Korona 2.0: Robust i revers?

Studiestart 2020: Frå venstre Faddervekesjef Helena Heimer Rognstad, leiar i Studentparlamentet Trym Rimmen og rektor Johann Roppen.

I strukturprosessen vart ordet «robust» brukt og misbrukt og oppbrukt – og så vart det gløymt. Men det handla eigentleg om å bygge færre og større institusjonar, og det har jo skjedd. Vi fekk ofte høyre at Høgskulen i Volda ikkje var så robust. Vi er i alle fall ikkje store. Men det skal vi kanskje vere glade for.

Vi går no inn i ein ny koronafase. Kanskje kan vi kalle det fase Korona 2.0. No skal vi ikkje lenger stenge ned, men opne opp, og samtidig halde koronaen ute. Det er nytt og vanskeleg.

Her er samlesida med koronainformasjon på våre nettsider.

Eg håper og trur at vi i Volda er ein dei mest robuste høgskular og studiestader i landet når det gjeld pandemi-vern. I alle fall har vi potensiale til å vere ein av dei aller sikraste studiestadene hausten 2020. Men som så ofte før – det kjem an på oss sjølve og koronaen har så langt vist seg å vere svært så spreiingsdyktig.

Kva er det som kanskje gjer Volda til ein robust høgskule og studiestad?

 • Vi er ein liten og oversiktleg høgskule og studiestad – vi har god oversikt over kvarandre. Det betyr blant anna at vi kan ha korte beslutningslinjer og kort avstand mellom studentar og tilsette. Kriseleiinga har hatt 30-40 møte sidan 12. mars, og i kriseleiinga er dei mest relevante leiarar og fagpersonar i pandemi-samanhengen samla på ein Zoom-skjerm. Det har i mindre grad vore nødvendig med møte-om-møta i ettertid eller i andre einingar i organisasjonen. Informasjonen frå kriseleiinga ved høgskuledirektøren har etter det eg har registrert fungert svært godt. Og det gir tryggleik. Vonleg kan også gi raske rsultat det skulle bli nødvendig med smittesporing.
 • Du er ikkje avhengig av tog, t-bane, trikk, buss eller båt for å kome deg til Høgskulen i Volda – ja med unntak av ferja då.  I eit miljøperspektiv er det alt for få som tek buss til høgskulen, men akkurat i desse koronatider har nok mange av oss blanda kjensler knytt til det å ta buss eller anna kollektivtrafikk. Er det trygt? Dei aller fleste som kjem til høgskulen, går, syklar eller køyrer med bil. I smittesamanheng er dette dei sikraste reisemåtane. Tronge tog, t-baner og trikkar er normalt i eit pulserande bymiljø. Men kan også auke sjansane for å spreie korona.
 • På høgskuleområdet i Volda er undervisninga spreidd på mange ulike hus og det er kanskje ikkje dei store opphopingane av studentar og tilsette. Hovudhusa på høgskulen er spreidde over eit stort område og husa vi brukar har vorte bygd i etappar: 1922, 1971, 1984, 1998, 2010. Og i 2021 kjem det nye huset for mediefaga. Ulike hus med ulik alder, ulik stil og ulike utfordringar. Men kanskje hadde det vore betre med eitt stort hus? Eller kanskje ikkje. Eg fekk ei aha-oppleving om dette då eg las ein artikkel om korleis sjukehus i tidlegare tider vart bygd med tanke på smittevern – med mange små hus i staden for store altomfattande kompleks. Eg er klar over at det er ein stor debatt om dette i medisinske fagmiljø og heilt sikkert også ein debatt som handlar om andre omsyn. Sjå blant anna i Dagens Medisin, 22. april 2020: Lavere, mer spredte bygg gir avgjørende fordeler. Men det er nok ikkje feil å tenke smittevern og arkitektur også i andre delar av samfunnet no når vi ser at koronoaen bit seg fast.
 • I Volda sentrum kan du som student gå til det meste av det som er viktig: Høgskulen, studentheimane, Rokken, legekontoret, butikkar og anna.  Volda er Studiebygda, og Volda er ikkje nokon by. Tvert i mot er bygdeidentiteten rotfesta hos voldingane, og noko dei gjerne gjer eit poeng av overfor tilreisande og nye studentar. Dei aller fleste studentar veit også at dei kjem til ei lita bygd og mange har nok ønska seg til ein mindre studiestad og valt Volda. Dei tilreisande studentane finn fort ut at det aller meste av det ein student treng vil ein nå fram til med ein liten spasertur. Aksen Heltne – Høgskulen – Rokken er kortare enn 1,5 kilometer, og er du i sentrum tek det ikkje ein gong fem minutt å gå mellom til dømes Apoteket, Vinmonopolet, legesenteret, kyrkja og Volda filmteater. Motsett er det berre å snøre på seg joggesko og på få minutt er du på veg rundt Rotevatnet eller oppover mot Melshornet.

Naturen er også kortreist i Volda.

Men: Det kjem likevel mest an på oss sjølve. Koronaen tok ikkje sommarferie, sjølv om vi gjorde det. Koronaen skil ikkje mellom byar og bygder. Koronaen har fått ein ny start no på seinsommaren, og det ville vere naivt å tru at vi i Volda skal unngå den, slik fungerande kommunelege Bent Ingebrigtsen også sa på NRK Møre og Romsdal torsdag 12. august.

Her er informasjon om korona-beredskap i Volda kommune. Blant anna informasjon om kven ein skal ta kontakt med om det blir aktuelt med testing.

Så opplagte ting som å orientere seg om smittevern og følgje råd og pålegg må vi visst lære på nytt, no når skriv august 2020 og ikkje mars. I mars 2020 var det på ein måte veldig enkelt – og brutalt: Samfunnet stengde. Høgskulen stengde undervisningslokala. Dei tilsette jobba heimanfrå. Dei siste dagane har høgskulen vakna til liv. Det er godt. Og litt uvant etter nesten eit halvår med unntakstilstand.

Men no ved studiestart er det private og spontane festar som kanskje er den største risikosona for smittespreiing. Her må kvar og ein student tenke gjennom og vurdere heile tida kva som skjer, eller kan skje. Det å avgrense talet på festdeltakarar, og kunne fortelje kven som har vore deltakarar og kanskje også ha faste festgrupper kan begrense smitterisikoen.

Ikkje ha ein større privatfest enn at du kjenner namna på alle. Det bør ikkje vere eit mål å ha 20 deltakar – ha gjerne færre.

Denne siste veka før studiestart har eg likevel vore mest imponert over det seriøse og skikkelege arbeidet som Faddervekestyret har gjort. Dei har hatt vanskelege forhold og lagt ned ein heilhjarta innsats og fått til eit godt og trygt program, slik at både fadderar og nye studentar skal få ei best muleg Fadderveke 2020. Eg ønsker dei lukke til på alle mulege måtar. Vi i høgskuleleiinga og alle andre tilsette kryssar fingrane for at det skal bli ei Fadderveke som alle hugsar med glede. 

Heile høgskulen skal no inn i ein ny kvardag der vi skal prøve å vende tilbake til eit mest muleg normalt liv. Men med den store skilnaden at vi veit at koronaen er der ute, ein eller annan stad.

Men då er det godt å vite at vi står saman om å gjere det vanskeleg for viruset i Volda.

Ha ei fin helg og lukke til med den komande studiestarten!

Orientering til høgskulestyret, styremøte 11. juni 2020

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på våre nettsider.

Den førre orienteringa vart gitt 28. mai, så eg skal vere kort i denne orienteringa:

 • Handtering av koronasituasjonen på HVO
 • Akkreditering av master i barnehagelærarutdanning
 • Aktuelle spørsmål i UH-sektoren

Når det gjeld korona så var det ei eiga styresak om dette i styremøtet i april og var også omtala i orientering frå rektor på førre møte. Det har ikkje vorte meldt om nye koronasmitta i Volda eller på Søre Sunnmøre dei siste månadene. Planlegging av haustsemesteret vil vi halde på med i vekene framover, og det er eit stort, viktig og vanskeleg arbeid. Kriseleiinga har vedtatt å utvide dagen for studentane i begge retningar. Undervisninga vil starte kl 08.30, tre kvarter tidlegare enn det som har vore vanleg dei siste åra. Undervisninga kan halde til klokka 18. På denne måten får vi fleire timar tilgjengeleg i dei største undervisningsroma. Idrettsbygget kjem til å bli brukt til klasseromsundervisning i delar av semesteret. Vi vurderer løpande å leige endå fleire lokale. Skulestart klokka 08.30 og kvar time framover er også ideelt for korrespondanse med buss og ferje og vil vonleg bidra til mindre press på parkering. Sjølve semesteropninga vil vi fordele over to dagar; 18. og 19. august; og det blir også motta av studentar på to eller tre ulike stader på høgskulen der innhaldet i opninga blir ein fjernsynsproduksjon som blir synt fram for dei nye studentane. Vi deler opp studentgruppene på denne måten for å vere sikker på at vi vil vere innanfor smittevernkrava.

Høgskulen har jo forventningar på seg frå Kunnskapsdepartementet om å bli meir relevant for lokalt næringsliv, og eitt bidrag i så måte er samarbeid med Ålesund Kunnskapspark om kurstilbod til permitterte og arbeidslause på grunn av koronakrisa. Vårt bidrag er eit kurs i Personalleiing for mellomleiarar. Kurset vart fullteikna og fekk venteliste sjølv om det var nokså kort søknadsfrist.

Vi fekk ei gledeleg melding tysdag 2. juni. NOKUT konkluderte då positivt på høgskulens søknad om akkreditering av master i barnehagekunnskap. Den fulle tittelen på masteren er: «Master i barnehagekunnskap – ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø». På vegne også av høgskulestyret vil eg gratulere fagmiljøet og mange involverte tilsette med godt fagleg arbeid, og vil også takke NOKUT for ei positiv fagleg vurdering av tilbodet. Høgskulen i Volda er ein av få barnehagelærarutdannarar som ikkje har master, så eg håper og trur at vi kan få dette til å bli ei god utdanning på alle måtar. Det er stort behov for høgare kompetanse i barnehagesektoren i regionen, både blant private og offentlege barnehagar. Høgskulestyret har tidlegare vedtatt ein studieportefølje der master i barnehagelærarutdanning var med, med atterhald om akkreditering. Med 30 nye studieplassar til barnehagelærarutdanning reknar eg med at det også kan bety at finansieringa kan vere på plass.

I sektoren rundt er det akkurat denne veka stort fokus på innspela til ny UH-lov. Høgskulestyret i Volda delte seg slik at eit fleirtal på sju gjekk inn for hovudtrekka i tilrådinga til fleirtalet i Aune-utvalet, noko som betyr støtte til ein modell med ekstern styreleiar og tilsett rektor. Dei fire faglege representantane i styret, inkludert rektor, røysta i mot dette. I eit oversyn i nettavisa Khrono ser vi at det er stort sprik i sektoren på dette punktet, med ei tredeling der om lag like mange institusjonar støttar framlegget frå Aune-utvalet, går i mot Aune-utvalet og mange har valt å ikkje ha ei meining om dette. Sjølv merkar eg meg at dei største institusjonane som har valt rektor; Universiteta i Oslo, Bergen og Agder ønskjer å halde fram med ei slik ordning, og då vurderer eg det slik at resultatet vil bli at også i framtida vil vere to ordningar i sektoren. Men dette skal altså Stortinget bestemme når lova blir vedtatt, og det skjer truleg våren 2021.

Til orientering så vart Høgskulen i Voldas høyringssvar sendt inn innan fristen 5. juni, og heile svaret kan lesast her (pdf).

NB! Feil versjon av brevet vart lagt ut først – her er rett versjon.

Orientering til høgskulestyret, 28. mai 2020

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.


I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på våre nettsider.

I denne orienteringa vil eg seie litt om følgjande tema

 • Samordna opptak
 • Bygg og anlegg
 • Korona-situasjonen
 • Aktuell politisk debatt om finansiering og dimensjonering av høgare utdanning

Styret får ein eigen presentasjon av resultata frå samordna opptak seinare i møtet. Vi er svært glade for at vi har auke i søkartala for fjerde året på rad, og det er også veldig positivt at vi som ein av svært få institusjonar har auke i søking til lærautdanningane.

Arbeidet med nybygget til mediefaga er 12 dager forsinka, men vi trur det skal vere muleg å hente dette inn att.  Vi har nettopp lyst ut ein intern namnekonkurranse for huset, og det skal styret i seinare møte skal ta beslutninga på.

Volda kommune har ikkje vedtatt skiltplan for det utvida høgskuleområdet så det svært usikkert om det blir betalingsparkering på høgskuleområdet frå hausten 2020.

Koronakrisa:

Koronakrisa har igjen dominert det meste av den daglege verksemda vår også sidan førre styremøte.

Regjeringa ønskjer å bruke høgskular og universitet for å motverke arbeidsløyse og å heve kompetansen no når mange er råka av koronakrisa. Regjeringa har difor foreslått å opprette 4.000 nye studieplassar i Revidert nasjonalbudsjett. Høgskulen i Volda fekk denne veka melding om at vi blir tildelt heile 100 nye studieplassar og 6 stipendiatstillingar. Studieplassane er alt fordelt: 30 barnehagelærar, 15 GLU, 10 PPU, 20 sosialfag, 20 planlegging og leiing og 5 på animasjon. Dei 6 stipendiatstillingane skal i utgangspunktet vere på same fagområde som dei 100 studieplassane er tildelt. I kroner vil desse studieplassane og stipendiatstillingane utgjere ei ekstraløyving på ca 16 millionar kroner i 2021. Kunnskapsdepartementet skriv at vi må rekne med at studieplassane og stipendiatstillingane vi får no som koronatiltak fell bort når det blir meir normale tilstandar igjen.

Eg håper vi både kan oppfylle forventningane på kort sikt om å bidra i den nasjonale dugnaden mot korona, men også at desse studieplassane på litt sikt kan bidra til å styrke masterutdanningane våre.

Mi vurdering er fortsatt at arbeidet i kriseleiinga fungerer godt. Eg trur også at det er hovudinntrykket hos studentar og tilsette.

På neste styremøte vil høgskulestyret få ei meir omfattande sak om koronahandteringa.

Det store og vanskelege spørsmålet vi arbeider med no er korleis undervisninga blir hausten 2020. Hovudbodskapen frå KD er at vi må gjere lokale vurderingar.

Dei lokale forholda på Høgskulen i Volda gjer at vi har svært gode forhold for å kunne gje mykje klasseromsundervisning hausten 2020:

Vi har svært få studentar og tilsette som brukar kollektivtrafikk for å kome til og frå høgskulen – studentane går, syklar eller tek privatbil. Dei fleste studentbustader er også nær høgskulen.

Undervisninga spreidd på mange hus over eit langstrakt høgskuleområde. Og mange av husa er nytta av avgrensa undervisningsgrupper.

Vi har tradisjon for å vere ein open høgskule, noko som blant anna betyr at studentane får tilgang til det meste av høgskuleområdet, det meste av døgnet. Det betyr til dømes at studentane til hausten vil få bruke klasserom til gruppearbeid og sjølvstudium på kvelds- og helgetid.

Og så har vi mange studentar på nett og har mykje erfaring med nettundervisning.

Men det er klart at vi får store utfordringar med fellesområde som kantine, bibliotek og ikkje minst det sosiale samværet studentar i mellom blir veldig spesielt også til hausten.

I undervisningslokala vil det vere plass til halvparten så mange studentar som vanleg, så vi må nok både strekke undervisningstida i begge endar – morgon og kveld. Vi kjem nok også til å bruke idrettshallen som undervisningslokale delar av semesteret og vi kjem truleg til å leige også andre lokale.

Og det blir mykje nettundervisning også i haust.

Det må alle undervisningsgrupper belage seg på, men vi ønskjer at nye studentar skal få ein god start. Både når det gjeld overgangen frå elev til student – og det å kome til studiebygda Volda.

Mange av våre utdanningar har også direkte oppfølging og bruk av spesialrom som ein viktig føresetnad for kvalitet og særpreg. Det er særleg medie- og kulturfaga som brukar spesialrom mykje.

På den andre sida er vi heilt klar over at helsestyresmaktene reknar det som truleg at det vil kome nye oppblussingar av koronasmitte i haust. For å motverke dette må vi og studentar berre innsjå at det ikkje blir eit bokstavleg talt like tette og mangfoldig studentmiljø som vanleg.

Finansieringsmodell og dimensjonering

Dei siste vekene har finansiering og dimensjonering av høgare utdanning brått og antakelig uventa vorte ein del av den store, nasjonale politikken. Opposisjonspartia Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Senterpartiet har kome med ei felles fråsegn som blant anna går ut på at dei ønskjer å auke talet på nye studieplassar, altså auke budsjetta til høgare utdanning, meir enn det regjeringa har foreslått i revidert nasjonalbudsjett. Dei tre partia ønskjer også ei finansieringsordning som blant anna skal belønne utdanningar der mange studentar får jobb etter avlagt eksamen, dei vil legge til rette for at høgskular og universitet lettare skal kunne tilby emne som kan passe å ta ved sidan av jobb.

Høgskulen i Volda scorar godt når det gjeld andel studentar som får jobb etter eksamen og vi er glade for at det kan bli meir fleksibilitet på etter- og vidareutdanning. Men så kom det punktet som kanskje har vekt størst merksemd i sektoren, og det er eit signal om auka politisk styring av studieporteføljen. Vi veit veldig lite om kva som ligg bak dette forslaget og debatten har synt at det er meir starten på ein diskusjon enn ferdige svar dei tre partia har kome med.

Igjen så ser eg ikkje heilt dei store negative konsekvensane for Høgskulen i Volda, jamfør tildeling av korona-studieplassar. Men det meir prinsipielle er jo om staten på overordna nivå verkeleg ønsker å detaljstyre dimensjonering av høgare utdanning, altså kor mange studieplassar som er rett på fagområde eller einskildstudium. Det er eintydige signal frå sektoren i retning av mindre detaljstyring og direktoratisering.

Les meir om debatten i Khrono under merkelappen: Finansieringsmodell.

Bruk av fullmakt:

I førre styremøte fekk rektor fullmakt til å avgjere saker som oppstår på grunn av koronakrisa og som ikkje kan vente til neste styremøte.

Denne fullmakta er nytta i ei sak. Det var ein sensurfrist som vart utsett fordi to eksamenar i same fag kom for tett på kvarandre. 

Nettundervisning: Det starta med historie

Historisk: Classfronter anno 2004

Korona har gjort nettundervisning til den nye normalen. Men på Historisk institutt ved Høgskulen i Volda har nettundervisning alt vore normalen i 20 år. Dosent em. Arnfinn Kjelland var ein nøkkelperson då historie tok steget ut på nettet i 1999. På eit Cafe Zoom-møte gav han eit tilbakeblikk på starten i 1999-2000 og utviklinga som har vore på desse åra. 

Ein ting eg lurte særleg på var om historie i 1999 gjekk på nett av lyst eller nød? Svaret eg fekk ut av nettøkta er:

Institutt for historie starta med nettundervisning mest av lyst, men det viste seg å vere eit godt grep også for å halde nøda frå døra.

Arnfinn Kjelland kom til Høgskulen i Volda som ny lærar på historie i 1992. Han var interessert i ny teknologi blant anna i retning av dataverktøy for bokproduksjon, databasar og historiske persondata. Hausten 1999 sette Kjelland i gang kurset «EDB i historiefaget» der nyordet «nettleksjon» vart teke i bruk om pedagogiske tekstar på nettet – i kombinasjon med diskusjonsforum på nett og i tillegg skriftlege oppgåver og førelesingar. Eller: Ikkje så mykje førelesingar. – Eg var nokså lei av førelesingsformatet og tradisjonell undervisning, seier Kjelland. Så dei nye dataverktøya og det nye systemet Classfronter gav eit spennande nytt rom for nye undervisningsformer.

Orientering til høgskulestyret, 23. april 2020

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på våre nettsider.

Første styremøte på Zoom for Høgskulen i Volda: Torsdag 23. april 2020.

Lenke til styrepapira til møtet.
Video frå møtet (er tilgjengeleg i ca 2 veker etter møtet).

I denne orienteringa vart tre tema omtala:

 • Koronakrisa
 • Studentrekruttering våren 2020
 • Byggeprosjekta på høgskuleområdet

Koronakrisa

På førre styremøte 5. mars vart korona berre kort nemnt – men vi hadde alt då hatt ein viss beredskap. Ei veke etterpå, torsdag 12. mars, vart det slått full nasjonal alarm og vi hadde då stengt høgskuleområdet og få dagar seinare var all undervisning over på nett og alle eksamenar var gjort om til netteksamenar. Det gjaldt 200 av 400 eksamenar og er naturlegvis eit svært krevande arbeid for alle som har vore involverte i det. Vi ser no også framover mot studiestart i august 2020 og haustsemesteret 2020. Vi er veldig usikre på om det blir studentutveksling hausten 2020, og eventuelt i kva omfang.

Hos oss og andre høgskular og universitet er det jo slik at dei overordna rammene for undervisning og eksamen i haust må vere på plass alt no. Men tilsette er bekymra over kva som er faktisk muleg å gjennomføre og det er kanskje vanskelegare å gjennomføre eit 100 prosent digitalt haustsemester enn eit vårsemester der vi var kome ca halvvegs gjennom semesteret då krisa traff oss.  

Like før påske kom det melding frå regjeringa om at UH-institusjonane kunne delvis opne opp for studentar . Det gjeld berre på nokre medie- og kunstfag og berre studentar som er i sluttfasen av sine gradsstudium og er avhengige av til dømes spesialrom for å fullføre. Vi har denne veka behandla interne søknader om tilgang og ca 20 studentar på to avdelingar får tilgang frå 27. april. Dette er også godkjent også av smitteverntenesta i Volda kommune. 

Studentrekruttering våren 2020

I pandemiplanen har avsluttande eksamenar førsteprioritet. Andreprioritet har opptak av nye studentar. Og rekruttering av studentar er ein viktig del av dette arbeidet – utan rekruttering – ikkje noko opptak. Eg skal difor seie litt om kva rekrutteringstiltak vi har gjort i vår. På neste møtet i juni vil styret få ein rapport om samanhengen mellom rekrutteringstiltak og faktisk søking. Tala frå samordna opptak blir offentleggjorde fredag 24. april og vi kjem til å legge ut informasjon om våre lokale tal så snart vi har lov til det på www.hivolda.no.

Koronakrisa (2) Når heime blir jobb

Vi jobbar heimanfrå – men vi kan faktisk jobbe.

Kjære alle tilsette på Høgskulen i Volda:

Først av alt må eg på vegne av kriseleiinga få takke alle tilsette for at dei så hugheilt deltek i dugnaden mot korona og dermed for framtida: Det at HVO-tilsette er så påkopla frå heimekontor og gjer ein kjempejobb i ein kvardag heilt utanom det vanlege – det står det stor respekt av!

Vi som er med i kriseleiinga har i utgangspunktet høve til å arbeide også frå våre vanlege arbeidsplassar på høgskulen. På dei daglege krisemøta på Zoom er det ca 15 deltakarar. Dei fleste deltek heimanfrå: Der partnar, barn – og kanskje ein og annan katt av og til dukkar opp i (lyd)bildet.

Det er også oppmuntrande å høyre og sjå at folk er kreative og brukar Zoom til fagleg/sosial aktivitet, anten det no er Kafe Zoom på Avdeling for kulturfag, 10-kaffi på IPAS på ASH, eller kveldsmøte-etter-leggetid-for-småbarn for andre. Det er både godt og nødvendig å snakke i lag om anna enn vanskelege ting som hastar og som må avgjerast raskt.

Det kom nettopp statistikk for bruk av Zoom, og det viser at Høgskulen i Volda står for knapt 3 prosent av all bruk av Zoom i UH-sektoren. Det kan høyrest lite ut, men vi har ca 1 prosent av budsjettet for sektoren og knapt 2 prosent av alle UH-studentar. Så akkurat når det gjeld bruk av Zoom så har vi langt større bruk enn størrelsen skulle tilseie. Men vi må vel også ta høgde for at også andre digitale verktøy er i bruk for å gjennomføre undervisning: Skype, Teams og Adobe Connect for å nemne nokre.

Koronakrisa: Litt meir grå kvardag, takk!

Blogginnlegget er ein litt oppdatert versjon av ein e-post som eg sende til alle tilsette på høgskulen 18.3.2020.

Vi står alle opp i ein kjempestor, vanskeleg og viktig jobb med å handtere kvardagen no når koronaviruset er over oss. Ein stor takk til alle tilsette på Høgskulen i Volda: De har verkeleg krumma nakken og står på for å løyse eit hav av uventa oppgåver som brått har vorte kasta på oss for å få kvardagen til å gå rundt. De gjer ein kjempejobb!

Det er uverkeleg kor fort vi gjekk frå kvardag til krise: Det skjedde frå tysdag til onsdag i førre veke. Måndag 9. mars hadde vi eit nokså fullt BK Vesle auditorium – kven tenkte då på at vi sat litt tett? Frå heile landet kom det PPU-fagfolk til nasjonal konferanse. Våre lokale arrangørar skal ha ros for eit godt arrangement!

Onsdag 11. mars vart sjølve korona-dagen. Då gjekk vi frå tenke på korona-virus som noko dei var plaga med i Kina, Iran eller Italia … og kanskje nokre få nordmenn som hadde vore i desse landa.

Men så var det over oss: Viruset er laust også i Noreg. Onsdag 11. mars trykte høgskuledirektøren trykte på alarmknappen og sette krisestab saman med resten av høgskule-Noreg.

Nasjonal PPU konferanse i Volda, 9.-10. mars 2020

Nasjonal konferanse i auditorium Vesle BK.

Kjære møtelyd!

Velkomne til Sunnmøre og Høgskulen i Volda til Nasjonal PPU-konferanse 2020: «Lærarkvalifisering for framtida»

Omtale av konferansen på våre nettsider.

Video frå konferansen (måndag 9. mars), del 1
Video frå konferansen (måndag 9. mars), del 2
Video frå konferansen (tysdag 10. mars), del 1
Video frå konferansen (tysdag 10. mars), del 2

Høgskulen i Voldas strategiske mål er: Kunnskap for framtida, så temaet for denne konferansen er viktig også for høgskulen i Volda som i 2020 skal legge strategiar for dei komande åra.

Det passar veldig bra å ha denne konferansen akkurat i år – vi kan faktisk no feire at vi har drive med praktisk pedagogisk utdanning i regi av Høgskulen i Volda i 30-år. Undervisninga vart først gjennomført i Molde, frå hausten 1989, og seinare også i Kristiansund, Ålesund og Volda. Studiet vart eittårig og basert i Volda frå 1993.

Først nokre ord om institusjonen som de no har kome til og som står som arrangør av denne nasjonale konferansen. Kvar har de kome no?

De har kome til ein stad sterkt prega av høgare utdanning. I Volda kommune bur det ca 9.000 innbyggarar. Men vi har registrert 4.500 studentar. Så studentane pregar bygda, og har gjort det lenge. Den første lærarutdanninga vart starta i Volda i 1861 som eit regionalt tiltak og var privatfinansiert. Frå Volda var det om lag like langt til dei statlege lærarseminar på Stord og Klæbu. Slike geografiske omsyn er viktige også i dagens strukturreformerte landskap.

Orientering til høgskulestyret, 5.3.2020

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på våre nettsider.

Koronavirus
Vi følgjer nøye med på utviklinga og vil forholde oss til og formidle internt nasjonale retningsliner der det er aktuelt. Eg viser her til våre nettsider der det er informasjon på norsk og engelsk. Vi har hatt ein viss beredskap på dette i fleire veker og har blant anna mint om at Høgskulen har ein pandemiplan som også er tilgjengeleg på våre nettsider i lag med andre styringsdokument.

Nybygget og campusutvikling – sak 41/19

Husbygginga på høgskuleområdet viser no godt igjen, også på bygginga av det nye mediehuset. Vi har ikkje noko nytt å melde når det gjeld tilskot på nasjonalt nivå til mediehuset. Det har vore regjeringsskifte og kome ein ny statsråd og ny politisk leiing for Kunnskapsdepartementet. Vi skal ha møte med Mørebenken om ei veke, torsdag 12.mars og set vår lit til at regionale politikarar ser verdien av dette prosjektet.

Struktursaka

Som sagt i førre orientering til høgskulestyret ser eg på struktursaka som noko som det er naturleg at høgskulestyret, tilsette og studentar arbeider med både som ein del av strategiplanen og som vidare oppfølging etterpå. Styret ved Høgskolen i Molde har bestemt seg for å lage eit notat om samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Universitetet i Bergen skal ta opp spørsmålet om samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda på sitt styremøte i april.

Mange nasjonale og regionale konferansar

Høgskulens fagmiljø inngår i svært mange og mangslungne faglege nettverk – og vi ønsker ein aktiv aktør.  No i mars og april er det stor aktivitet med 7 nasjonale eller regionale konferansar som blir arrangert i volda, Ålesund, Molde og Bergen – dei fleste med høgskulen som med-arrangør. Tema og målgruppe er PPU, matematikk, nyutdanna lærarar, digital skaparkraft og dømmekraft;  Seanse har ein tverrfagleg kunstverkstad i Bergen, skuleleiarar i Møre og Romsdal skal ha konferanse med tema meistring og så skal vi i samarbeid med Sjustjerna-kommunane på Søre Sunnmøre ha ein fagdag om traume og stressrelaterte lidingar hos barn og unge. 

Retting av statistikken for masterutdanningar

Eg har ei gledeleg nyheit som gjeld våre masterstudentar. Vi har hatt låg gjennomstrøyming på våre masterutdanningar. Det har vore nokså få studentar som har fullført masterutdanningar på 2 år. Tala har vore litt rare og gått mykje opp og ned i åra 2015 til 2019. No har DBH – Database for statistikk om høgre utdanning retta våre tal for 2015 til 2019. Dei retta tala syner at høgskulen har hatt ei positiv utvikling for alle desse åra. I 2015 var det 12 prosent av masterstudentane som fullført på to år. I 2019 har dette talet kome opp i 28 prosent. Dette er tal også må oppdatert i vår årsrapport og er blant våre styringsparameter.  

Framlegg til nye språkpolitiske retningsliner: Høgskulen tek større ansvar for nynorsk

Det siste halvåret har ei arbeidsgruppe på høgskulen arbeidd med nye språkpolitiske retningsliner, og no er framlegget deira på høyring.

Høyringsbrev, framlegget til arbeidsgruppa og dei gjeldande retningslinene frå 2014 er samla i denne mappa.

Alle som vil kan kome med innspel og høyringsfristen er 1. april 2020. Det er styret som til slutt skal vedta nye språkpolitiske retningsliner. 

Arbeidsgruppa har lagt vekt på å formulere seg kort: Framlegget til retningsliner er berre på to sider. Forbilledleg!

På eit høyringsmøte tysdag 24. februar møtte arbeidsgruppa andre språkinteresserte på høgskulen og eg reknar med mange av poenga frå diskusjonen både vil og bør bli diskutert i den formelle høyringa.

I dette blogginnlegget har eg drive litt sjølvplukk i argumenta som vart framført av flinke og engasjerte kolleger på høyringsmøtet. Så dette er ikkje eit møtereferat men meir ein status av kva spørsmål som vekker diskusjon og mi eiga vurdering av dei språkpolitiske retningslinene pr i dag.

På overordna nivå seier framlegget til retningsliner følgjande om kva som er målet for høgskulens språkpolitikk:

Den språklege kvaliteten skal vere god i all kommunikasjon som høgskulen har ansvaret for. Prinsippet om klarspråk;  eit korrekt, klart og mottakartilpassa språk, skal leggjast til grunn for all skriftleg kommunikasjon frå og ved Høgskulen i Volda.

Nynorsk som hovudspråk

Punktet som eg meiner alle på HVO bør vere mest klar over handlar om nynorsk. Høgskulen i Volda har vore viktig for nynorsk, og omvendt. Kanskje hadde vi ikkje hatt nokon høgskule i Volda hadde det ikkje vore for at nynorsk er ein så sterk del av vår historie, kultur og identitet?

I den gjeldande strategiplanen for høgskulen er nynorsk nemnt i fleire samanhengar – blant anna står det at «Nynorsk språk og kultur er ein viktig del av identiteten vår», og at vi skal «ta eit særleg ansvar for forsking på nynorsk språk og litteratur og sikre nynorsk som fagspråk.» Strategiplanen vil bli revidert eller nyskriven i 2020, og korleis vi skal forholde oss til nynorsk i den nye planen har vi nok i praksis fått eit innspel på gjennom framlegget til nye språkpolitiske retningsliner.