Tilstandsrapporten 2022: Kva seier den om Volda? Oppdatering 27.5.


Det er ei årleg høgtid for dei som likar tal, mange tal, tabellar og figurar og litt analysar av høgskular og universitet. Det er altså den årlege Tilstandsrapporten for høgare utdanning det er snakk om – den kom 10. mai 2022. Og som alle andre lurer vi også på: Kva seier den om oss? Er vi gøymt eller gløymt? Går det opp eller ned?

Lenke til tilstandsrapporten 2022.
Digitalt vedlegg med detaljert informasjon og resultat.

Så: I kva samanhengar er Høgskulen i Volda omtala i rapporten? (Sjå også forkortingane hivo og hvo).

Oppdatering 27. mai:

Tilstandsrapporten inneheld hundrevis av tabellar, og ein av dei fortel om aldersfordelinga på professorar. Her viser tilstandsrapporten at professorane ved Høgskulen i Volda har vorte yngre dei tre siste åra. I 2018 var 2/3 av professorane ved Høgskulen i Volda i aldersgruppa 60-69 år, men i 2021 utgjer denne aldersgruppa under halvparten av professorane ved Høgskulen.

Går vi nærare inn på tala finn vi at Høgskulen i Volda dei siste åra har vorte forynga:

Dei tilsette ved Høgskulen i Volda har ein gjennomsnittsalder på 45 år – og er blant dei yngste i landet.

Blant statlege høgskular har Høgskulen i Volda dei yngste tilsette av alle. Dette er ei endring som faktisk har skjedd frå 2020 til 2021. I 2020 og tidlegare år var HVO-tilsette stort sett på gjennomsnittsalder for statelege høgskular.

Høgskulen i Volda er definitivt inne i eit generasjonsskifte.

Klikk her for å studere tala i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) hos HKDir. Tilstandsrapporten bygger i stor grad på DBH-tala.

***

I sjølve tilstandsrapporten står det ikkje så mykje om oss, men litt er der:

Primærsøkarar: I kapittel 2.1 går det fram at Høgskulen i Volda er blant institusjonane med færrast primærsøkarar pr studieplass. Vi har 1,5 søkarar pr studieplass, på nivå med Nord Universitet og Universitetet i Tromsø.

Gjennomføringsgrad: Som tidlegare år fortel Tilstandsrapporten om at bachelorstudentane i Volda nasjonalt sett ligg høgt på gjennomføring av studiet på normert tid, med 66,3 prosent. Kunsthøgskulen i Oslo er høgst med 74,2 prosent gjennomføringsgrad. Til samanlikning ligg Universiteta i Oslo og Bergen ligg på vel 43 prosent.

Tidsbruk: I fagleg tidsbruk i timar pr veke er det presentert ein figur som syner at studentane i Volda oppgir at dei brukar ca.. 27-28 timar pr veke på studia – som er blant dei lågaste i sektoren. Dette er tal henta frå Studiebarometeret.

Tilfredsheit: I studiebarometeret blir studentar spurt om kor tilfredse dei er med studieprogrammet dei går på («Alt i alt»). Volda ligg her like under gjennomsnittet på 4,0. I Tilstandsrapporten har dei kalla dette mål på Studiekvalitet – og det framstår metodisk sett som tvilsamt sidan spørsmålet ikkje spør om kor nøgde studentane er med studiekvalitet, men kor nøgde dei er med studieprogrammet «alt i alt».

Studentar på fleksible studietilbod: Høgskulen i Volda har i mange år hatt mange nettbaserte studietilbod. Med nesten 25 prosent av våre studentar på nettstudium ligg vi høgt over andre statlege institusjonar. Men vi kan merke oss at flest studentar på nett har Høgskolen Kristiania som har nærare 50 prosent av studentane sine på nettstudium. Tilstandsrapporten viser at fleire og fleire institusjonar kjem etter Volda og tilbyr fleire og nettstudium. Så sjølv om også vi over tid har auka, så må vi nok rekne med hardare konkurranse. Khrono har også ein omtale av utviklinga av nettstudium og desentraliserte studium med utgangspunkt i Tilstandsrapporten.

Leiingsmodell: I tabell 4.1 Styringsform ved statlege høgare utdanningsinstitusjonar er vi nemnt blant dei 9 med valt rektor. 12 har tilsett rektor.

NOKUT og tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid: I kapittel 4.2 er det nemnt at vi har hatt NOKUT-tilsyn med kvalitetssystemet vårt, men i den påfølgande korte vurderinga er det ikkje skilt mellom oss og dei andre som har hatt NOKUT på besøk.

I tabellvedlegget opptrer «HVO» naturlegvis i dei aller fleste tabellane, så der er det mykje å hente for dei som vil ha tal.

Men det er nokre område som er særleg viktige for Høgskulen i Volda – og som både vi sjølve og Kunnskapsdepartementet følgjer nøye med på. Korleis ser det ut der? Her kan i alle fall tala bli siterte:

Gjennomstrøyming på master: I tabell 2.19 i vedlegget går det fram kor stor del av masterkulla 2017-2019, 2018-2020 og 2019-2021 som har fullført masterløpet på normert tid. Dette er tal vi er godt kjende med frå før og dei viser at for 2019-2021 hadde Høgskulen i Volda truleg den høgste gjennomføringsgraden nokon gong – eller på mange år – med 38,9% gjennomføring. Samtidig er det berre ein institusjon som har lågare gjennomføringsgrad enn oss, så vi har framleis ein del å hente. Målt i absolutte tal har vi auka talet på masterkandidatar bra dei siste åra (tabell 2.23) og uteksaminerte 81 masterkandidatar både i 2020 og 2021, mot 50 i 2016. Men igjen er vi blant institusjonane med færrast årleg masterproduksjon.

Publisering: Omfanget av publisering har vore kjent ei stund og er også omtala i årsrapporten for Høgskulen i Volda for 2021. I 2021 var talet på publiseringspoeng pr tilsett på 0,45 poeng, mot 0,82 året før. Men 2020 var då eit skikkeleg unntaksår. Tala er å finne i tabell 3.15 i vedlegget.

Andel førstekompetente: Tabell 4.15 syner at Høgskulen i Volda har 52,9 prosent førstekompetente av alle faglege årsverk. Det har vore liten vekst i denne andelen sidan 2016. Vi ligg lågast av dei statlege UH-institusjonane, men på nivå med ein del private høgskular.

Inntekter frå Forskingsrådet: Målt i Tildeling frå Forskingsrådet pr fagleg årsverk så vart talet for 2021 omlag det same som for året før: Ca. kr 11.000. Det er ein liten auke, men framleis ligg vi svært lågt på statistikken. Sjå tabell 3.23. Det same gjeld inntekter frå EU – sjå tabell 3.27.

Studiebarometeret 2018: Betre, men bra?

NOKUTs nasjonale undersøking Studiebarometeret har vorte lagt fram med resultat for 2018

Så har resultata for Studiebarometeret for 2018 kome – og i år er det fjerde året på rad at vi har høg svarprosent i Studiebarometeret og dermed bør ta tala på alvor. Og det har vi gjort – spesielt etter i fjor då vi hadde ein klar nedgang i studentane si vurdering av Høgskulen i Volda. Det verste med dette var eigentleg at vi fekk få eller ingen forvarsel – det var lite i kvalitetssystemet som tyda på at studentane brått hadde gått frå å vere nokså nøgde til i grunnen misnøgde med mykje.

NOKUT genererer ei rekkje rapportar for Studiebarometeret. Fagmiljøa har fått tilgang til alle rapportar på avdelings- og programnivå for Høgskulen i Volda.

Her er to rapportar med resultat frå Studiebarometeret for heile HVO.

For 2018 ser vi framgang – men vi er ikkje tilbake på tala for 2015 og 2016 – enno?

www.hivolda.no la vi ut eit første oversyn over resultata i Studiebarometeret same dag som dei nasjonale resultata blei kjende.

GLU-akkreditering (2): Julegåve i november – men no startar arbeidet

GLU-akkrediteringa har fått si velfortente feiring - men no startar arbeidet.

GLU-akkrediteringa har fått si velfortente feiring – men no startar arbeidet for alvor.

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning hadde for lenge sidan planlagt seminar på Sæbø for å planlegge vidare arbeid med grunnskulelærarutdanningane. Tanken var nok å ta høgde for vidare arbeid med akkrediteringssøknaden av GLU.
Sjølv deltok eg på seminaret 30. november og føler at eg lærer stadig vekk noko nytt om utfordringane i lærarutdanninga. Men det som slo meg mest både på seminaret og i den hektiske innsendingsfasen dei siste vekene var entusiasmen overfor faget og profesjonen som dei tilsette la for dagen – og som  har vore heilt nødvendig for å kome i mål med akkrediteringssøknaden. Vel blåst! Så langt.

Fortsett å lese GLU-akkreditering (2): Julegåve i november – men no startar arbeidet

Kva ønskjer studentane? Opne dører! *)

NOKUT presenterte onsdag 14. september nye analysar frå Studiebarometeret 2015 på eit frukostmøte på NTNU. Møtet vart også strøyma og gav alle interesserte lett tilgang til presentasjon og diskusjon om viktige tema av felles interesse i sektoren vår.

NOKUT-frukost med nye analysar frå Studiebarometeret.
NOKUT-frukost med nye analysar frå Studiebarometeret.

*) Presentasjonane frå møtet var ikkje tilgjengelege på NOKUTs nettsider då eg skreiv dette blogginnlegget, men ut frå det som eg oppfatta på møtet er det mykje som virkar svært interessant og relevant for alle i høgare utdanning. Så får eg vere open for at eg kan ha mistyda detaljar.

Les også omtale av NOKUT-frokosten på Universitetsavisa (NTNU).

Hovudtema for møtet var ei gåte for NOKUT: Kvifor er mange studentar nokså nøgde med studiet sitt – trass i at dei fortel om få tilbakemeldingar? Ein skulle tru at få og dårlege tilbakemeldingar og lite rettleiing ville gi dårlege vurderingar av studium og institusjonar – men mange studentar rapporterer altså om at dei likevel er nokså nøgde med studiet og studiestaden.

Fortsett å lese Kva ønskjer studentane? Opne dører! *)