Orientering til høgskulestyret, 15. september 2022

Oppussinga av Hans Strøm-huset har starta.


På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut her på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette, til media og andre interesserte. Nyhendebreva er tilgjengelege på nettsidene våre og alle som vil kan få tilsendt nyhendebrevet – ein gong i veka.

Hovudpunkta i orienteringa i dette møtet:

 • Opptak, studiestart og SHOT
 • Lærarutdanning – regionale samarbeid – Aasenkvartalet
 • SFU-søknad
 • Khrono-oppslag
 • Ukraina
 • Strategiplan og handlingsplan
 • Økonomi, avsetningar og Hans Strøm-prosjektet

Opptak, studiestart og SHOT

Studentopptaket for hausten 2022 gir eit blanda inntrykk. Vi får ei eiga orienteringssak om dette.

Opningshelsing til nye studentar 2022-2023

Opning av studieåret 2022-2023. Foto: Karl August Swanstrøm.

Click here for English version: Greetings for new students by the Volda University College, August 16th 2022, by rector Johann Roppen.

Les meir om opninga på www.hivolda.no

Kjære studentar!

Det er ei stor glede for meg og alle andre tilsette på høgskulen å få ønske deg velkomen hit til Studiebygda Volda og Høgskulen i Volda.

Vi er glade for at akkurat du, kvar og ein av dykk, alle her, har valt Volda hausten 2022. I lag med deg skal vi gjere det vi kan for at du skal få det best mogleg og lære mest mogleg her dei komande studieåra.

For å sitere mi eiga mor frå nokre år tilbake: Ei utdanning gir deg kanskje ikkje kroner i lomma med det same, men den gir deg kunnskapar – og dei har du for alltid.

I ei uroleg verd er Volda ein sval, trygg og oversiktleg stad.

I vår del av verda har vi både vorte spart for rekordvarme og tørke. Kraftprisen tel vi i øre og ikkje i kroner. Ukraina er langt borte, men vi tek også i mot studentar frå Ukraina. Det skulle berre mangle. Til dei ukrainske studentane våre vil eg berre seie:

Slava Ukraini.

Vi er med dykk.

Å skaffe seg kunnskapar handlar også om å få nye perspektiv, og nettopp derfor oppmodar eg dykk som er heilt nye studentar om å alt no byrje å tenkje på å legge inn eit utanlandsopphald i studieplanane.

Høgskulen i Volda har over 100 internasjonale samarbeidsavtalar med utanlandske universitet så det burde vere mykje å velje mellom.

Kven blir ny HVO-rektor?

Høgskulestyret har gjort vedtak om leiingsmodell ved Høgskulen i Volda og har for andre gang på fem år vedtatt at vi skal halde fram med ordninga med vald rektor – og tilsett direktør. Stillinga som høgskuledirektør er lyst ut med søknadsfrist 22. august, og i løpet av hausten skal det veljast ny rektor. Truleg vil valstyret gjennomføre valet i månadsskiftet november-desember. Så på seinhausten veit vi både kven som blir ny direktør i fast stilling og kven som blir rektor og prorektor for åra 2023-2027. Direktøren vil truleg vere på plass tidleg i 2023, medan det nye rektoratet tek til 1. august 2023.

Prosessen med tilsetting av direktør skal eg ikkje gå mykje inn på her. Eg sit som leiar i Innstillingsutvalet som er sett ned av høgskulestyret og der både dei tilsettes organisasjonar, studentar og ein dekan er med. Vi fekk god søking på stillinga for 5 år sidan då stillinga var lyst ut sist. Det er ikkje mange toppleiarstillingar for så store verksemder som Høgskulen i Volda på Sunnmøre: Med ca. 400 årsverk og ca. 400 millionar i driftsinntekter er vi ikkje ei lita verksemd, og vi har ei viktig regional rolle, så eg håper og trur vi får god søking og er sikker på at vi vil få ein godt kvalifisert og dugande ny direktør i fast stilling.

Kva så med rektor?

Rektorrolla er svært kort omtala i Universitets- og høgskulelova. Der står blant anna:

a) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer og utvalg.

UH-loven, §10-2

Høgskulen i Volda har gjennom tradisjonar og einskildvedtak definert kva oppgåver rektor skal ha. Delegeringsreglementet vart vedtatt av styret i 2020 og der står eit oversyn over ein del av oppgåvene til rektor – og prorektor. Rektoratet er også representert – og leiar – Forskingsutvalet, Utdanningsutvalet, Tilsettingsutvalet for fagleg tilsette og ein del andre styre, råd og utval, og i sum utgjer dette den fagleg styringa av høgskulen, som eit valt rektorat skal vere eksponent for.

Året vi la koronaen bak oss? Sommarhelsing juni 2022

Kaarstad-huset, Kaarstad-parken og Kaarstad sjølv.

Kjære kolleger!

God sommar til dykk alle! Snart.
Studieåret 2021-2022 er omme. Snart.

Eg trur det er mange som kjenner på at det no skal bli godt å kunne få ta ferie. Det er vel fortent, og eg håper vi alle klarer å tenke på heilt andre ting og ta vare på seg sjølv og sine næraste i dei komande sommarvekene. 

Dette var studieåret då vi såg slutten på pandemien. Kanskje?

Studieåret starta med vaksinering, gruppetesting og drop-in testing og undervisning med koronavstand.

Men så vart det raskt betre. Vi kunne droppa korona-meteren.

Men så nærma vi oss eksamenstida – og så var koronaen der igjen. Vi måtte gjere ei hasteomlegging av eksamenane. Det vart  litt av ei jul. Og på juleavslutningane for eit halvt år sidan kunne vi vere maks 20 personar. Men vi rakk akkurat å gjennomføre julebordet før det vart nedstenging.

I januar var vi på heimekontor igjen, og igjen måtte timeplanane endrast midt i semesteret. 

Stipendiatar forlenga stipendperiode på grunn av korona.

Internasjonal dag vart digital. Det er ikkje heilt det same, men det vart gjort ein god jobb av dei som arrangerte!

Orientering til høgskulestyret 16. juni 2022

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut her på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette, til media og andre interesserte. Nyhendebreva er tilgjengelege på nettsidene våre og alle som vil kan få tilsendt nyhendebrevet – ein gong i veka.

Hovudpunkta i orienteringa i dette møtet:

 • Etatstyringsmøtet.
 • Korona og forskrift
 • Strøm-prosjektet, flytting og arbeidsmiljø
 • Lærarutdanning – regionale samarbeid – Aasenkvartalet
 • Forskingsrådet
 • Ukraina

Etatstyringsmøtet.

Etatstyringsmøtet 2022 vart gjennomført som planlagt 13. juni. Vi fekk 8. juni tilsendt KDs utkast til skriftleg tilbakemelding. Den har omlag same format som tidlegare år, men vi oppfattar årets tilbakemelding som noko meir balansert enn tidlegare år. Blant anna får vi skryt for at den alt høge gjennomføringsgraden på bachelor har auka endå meir – og departementet har også merka seg – med glede – at andelen masterstudentar som gjennomfører på normert tid har auka klart.

Vi har nokre få kommentarar som har vorte sendt til KD og det endelege resultatet kjem om kort tid.

Hovudinntrykket er at Kunnskapsdepartementet – som før – har god oversyn over den overordna utviklinga ved Høgskulen i Volda men at vi gjennom etatsstyringsmøta får forklare – og i somme tilfelle oppklare – kva som ligg bakom tala.

Korona og forskrift

Vi har kanskje fått ei oppblomstring av korona heilt i  det siste, men no er eksamen gjennomført ved Høgskulen i Volda og vi har ikkje hatt merkbare koronaproblem det siste halvåret. Vår lokale mellombelse forskrift om studium og eksamen på grunn av korona vart vedtatt i juni 2021 og går ut 20. juni 2022, og vi ser per i dag ingen grunn til å forlenge forskrifta. Skulle pandemien endre seg igjen vil det naturlegvis vere aktuelt å innføre forskrifta på nytt.

Strøm-prosjektet, flytting og arbeidsmiljø

Dei tilsette i Hans Strøm-huset har no flytta ut av huset og har installert seg i andre hus på høgskuleområdet. Flyttinga har gått bra og vi håper det også går greit når vi startar opp att undervisninga til hausten. Det er også gledeleg at vi har fått på plass den siste godkjenninga frå Kommunal og distriktsdepartementet så vi reknar med at arbeidet med ombygginga kan starte etter planen.

Arbeidsmiljøkartlegginga ARK har vorte gjennomført i tråd med opplegget frå NTNU og med lokale tilpassingar. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) følger ARK-arbeidet tett og vil på møtet 20. september lage ei oppsummering av ARK som det deretter vil vere naturleg å orientere styret om.  

Lærarutdanning – regionale samarbeid – Aasenkvartalet

Vi har i 2022 uteksaminert dei aller første studentane som for fem år sidan starta på master i GLU. Vi har ikkje klart tala på kor mange som har gjennomført, men vi har hatt sterkt fokus på masteroppgåva og har oppfatta det som eit kritisk punkt i studieprogresjonen og møter denne utfordringa gjennom kursing i rettleiing på masternivå og vidare ved at studentane ikkje blir overlatt til seg sjølv men følgjer kvarandre også gjennom masterprosessen.

Vi har også sendt to søknader om midlar til HK Dir med sikte på å etablere lærarutdanning i Kristiansund. Søknadene handla om PPU som kanskje kan starte hausten 2023 og den andre gjaldt planlegging av Grunnskulelærarutdanning i Kristiansund – i så fall frå hausten 2024 når første byggetrinn av Campus Kristiansund står ferdig.

Fylkestinget har møte 20. juni. Innstillinga er positiv til å løyve midlar til planlegging av vidare utvikling av lærarutdanning, både grunnutdanning og vidareutdanning for Kristiansund og Nordmøre. Fylkestinget skal også ta stilling til om fylket skal vere med på den vidare utvikling av Aasenkvartalet og innstillinga er positiv.

Forskingsrådet

Det har vore mykje omtale av Forskingsrådet den siste månaden med utskifting av styret og uvisse om storleik på løyvingar for framtida. Vi har ikkje fått nokon signal som tyder på at prosjekta som alt er i gang vil bli direkte ramma, men vi har fått oppmoding om å utsette oppstart og gjennomføring av delar av prosjekt om det er mogleg. Så i sum reknar vi med at dette ikkje får konsekvensar for prosjekta som Høgskulen i  Volda alt er involvert i. Samtidig verkar det klart at konkurransen om forskingsmidlane i åra som kjem blir om mogleg endå hardare enn i dag så våre ambisjonar om å auke inntektene frå Forskingsrådet blir ikkje akkurat lettare å oppnå.

Ukraina

Høgskulen fekk tildelt 10 studieplassar som har vorte vidare fordelt til NIS (Norsk for internasjonale studentar). Desse midlane vil også kunne nyttast på andre flyktningar enn Ukrainske. Vi har fått desse midlane over fire år, så det vil vere naturleg å vurdere bruken i høve til kor mange flyktningar som faktisk kjem. 

Vald eller tilsett rektor: Korleis skal HVO styrast i framtida?

Ein vald og ein tilsett rektor påp allmøte 4. april 2022.: Johann Roppen, HVO og Gunnar Yttri, HVL. Foto: Karl August Swanstrøm.


Neste møte i Høgskulestyret i Volda går 16. juni 2022. På dagsorden står blant anna ei sak som handlar om framtidig leiingsmodell ved Høgskulen. Det er to klare alternativ til vedtak: Rektor valt av studentar og tilsette – som i dag. Eller at rektor skal tilsettast av styret. Direktør har lagt fram ei balansert innstilling der dei to alternativa vert sett opp mot kvarandre, men direktøren har avstått frå å tilrå det eine eller andre alternativet.

I førre styremøte hadde vi også opp denne saka, og eg oppmoda der styremedlemmene om å vere nyfikne på kvarandre sine argument. Det vart etter mi vurdering ei grei og opa drøfting, og eg er sikker på at styret også i komande møte vil få ein god diskusjon av saka.

Høgskulestyret har tidlegare bede rektor og direktør om å vere tydelege når dei er usamde i sak. I denne saka er eg samd med direktør i at det er rettast å legge fram dei to alternativa, sidan det er delte meiningar om dette spørsmålet i styret.

Ingen ordningar er perfekte

Men sjølv meiner eg – framleis – at Høgskulen i Volda bør halde fram med ordninga med valt rektor. Det er ikkje fordi det er ei perfekt ordning – det er ingen ordningar som er perfekte, heller ikkje alternativet med tilsett rektor. Men viktigare er det at vi veit eigentleg ikkje veit kva alternativet med tilsett rektor får for konsekvensar før lenge etter at vedtaket er gjort. Og det handlar ikkje om at saksbehandlinga er mangelfull – men at det rett og slett at det er mykje som er uvisst, det er mykje som skal diskuterast og forhandlast om.

Vald rektor: Demokrati – og nærleik

Sjølv legg eg mest vekt på demokratiske perspektiv når eg ønsker å beholde dagens ordning. Med ei ordning med valt rektor har tilsette og studentar direkte innverknad på val av leiar, og den eller dei som stiller opp til val må formidle kva dei står for. Den valde rektoren og dermed styreleiaren har dermed til dagleg adresse på høgskulen. Dette vert av somme løfta fram som ein ulempe – men eg meiner det er ein fordel med nærleik mellom leiing, tilsette og studentar. Vi vil ha opne dører som eg har sagt i andre samanhengar.

Tilsett rektor: Hierarki og mange uavklara spørsmål

Eitt problem med å gå over til tilsett rektor er at det gir eitt eller to nye trinn i det interne hierarkiet. Dermed blir det også større avstand mellom den einskilde tilsette eller student og høgskuleleiinga. Dette går fram av universitets- og høgskulelova: Med tilsett rektor vil vi få ein styreleiar utpeika av Kunnskapsdepartementet – ein såkalla ekstern styreleiar. Det er den eine ekstra trinnet.

Av lova følgjer det også at ein tilsett rektor tek over oppgåvene direktøren har i dag. Dermed får vi eit ekstra adminstrativt ledd sidan det truleg må kome ein administrasjonssjef under rektor. Det er det andre ekstra trinnet.

Aktuelt også i Agder

Det er ikkje berre i Volda dette spørsmålet er aktuelt – igjen. Nettavisa Khrono formidlar frå Universitetet i Agder no i juni 202 at 112 tilsette og studentar har skrive under på eit opprop der dei spør kvifor debatten om leiingsmodellen kjem opp på nytt? Dei kallar dette ein «unødvendig omkamp om eigne vedtak» og seier at saka har kome på dagsorden utan grunngjeving i «interne behov».

Løysing på jakt etter eit problem?

Kva er meint med «interne behov»? Då er vi inne på spørsmålet om kva slags problem ein eventuell ny leiingsmodell skal løyse. På generelt grunnlag må ein kreve av ei organisasjonsendring at den både har ein definisjon av problem og eit framlegg til løysing som gjer det sannsynleg kvifor den foreslåtte organisasjonsendringa vil løyse problema.

Når det gjeld leiingsmodell ved Høgskulen i Volda er begge deler noko uklart for meg. Det kan virke som at ordninga med tilsett rektor er enklare og tydelegare enn ordninga med valt rektor – men forskinga som direktøren refererer til i saksutgreiinga tyder ikkje på at det er klare gevinstar ved ei ordning med tilsett rektor. Så eg lurer jo på om det å gå over til tilsett rektor er svar på eit spørsmål som ikkje eigentleg er stilt, eller ei løysing på jakt etter problem.

Tilsett rektor: Organisasjonen må endrast

Blir det ny leiingsmodell så blir det naturlegvis også endra oppgåver og mynde på dei som skal utgjere i leiinga. I saksutgreiinga skriv direktøren at Høgskulen i Volda må bruke hausten 2022 på endringar som følgje av ny leiingsmodell. Ideelt sett burde den framtidige leiingsstrukturen vore klar alt i dag slik at ein hadde klarare alternativ å velgje mellom. Men det er i praksis uråd å få til.

I saksutgreiinga skisserer direktør fleire mulege modellar og konsekvensar av ei ny ordning. Fleire leiarar, oppdeling av administrasjonen, eventuell ny vurdering av avdelingsstruktur, eventuell gjeninnføring av avdelingsstyre er nokre moglege konsekvensar. Ei løysing med å halde fram mest mogleg likt dagens struktur er også nemnt, og då må ein i så fall spørje kva som er poenget med ei endring.

Kva slags kompetanse bør tilsett rektor ha?

Også for rektorar må det lagast ei stillingsutlysing – og ideelt sett burde styret kanskje hatt eit framlegg til stillingsutlysing også – igjen for at det skulle bli lettare å samanlikne dei to alternativa med kvarandre. Det har eg også kommentert i saksutgreiinga.

Når det gjeld formelle kompetansekrav til eventuell tilsett rektor er det stort spelerom. Universitets- og høgskulelova seier berre:

«Styret selv foretar utlysning og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen skal sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt.» 

Her har vi sett mange ulike prosessar som skal sikre at «studentene og de ansatte blir hørt» når rektor skal tilsettast. Til dømes har Oslomet ei ordning som Khrono har omtala som «eksperimentell», med heile 80 personar involvert i tilsettingsprosessen.

Saka kjem opp på Høgskulen i Volda no fordi styremedlemmer undervegs i styreperioden har ønska å ta opp denne saka. Så vart saka ekstra aktuell fordi høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen sluttar no i sommar. For om vi skiftar til tilsett rektor, ja så skal vi ikkje tilsette høgskuledirektør. Men truleg ein annan administrativ leiar. Utlysing av fast stilling som høgskuledirektør står også på dagsorden i møtet, men vil naturlegvis ikkje bli aktuelt om det blir vedtatt å gå over til tilsett rektor.

Oppsummering

Så kort oppsummert – for min eigen del: Valt rektor oppfattar eg som ei betre ordning i eit demokratisk perspektiv; alternativet med tilsett rektor gjer Høgskulen i Volda meir komplisert ved at det blir fleire ledd i ein meir hierarkisk organisasjon; vi veit ikkje kva endringar i leiinga eller HVO samla sett som vil kome av eit vedtak om tilsett rektor; vi veit ikkje kva krav styret ønsker å stille til ein eventuelt framtidig tilsett rektor.

Her har eg altså lagt for dagen ei klar meining i eit spørsmål der styret kanskje er delt på midten. Uansett utfall av saka håper og trur eg at vi får ein god diskusjon der vi respekterer kvarandres synspunkt, og at uansett kva som blir utfallet så vil vi få med oss verdifulle argument i det vidare arbeidet i styret med å gjere Høgskulen i Volda stadig betre.

(For ordens skuld så er eg sjølv ikkje aktuell som rektor frå 1. august 2023. Held vi fram med valt rektor så kan eg ikkje velgjast på nytt. Og går vi over til ei ordning med tilsett rektor så er eg heller ikkje aktuell som søkar.)

Allmøtet samla 50-60 tilsette. Foto: Karl August Swanstrøm.

Helsing til det første kullet på den (nesten) siste skuledagen

Tilsette og nyutdanna studentar på det første masterkullet i grunnskolelærerutdanninga framfor den jubilerande 100-åringen Henrik Kaarstad-huset. Foto: Karl August Swanstrøm.


Rektorhelsing til dei nye grunnskulelærarane i høve markeringa 25. mai 2022. Les meir om markering på nettsidene våre.

Kjære studentar! Nei. Kjære lærarar!

De er no inne i dei aller siste dagane eller vekene på Høgskulen i Volda studieåret 2021-2022.

Men for Høgskulen i Volda er dykk det første kullet med lærarmaster, MAGLU, Grunnskulelærar for 1.-7. trinn, Grunnskulelærar for 5.-10. trinn eller erfaringsbasert master i undervisning og læring.

Gratulerer så mykje til dykk alle som er her i dag – de er blant dei aller første som får master-vitnemål som prov på at de har kvalifisert dykk til å bli lærarar. De skal faktisk forvalta framtida til dette landet, kunnskapen, barna, skulen som institusjon. Det er ei utrulig stor og viktig oppgåve. Eg er sikker på at med ein mastergrad i ryggen og ryggmargen så vil de gjere ein framifrå jobb.

For meg som rektor på ein institusjon for høgare utdanning så er det heldigvis slik at eg meiner at utdanning er bra, og at meir utdanning som regel er endå betre. I mi levetid har lærarutdanninga gått frå å vere toårig, til treårig, fireårig, og no er det master. Eitt av måla med å gjere lærarutdanninga til master var å heve statusen til lærarar. Og det trur eg nok kan stemme. Så får vi sjå om lønna gjenspeglar status. Årets lønsoppgjer går føre seg i desse dagar, og det er kanskje ikkje grunn til å vere veldig stor optimist.

Høgskulen i Volda er i endring. No har eg vore rektor i sju år, og det eg har sett på desse åra er at dei faglege krava eintydig går i retning av master. At det for fleire og fleire blir forventa at ein har masterutdanning på plass for å kunne konkurrere om jobbane. Ja også for å vere kvalifisert til dei interessante jobbane. Medrekna dykk som får master no i år så vil Høgskulen i Volda i 2022 sette ny rekord i talet på masterkandidatar. Vi passerer for første gong 100 masterkandidatar på eitt år.

Møre og Romsdal er eit fylke som har eit litt uavklara forhold til utdanning. I dette fylket, også i Volda, har eg høyrt begrepet «fordervaskulte», altså for mykje på skule. Det er eit veldig misvisande begrep. Eit anna nærskyld begrep er mastersjuke. Altså for mange med master. Om det finst ei mastersjuke så må det vere ein mangelsjukdom. Samfunnet treng stadig fleire med master, og det viser seg også at dei med master lettare får seg jobb enn andre med lågare utdanning.

Og i Møre og Romsdal og på Nordvestlandet manglar vi fleire masterar enn mange andre plassar i landet. Vi sakkar akter i utdanningsnivå, og avstanden til landsgjennomsnitt har auka dei siste åra. Eg er så naiv at eg trur at vi i sum får betre lærarar, betre fagfolk, med master enn utan master.

Så de som er her i dag er ikkje berre eit tal i ein statistikk. De utgjer ei positiv tilvekst, de vil kunne utgjere ein skilnad, for andre.

Det var hausten 2017 dei fleste av dykk såg kvarandre for aller første gong, som studentar på det aller første kullet av masterstudentar. Somme av dykk var kanskje med på semesteropninga, og der sa eg blant anna:

«Til de som er nye studentar i Volda – og kanskje nye som studentar. Velkomen til Høgskulen i Volda. Her vil de møte opne dører. Gå gjennom dei. Møt  nye menneske. Skap ei ny framtid i lag med oss. I lag med dine framtidige medstudentar. Lærarar. Og alle andre som har med høgskulen å gjere. «

Og eg sa også:

«Gled dykk til Volda! Volda gler seg til dykk! Og om kort tid vil de oppleve at de er ein viktig del av Volda. «

Eg håper det har blitt slik.

No har det gått fem år, og dei aller fleste av dykk er framleis studentar på Høgskulen i Volda. Det er utruleg positivt og eigentleg litt spesielt i landssamanheng.

Det må bety at de har hatt gode år som studentar, og at dei fleste dagane har vore lyse, sjølv om det har regna, ein sjeldan gong. Når de no skal vidare håper eg at denne dagen, med pent pynta og fine folk kanskje er blant minna som sit sterkast att etter desse åra.

Og så til slutt: Farvel, men de er alltid velkomne tilbake!

Første førstelektorsamling

Sofaprat på seminar om førstelektorkvalifisering. Frå venstre: Andre Folkestad (AMF), Eirik Søvik (AHL), Silje Dahl (ASH), Birgitte Fondevik (AHL) og prorektor Odd Helge Tonheim.

Høgskulen i Volda treng fleire førstelektorar – og dosentar. Og det er difor gledeleg at ca. 25 høgskulelektorar møtte opp på den første førstelektorsamlinga på høgskulen 1. juni 2022. Det lovar godt for ønsket om å kvalifisere seg og er bra for den einskilde – og for Høgskulen i Volda.

I følgje DBH vart den første førstelektoren i landet tilsett i 1993. Det var truleg ein tilsett i 80 prosent stilling, og det var ved Universitetet i Bergen vi finn dette talet i statistikken. Sidan har talet auka mykje. I dag er det ca. 1.200 førstelektorar og dosentar på norske høgskular og universitet og dei utgjer dermed eit stort innslag i sektoren.

Om universiteta var tidleg ute med å tilsette førstelektorar, så er mitt inntrykk i dag at universiteta har eit meir halvhjerta eller haltande forhold til førstelektor og dosentar som stillingskategori. I kvardagsspråket vert ofte førsteamanuensis-dosent-løypa kalla den «andre løypa», altså i motsetnad til løypa med doktorgrad-førsteamanuensis-professor.

Fadderveka 2022: Kick-off i mai!

Fire av fadderane på Høgskulen i Volda hausten 2022: Frå venstre: Aribah (Barnevern), Julie (Barnevern), Malin (Sosionom), Amalie (Barnevern).

For første gong har det vorte arrangert samling for fadderane på vårparten. På to samlingar på Rokken fekk fadderane informasjon og råd om fadderrolla og diskuterte kva utfordringar ein kunne møte og korleis ein kan handtere dei eller få hjelp.

På programmet stod informasjon frå Faddervekestyret, frå Velferdsgruppa ved høgskulen, Studentparlamentet, www.sikresiden.no og frå Politiet.

Og etter det faglege fekk fadderane middag og ein minikonsert med Egil Olsen.

Nokre av arrangørane av Fadderveke-avspark (kick-off). Frå venstre Sarita Olivia Maureria (Faddervekestyret), Lone E. Knudsen (studenthumanist), Marit Aklestad og Trond Fredrik Hagemann Hoddevik (Studentparlamentet)

Helsing frå rektoratet:

Her er rektoratet si helsing til dei nye fadderane studieåret 2022-2023:


Kjære fadrar!

Først av alt: Husk på korleis det var då du sjølv var fadder. Prøv å bli ein slik fadder som du sjølv ønska deg. Det er ikkje så viktig å vere tøff og kul som å vere trygg og påliteleg.

Tilstandsrapporten 2022: Kva seier den om Volda? Oppdatering 27.5.


Det er ei årleg høgtid for dei som likar tal, mange tal, tabellar og figurar og litt analysar av høgskular og universitet. Det er altså den årlege Tilstandsrapporten for høgare utdanning det er snakk om – den kom 10. mai 2022. Og som alle andre lurer vi også på: Kva seier den om oss? Er vi gøymt eller gløymt? Går det opp eller ned?

Lenke til tilstandsrapporten 2022.
Digitalt vedlegg med detaljert informasjon og resultat.

Så: I kva samanhengar er Høgskulen i Volda omtala i rapporten? (Sjå også forkortingane hivo og hvo).

Oppdatering 27. mai:

Tilstandsrapporten inneheld hundrevis av tabellar, og ein av dei fortel om aldersfordelinga på professorar. Her viser tilstandsrapporten at professorane ved Høgskulen i Volda har vorte yngre dei tre siste åra. I 2018 var 2/3 av professorane ved Høgskulen i Volda i aldersgruppa 60-69 år, men i 2021 utgjer denne aldersgruppa under halvparten av professorane ved Høgskulen.

Går vi nærare inn på tala finn vi at Høgskulen i Volda dei siste åra har vorte forynga:

Dei tilsette ved Høgskulen i Volda har ein gjennomsnittsalder på 45 år – og er blant dei yngste i landet.

Blant statlege høgskular har Høgskulen i Volda dei yngste tilsette av alle. Dette er ei endring som faktisk har skjedd frå 2020 til 2021. I 2020 og tidlegare år var HVO-tilsette stort sett på gjennomsnittsalder for statelege høgskular.

Høgskulen i Volda er definitivt inne i eit generasjonsskifte.

Klikk her for å studere tala i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) hos HKDir. Tilstandsrapporten bygger i stor grad på DBH-tala.

***

I sjølve tilstandsrapporten står det ikkje så mykje om oss, men litt er der:

Primærsøkarar: I kapittel 2.1 går det fram at Høgskulen i Volda er blant institusjonane med færrast primærsøkarar pr studieplass. Vi har 1,5 søkarar pr studieplass, på nivå med Nord Universitet og Universitetet i Tromsø.

Gjennomføringsgrad: Som tidlegare år fortel Tilstandsrapporten om at bachelorstudentane i Volda nasjonalt sett ligg høgt på gjennomføring av studiet på normert tid, med 66,3 prosent. Kunsthøgskulen i Oslo er høgst med 74,2 prosent gjennomføringsgrad. Til samanlikning ligg Universiteta i Oslo og Bergen ligg på vel 43 prosent.

Tidsbruk: I fagleg tidsbruk i timar pr veke er det presentert ein figur som syner at studentane i Volda oppgir at dei brukar ca.. 27-28 timar pr veke på studia – som er blant dei lågaste i sektoren. Dette er tal henta frå Studiebarometeret.

Tilfredsheit: I studiebarometeret blir studentar spurt om kor tilfredse dei er med studieprogrammet dei går på («Alt i alt»). Volda ligg her like under gjennomsnittet på 4,0. I Tilstandsrapporten har dei kalla dette mål på Studiekvalitet – og det framstår metodisk sett som tvilsamt sidan spørsmålet ikkje spør om kor nøgde studentane er med studiekvalitet, men kor nøgde dei er med studieprogrammet «alt i alt».

Studentar på fleksible studietilbod: Høgskulen i Volda har i mange år hatt mange nettbaserte studietilbod. Med nesten 25 prosent av våre studentar på nettstudium ligg vi høgt over andre statlege institusjonar. Men vi kan merke oss at flest studentar på nett har Høgskolen Kristiania som har nærare 50 prosent av studentane sine på nettstudium. Tilstandsrapporten viser at fleire og fleire institusjonar kjem etter Volda og tilbyr fleire og nettstudium. Så sjølv om også vi over tid har auka, så må vi nok rekne med hardare konkurranse. Khrono har også ein omtale av utviklinga av nettstudium og desentraliserte studium med utgangspunkt i Tilstandsrapporten.

Leiingsmodell: I tabell 4.1 Styringsform ved statlege høgare utdanningsinstitusjonar er vi nemnt blant dei 9 med valt rektor. 12 har tilsett rektor.

NOKUT og tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid: I kapittel 4.2 er det nemnt at vi har hatt NOKUT-tilsyn med kvalitetssystemet vårt, men i den påfølgande korte vurderinga er det ikkje skilt mellom oss og dei andre som har hatt NOKUT på besøk.

I tabellvedlegget opptrer «HVO» naturlegvis i dei aller fleste tabellane, så der er det mykje å hente for dei som vil ha tal.

Men det er nokre område som er særleg viktige for Høgskulen i Volda – og som både vi sjølve og Kunnskapsdepartementet følgjer nøye med på. Korleis ser det ut der? Her kan i alle fall tala bli siterte:

Gjennomstrøyming på master: I tabell 2.19 i vedlegget går det fram kor stor del av masterkulla 2017-2019, 2018-2020 og 2019-2021 som har fullført masterløpet på normert tid. Dette er tal vi er godt kjende med frå før og dei viser at for 2019-2021 hadde Høgskulen i Volda truleg den høgste gjennomføringsgraden nokon gong – eller på mange år – med 38,9% gjennomføring. Samtidig er det berre ein institusjon som har lågare gjennomføringsgrad enn oss, så vi har framleis ein del å hente. Målt i absolutte tal har vi auka talet på masterkandidatar bra dei siste åra (tabell 2.23) og uteksaminerte 81 masterkandidatar både i 2020 og 2021, mot 50 i 2016. Men igjen er vi blant institusjonane med færrast årleg masterproduksjon.

Publisering: Omfanget av publisering har vore kjent ei stund og er også omtala i årsrapporten for Høgskulen i Volda for 2021. I 2021 var talet på publiseringspoeng pr tilsett på 0,45 poeng, mot 0,82 året før. Men 2020 var då eit skikkeleg unntaksår. Tala er å finne i tabell 3.15 i vedlegget.

Andel førstekompetente: Tabell 4.15 syner at Høgskulen i Volda har 52,9 prosent førstekompetente av alle faglege årsverk. Det har vore liten vekst i denne andelen sidan 2016. Vi ligg lågast av dei statlege UH-institusjonane, men på nivå med ein del private høgskular.

Inntekter frå Forskingsrådet: Målt i Tildeling frå Forskingsrådet pr fagleg årsverk så vart talet for 2021 omlag det same som for året før: Ca. kr 11.000. Det er ein liten auke, men framleis ligg vi svært lågt på statistikken. Sjå tabell 3.23. Det same gjeld inntekter frå EU – sjå tabell 3.27.