Opningshelsing til Vestlandshøgskulen

Til alle studentar, tilsette og inviterte gjester: Gratulerer med dagen! Dette er ein stor dag for alle oss som driv med forsking og høgare utdanning i Noreg.

Eg er spesielt glad for at den nye høgskulen heiter nettopp det: Høgskulen – på Vestlandet. Vestlandet og nynorsk heng i hop – og eg er glad for at høgskulen lar dette syne både i namnet og i kvardagen. Slik har vi det naturlegvis også i Volda.

Vi Volda er noko så sjeldsynt som ein høgskule som berre held til på ein stad – Volda – og med eit skarpt fagleg fokus på samfunnsfag og humaniora. Vi har også med alle fusjonar på alle nes vorte ein av dei minste statlege høgskulane i landet.

Erna Solberg sa i si opningshelsing at den nye Høgskulen var for heile Vestlandet. Det er naturlegvis litt rart å høyre for oss i Volda og Møre og Romsdal som også reknar oss som vestlendingar. Så vi i Volda er også ein høgskule for Vestlandet.

Eitt av opningsinnslaga var ei flott framføring av «Mellom bakker og berg» av Ivar Aasen.

Ivar Aasen hadde også mykje å seie om det å vere stor – men kanskje mest om å vere liten?

Blant anna seier Ivar Aasen i eitt av ordtaka han hadde samla inn:

– Alle vil store vere; ingen vil sekken bere.
– Eit stort hus tar lang tid å sope.

Og kva sa han om å vere liten?

– Det små kan smette der det store står fast.

Og så seier han det så vakkert:

– Småfuglane syng best.

***

Høgskulen på Vestlandet hadde ikkje blitt til utan Torbjørn Røe Isaksen og Bjørn Haugstad, så det var veldig passande at dei deltok på denne opninga. Eg vil slutte meg til deira oppmodingar og helsingar.

Elles fann eg eit manuskript som Torbjørn Røe Isaksen hadde forkasta – det var noko han hadde fått litt hjelp frå Bjørn Eidsvåg med:

Eg ser at du e fusjonert
Men eg kan ikkje sitte i alle komiteane for deg
Du må sitta der sjølv
Men eg vil sitta på deg
Eg vil sitta på deg

***

Det er no arbeidet tek til. Det å vere stor er ingen garanti for å lukkast.

Men eg er heilt sikker på at med godt samarbeid internt og eksternt så vil sjansane for å lukkast bli større, og det eg har sett på denne flotte opninga har vore ein veldig god start!

Så til slutt vil eg seie med Ivar Aasen – som ei oppmoding både til dykk som skal arbeid med fusjonen framover – og med samarbeid med andre institusjonar, som til dømes gjennom UH Nett Vest:

«Godt lag gjer langevegen lett.»

Lukke til med å byggje Høgskulen på Vestlandet!

Strategi og struktur – høyring og styrebehandling i januar 2017

Delar av styret for Høgskulen i Volda under møtet 8. desember 2016.
Høgskulen i Volda nærmar seg ein strategiplan. Direktøren sende ut eit høyringsnotat like før jul og svarfristen er kort: Alt 13. januar må svar ha kome tilbake for at dei skal bli råd å vedta strategiplanen på styremøtet 26. januar.
Vi er ein sjølvstendig høgskule og har eit styre som høgste organ – og strategiplanen blir difor det viktigaste styringsreiskapet for styret – og dermed for høgskulen.
På styremøtet i desember var det definitivt strukturdebatt styret var mest opptatt av. Mange av styremedlemene hadde mykje på hjarta i denne saka og eg meiner det var rett å bruke god tid på den kanskje viktigaste saka styret kan arbeide med. Orientering om strukturprosessane har vore fast tema på alle styremøte både i 2015 og 2016.
Både i styret og i andre forum håper eg struktursaka blir diskuterert som ein del av strategiplanen – og ikkje som ei sak for seg. Eller for å seie på det ein annan måte: Først må vi vite kva som er våre strategiske utfordringar – deretter må vi vurdere om vi er rett rigga for å nå måla. Og endå meir spissformulert: Er det betre for Høgskulen i Volda å bli styrt av eit anna styre – eit styre der tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda er i mindretal?
Dei strategiske utfordringane til Høgskulen i Volda for dei komande fire åra kan oppsummerast slik:
 • Studentrekrutteringa må betrast.
 • Det er for dårleg gjennomstrøyming på fleire masterprogram.
 • Det er krevande å bygge opp den femårige grunnskulelærarutdanninga (GLU)
 • Vi har for låge bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) frå eksterne kjelder.
 • Vi må bli endå betre på kompetanseheving og rekruttering av fagfolk.
 • Vi har for få kvinner i toppstillingar.
 • Den nye finansieringsordninga gjev oss strammare økonomi.
 • Det er uvisse knytt til det å vere ein liten aktør i det nye UH-landskapet.
 • Bergen Media By kan bli ein hard konkurrent til våre medieutdanningar.
Kva set oss best i stand til å styrke oss på desse områda dei neste fire åra? Fortsatt sjølvstende med samarbeid med andre aktørar? Fusjon med ein annan aktør? Kan vi rekne med å få større ressursar om vi slår oss saman med nokon andre? Vil regionale politikarar betre tale vår sak om vi blir ein del av ei større eining?
Fusjon vil uansett medføre at Høgskulen i Volda ville få eit styre der tilsette og studentar i Volda er i mindretal. Vi styrer ikkje lenger oss sjølve.
Dei to fusjonsalternativa som direktøren peikar på i si saksutgreiing er nordover mot Molde – eller sørover mot Universitetet i Bergen. Som eg sa på styremøtet i desember så talar regionale omsyn for å orientere seg mot Molde. Faglege omsyn talar for orientering mot Bergen. Det er få nye faglege gevinstar å hente i Molde. Og det er uvisse omkring mediefaga og Bergen Media By ved å gå til Universitet i Bergen. Det framstår også som høgst usikkert om dei to institusjonane ønskjer fusjon med Volda, men røyster i styret ønskjer nok at Høgskulen i Volda skal ta ei meir aktiv rolle – ja eitt styremedlem har i ein protokolltilførsel også presisert at han meiner at Høgskulen i Volda må forlate sjølvstendelina.
Uansett kva styret landar på i strukturspørsmålet håper eg styret kan vere samde om at Høgskulen i Volda ikkje er i ein tvangssituasjon – vi MÅ ikkje fusjonere.
Dei svakaste høgskulane fekk eit klart ultimatum frå Kunnskapsdepartementet om å slå seg saman – med nokon andre. Ein slik beskjed har ikkje vi fått – og ville heller ikkje vere ein rett beskrivelse av Høgskulen i Volda.
Den mest konkrete bekymringa frå departementet si politiske leiing har vore om vi ville klare akkreditering av grunnskulelærarutdanning – og der har vi fått tilsagn og venteleg ganske snart den endelege godkjenninga. Nedskjeringane i budsjettet vårt i åra som kjem kunne også vore kopla til strukturprosessen. Det kunne vore tolka som straff for at vi har vore ulydige. I så fall har også fusjonert høgskular vorte straffa så det er vanskeleg å tru på det. Vi har også fått ei ny stipendiatstilling i statsbudsjettet for 2017.
Det ville også vere eit nokså dårleg utgangspunkt for eventuelle fusjonsforhandlingar om ein plasserte seg i ein tvangsposisjon: At ein MÅ fusjonere. Med nokon.
Strukturprosessen må koplast til dei strategiske utfordringane våre. Konklusjonane bør ikkje dragast ut frå tankegangen at mange andre har fusjonert, at mange politikarar ønskjer seg større høgskular eller at det er risikabelt å stå aleine. Diskusjonen bør konkretiserast og koplast til dei strategiske utfordringane. Og det er fusjonsalternativa som først og fremst må bli avkrevd potensiale når det gjeld å løyse våre strategiske utfordringar på ein betre måte enn i dag.
Pr i dag framstår begge dei to fusjonsalternativa som problematiske for Høgskulen i Volda. Men det blir feil å sette sjølvstende opp mot fusjon, sidan dei to fusjonsalternativa framstår som så vidt forskjellige. Og det går godt an å vere tilhengar av ein fusjon i ei retning – og motstandar av fusjon i den motsette retninga. Ja til Bergen og nei til Molde. Eller omvendt.
I førre styremøte var det fleire som tok til orde for å halde fram på sjølvstendelina men å halde seg løpande orientert om utviklinga. Eg trur ikkje det er ein dårleg strategi og eg er heilt sikker på at vi i den komande fireårs-perioden kan klare oss minst like godt som sjølvstendig høgskule som ein del av ei større eining.
For meg er det viktig kva dei tilsette og studentane meiner om desse og andre strategiske spørsmål, så eg håper avdelingane, studenttinget og fagforeningane kjem med gode innspel til styret før det komande møtet.
Når alt er lagt på bordet i denne saka, er det sjølvsagt til slutt styret som styrer. Styret skal seinare i vår også vedtak kva  styringsmodell vi skal ha – valt eller tilsett rektor – og det vil kanskje ha like stor verknad i arbeidskvardagen som ny strategiplan.
Difor er det særleg viktig å medverke til at alle synspunkt kjem fram, og at flest mogleg engasjerer seg i ei sak som er svært viktig for vidare utvikling av HVO.

Aviskommentar: Campus Kristiansund – eit maratonløp (oppdatert)

Høgskulesenteret i Kristiansund.

Denne aviskommentaren stod på trykk i Sunnmørsposten og Tidens Krav 21. desember 2016. Kommentaren er i denne bloggen oppdatert med vedtak i Stortinget om Høgskulesenteret i Kristiansund – sjå nederst. 

Per Vidar Kjølmoen i Arbeidarpartiet i Møre og Romsdal har i eit lesarinnlegg i ei rekkje lokalaviser i fylket fortalt om Fylkestinget i Møre og Romsdal sitt vedtak om å bruke 4 millionar kroner til planlegging av Campus Kristiansund i samarbeid med høgskulane i Volda og Molde.

Fortsett å lese Aviskommentar: Campus Kristiansund – eit maratonløp (oppdatert)

Velkomen 2017: Året blir innhaldsrikt, spennande, utfordrande – og godt?

Vi er i ferd med å legge bak oss 2016. Det viktigaste stikkordet for Høgskulen i Volda i 2016 kunne kanskje vore strukturprosess. Men framfor alt meiner eg akkreditering var årets ord i 2016.
Strukturprosessen – men særleg akkreditering av grunnskulelærarutdanningane har gjeve mange på høgskulen mykje ekstraarbeid. Resultatet har så langt vore at vi får halde fram mest som før: Som sjølvstendig høgskule med gode grunnskulelærarutdanningar – og mange andre spennande fagtilbod.
2016 hadde nok bydd på svært mykje større utfordringar og vanskelege val om både strukturprosess og akkreditering hadde gjeve eit anna utfall.
Strukturprosessen går vidare inn i 2017 og inn i den komande strategiperioden. Vi skal starte opp og levere resultat på dei nye grunnskulelærarutdanningane. Begge deler stiller oss overfor store utfordringar.
Men 2017 vil bli eit rikt og mangfaldig år! Det er ikkje småtteri av spennande oppgåver som står i kø. Dei mange oppgåvene vil påverke alle tilsette og studentar i større og mindre grad. Men mange av oppgåvene er skikkeleg spennande og gjev etterlengta oppgraderingar – så vi bør vente oss eit skikkeleg kvalitetsløft i løpet av året. Men som vi veit: Omorganiseringar og ny teknologi treng slett ikkje vere berre sol og glede og framsteg – ein må rekne med gråversdagar også.
Her er mi liste over ting som skal skje i 2017. Lista er ikkje i prioritert rekkjefølgja eller sortert etter omfang – og eg er sikker på at det også finst fleire andre prosjekt eller prosessar som også burde stått på ei slik liste:
 • Ny strategiplan skal opp på styremøtet i januar og gje prioriteringar for dei neste åra. Der vil det stå viktige ord om satsingsområde, om avdelingsstruktur om forskingsgrupper. Og om sjølvstende og fusjon.
 • Strukturprosessen rullar vidare. Styret vurderer dette i lag med resten av strategien og alle tilsette og studentar bli inviterte med til å meine noko om dette i desember 2016 og januar 2017.
 • Nye nettsider skal opp å stå våren 2017 og vil gje oss eit heilt nytt andlet for  oss sjølve og omverda. Dei kjem ikkje på plass før etter 15. april.
 • «Ny» Fronter må velgjast i 2017 – og det vil påverke arbeidsdagen og studiekvardagen til alle studentar og fagtilsette – og truleg også mange i administrative stillingar. Eg veit mange er glade for at Fronter skal få kvile – og håper at avløysaren blir ein kveik.
 • Nytt system for pensumlister er i kjømda og kjem kanskje til hausten 2017. Det vil påverke kvardagen både til fagtilsette og mange administrativt tilsette.
 • Planlegging av nytt mediehus vil gå heile året og alle avdelingane skal delta i arbeidet.
 • Start av to nye grunnskulelærarutdanningar: Akkreditering var første steget – no skal studentar rekrutterast og gjevast ein god start – og der tre avdelingar skal løfte i lag.
 • Akkreditering og start av engelskspråkleg mediemaster – saka ligg hos NOKUT – og når den blir akkreditert blir det vår første engelskspråklege grad – og blir ei spennande utfordring for dei to avdelingane som er involvert.
 • Vurdering av fortsatt vald eller tilsett rektor – som styret har tinga og der tilsette blir inviterte til seminar 1. februar for å diskutere saka.
 • Tilsetting av ny direktør – utlysinga kjem truleg på styremøtet i mars etter at styret har diskutert spørsmålet om vald eller tilsett rektor.
 • Programevaluering av sosialarbeidarutdanningane.
 • Evaluering av Høgskulen i Voldas kvalitetssystem: Etter NOKUTs vanlege rytme skal dette skje i 2017.
 • Vurdering av framtida til idrettsbygget og symjehallen – Statsbygg kjem vonleg med ein rapport om kort tid – noko som vil vere særleg viktig for idrettsfaga og alle som har kroppsøving som ein del av undervsninga – og for studentvelferd i Volda.
 • Volda Campus Arena: Det er store planar i nabolaget på ei tomt som vi trudde var sikra for vidare utbygging av Høgskulen. Kva blir konsekvensane for Høgskulen i Volda? Skal vi ha ei rolle i prosjektet?
 • Det første store prosjektet for Studentsamskipnaden i Volda er inntil 120 nye bueiningar ved blokkene på Heltne. For studentsamskipnaden blir dette det største byggjeprosjektet i Volda på 20 år. Når dei nye bustadene er på plass vil også dei fem blokkene på Porse og Heltne bli renoverte og oppgraderte.
Så mi julehelsing til alle tilsette og studentar: Takk for eit godt 2016!
Vi kan alle gle oss til eit spennande, utfordrande 2017 som vil gjere Høgskulen i Volda til ein endå betre stad å lære, leve og oppleve!
God jul og godt nytt 2017!
Med helsing
Johann Roppen, rektor

GLU-akkreditering (2): Julegåve i november – men no startar arbeidet

GLU-akkrediteringa har fått si velfortente feiring - men no startar arbeidet.

GLU-akkrediteringa har fått si velfortente feiring – men no startar arbeidet for alvor.

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning hadde for lenge sidan planlagt seminar på Sæbø for å planlegge vidare arbeid med grunnskulelærarutdanningane. Tanken var nok å ta høgde for vidare arbeid med akkrediteringssøknaden av GLU.
Sjølv deltok eg på seminaret 30. november og føler at eg lærer stadig vekk noko nytt om utfordringane i lærarutdanninga. Men det som slo meg mest både på seminaret og i den hektiske innsendingsfasen dei siste vekene var entusiasmen overfor faget og profesjonen som dei tilsette la for dagen – og som  har vore heilt nødvendig for å kome i mål med akkrediteringssøknaden. Vel blåst! Så langt.

Fortsett å lese GLU-akkreditering (2): Julegåve i november – men no startar arbeidet

GLU-akkreditering og strukturdebatten: Sjølvstendegaranti eller tenkjepause?

Det siste styremøtet ved Høgskulen i Volda i 2016 blir halde torsdag 8. desember frå kl 11 – i BK 220. På dagsorden står blant anna førsteutkastet til strategiplan.

Strategiplanen vart også sendt ut til alle tilsette på høgskulen den 21. november og vart presentert og diskutert på allmøte 23. november. Her er Direktørens saksframlegg til styret, framlegg til ny strategiplan og gjeldande strategiplan.

Førsteutkastet til ny strategiplan er også å finne i styrepapira som vart sende ut på vanleg måte ei veke før styremøtet – du finn dei her på nettsidene til høgskulestyret.

Utkastet til strategiplan blir diskutert på styremøtet 8. desember og deretter sendast på ei høyringsrunde i organisasjonen. Etter planen skal så ny strategi vedtakast på styremøtet 26. januar 2017.

Kva står i strategiplanen – og kva har vorte diskutert på allmøtet?
Fortsett å lese GLU-akkreditering og strukturdebatten: Sjølvstendegaranti eller tenkjepause?

Statsbudsjettet 2017: Litt betring for Høgskulen i Volda – truleg.

Tabell frå forliket om Statsbudsjett for 2017
Forliket om Statsbudsjettet i 2017 – litt betring for Høgskulen i Volda?

Statsbudsjettet til regjeringa og samarbeidspartia Venstre og Kristeleg Folkeparti vil i sum truleg føre til litt betre budsjett for Høgskulen i Volda.

 • Vi får truleg delvis kompensasjon for omlegging av finansieringsordninga – men ikkje fullt ut. Det blir kanskje ca 2 millionar kroner i 2017 samanlikna med budsjettframlegget frå regjeringa.
 • Vi vil bli trekte ein million i effektivisering – som dei fleste andre statlege verksemder. Altså ein million mindre.
 • Vi kan håpe på å få ei eller to stipendiatstillingar.
 • Vi kan ikkje rekne med å sjå så mykje til nye studieplassar – dei skal gå til IT-utdanningar.
 • Det er sett av meir pengar til bygging av fleire studentheimar – men om Studentsamskipnaden i Volda får det alt i 2017 er usikkert.
 • Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda får ikkje løyving til (for)prosjektet digitalisering av Norsk ordbok. Her har Høgskulen i Volda søkt om midlar «utanfor ramma» for 2018 – altså auka løyvingar.

Kunnskapsdepartementet sitt budsjett for 2017 blir vedtatt av Stortinget 17. desember, men det meste blir nok klart i møtet i KUF-komiteen nokre dagar før.

PS: Det var svært gledeleg at Globalskulen i Volda har kome inn att på statsbudsjettet! Gratulerer!

PS2: Det har også vorte løyvt midlar til Vinjesenteret i Telemark, der Nynorsk kultursentrum har ei sentral rolle. Gratulerer! Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Nynorsk pressekontor og Nynorsk avissenter (Førde) fekk også midlar i ein «nynorskpakke» – men altså ikkje Norsk ordbok.

Les meir om statsbudsjettet for forsking og høgare utdanning:

Molderektor Gammelsæter: Foreslår Høgskolen Nordvest (Volda, Molde, Kristiansund)

IMG20150219142955
Tidlegare samrådingsmøte mellom representantar frå høgskulane i Volda og Molde (2015).

Høgskolen i Molde har framtidig sjølvstende eller samanslåing med andre institusjonar på dagsorden på styremøte tysdag 22. november 2016.

Bakgrunnen er ein langvarig diskusjon ved Høgskolen i Molde, seinast på på bakgrunn av ein rapport som forskingsinsituttet NIFU har laga på oppdrag frå høgskolen.

NIFU-rapporten er omtala i nettavisa Panorama: http://panorama.himolde.no/2016/11/14/ny-rapport-om-hogskolen-betydelig-risiko-for-en-stagnerende-utvikling/

Styresaker, Høgskolen i Molde, 22.11.2016 (pdf-fil): http://www.himolde.no/OmHiMolde/h%c3%b8gskolestyret/Documents/Styrem%c3%b8te%2016-9.pdf

Molde-rektor Hallgeir Gammelsæter har i nettavisa Panorama 21. november analysert og vurdert NIFU-rapporten og situasjonen i Møre og Romsdal. Gammelsæter meiner at å slå saman høgskulane i Volda og Molde til «Høgskulen Nordvest» er eit betre alternativ til å gå inn i større einingar, som for Molde sin del ville vere NTNU. Det er særleg det regionale perspektivet Gammelsæter er oppteken av, sidan Møre og Romsdal truleg blir landets 10. region:

Det åpner seg nå en ny mulighet for Høgskolen Nordvest. En slik høgskole vil finne politisk støtte samtidig som fagmiljøene positivt kan møte de nye faglige utfordringene og regionens utfordringer. Jeg tror dette er en mulighet HiMolde nå skal ta.

Les heile innlegget til Gammelsæter her:
http://panorama.himolde.no/2016/11/21/tid-for-hogskolen-nordvest/

Andre omtalar av strukturreformen på Panorama.himolde.no:
http://panorama.himolde.no/stikkord/strukturreform/

Velkomen til strategiverkstad! Bruk hausten til å gi Høgskulen i Volda ein langsiktig kurs!

Styret har invitert tilsette ved Høgskulen i Volda til å kome med innspel til ny strategi for Høgskulen. Vi har tilsette med høg kompetanse, kjensler for arbeidsplassen og ikkje minst eit mangfald av fagområde; så eg har stor trur på at det vil skje mykje spennande i haust – og at vi får ein god strategiplan!
Og det trengst – som sjølvstendig høgskule vert vi særleg lagt merke til. Og det skal vi vere glade for!
Flinke tilsette: ASH-tilsette på opprykksmarkering i januar 2014
Flinke tilsette: ASH-tilsette på opprykksmarkering i januar 2014
Styret har lagt dei overordna rammene for strategiarbeidet. Leiarar på fleire nivå har drøfta detaljar i strategiarbeidet i fleire møte dei siste månadene. Det er særleg gjennom strategiverkstadene at den einskilde tilsette og student får høve til å direkte påverke strategiarbeidet.
I eit nyhendebrev fredag 26. august vart det presentert datoar for strategiverkstadene hausten 2016.
 • Fellesadministrasjonen: 13. september.
 • Avdeling for mediefag: 14. september.
 • Avdeling for kulturfag: 16. september.
 • Avdeling for samfunnsfag og historie: 16. september.
 • Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning: 3. oktober.
Studentane (STIV) vil også få tilbod om ein eigen strategiverkstad.
Susanne Moen Ouff vert prosessleiar på strategiverkstadene, med Veronica Kvalen Pilskog som skrivar. Rektor, prorektor og direktør vil også delta på strategiverkstadene. Eg trur at ved å ha ein røynd, (nokså) ekstern prosessleiar som deltek på alle verkstadene kan vi sikre ei retning og eit fokus på arbeidet. Ein ekstern prosessleiar vil heller ikkje ha ansvar for å omsette innspel på strategiverkstadene til endelege beslutningar og kan difor konsentrere seg om å gjere prosessen best muleg.
Kva skal skje på strategiverkstadene? Prosessleiar Susanne Moen Ouff vil kome med eit meir konkret opplegg når det nærmar seg den første verkstaden. Men avdelingane er særleg oppmoda til å invitere eksterne interessentar inn i strategiverkstadene. Dei eksterne interessentane kan vere praksisstader, arbeidsgjevarar som tilset våre kandidatar – eller andre aktørar.
Eksterne samarbeidspartar vil hjelpe oss til ein betre strategi.
Alt materialet frå strategiverkstadene vil bli gjort tilgjengeleg for styret før dei gjer vedtak om ny strategi. Så styret vil få tilgang til kvar ein einaste idè – ofte presentert i form av ein gul lapp!
Høgskulestyret på synfaring. Konsertsalen på Avdeling for kulturfag i 2015.
Styret vil få på bordet resultatet av prosessen på styreseminaret 27. oktober. På styreseminaret er det i år som tidlegare brei deltaking, blant anna med representantar for dei tilsette sine organisasjonar.
Både før og etter styreseminaret bør det vere rom for allmøte eller møte på avdelingar eller einingar. Eg trur at vi kan halde litt ope både tid og tema.
Avdelingsråda er også opplagte arenaer for å drøfte strategi.
Det er antakelig optimistisk å rekne med at ein ny strategi kan vedtakast på styremøtet tidleg i desember, men på møtet 26. januar 2017 bør nok ny strategiplan vedtakast.
Kva og korleis – men kvifor?
For meg framstår strategiarbeidet som ope. Det er kanskje berre to viktige føresetnader for arbeidet: Den første er at alle tilsette og studentane blir inviterte til å delta i strategiarbeidet. Dette handlar jo om eigen arbeidsplas, men i ein større samanheng også om kva forsking og høgare utdanning skal vere. Vi har stor autonomi – men er vi i stand til og interessert i å nytte sjølvstendet? Det må vi prove gjennom å levere godt arbeid.
Den andre føresetnaden for arbeidet er at høgskulen må meine noko om kva Høgskulen i Volda skal vere, gjere og bli i høve til dei overordna sektormåla frå Kunnskapsdepartementet. Dei fire måla er desse:
 • Kvalitet: Høg kvalitet i utdanning og forsking.
 • Samfunnsmål: Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling.
 • Tilgang: God tilgang til utdanning
 • Robust: Effektiv, mangfaldig og solid høgare utdanningssektor og forskingssystem
Men høgskulen har stor fridom til også å sette sin eigne mål. Det viktigaste dømet på det er kanskje strukturdebatten. Høgskulen i Volda framleis er sjølvstendig og er ein av få statlege høgskular i landet som ikkje har konkrete samanslåingsplanar på dagsorden.
Ein av dekane har peika på at desse fire sektormåla er på eit mellomnivå – dei er strategiske mål – som vi sjølve må kome fram til meir konkrete handlingsmål/tiltak for å bli betre. Men vi bør også ha meir overordna leiestjerner – visjonar? – over dei fire sektormåla frå Kunnskapsdepartementet. Om dei fire sektormåla svarar på Kva vi skal gjere og handlingsplanar og tiltak seier noko om Korleis vi skal gjere det.

Så bør vi også ha svar på eit Kvifor:

Kvifor er det bra for Noreg av vi har Høgskulen i Volda?
Rigide rammer?
Ein kan likevel lure på kva strategisk handlingsrom vi har. Dei overordna rammevilkåra kan framstå som gitte, eller låste. Til dømes geografi. Vi held til i Volda, og har lange tradisjonar. Men samtidig er vi på nett. Mange studentar kjem på samlingar. Eiksundsambandet og Kvivsvegen har opna opp for dagpendling. Studentflokken ser heilt annleis ut enn for få år sidan. Men samtidig får vi stadig fleire internasjonale studentar, vi deltek i internasjonale utvekslingar og har forskingssamarbeid med ei rekkje institusjonar og einskildforskarar i inn- og utland. Arbeidsplassen til dei tilsette er i Volda, men både studentar og tilsette er mobile. Så Høgskulen i Volda er ikkje berre i Volda.
Leiarar og administrativt tilsette ved Høgskulen i Volda på studietur i Barcelona, Abat Oliba universitetet.
Internasjonalt orientert: Leiarar og administrativt tilsette ved Høgskulen i Volda på studietur i Barcelona i 2015. Hos vår partnar Universitat Abat Oliba CEU.
Kroner og øre vil også kjennest som ei gitt – og trang! – ramme. Vi har ei basisløyving som i mange år har vore urettferdig låg. Kanskje bør vi heller spørje kva begrensningar det gir oss? Kor viktig – og risikabelt – er det å arbeide for å auke inntektene? Auka inntekter har også sin pris ved at det kan vere ein høg risiko å satse på konkurranseintensive aktivitetar som til dømes forskingsmidlar.
Det er eit spenn og ein muleg konfliktlinje her mellom å tenkje høgt og fritt som fuglen og kanskje kome opp med dei verkeleg spennande ideane. Og motsett: Å vere heilt ned på jorda og kanskje også stikke ein finger eller to nedi ho.
Men fuglen må også ned på jorda. Og sjølv om ein står på jorda må ein også kunne klare å lette blikket.
Slik eg oppfattar stemninga i styret så er det vilje og ønskje til å tenkje og arbeide strategisk. Styret ønskjer rett og slett ein strategiplan som fungerer som eit styringsreiskap. Så dette arbeidet vil vonleg vere viktig for Høgskulen i Volda i mange år framover.
Det er deg det kjem an på.
Tidlegare blogginnlegg om strategiprosessen i 2016:  
4.juli: «Sommarhelsing frå Kunnskapsdepartementet»
– Blant anna med vurderingar av Høgskulen i Volda i høve til dei fire sektormåla.
12.juni: «Høgskulen i Volda held fram som sjølvstendig høgskule».
– Rektors oppsummering av strukturprosessen så langt. Kronikk som også har stått i fleire aviser i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
26.april: «Ny strategi: Kvifor treng vi det?»
– Blant anna med lenkjer til mange bakgrunnsdokument som tildelingsbrev, årsrapportar, FoU-melding, dagens strategi.

Nettavisa Khrono – ein viktig suksess i Høgskulenoreg

Nettavisa Khrono er eigd av Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og har på få år blitt ein viktig nyskaping i Universitets- og høgskulesektoren. Det blir feil å seie at nettavisa hadde ein sped start – den slo til frå starten av med ein solid redaksjon og markerte seg sterkt med å vere oppdatert på hendingar i heile sektoren – ikkje berre for HIOA.

Dette er ein viktig suksess – fordi vi for første gong har fått eit felles fokus for spørsmål som gjeld alle – eller dei fleste – institusjonar i UH-sektoren. Tidlegare har nok nettavisene hatt nok med sin eigen institusjon. Eg trur dette er ei viktig nisje å fylle i nyhendelandskapet. Også fordi vanlege nyhendemedia er stort sett svært svake på å skrive om forsking, høgskular, universitet og studentliv.

Khrono-redaktør Tove Lie kan kose seg over gode lesartal og konstaterer at Khrono går «over all forventning».

Nettavisa Khrono - sterke lesartal.

I 2014 gjorde Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda ei evaluering av Khrono – i hovudsak med dei same resultata. Evalueringa er gitt ut i skriftserien til Høgskulen i Volda:

Høgskulen i Voldas rapport nr. 60: Khrono i krysspress. Av Paul Bjerke og Lars Julius Halvorsen, Volda, 2014

Det er kanskje litt paradoksalt, men Khrono når i liten grad fram til den vanlege student. Derimot vert Khrono lest av mange studentar som er opptatt av styre og stell av eigen institusjon, av studentdemokratiet og gjerne har fått nokre år på baken på institusjonen er ivrigare lesarar enn dei yngste studentane. Dette er ei nøtt å knekke både for redaktør Lie og dei som finansierer nettavisene. For det er ikkje billeg å halde i gang gratis nettaviser.

Andre nettaviser og nettstader for og i UH-sektoren:

Khrono er ikkje aleine om å publisere nyhende om vår sektor – men dei er nok stort sett mest oppdatert etter mi vurdering. Khrono har også vorte eit slags nav i samarbeid mellom ulike UH-media, og det er nok både viktig og nødvendig. Samtidig som det også her er like viktig og nødvendig med konkurranse.

Her er eit knippe andre nettaviser og nettstader i UH-sektoren.