nasjonale marknader på somme område. Vi er eigentleg på forskot av utviklinga sidan både «livslang læring» og «god tilgang på utdanning» er nokre av tidas motto, og det gjennomsnittlege utdanningsnivået i Møre og Romsdal ligg lågt i ein nasjonal samanheng. Vi har hatt mange interne diskusjonar om nettstudium, og har no to bachelorgrader som er 100 % på nett: Historie og Religion og kultur. Eg reknar dette som innovasjonar som utfordrar oss på mange måtar – men som i alle fall gjer at dei gode fagmiljøa på dei to aktuelle institutta får bra studentrekruttering og dermed truleg også økonomisk berekraft. Baksida av medaljen er om rekrutteringa til studium som i all hovudsak held til på høgskuleområdet (også kalla «campusstudentar») går tilbake – eller sviktar – kva skjer då med studentmiljøet i Volda?

Vald eller tilsett rektor?

Høgskulestyret i Volda har i forrige styreperiode nok ein gong vedtatt at høgskulen skal halde fram med vald rektor, og i Tilstandsrapporten står det at Volda er i selskap med sju andre statlege høgskular og universitet i å ha denne styringsforma. 13 høgskular og universitet har tilsett rektor.

 • Her er kanskje ingen kommentar nødvendig. Somme meiner eg har sagt nok og for mykje om dette tidlegare.

Lågast andel førstestillingar

Høgskulen i Volda ligg lågast i andel førstestillingar (førstelektor, førsteamanuenis, dosent og professor) av alle dei statlege høgskulane og universiteta. Prosentandelen for 2022 er 49 prosent, og diverre lågare enn i 2021. 60 prosent burde vere eit realistisk mål, og ville då vere på linje med Høgskolen i Molde og Høgskulen på Vestlandet. I tilstandsrapporten blir det notert at også innanfor mange institusjonar er det stor variasjon i kompetansenivå, blant anna blir helse- og sosialutdanningar ved somme universitet drege fram som fagområde der mange institusjonar slit med kompetansenivået. Teknologi- og naturvitskapleg-dominerte institusjonar og fagmiljø har som regel høgst andel førstekompetente.

 • Utviklinga for Høgskulen i Volda har ikkje gått rett veg dei siste åra. Det er nok mange forklaringar: Generasjonsskifte betyr at mange med høg kompetanse har slutta, låg kompetanse i regionen betyr at vi har tilsett mange høgskulelektorar og at dei må få bygge sin kompetanse på institusjonen og så er det kanskje mange andre insitusjonar som har for låg kompetanse på mange av våre fagområde. Kva bør gjerast med dette? Høgskulen har tilsett 50 stipendatar – sjølv om vi berer har finansiering for ca. 20. Dette bør gi gode resultat når det gjeld kompetansebygging og kompetansenivå etter kvart som nye doktorandar konkurrerer seg inn i stillingar på HVO – eller vender tilbake til faste stillingar. Vi har også valt å arbeide mot ei doktorgradsutdanning med utgangspunkt i AHL: Ph.d.-utdanning i Utdanning, språk og kultur. Eg håpar og trur at vi om 5-10 år vi sjå at dette var ei viktig og rett avgjerd.

Kva med språk?

Denne regjeringa er særleg oppteken av språk og norsk språk sin plass i akademia. Der kjem faktisk Tilstandsrapporten til kort. Det kan virke som at oppdraget vart mottatt av HK-Dir, men at datainnsamlinga ikkje var dimensjonert for å finne ut kva som er tilstanden. Vi får sjå om det blir betre til neste års rapport. Og når ein først arbeider med språkstatistikk kan ein også godt koste på seg å registrere også nynorsk.

Sjå også oppslag i Khrono: Forslag om belønning for å skrive på norsk

Delegeringsreglementet, vedtatt 4.5.2023

E-post frå Erling Sivertsen stila til rektor Johann Roppen og delt med alle på HVO, 12.5.2023:

Rektor, redaktør og journalist

Gjennom åtte år har du stått fram som ein dugande redaktør og journalist i dei mange nyhendebreva du har publisert. Det er blitt eit massemedium som har tent mange mål for HVO, og vi er blitt opplyst om små og store hendingar. I same periode er media blitt interaktive og publikum blir oppmoda om å ta kontakt om dei ikkje forstår noko av det som er publisert. Det gjer eg no!

I siste nyhendebrev frå 11. mai informerer du om delegasjonsreglement som styret har vedtatt. For mange inklusive meg, er det ei uforståeleg nyhende som blir delt med oss: 

«På førre møte i Høgskulestyret vart revidert delegeringsreglement for Høgskulen i Volda vedtatt. Høgskulestyret ønskjer at mandat til Forskingsutvalet og Utdanningsutvalet framleis skal kome frå høgskulestyret og vil ha framlegg til mandat på bordet i neste styremøte i juni.»  Datert 11.5.23.


Kven styret overførte mynde til er uklart, likeleis er det uklart kva makt styret har gitt frå seg. Likedan er det ikkje forklart kvifor Forskingsutvalet og Utdanningsutvalet ikkje ville gi frå seg mynde gjennom delegasjonsreglement. Desse spørsmåla er viktige å få svar på i lys av dei prosessane som vert gjennomført ved Høgskulen i desse dagar.

Volda 12.mai 2023

Erling Sivertsen

Kandidat til val av nytt Høgskulestyre  

Kort svar frå rektor:

Det er bra med engasjement frå tilsette – og andre – om saker som er oppe i høgskulestyret. Fordi styremøtet i mai 2023 vart halde på Øye vart det diverre ikkje strøyma, så formidlinga frå møtet er dermed tynnare enn vanleg.

Men det er også litt synd at spørsmål kjem etter at det er gjort vedtak. Saka var også oppe i styremøte i mars og vart då utsett til mai-møtet.

Før styremøtet vart saka også drøfta i Forskingsutvalet og Utdanningsutvalet og alle styresaker vert også drøfta med dei tilsettes organisasjonar.

Her er sakspapira til mai-møtet. Vonleg er den korte teksten i nyhendebrevet litt meir begripeleg om ein ser den i samanheng med sakspapira.

Eg oppmodar til at debatten held fram i kommentarfeltet på rektorbloggen, og dei som eventuelt ønskar å kome med meir omfattande synspunkt skal naturlegvis få eigne innlegg.

Johann Roppen, 12.5.2023.

Orientering til høgskulestyret, 3. mai 2023

Høgskulestyrets årlege styreseminar 2023: Deltakarar i tillegg til høgskulestyret var dekanane, alle dei administrative leiarane og representantar for studentane og dei tilsettes organisasjonar.

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut her på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette, til media og andre interesserte. Nyhendebreva er tilgjengelege på nettsidene våre og alle som vil kan få tilsendt nyhendebrevet – ein gong i veka.

Hovudpunkta i orienteringa i dette møtet:

 • Samarbeid med Campus Kristiansund og Kristiansund kommune
 • Samarbeidsavtale med ukrainsk universitet
 • Rekordmange disputasar våren 2023
 • Status i Hans Strøm-prosjektet
 • Andre saker:
  • Dekantilsettingane
 • Ny direktør i Studentsamskipnaden i Volda
 • Rektorval i Molde

Samarbeid med Campus Kristiansund og Kristiansund kommune

Høgskulen i Volda startar hausten 2023 opp praktisk pedagogisk utdanning ved Campus Kristiansund. Vi har også sendt søknad til HK-Dir om midlar til etablering av grunnskulelærarutdanning i Kristiansund. Søknaden er utarbeidd i samarbeid med Campus Kristiansund, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, og eg er glad for å fortelje at det er godt samarbeid mellom aktørane, og vi er optimiske med tanke på å få gjennomslag for søknaden.

Les meir om søknaden i rektorbloggen.

Høgskulen i Volda inngår samarbeidsavtale med Ukrainsk universitet

Høgskulen i Volda innleiar samarbeid med det ukrainske universitetet TNU (Tavrida National University). Universitetet flytta frå Krim til Kiev i 2014 då Russland okkuperte Krim, og vart opphavleg starta som eit universitet særleg for minoriteten Krim-tartarar. Det er mest truleg innanfor mediefaga konkrete samarbeid vil starte.

Rekordmange disputasar våren 2023

Det er alltid kjekt å melde om at HVO-tilsette har fullført sin doktorgrad, eller at våre stipendiatar har kome i mål. No våren 2023 er det svært gledeleg å melde om at seks har disputert, eller skal disputere. Aldri tidlegare har det disputert så mange i løpet av eitt semester, og vi skal ikkje sjå bort frå at det i 2023 blir rekordmange disputasar på HVO også samla sett. Tidlegare har vi aldri før hatt fleire enn 7 disputasar i løpet av eit år. Og for første gong i HVO-historia er det faktisk også to som disputerer på same dag – men på ulike institusjonar – og det skjer 2. juni. Her er lista over disputasar våren 2023:

Ingeborg Skogen, 3. februar, Høgskulen i Volda
Jan Ove Ulstein, 24. mars, Universitetet i Oslo (dr.philos)
Ingeborg Lid Berget, 26. april, Universitetet i Bergen
Eivor Finset Spilling, 5. mai, Universitetet i Stavanger
Ingvild Helgøy, 2. juni, Universitetet i Bergen
Stella Millili, 2. juni, NTNU

Oversyn over alle som har disputert ved Høgskulen i Volda sidan 2013.

Det er i alt ca. 60 tilsette som arbeider med doktorgradsprosjekt ved Høgskulen i Volda – anten som stipendiatar (ca. 50) eller innanfor si faglege stilling (ca. 10).
 

Status i Hans Strøm-prosjektet

Hans Strøm-prosjektet har så langt hatt framdrift i samsvar med planen. Tredje etasje skal bli først ferdig, og det er i ferd med å nærme seg. Vi har så langt ikkje fått signal om at prosjektet blir dyrare enn budjsettert. Høgskulestyret vil i neste møte få ei eiga sak på bordet om dette prosjektet.

Andre saker:

Dei tre som fekk tilbod om dekanstilling på Høgskulen i Volda har teke i mot tilboda om stillinga.

Unni Hagen har trekt seg som dekan på Avdeling for kulturfag og Randi Bergem har gått inn som mellombels dekan ved avdelinga. Ho held også fram som dekan på Avdeling for samfunnsfag og historie.

Direktør Jan Henning Egset ved Sivolda, Studentsamskipnaden i Volda ønsker å bli pensjonist etter å ha vore direktør ved samskipnaden i godt over 30 år. Ny direktør er under tilsetting.

Høgskulerektor Johann Roppen stilte til val som rektor ved Høgskolen i Molde og kom til andre valomgang. Ny rektor frå 1. august blir førsteamanuensis Elin Mordal som fekk 55 prosent av røystene. Mordal avla i 2022 sin doktorgrad på fellesprogrammet i helse- og sosial som Molde og Volda driv i lag.

Søker om midlar til lærar-master i Kristiansund

Campus Kristiansund april 2023. Huset skal stå ferdig hausten 2024.

Høgskulen i Volda har laga plan for å starte grunnskulelærarutdanning i Kristiansund hausten 2024, når nybygget Campus Kristiansund står ferdig. Søknad om å få pengar til å starte utdanninga er no sendt til HK-Dir (Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse) som er ein etat under Kunnskapsdepartementet.

Ved Campus Kristiansund er det i dag ingen masterutdanningar, men den første masterutdanninga blir ein master i helsesjukepleie (deltid) som startar hausten 2023.
Dette blir den første masterutdanninga ved Campus Kristiansund. Det formelle namnet på utdanninga er Master i grunnskulelærarutdanning (1-7), som betyr at studiet kvalifiserer for undervisning i 1. til 7. klasse. Det er planlagt å ta opp 30 studentar.

Dei to siste åra av studiet skal studentane fordjupe seg enten i norsk eller i spesialpedagogikk, noko som er etterspurt kompetanse i skulen.

På Høgskulen i Volda har Førstelektor Frode Opsvik og seniorrådgivar Ole Frank Bakken vore sentrale personar i planlegginga av grunnskulelærarutdanning i Kristiansund. Begge har lang erfaring frå skulen og frå lærarutdanning.

Partnarar i planlegginga har vore Campus Kristiansund og Kristiansund kommune, og ein viktig del av planen går ut på å gi opplæring til lærarar i Kristiansund kommune som skal rettleie lærarstudentane i praksisperiodane i studiet.

Som rektor ved Høgskulen i Volda er eg svært glad for det gode samarbeidet mellom høgskulen, Campus Kristiansund og Kristiansund kommune og er optimist med tanke på å få gjennomslag for søknaden og å få gjennomført planen. Det er eit stort løft å skulle starte ei femårig utdanning, så vi er heilt avhengig av eit godt samarbeid både for å få gjennomslag for søknaden, for å få rekruttert studentar og ikkje minst å gi studentane ei god utdanning, til beste for skulen, barn og unge i Kristiansund. Prosjektet har ei samla ramme på ca. 24 millionar kroner fordelt over åra 2023-2028.

Høgskulen i Volda fekk i 2022 midlar til planlegging av lærarutdanninga, og Møre og Romsdal fylkeskommune har også bidrege med midlar til planlegging av blant anna lærarutdanning i Kristiansund. No har altså planane vorte tekne eitt steg vidare.

Hausten 2023 startar Høgskulen i Volda også opp Praktisk Pedagogisk Utdanning i Kristiansund i to varianter: For allmennfag og for yrkesfag. Dette blir deltidsstudium over to år.

Prosjektgruppa i arbeid. Foto: Ole Frank Bakken.

Orientering til høgskulestyret, mars 2023

Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset mars 2023.

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut her på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette, til media og andre interesserte. Nyhendebreva er tilgjengelege på nettsidene våre og alle som vil kan få tilsendt nyhendebrevet – ein gong i veka.

Hovudpunkta i orienteringa i dette møtet:

 • Studiebarometeret
 • Framdrift Hans Strøm-huset
 • Periodiske studieprogramevalueringar
 • Studentveka og frivillig arbeid
 • Hybelgaranti frå Samskipnaden
 • Ny studiedirektør

Studiebarometeret 2022.

Studiebarometeret 2022

Resultata frå Studiebarometeret 2022 vart offentleggjort 16. februar 2023. På så godt som alle hovudområde er tala betre for Høgskulen i Volda i 2022 enn året før, og også over det nasjonale gjennomsnittet. Hovudområda i Studiebarometeret er: Undervisning, tilbakemelding og rettleiing, fagleg og sosialt miljø, organisering, vurderingsforme, eige engasjement og tilknytning til arbeidslivet.

På einskildspørsmålet om kor godt studentane trivst «alt i alt» – eller overordnet tilfredshet som det heiter i undersøkinga – så rapporterer voldastudentane om ein marginal framgang og gir skåren 4,0. Nasjonalt har skåren gått ned frå 4,0 til 3,8, og dette har blant andre forskings- og høgare utdanningsministeren merka seg.

Kor mykje tid studentane brukar på studia er eit område som også Kunnskapsdepartementet har vore oppteken av, og der viser tala ein auke på tid brukt til læringsaktivitetar og eigenstudium – og mindre tid brukt på betalt arbeid. Tala er ca. 1,5 time meir brukt på studia og ca. 2 timar mindre betalt arbeid pr veke.

Når det gjeld studentanes vurdering av arbeidsrelevans skårar dei fleste institusjonar lågt, men svara frå voldastudentane ligg stort klart over det nasjonale gjennomsnittet.

Tala internt på HVO og nasjonalt varierer mykje både mellom avdelingar og einskildprogram. Men vi legg særleg merke til at skåren til studentane på sosionom i Volda er best i landet og at også studentane på barnevern ligg høgt. Også på grunnskulelærarutdanningane er voldastudentane blant dei med høgst skår i ein nasjonal samanheng.

Resultata frå Studiebarometeret 2022 har vorte presenterte og diskutere både blant tilsette og studentar og vil inngå som ein del av det samla kvalitetsarbeidet på høgskulen.

Sjå også omtale av Studiebarometeret 2022 på nettsidene våre:
https://www.hivolda.no/nyhende/volda-studentane-meir-nogde-enn-resten-av-landet

Framdrift Hans Strøm-huset

Arbeidet med oppussing av Hans Strøm-huset går som planlagt. Vi har så langt ikkje fått meldingar om forsinkingar eller overskridingar på byggeprosjektet.

Når det gjeld kostnader knytt til inventar og IT-utstyr så er vi midt inne i tilbodsprossen og på neste styremøte veit vi meir om kva resultatet av det blir.

På eitt område reknar Statsbygg Hans Strøm-prosjektet som forbilledleg, og det er ombruk eller gjenbruk av både byggemateriale og møblar og anna inventar. Ein del inventar har også vorte selt eller gitt vekk i staden for å bli kasta.

Periodiske studieprogramevalueringar

NOKUT har som kjent godkjent kvalitetssystemet til Høgskulen i Volda, men vi måtte bli meir systematiske med dei periodiske studieprogramevalueringane der blant anna eksterne fagfolk skal vurdere utdanningane våre. Vi har laga ei rulleringsplan der alle studieprogram i løpet av ein seks års syklus går gjennom denne grundige og langsiktige evalueringa som Periodisk studieprogramevaluering medfører. I 2022-2023 er det 8 studieprogram som går gjennom periodiske studieprogramevalueringar og dei vil seinare bli handsama i Utdanningsutvalet i tråd med kvalitetssystemet og vil bli rapportert til styret gjennom Kvalitetsrapporten for inneverande studieår når den kjem i 2024. 

Dei 8 programma som er inne i Periodisk studieprogramevaluering i 2022-2023 er desse:

• Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
• Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
• Bachelor i friluftsliv og naturguide
• Bachelor i idrett og kroppsøving
• Bachelor i planlegging og administrasjon
• Bachelor i PR, kommunikasjon og media
• Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar (NIS)
• Offentleg rett 1 og 2

Akkrediteringssøknadene

NOKUT arbeider med tre akkrediteringssøknader frå Høgskulen i Volda. Den som kjem til å bli først ferdig er Master i barnevernsarbeid der svar er venta før påske. Vi er litt meir usikre på når søknaden frå Avdeling for kulturfag kan bli behandla, blant anna fordi det sakkunnige utvalet måtte byte eitt av medlemmene og dermed nett har starta arbeidet. Akkrediteringa av doktorgradsutdanninga i Utdanning, språk og kultur er venta først på slutten av året.

Studentveka og frivillig arbeid

Studentmiljøet ved Høgskulen i Volda og andre studiestader var omtala i media tidlegare i år. Problemet har vore at for få studentar har meldt seg som frivillige for å drive studenthuset Rokken, og Rokken har difor ikkje hatt så stor aktivitet som dei kunne hatt. Men etter ei vellukka studentveke, godt rekrutteringsarbeid og medieomtale har det meldt seg mange nye frivillige. Talet på frivillige vart nesten dobla og er no oppe på eit bra nivå slik at Rokken kan ha eit breidt tilbod mange dagar i veka.

Arrangementet som vart først utselt i studentveka var konserten med Ylvis-brødrene der Volda var av dei få utvalde stadene der Ylvis heldt framsyninga si.

Elles har Studentsamskipnaden i Volda, Sivolda, gitt garanti om hybel til studentar som tingar hybel før 1. mai.

Ny studiedirektør

Høgskulens nye studiedirektør Gerd-Mette Vatne Drabløs tok til i stillinga 20. februar. Ho kjem frå stilling som seksjonsleiar i avdeling for kompetanseutvikling i Viken fylkeskommune. Av utdanning har ho hovudfag i norsk og har arbeidd i vidaregåande skule og har også arbeidd som leiar i næringslivet. Og så er ho verdsmeister i rafting i veteranklassen for lag.

Når det gjeld tilsetting av nye dekanar så skulle dette etter planen opp som sak på dette styremøtet, men innstillingsutvalet er ikkje ferdig med arbeidet. Dekanar blir tilsette på omframt styremøte tysdag 27. mars.

Studiedirektør Gerd-Mette Vatne Drabløs. Foto: Lene Mo Flataker/Høgskulen i Volda.

Vekerevyen: «På feil fest» var heilt rett fest!

Skodespelarane på Vekerevyen 2023

Vekerevyen 2023 er den 38. i rekka i Volda. I seg sjølv er det imponerande! Tittelen på årets revy er: «På feil fest». Vart dette ein fest berre for studentar i 20-22 års alder? Nei tvert i mot – dette var heilt rett fest å gå på for alle! I alle fall oss som fekk gleda av å vere med på premieren laurdag kveld.

Det er framleis billettar å få til framsyninga måndag og nokre få på tysdag, så eg oppmodar alle HVO-tilsette – og i grunnen alle andre til å ta turen til Rokken for å få med seg revyen 2023.

Billettar til Vekerevyen 2023.
Heile Vekeprogrammet 2023.

Korleis er så revyen 2023?

 • To akter med til saman 38 innslag – i seg sjølv eit imponerande ambisjonsnivå – og endå sterkare: Ingen dødpunkt!
 • Nokre av innslaga: «Blind date»-sjekking på Rokken, Likekjønna bryllup med distre prest, damekor med synkronisert menstruasjon og tung PMS, HVO-safari med observasjonar av studenttypar. Poeng med snert i dei fleste verbalinnslaga!
 • Innslaga med lokal kopling: Møre apotek og dialekt-forvirring, samfunns- og arealplanlegging i Volda kommune, heftig reklame for Volda som studiestad, litt om Burgerking og ein skikkeleg klein Youtube-film frå eit studentkollektiv.
 • Dei mest synlege er jo skodespelarane – og for dei må det ha vore heseblesande – med song og dans – sceneskift og kostymeskift. Så flinke dei er! For ein energi!
 • Både lyd, lys, musikk og sceneskift fungerte knirkefritt – det er litt av eit maskineri som skal til for få alt til å fungere. Og det gjorde det!
 • Musikk og song – kjempebra! Orkesteret og songarane – både på scena og på sida – av og til forsterka og av til konkurrerte dei litt med aktiviteten på scena. Og publikum gav mange av mellomstikka velfortent applaus.
 • Og apropos feil fest: Revyen og musikarane hadde leita fram musikk frå 80- og 90-talet som fekk både nikking og rytmefoten fram på folk på min alder.
 • Og så var det deilig å sleppe å høyre om korona eller andre samfunnsutfordringar – nesten ingenting om høgskulen heller – for den del – her var det ikkje mykje intern studenthumor! Akkurat det vi trengte når Revyen gjorde skikkeleg comeback og Februar-Volda trengte litt varme.
 • Noko negativt? Berre eitt innslag var så internt at det gjekk meg hus forbi. Men studentpublikum tok poenga! For oss heilt lokale er det nok litt artig/rart å høyre studentar frå andre stader i landet herme etter vår lokale dialekt –  det er jo eigentelg umogleg å få til. Men det er ein del av sjarmen.
 • Kva så med tittelen? Kva handla den eigentleg om? Revysjef Emilie Jørstad skriv litt om det i programmet: » Ja, til dømes så kan på feil fest også bety at ein er på feil stad i livet, mentalt eller fysisk». Var «Feil fest» ein raud tråd gjennom revyen? Kanskje. Men eg oppfatta nok at ein hovudbodskap var at – Vi er kanskje alle på feil fest? I alle fall av og til?

Færre førstekompetente på HVO – men framtida ser lovande ut

Disputas ved Høgskulen i Volda 2023: Frå venstre opponent Knut Løndal (Oslomet), doktorand Ingeborg Berg Skogen, opponent Angeta Yngve (Uppsala) og opponent Solveig Straume (Høgskolen i Molde).

Den 3. februar disputerte høgskulelektor Ingeborg Berg Skogen (AKF) på doktorgradsprogrammet i helse- og sosial. Det var ein stor dag og ein interessant disputas. Vi ønsker oss alle fleire disputasar, og fleire med doktorgrad på høgskulen. Og det kan nok trengast litt ekstra. For tal frå HK Dir syner at frå 2021 til 2022 har både talet på førstekompetente og andelen av førstekompetente av alle tilsette gått ned ved Høgskulen i Volda. Førstelektorar og førsteamanuensar stod for 79 årsverk i 2022, mot 88 året før.

For professorar og dosentar er det stabile tal, både når det gjeld årsverk og gjennomsnittsalder. Professorar og dosentar ved Høgskulen i Volda stod for 27 årsverk i 2022, mot 26 i 2021. Professorar og dosentar har elles ein gjennomsnittsalder på 57 år, som er same talet som i 2021.

Eit vanleg mål i sektoren er andelen første- og toppkompetente som andel av fagleg tilsette, og her gjekk Høgskulen i Volda tilbake frå 2021 til 2022: Frå 53 prosent til 49 prosent. Det var ikkje den vegen eg hadde håpa og trudd utviklinga skulle gå, og vi ligg ikkje akkurat blant dei fremste i sektoren. Det er vanleg å ikkje rekne med stipendiatar og professor II-arar blant dei fagleg tilsette når denne prosentdelen skal reknast ut.

Men det er håp om betring i framtida. Høgskulen i Volda har tilsett svært mange doktorgradsstipendiatar dei siste åra. I 2022 stod stipendiatane for 40 årsverk, året før var talet 28, og i 2020 vart det utført 17 stipendiatårsverk ved Høgskulen. I alt er det nærare 60 tilsette ved høgskulen som arbeider med doktorgradsprosjekt, så etterkvart som dei disputerer vil andelen med førstekompetanse bli høgare.

Til venstre: Doktorand Ingeborg Berg Skogen – og doktorgradsarbeidande Ingeborg Lid Berget. Namnefeil har skjedd – begge vegar – kan dei stadfeste.

Sjølv håpar og trur eg at ei ph.d.-utdanning innanfor utdanning, språk og humaniora skal gjere det lettare for fleire å ta doktorgradsutdanning ved Høgskulen i Volda. Berre høgskulen aleine har ca. 100 høgskulelektorar der mange er i ein alder der det er naturleg å tenke i retning av ein vidare karriere anten i retning av førstelektor/dosent – eller førsteamanuensis/professor. Og så har Høgskulen i Volda ei unik ordning ved at fast tilsette kan gå inn i eit doktorgradsløp innanfor si ordinære stilling. I dag er det ca. 10 tilsette som er inne i eit slikt løp – internt blir det kalla femårig doktorgradsløp. Informasjon om ordninga er å finne under overskrifta «Retningslinjer for fagtilsette som er i doktorgradsløp utan å vere stipendiatar» på nettsidene våre.

Her er oversyn over pågåande og gjennomførte doktorgradsprosjekt ved Høgskulen i Volda.

Tabell: Første- og toppkompetente, andel førstekompetente og årsverk stipendiatar. Høgskulen i Volda 2018-2022

20182019202020212022
Førstelektorar og førsteamanuensar8082838879
Dosentar og professorar2723282627
Fagleg tilsette i alt205212213217215
Prosentdel første- og toppkompetente52 %49 %52 %53 %49 %
Stipendiatar          25         24         17         28         40
Kjelde: HK Dir