ITS Volda 2019

Leiar for internasjonalt kontor Arne Humberset og studieleiar GLU Oddvar Aalde – sentrale aktørar bak ITS Volda-konferansen.

Opningshelsing til konferansen ITS Volda, 10.4.2019.

It’s a great pleasure for me as rector of the Volda University College to welcome you all to Volda and the conference ITS Volda. 

Being close to the sea, Norwegians have always been close to the outside world by opportunity as well as necessity. And today this might be even more necessary than ever before. 

Volda University College is among the Norwegian Universities and Colleges with the highest level of international student exchange. Of course we are proud of this, but we also think this is necessary. 

Each year, hundreds of Volda-students go to study abroad and scores of international students come to Volda University College. 

Likestilling og mangfald: Status og utvikling ved Høgskulen i Volda

Innlegg på paneldebatt på konferanse om likestilling og mangfald i universitets- og høgskulesektoren, Tromsø, 2.4.2019.

Paneldebatt i Tromsø, 2.4.2019. Frå venstre: Wenche Sæbjørnsen (UiT), Johann Roppen (HVO), Ida Munkeby (NTNU), Kathrine Skretting (Innlandet) og Heidi Holt Zachariassen (KIF-komiteen).

I Volda har rektor dei siste åra vore fast medlem av Utval for likestiling og mangfald, så likestilling og mangfald er eit prioritert område for leiinga på høgskulen. 

Handlingsplan for likestilling og mangfald ved Høgskulen i Volda.

Høgskulen i Volda har ikkje vorte fusjonert og eg ser eg er einaste mann i dette panelet, og dessutan brukar nynorsk, så no veit eg korleis det kjennest ut å bli kvotert inn! 

Nytt studium: Nettganning. [Aprilspøk]

Avisa Møre dekte opninga av HVO campus i Gannevegen

Høgskulen i Volda vil frå hausten tilby eit nytt studium i nettganning. Studietilbodet er først og fremst eit tilbod med undervisning og praktiske øvingar på nett, men dei som ønskjer å treffe lærarane kan møte dei på høgskulens nyopna campus i Gannevegen i Volda.

Dette er det første studietilbodet i ganning i verda og er ein del av strategien for å gjere Høgskulen i Volda endå meir spissa og profilert. Det er ein føresetnad for at studiet skal starte at det vert godkjent for lån i lånekassa av NOKUT. Der har vi grunn til å vere optimistiske sidan astrologi nett har vorte godkjent:

Nå kan du bli astrolog med støtte fra Statens lånekasse (Forskning.no)
Sjå også Khrono, 15.3.2018

Informasjon, søknad, opptak og eksamen skjer via telepati. Dei som likevel ønskjer meir informasjon alt no, kan kome på informasjonsmøte i Berte Kanutte-huset, Store Auditorium, kl 16.00 i dag, måndag 1. april.

Meir om ganding:

Mellombels tilsette: Er Volda ein versting?

Nybø i Khrono, 25. mars 2019.
Khrono, 25. mars 2019.

Det var vel som venta at Khrono-overskrifta var at rektorar må inn på Kunnskapsministerens teppe for å svare for utviklinga i talet på mellombels tilsette i sektoren.

Det kunne fort bli trangt på teppet med 8-10 rektorar på plass. Høgskulen i Volda var også innkalla, men når Widerøe ikkje kunne fly så gjekk den reisa fløyten. 

Men kva er status? Er Volda ein versting? Kva kan gjerast? 

Studiebarometeret: Tid til å studere? (oppdatert)

I Studiebarometeret oppgir studentane kor mykje tid dei brukar på å studere i løpet av ei veke. Er dette tal vi kan stole på? Og kva fortel dei eigentleg?

Voldastudentane har dei siste åra oppgitt dei studerer knapt 30 timar pr veke. Dette er gjennomsnittstal for alle studentar, og naturlegvis med variasjon mellom studieprogramma.

Gjennomsnittleg tidsbruk for alle bachelorstudentar er 33 timar i veka for bachelorstudentar, går det fram av eit oversyn frå Studenttorget.no. Men det er store skilnader mellom ulike typer av utdanningar. Kunnskapsminister Iselin Nybø meiner institusjonane bør ha høgre forventningar til studentane – at studentane bør få høgare krav og studere fleire timar i veka. Noko liknande har også tidlegare kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sagt – blant anna tilbake i 2016.

Dette er altså viktige tal for Kunnskapsdepartementet: «Fagleg tidsbruk (timar pr veke)» er eitt av såkalla Nasjonale styringsparameter som alle UH-institusjonar blir målte på.

Nei til campus: Ja til høgskuleområde

Språkrådet har vorte spurt av Møre-Nytt om namnet på Campus Volda Sparebank1 Arena. Og Språkrådsdirektør Åse Wetås likar ikkje det ho høyrer. – Dette er eit namn som er alt for langt til at nokon klarer å huske det, spår Wetås.

Arenaen med det lange namnet: «Volda Campus Sparebank1 Arena»:
Ideskisse frå 2016.

I artikkelen peikar også Wetås på at Høgskulen i Volda bruker ordet campus om høgskuleområdet. Det har ho rett at vi har gjort, men det bør vi slutte med: Når vi snakkar om høgskuleområdet så bør vi seie akkurat det og ikkje campus.

Vi bør seie høgskuleområdet i staden for campus.

Vi har no starta med å luke ut «Campus» frå nettsidene våre, altså frå overskrifter, lenkjer, kart og bilde. Og det viser seg at også på høgskulen har campus vorte teke i bruk i mange samanhengar.

Språkrådet har omtala opphavet til ordet campus og fortel at det kjem frå latin og kan kanskje omsettast til slette, eller ein stad der ein slår leir. Det er altså i slekt med camping. Høgskuleområde kan nok av og til likne på ein campingplass, men det er vel ikkje noko mål å trå etter. Universitetsområde som låg for seg sjølv utanfor ein by tok i bruk same omgrepet. Seinare har det vorte teke i bruk om universitetsområde meir generelt, fjernt frå den opphavlege tydinga, slik det ofte er. Store Norske Leksikon omtalar Campus som «Universitetsområde» – og det same gjer Wikipedia (bokmål) – så det er støtte for det alternativet på norsk.

Etter mi meining er «Campus» eit engelsk ord som ikkje seier noko meir enn det norske ordet høgskuleområde eller universitetsområde og då er det ikkje noko stort poeng å bruke det engelske ordet – tvert i mot skaper det avstand og uvisse.

Studiebarometeret 2018: Betre, men bra?

NOKUTs nasjonale undersøking Studiebarometeret har vorte lagt fram med resultat for 2018

Så har resultata for Studiebarometeret for 2018 kome – og i år er det fjerde året på rad at vi har høg svarprosent i Studiebarometeret og dermed bør ta tala på alvor. Og det har vi gjort – spesielt etter i fjor då vi hadde ein klar nedgang i studentane si vurdering av Høgskulen i Volda. Det verste med dette var eigentleg at vi fekk få eller ingen forvarsel – det var lite i kvalitetssystemet som tyda på at studentane brått hadde gått frå å vere nokså nøgde til i grunnen misnøgde med mykje.

NOKUT genererer ei rekkje rapportar for Studiebarometeret. Fagmiljøa har fått tilgang til alle rapportar på avdelings- og programnivå for Høgskulen i Volda.

Her er to rapportar med resultat frå Studiebarometeret for heile HVO.

For 2018 ser vi framgang – men vi er ikkje tilbake på tala for 2015 og 2016 – enno?

www.hivolda.no la vi ut eit første oversyn over resultata i Studiebarometeret same dag som dei nasjonale resultata blei kjende.

Strukturkonferanse: Større, sterkare, betre?

Ei lita gåte: Det blir færre institusjonar – men kvifor blir det då stadig fleire deltakar på seminar i sektoren?

NTNU har invitert til seminar om fusjonar, 11.2.2019. Her er den første omfattande løypemeldinga frå strukturprosessen. Kva fekk vi vite? Korleis tenkjer dei store aktørane?

(Dette blogginnlegget er skrive frå ein strategisk diskret posisjon på bakerste benk – fusjonsprosessane sett utanfor. Og så er dette nok meir av eit kommentert referat enn eit tradisjonelt siterende referat. Så er det sagt. )

Nettavisa Khrono følgjer naturlegvis debatten.

På veg inn til møtet fekk eg spørsmål på om Kåre Heggen var med på møtet? Bakgrunnen for spørsmålet er at Kåre Heggen har skrive ein kronikk i Klassekampen, som også har blitt publisert i Forskerforum. Kåre Heggen er no – som i 2015 kritisk til tankegangen bak fusjonsiveren og ikkje minst kunnskapsgrunnlaget bak.

Fusjonskronikk av Kåre Heggen.

(Ordstyraren på seminaret sa det ville bli råd å stille spørsmål frå salen, og kanskje var det til og med rom for kommentarar.

Undervegs tok han ein kjapp kommentar: «Vi har ein samstemt sektor»)

Gunnar Bovim opna møtet: Det er for tidleg å kome med ei endeleg vurdering av strukturreformen no. Det ville vere som å gi stilkarakterer når hopperen forlot hoppkanten, sa Bovim. Så dette er eit seminar for å gjere institusjonane betre, var beskjed frå Bovim.

Steinar Stjernø presenterte dei lange linjene i strukturprosessen. Sett på spissen sa han at Gudmund Hernes hadde suksess med å redusere talet på institusjonar. Men bomma ved at det blei fleire universitet og at det ikkje blei ei tydeleg arbeidsdeling mellom universitet og meir praktisk retta høgskular.