Studiebarometeret 2018: Betre, men bra?

NOKUTs nasjonale undersøking Studiebarometeret har vorte lagt fram med resultat for 2018

Så har resultata for Studiebarometeret for 2018 kome – og i år er det fjerde året på rad at vi har høg svarprosent i Studiebarometeret og dermed bør ta tala på alvor. Og det har vi gjort – spesielt etter i fjor då vi hadde ein klar nedgang i studentane si vurdering av Høgskulen i Volda. Det verste med dette var eigentleg at vi fekk få eller ingen forvarsel – det var lite i kvalitetssystemet som tyda på at studentane brått hadde gått frå å vere nokså nøgde til i grunnen misnøgde med mykje.

NOKUT genererer ei rekkje rapportar for Studiebarometeret. Fagmiljøa har fått tilgang til alle rapportar på avdelings- og programnivå for Høgskulen i Volda.

Her er to rapportar med resultat frå Studiebarometeret for heile HVO.

For 2018 ser vi framgang – men vi er ikkje tilbake på tala for 2015 og 2016 – enno?

www.hivolda.no la vi ut eit første oversyn over resultata i Studiebarometeret same dag som dei nasjonale resultata blei kjende.

På spørsmålet om kor nøgde studentane var sånn alt i alt har vi dei fire siste åra fått karakteren 4,1 i 2015 og 2016, så kom sjokket i 2017 med 3,7 – svakast i sektoren. Og i 2018 er vi oppe på 3,9 – som er same tal som til dømes Høgskolen i Molde og OsloMet.

I dei nasjonale presentasjonane har Forskerforum notert seg at «Volda tok seg opp», men som dei påpeikar har vi framleis mykje å gå på.

Resultata for grunnskulelærar 1-7 og dei to programma på journalistikk vekt positiv merksemd – og det er kjekt. Resultat som ikkje er fullt så kjekke arbeider vi med – med å sjå kva tala seier og korleis utviklinga har vore dei siste åra.

Av einskildresultat er det kjekt å sjå at studentane i Volda også i år gir veldig positiv vurdering av biblioteket – bra! – studentmiljøet får også gode tal – og fagleg sett er det også oppmuntrande at studentane er fornøgde med eksamenar og seier at studieprogramma er fagleg utfordrande. Dette er i alle fall einskildspørsmåla med høgast score i Studiebarometeret 2018 for Høgskulen i Volda.

I andre enden av skalaen finn vi at studentane er minst nøgde med tilrettelegging for kontakt med arbeidslivet, undervisningslokale, medverknad, administrativ tilrettelegging av studieprogrammet og omfang på rettleiing og diskusjonar med fagtilsette. Dette burde det vere råd å betre. Eller har studentane urealistiske forventningar til oss? Det er faktisk ein viktig diskusjon – å bli klar over studentanes forventningar og fagmiljøas kapasitet. Men vi ser også veldig klart at det er store variasjonar fagmiljøa i mellom.

Eitt av spørsmåla i Studiebarometeret handlar om studieinnsats målt i timar – og dette spørsmålet bør studentane særleg sette seg inn i. I gjennomsnitt brukar studentane i Volda litt under 30 timar i veka på undervisning og eigenstudiar – det virkar lågt.

Korleis har vi tenkt om Studiebarometeret det siste året?

For det første så tok vi opp resultata i Studiebarometeret som ei eiga sak i leiinga, på allmøte, i møte med studentar – og styret fekk først orientering og deretter ei saksutgreiing med aktuelle tiltak. Desse tiltaka bygde på innspel og vurderingar både frå leiinga, frå studentar og ikkje minst frå allmøtet der også studentar deltok. Det var nok særleg medverknad som gjekk igjen som medisin: Tilsette og studentar må arbeide i lag for å skape resultat. Og det gjeld sjølvsagt også no.

Desse tiltaka har vi så mint kvarandre på gjennom året, og det var veldig inspirerande å sjå kor fagmiljøa tok tak i Studiebarometeret og jobba med tala på sine måtar. Det er veldig verdifullt!

Tiltaka frå 2017 kan vere vel verd å hente fram att – og kva kan vi seie om korleis tiltaka har vorte følgde opp?

  1. Styrking av fagutval for studieprogram og betring av emneevalueringar: Fagutvala har skifta namn til kvalitetsutval og fagmiljøa skal ha vore meir aktive i å rekruttere studentmedlemmer og å gjere kvalitetsutvala viktigare i studiekvardagen.
  2. Betre informasjon om utdanningssamtalar og utdanningsplanar: Til styremøtet vil vi vurdere kor langt vi har kome på dette området – det vil kome fram gjennom rapporteringar frå fagmiljø og avdelingar.
  3. Styrking av undervisningskvalitet: Dette har vore eit viktig tema for alle fagmiljø, og vi ser også i Volda at studentanes vurdering av tilbakemelding samvarierer med heilskapsvurderinga. Høgskulen står midt opp i planlegging av nye rammer for pedagogisk basiskompetanse og meritering av undervisning, og dette vil kome på plass i 2019.
  4. Vidareutvikle Canvas og forenkle studieinformasjonen: Vi ser i Studiebarometeret framgang på dette frå 2017 til 2018 i studentane si vurdering. Bruken av Canvas og anna studieinformasjon kan framleis bli betre og meir tilgjengeleg for studentane.
  5. Betring av lokale for undervisning og rettleiing: Fleire små og store tiltak har vorte gjennomført, og vi startar i 2019 eit nytt Campsutviklingsprosjekt der arbeidsplassar for studentar blir eit viktig arbeidsområde. Nybygget «Sivert» og framtidig ombygging og utvikling av Strøm er store prosjekt som bør gi oss eit løft – om nokre år. Men igjen snakkar vi om kontinuerleg arbeid.
  6. Oppfølgjing av einskilde studieprogram: Studieprogram med svake resultat eller feil utvikling vart særleg følgt opp. Dei fleste av desse studieprogram har hatt klar framgang frå 2017 til 2018. To studieprogram har ikkje hatt det.
  7. Rekruttering til Studiebarometeret 2018: Dette har vorte følgt opp på same måte som for dei tre førre åra, og vi hadde også i 2018 ein svarprosent på ca 70, som er høgt i nasjonal samanheng.

Kva vil vi så gjer ei 2018? Ein del av dei sju tiltaka frå 2017 må vi berre arbeide vidare med. Kvalitetsarbeid er jo noko som eigentleg aldri blir ferdig. Fagmiljøa sine vurderingar er viktige for å kunne tolke resultata. Det kan bli aktuelt med eit nytt allmøte om Studiebarometeret – og her tek eg gjerne i mot innspel på om tilsette ønskjer det.

På styremøtet 7. mars vil vi både gå gjennom resultata for 2017 og for 2018. Og ikkje minst diskutere korleis tiltaka vi bestemte oss for har vorte følgt opp.

Sjølv tenkte eg at vi i 2017 innførte både det nye systemet Canvas og nye nettsider omtrent på same tid som studentane skulle svare på Studiebarometeret. Eg meiner å sjå at tala for 2018 tyder på at studentane har vorte litt meir nøgde med Canvas, men ut frå spreidde inntrykk frå fagmiljøa ser eg at vi brukar Canvas på veldig ulike måtar på heilt grunnleggande ting: Som å formidle tid og stad og tema for undervisning. På dette punktet trur eg vi har mykje meir å hente – og lukkast vi med det bør vi kunne få betring også i 2019.

Studiebarometeret har blitt diskutert også med Studentparlamentet, blant anna i det faste leiingsmøtet mellom leiing og arbeidsutvalet i Studentparlamentet. Her frå møte i februar 2019. Frå venstre direktør Per Halse, prorektor Jens Standal Groven, student Trym Rimmen, student Simen Jester Langeland, Ass.dir i SiVolda Rune Aasen, sekretær for studenttinget Kristine Langdal og studiedirektør Gonnie Smit. Foto: Rektor.

Orientering til styret, styremøte 7/2018, 6. desember 2018 *)

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

Fleire tilsette – færre i fellesadministrasjonen
Statistikkken frå DBH (Database for høgare utdanning) viser at vi pr 1.10.2018 har 339 årsverk på HVO. Det er fleire enn nokon gong tidlegare og 12 fleire årsverk enn i fjor. Tala viser også at fellesadministrasjonen igjen har minka i tal årsverk – frå 78 til 74. Avdelingane har altså auka med 16 årsverk – av desse ca 8 årsverk ved at Nynorsksenteret vart overført til Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Campusutvikling 2.0
Nybygget for medieutdanningane sprang ut av det første samla Campusutviklingsprosjektet ved Høgskulen i Volda. Vi skal no i gang med eit nytt campusutviklingsprosjekt og har nett tilsett prosjektleiar. Vi kallar det nye prosjektet 2.0 for å skilje det frå det førre prosjektet frå 2015.

Det nye campusprosjektet vil ha to innretningar: For det første ein innomhusdel der særleg nye undervisnings- og arbeidsformer vil stå i fokus. Men for det andre vil vi også ha ein utomhusdel der eg sjølv meiner det er heilt nødvendig å sjå høgskuleområdet i samanheng med våre naboar og naboinstitusjonar. Både fordi det begynner å bli knapt med plass, det skal byggjast store vegprosjekt i området vårt og vi må dele på fellesressursar og utvikle oss i lag. Til dømes våre utfordringar når det gjeld parkering vil våre naboar merke – same kva vi gjer eller ikkje gjer.

Og då tenkjer eg i tillegg til høgskulen på Studentsamskipnaden, Statsbygg, Volda kommune, Sunnmøre kulturnæringshage og kunnskapsparken, fylkeskommunen med Volda vidaregåande skule og Helse Møre og Romsdal med Volda sjukehus. Private aktørar har også vorte sterkt interesserte i høgskuleområdet. Eg tenkjer då på idrettshall-planane til Volda Campus Sparebank1-arena, men også andre store næringsprosjekt. Så her må mange aktørar samordnast.

Dei samla utbyggingane på og ved høgskuleområdet frå 2015 og fram til ca 2025 blir på ca 1 milliard – og i tillegg kjem tunnel mot Ørsta som vil koste 1 milliard. Tunnelløp nummer to vil måtte byggjast få år etter, og då blir det nok ein milliard. Så i år 2030 har vi antakelig fire-felts veg mellom Høgskulen og flyplassen. Nesten.

Utvikling av høgskuleområdet 2015-2025. Status ved årsskiftet 2018/2019

Fortsett å lese Orientering til styret, styremøte 7/2018, 6. desember 2018 *)

NIFUs studieporteføljerapport: Presentasjon og kommentarar til rapporten

På styreseminaret 22. oktober 2018 diskuterte høgskulestyret, leiinga og representantar frå tilsettes organisasjonar og studentane NIFUs rapport om høgskulens studieportefølje.

Nedanfor står mi innleiing til diskusjonen om rapporten generelt og om struktursaka spesielt. Teksten har vorte litt omarbeidd for å passe til nettformatet, den har vorte utvida med lenkjer og illustrasjonar elles litt oppdatert ut frå ting som har skjedd og elles mindre justeringar i den endelege versjonen av NIFU-rapporten som vart lagt fram etter seminaret.

NIFU-rapporten er tilgjengeleg både frå Høgskulen i Voldas nettsider, og på NIFUs nettsider. Rapporten har også vorte omtala av Møre-Nytt (krev innlogging) og artikkelen i Møre-Nytt har vorte vidareformidla av Sunnmørsposten (krev innlogging) og NRK Møre og Romsdal 8.11.2018.

I samband med styreseminaret i fjor la direktør Karen Lomeland Jacobsen fram ein plan for vidare strategisk arbeid med struktursaka. Vi har no kome til eit spennande punkt i dette arbeidet der vi skal drøfte den eksterne utgreiinga, altså NIFU-rapporten. NIFU-rapporten er også innom spørsmål som strategisk utvikling av studieportefølja og naturlegvis også det såkalla «nye institusjonslandskapet» – og det skal vi drøfte i dag. Så det er dei store tinga vi skal snakke i lag om.

Høgskulestyrets plan for behandling av struktursaka 2018-2019.

Høgskulen har frå tid til annan drege inn eksterne forskingsmiljø for å få hjelp til å styre verksemda. Som student ved Distriktshøgskulen tilbake i 1989 var det Statskonsult som vart henta inn for å vurdere og foreslå samanslåing av DH-skulen og Volda lærarhøgskule. Rapporten fekk ublid omtale internt: «Den var for dårleg». Men samanslåing vart det.

Rokkan-rapporten 2012

Rokkan-senteret har tidlegare vurdert høgskulens interne avdelings- og styringssstruktur.

Rokkan-rapporten 2012: Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskolen i Volda. (Rokkaninstituttet har seinare vorte ein del av forskingsselskapet Norce).

No har altså NIFU på oppdrag frå oss kome med ei brei undersøking av oss ut frå tilgjengeleg data – både NIFUs eigne data – som vi sjølve har bidratt til – og frå andre data som var levert frå oss for ymse andre føremål.

Fortsett å lese NIFUs studieporteføljerapport: Presentasjon og kommentarar til rapporten

Orientering til høgskulestyret 23. oktober 2018

Skriftleg versjon av den munnlege orienteringa som rektor gav til høgskulestyret, på styremøtet 23. oktober 2018. Sakslister og sakspapir til møtet.

Opptaket 2018: Fleire enn 4.000 studentar også i 2018
Vi har no levert oversyn over tal studentar på Høgskulen i Volda hausten 2018. I fjor hadde vi for første gong over 4.000 studentar med 4.184. I 2018 har vi for andre gong og andre gong på rad over 4.000 studentar, så det offisielle talet studentar ved Høgskulen i Volda er no 4.095 studentar. Vi har faktisk også fått oppjustert talet på studentar for 2015 i den nasjonale databasen DBH. Den viser at vi hadde nøyaktig 4.000 studentar i 2015 – tidlegare har vi trudd at det skulle vere to færre. Så vi har hatt 4.000 studentar eller fleire tre av dei fire siste åra.

Studiestart 2018 ved Høgskulen i Volda.

Struktur og samarbeid

Strukturprosessane landet rundt nærmar seg ein normalfase der dei nyfusjonerte skal over i vanleg drift. Høgskulen på Vestlandet gjennomfører fusjonen på instituttnivå i 2018. NTNU har gått ned 100 plassar på ein av verdsrankingane av universitetet, og det er vel rimeleg å tru at ei forklaring på det er både innfusjonerte institusjonar og elles mykje ekstraordinært arbeid på grunn av fusjonane. Men det er viktig å hugse på at dette var berre ein av mange konkurrerande rangeringar.

I framlegget til statsbudsjett for 2019 har regjeringa kutta fusjonsstøtta frå 125 millionar kroner i 2018 til 15 millionar i 2019. Naturleg nok er dei nyfusjonerte institusjonane skuffa over dette beløpet.

Fortsett å lese Orientering til høgskulestyret 23. oktober 2018

Tidleg innsats i skule og barnehage – på norsk

Kunnskapsdepartementets utdanningspolitiske toppmøte 2018.

Kunnskapsdepartementet held år om anna såkalla «utdanningspolitiske toppmøte» – og i 2018 skjedde det 16. oktober.

I 2018 var temaet: «Tidlig innsats og samspillet mellom forskning, høyere utdanning, barnehager og skoler». Eller sagt på ein annan måte: Alle er samde om at det trengst meir og betre tidleg innsats i skule og barnehage – det er antakelig eit viktig tiltak for å få ein kvalitativt betre skule – og barnehage.

For meg var det ein stor skilnad på årets toppmøte og tidlegare toppmøte: Alle innleiarane – og dermed møtedeltakerane – snakka på norsk. Vi får tru at statsråd Nybø med dette også har gjort ei aldri så lita språkpolitisk markering.

Fortsett å lese Tidleg innsats i skule og barnehage – på norsk

Trippelmarkering på sommaravslutninga 20. juni 2019

Mykje HVO-historie samla på seminar om HVO-historie. Frå venstre Harald Tafjord, Anne Øie, Arne Myklebust, Ketil Jarl Halse, Jan Driveklepp, Odd Ragnar Hunnes, Kåre Heggen og Jon Tvinnereim.

Historisk institutt arrangerte torsdag 6. september ope seminar om historieskriving for UH-institusjonar generelt, og HVO spesielt.

Program for seminaret.

På seminaret argumenterte Oddbjørn Melle for at ein viktig dato for Høgskulen i Volda er 20. juni 1969. Då vedtok Stortinget å opprette dei første DH-institusjonane som ei prøveordning, så det er antakelig det næraste vi kjem ein fødselsdato for DH-skulen i Volda.

Vedtaket aleine kan vere litt forvirrande – det står slik:

Stortingsvedtaket om oppretting av prøveordning med distriktshøgskular, 20. juni 1969

… men her står jo ingenting om nokon DH-skule i Volda. Berre Molde er omtala. Men av debatten i Stortinget går det klart fram at det var føresett at det skulle starte prøvedrift med DH-skule også i Volda.

Fortsett å lese Trippelmarkering på sommaravslutninga 20. juni 2019

Statsbudsjettet 2019 – Langtidsplanen 2019-2028

Iselin Nybø og Venstres første stortingsmelding: Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning

Kunnskapsminister Iselin Nybø slo to fluger i ein smekk då ho 8.oktober både var med på å leggje fram regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2019 og regjeringas langtidsplan for forsking og høgare utdanning for åra 2019-2028.

For statsbudsjettet har det kome mest høfleg klapping frå sektoren, medan langtidsplanen vekte meir åtgaum. Ein viktig skilnad på dei to dokumenta var at statsbudsjettet i grunnen ikkje gjev særleg økonomisk auke til UH-sektoren, men langtidsplanen ser ut til å gje meir pengar i åra som kjem. Ja, ein del av av dei kjem faktisk i 2019-budsjettet.
For Høgskulen i Volda har leiinga ikkje klart å finne så mange positive signal i budsjettframlegget, om ein då ikkje skal rekne stabile kutt som eit teikn på ein føreåtseieleg politikk.

Statsbudsjettet for 2019 for Høgskulen i Volda (www.hivolda.no).

Eit tiltak som ikkje vart innført, men som mange i sektoren pustar letta ut over er at det ikkje har kome økonomiske insentiv til utviklingsavtalane som alle UH-institusjonar i desse dagar innfører.
Fortsett å lese Statsbudsjettet 2019 – Langtidsplanen 2019-2028

Nynorsk kultursentrum 25 år: Helsing til ein ung 25-åring frå ein gammal 24-åring *)

Ottar Grepstad heldt kanskje sin siste store tale som direktør ved Nynorsk kultursentrum, 28. september 2018.

Applaus til Grepstad frå festlyden, fredag 28. september 2019 (video).

Høgskulen i Volda var i 1993 med blant stiftarane av Nynorsk kultursentrum. Vi var då to institusjonar. Volda lærarhøgskule og Distriktshøgskulen i Volda. I 1994 vart dei to slått saman til Høgskulen i Volda. Det skal vi markere neste år. Vi har litt å lære av Nynorsk kultursentrum når det gjeld feiring!

I 2019 skal vi også feire at det er 50 år sidan fødselsdagen til DH-skulen i Volda. Datoen er 20.6.2019. Då er det 50 år sidan Stortinget vedtok å etablere dei første DH-skulane – blant dei Volda.

Men vi er likevel eldre enn som så – lærarskulen vart skipa i 1861 og sidan då har det vore drive høgare utdanning i Volda.

Så denne helsinga går frå ein nokså gammal 24-åring til ein ung og vital 25-åring!

Blogginnlegg: Jubileumsåra 2019-2022: Her trengst det ei bok! Og ein fest

Fagfolk ved Høgskulen i Volda stod sentralt i grunnarbeidet som førte fram til etableringa av Nynorsk kultursentrum og det som på folkemunne vert kalla Aasentunet i Hovdebygda. Særleg avdøde historieprofessor Jostein Nerbøvik har fortent nok vorte minna litt ekstra på denne jubileumsfeiringa. Mange andre kunne vore nemnde.

Fortsett å lese Nynorsk kultursentrum 25 år: Helsing til ein ung 25-åring frå ein gammal 24-åring *)

SHOT-undersøkinga: Litt bra – mange spørsmålsteikn

SHOT: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse

Studentane ved Høgskulen i Volda har i 2018 for første gong delteke i SHOT-undersøkinga som handlar om studentanes helse og trivsel. Kva fortel SHOT-undersøkinga om korleis voldastudentane har det når det gjeld helse og trivsel?

I ein første kommentar som vart publisert på våre eigne nettsider så var eg sjølv mest oppteken av at vi låg bra an i høve til andre studiestader, og då var tala ikkje så verst. Særleg glad vart eg for å sjå at våre studentar er veldig nøgde med studentmiljøet i Volda. 69 prosent av dei som deltok i undersøkinga tykte at studentmiljøet i Volda er godt. Det er eit svært bra tal. Faktisk er dette sjette beste scoren av dei 42 studiestadene som deltok i SHOT i 2018. Det skal vi vere glade for.

Omtale av SHOT på www.hivolda.no:
Men dette kan absolutt ikkje vere ei sovepute – vi både må og skal bli betre. Ein betre høgskule, ein betre studiestad – og då må fleire studentar oppleve at at Volda er ein bra plass og ein bra høgskule for dei.
Kva kan vi så bli betre på? På mange område ligg Volda ikkje godt an i høve til landsgjennomsnittet, men kva det kjem av og korleis vi kan bli betre er vanskelege spørsmål.
Fortsett å lese SHOT-undersøkinga: Litt bra – mange spørsmålsteikn

FoU-prisen 2018: Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Gratulantar og prisvinnar: Frå venstre Sverre Måseidvåg, Thelma Måseidvåg, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Stein-Ivar Gamlem og Johann Roppen.

Helsingstale frå rektor til prisvinnar Siv Therese Måseidvåg Gamlem: 

Med musikk frå Elizabeth Oltedal og Øystein Salhus har Forskingsdagane 2018 ved Høgskulen i Volda vorte offisielt opna, og det er her i biblioteket – slik vi har gjort det dei siste åra.

Forskingsdagane er ein nasjonal forskingsfestival, og årets tema er Oppvekst.

Høgskulen i Volda har i 2018 over 25 arrangement under forskingsdagane og er i år som tidlegare ein av dei norske universitets- og høgskuleinstitusjonane som satsar mest på fagleg formidling ved å ha mange og mangfaldige arrangement under Forskingsdagane. Dermed både formidlar vi fag og forsking – men ønskjer også å kome i fagleg dialog, i samtale om fag og forsking på ein tilgjengeleg måte.

Eg vil i samband med det nemne to førpremierar for Forskingsdagane i Volda, to arrangmenet frå onsdag denne veka. Den første i var konferansen: «Inkluderande fellesskap – universell utforming». Altså tilgang for alle. Det andre arrangementet hadde tittelen «Nynorsk digital oppvekst», og var eit debattmøte i samarbeid med Volda mållag, Nynorsk kultursentrum og det nynorske digitale oppslagsverket Allkunne. Igjen kan vi seie at tilgang for alle var eit underliggande tema. Ved døra til biblioteket finn de ei utstilling med interessante bidrag til dette temaet.

Men så har vi det som skal skje her i biblioteket. No. Nemleg utdeling av den årlege FoU-prisen ved Høgskulen i Volda.

Fortsett å lese FoU-prisen 2018: Siv Therese Måseidvåg Gamlem