Aviskommentar: Campus Kristiansund – eit maratonløp (oppdatert)

Høgskulesenteret i Kristiansund.

Denne aviskommentaren stod på trykk i Sunnmørsposten og Tidens Krav 21. desember 2016. Kommentaren er i denne bloggen oppdatert med vedtak i Stortinget om Høgskulesenteret i Kristiansund – sjå nederst. 

Per Vidar Kjølmoen i Arbeidarpartiet i Møre og Romsdal har i eit lesarinnlegg i ei rekkje lokalaviser i fylket fortalt om Fylkestinget i Møre og Romsdal sitt vedtak om å bruke 4 millionar kroner til planlegging av Campus Kristiansund i samarbeid med høgskulane i Volda og Molde.

Fortsett å lese Aviskommentar: Campus Kristiansund – eit maratonløp (oppdatert)

Velkomen 2017: Året blir innhaldsrikt, spennande, utfordrande – og godt?

Vi er i ferd med å legge bak oss 2016. Det viktigaste stikkordet for Høgskulen i Volda i 2016 kunne kanskje vore strukturprosess. Men framfor alt meiner eg akkreditering var årets ord i 2016.
Strukturprosessen – men særleg akkreditering av grunnskulelærarutdanningane har gjeve mange på høgskulen mykje ekstraarbeid. Resultatet har så langt vore at vi får halde fram mest som før: Som sjølvstendig høgskule med gode grunnskulelærarutdanningar – og mange andre spennande fagtilbod.
2016 hadde nok bydd på svært mykje større utfordringar og vanskelege val om både strukturprosess og akkreditering hadde gjeve eit anna utfall.
Strukturprosessen går vidare inn i 2017 og inn i den komande strategiperioden. Vi skal starte opp og levere resultat på dei nye grunnskulelærarutdanningane. Begge deler stiller oss overfor store utfordringar.
Men 2017 vil bli eit rikt og mangfaldig år! Det er ikkje småtteri av spennande oppgåver som står i kø. Dei mange oppgåvene vil påverke alle tilsette og studentar i større og mindre grad. Men mange av oppgåvene er skikkeleg spennande og gjev etterlengta oppgraderingar – så vi bør vente oss eit skikkeleg kvalitetsløft i løpet av året. Men som vi veit: Omorganiseringar og ny teknologi treng slett ikkje vere berre sol og glede og framsteg – ein må rekne med gråversdagar også.
Her er mi liste over ting som skal skje i 2017. Lista er ikkje i prioritert rekkjefølgja eller sortert etter omfang – og eg er sikker på at det også finst fleire andre prosjekt eller prosessar som også burde stått på ei slik liste:
 • Ny strategiplan skal opp på styremøtet i januar og gje prioriteringar for dei neste åra. Der vil det stå viktige ord om satsingsområde, om avdelingsstruktur om forskingsgrupper. Og om sjølvstende og fusjon.
 • Strukturprosessen rullar vidare. Styret vurderer dette i lag med resten av strategien og alle tilsette og studentar bli inviterte med til å meine noko om dette i desember 2016 og januar 2017.
 • Nye nettsider skal opp å stå våren 2017 og vil gje oss eit heilt nytt andlet for  oss sjølve og omverda. Dei kjem ikkje på plass før etter 15. april.
 • «Ny» Fronter må velgjast i 2017 – og det vil påverke arbeidsdagen og studiekvardagen til alle studentar og fagtilsette – og truleg også mange i administrative stillingar. Eg veit mange er glade for at Fronter skal få kvile – og håper at avløysaren blir ein kveik.
 • Nytt system for pensumlister er i kjømda og kjem kanskje til hausten 2017. Det vil påverke kvardagen både til fagtilsette og mange administrativt tilsette.
 • Planlegging av nytt mediehus vil gå heile året og alle avdelingane skal delta i arbeidet.
 • Start av to nye grunnskulelærarutdanningar: Akkreditering var første steget – no skal studentar rekrutterast og gjevast ein god start – og der tre avdelingar skal løfte i lag.
 • Akkreditering og start av engelskspråkleg mediemaster – saka ligg hos NOKUT – og når den blir akkreditert blir det vår første engelskspråklege grad – og blir ei spennande utfordring for dei to avdelingane som er involvert.
 • Vurdering av fortsatt vald eller tilsett rektor – som styret har tinga og der tilsette blir inviterte til seminar 1. februar for å diskutere saka.
 • Tilsetting av ny direktør – utlysinga kjem truleg på styremøtet i mars etter at styret har diskutert spørsmålet om vald eller tilsett rektor.
 • Programevaluering av sosialarbeidarutdanningane.
 • Evaluering av Høgskulen i Voldas kvalitetssystem: Etter NOKUTs vanlege rytme skal dette skje i 2017.
 • Vurdering av framtida til idrettsbygget og symjehallen – Statsbygg kjem vonleg med ein rapport om kort tid – noko som vil vere særleg viktig for idrettsfaga og alle som har kroppsøving som ein del av undervsninga – og for studentvelferd i Volda.
 • Volda Campus Arena: Det er store planar i nabolaget på ei tomt som vi trudde var sikra for vidare utbygging av Høgskulen. Kva blir konsekvensane for Høgskulen i Volda? Skal vi ha ei rolle i prosjektet?
 • Det første store prosjektet for Studentsamskipnaden i Volda er inntil 120 nye bueiningar ved blokkene på Heltne. For studentsamskipnaden blir dette det største byggjeprosjektet i Volda på 20 år. Når dei nye bustadene er på plass vil også dei fem blokkene på Porse og Heltne bli renoverte og oppgraderte.
Så mi julehelsing til alle tilsette og studentar: Takk for eit godt 2016!
Vi kan alle gle oss til eit spennande, utfordrande 2017 som vil gjere Høgskulen i Volda til ein endå betre stad å lære, leve og oppleve!
God jul og godt nytt 2017!
Med helsing
Johann Roppen, rektor

GLU-akkreditering (2): Julegåve i november – men no startar arbeidet

GLU-akkrediteringa har fått si velfortente feiring - men no startar arbeidet.

GLU-akkrediteringa har fått si velfortente feiring – men no startar arbeidet for alvor.

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning hadde for lenge sidan planlagt seminar på Sæbø for å planlegge vidare arbeid med grunnskulelærarutdanningane. Tanken var nok å ta høgde for vidare arbeid med akkrediteringssøknaden av GLU.
Sjølv deltok eg på seminaret 30. november og føler at eg lærer stadig vekk noko nytt om utfordringane i lærarutdanninga. Men det som slo meg mest både på seminaret og i den hektiske innsendingsfasen dei siste vekene var entusiasmen overfor faget og profesjonen som dei tilsette la for dagen – og som  har vore heilt nødvendig for å kome i mål med akkrediteringssøknaden. Vel blåst! Så langt.

Fortsett å lese GLU-akkreditering (2): Julegåve i november – men no startar arbeidet

GLU-akkreditering og strukturdebatten: Sjølvstendegaranti eller tenkjepause?

Det siste styremøtet ved Høgskulen i Volda i 2016 blir halde torsdag 8. desember frå kl 11 – i BK 220. På dagsorden står blant anna førsteutkastet til strategiplan.

Strategiplanen vart også sendt ut til alle tilsette på høgskulen den 21. november og vart presentert og diskutert på allmøte 23. november. Her er Direktørens saksframlegg til styret, framlegg til ny strategiplan og gjeldande strategiplan.

Førsteutkastet til ny strategiplan er også å finne i styrepapira som vart sende ut på vanleg måte ei veke før styremøtet – du finn dei her på nettsidene til høgskulestyret.

Utkastet til strategiplan blir diskutert på styremøtet 8. desember og deretter sendast på ei høyringsrunde i organisasjonen. Etter planen skal så ny strategi vedtakast på styremøtet 26. januar 2017.

Kva står i strategiplanen – og kva har vorte diskutert på allmøtet?
Fortsett å lese GLU-akkreditering og strukturdebatten: Sjølvstendegaranti eller tenkjepause?

Statsbudsjettet 2017: Litt betring for Høgskulen i Volda – truleg.

Tabell frå forliket om Statsbudsjett for 2017
Forliket om Statsbudsjettet i 2017 – litt betring for Høgskulen i Volda?

Statsbudsjettet til regjeringa og samarbeidspartia Venstre og Kristeleg Folkeparti vil i sum truleg føre til litt betre budsjett for Høgskulen i Volda.

 • Vi får truleg delvis kompensasjon for omlegging av finansieringsordninga – men ikkje fullt ut. Det blir kanskje ca 2 millionar kroner i 2017 samanlikna med budsjettframlegget frå regjeringa.
 • Vi vil bli trekte ein million i effektivisering – som dei fleste andre statlege verksemder. Altså ein million mindre.
 • Vi kan håpe på å få ei eller to stipendiatstillingar.
 • Vi kan ikkje rekne med å sjå så mykje til nye studieplassar – dei skal gå til IT-utdanningar.
 • Det er sett av meir pengar til bygging av fleire studentheimar – men om Studentsamskipnaden i Volda får det alt i 2017 er usikkert.
 • Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda får ikkje løyving til (for)prosjektet digitalisering av Norsk ordbok. Her har Høgskulen i Volda søkt om midlar «utanfor ramma» for 2018 – altså auka løyvingar.

Kunnskapsdepartementet sitt budsjett for 2017 blir vedtatt av Stortinget 17. desember, men det meste blir nok klart i møtet i KUF-komiteen nokre dagar før.

PS: Det var svært gledeleg at Globalskulen i Volda har kome inn att på statsbudsjettet! Gratulerer!

PS2: Det har også vorte løyvt midlar til Vinjesenteret i Telemark, der Nynorsk kultursentrum har ei sentral rolle. Gratulerer! Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Nynorsk pressekontor og Nynorsk avissenter (Førde) fekk også midlar i ein «nynorskpakke» – men altså ikkje Norsk ordbok.

Les meir om statsbudsjettet for forsking og høgare utdanning:

Molderektor Gammelsæter: Foreslår Høgskolen Nordvest (Volda, Molde, Kristiansund)

IMG20150219142955
Tidlegare samrådingsmøte mellom representantar frå høgskulane i Volda og Molde (2015).

Høgskolen i Molde har framtidig sjølvstende eller samanslåing med andre institusjonar på dagsorden på styremøte tysdag 22. november 2016.

Bakgrunnen er ein langvarig diskusjon ved Høgskolen i Molde, seinast på på bakgrunn av ein rapport som forskingsinsituttet NIFU har laga på oppdrag frå høgskolen.

NIFU-rapporten er omtala i nettavisa Panorama: http://panorama.himolde.no/2016/11/14/ny-rapport-om-hogskolen-betydelig-risiko-for-en-stagnerende-utvikling/

Styresaker, Høgskolen i Molde, 22.11.2016 (pdf-fil): http://www.himolde.no/OmHiMolde/h%c3%b8gskolestyret/Documents/Styrem%c3%b8te%2016-9.pdf

Molde-rektor Hallgeir Gammelsæter har i nettavisa Panorama 21. november analysert og vurdert NIFU-rapporten og situasjonen i Møre og Romsdal. Gammelsæter meiner at å slå saman høgskulane i Volda og Molde til «Høgskulen Nordvest» er eit betre alternativ til å gå inn i større einingar, som for Molde sin del ville vere NTNU. Det er særleg det regionale perspektivet Gammelsæter er oppteken av, sidan Møre og Romsdal truleg blir landets 10. region:

Det åpner seg nå en ny mulighet for Høgskolen Nordvest. En slik høgskole vil finne politisk støtte samtidig som fagmiljøene positivt kan møte de nye faglige utfordringene og regionens utfordringer. Jeg tror dette er en mulighet HiMolde nå skal ta.

Les heile innlegget til Gammelsæter her:
http://panorama.himolde.no/2016/11/21/tid-for-hogskolen-nordvest/

Andre omtalar av strukturreformen på Panorama.himolde.no:
http://panorama.himolde.no/stikkord/strukturreform/

Statsbudsjettet 2017: SV og SP sine framlegg vil styrke Volda

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har også lagt fram sine alternative statsbudsjett for 2017, og begge budsjetta ser ut til å vere betre for Høgskulen i Volda enn det som har vorte lagt fram av regjeringa.

Sosialistisk Venstreparti

SV la fram sitt alternative statsbudsjett måndag 14. november. Om forsking og høgare utdanning står følgjande å lese:

«SV vil øke basisbevilgningen til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Institusjonene må gis økt handlingsrom og tillit, og vi foreslår å flytte 300 mill. tilbake fra oppdragsforskning til basisfinansiering av universiteter og høgskoler. Vi vil også styrke arbeidet for økt studiekvalitet og studentoppfølging.»

Det kan altså sjå ut til at SV ønskjer å reversere omlegginga til meir resultatbasert finansiering samanlikna med regjeringas framlegg. SV ønskjer også opprette 1.000 nye studieplassar samanlikna med regjeringas framlegg.

SVs alternative statsbudsjett for 2017:
https://www.sv.no/blog/2016/11/14/for-folk-flest-svs-alternative-statsbudsjett-2017

Senterpartiet

Senterpartiet la fram sitt framlegg til statsbudsjett for 2017 onsdag 16. november.

Senterpartiets alternative budsjett:
http://www.senterpartiet.no/meny-forside/levende-lokalsamfunn-i-hele-norge-velferd-og-beslutninger-nar-folk-article89548-12919.html

I budsjettframlegget skriv SP at dei ønskjer å reversere endringa i finansieringsordninga, men også at dei ønskjer å styrke basisfinansieringa og særleg Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger

Høyere utdanning

Senterpartiet har tidligere advart mot regjeringens forslag til endring av finansieringssystemet i høyere utdanning. Særlig er Senterpartiet kritisk til at regje-ringens forslag sementerer de historiske skjevheter mellom institusjonene, at resultatkomponenten vektes sterkere, og at antall fullførte grader skal gi bedre uttelling enn antall studiepoeng. Det fører til at institusjoner som tilbyr årsstudium, etter- og vide-reutdanning blir nødt til å satse mer på gradsgiven-de studium på bekostning av andre viktige studium. Regjeringens budsjettforslag for 2017 innebærer i praksis en omfordeling fra de nye universitetene og høyskolene til de gamle breddeuniversitetene. Senterpartiet mener dette vil kunne medføre et ytterligere press på viktige profesjonsutdanninger og gjøre det vanskelig for institusjonene å løse sitt samfunnsoppdrag. Senterpartiet foreslår derfor tre viktige grep; Øke basisfinansieringer med 50 mill. kroner til alle universitet og høgskoler, øke bevilgningen til Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger med 50 mill. kroner, samt reversere innføringen av indikator for Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

 

 

 

Opningshelsing på utdanningsdagane 2016

Opningshelsing på Utdanningsdagane, Høgskulen i Volda, 2-3. november 2017. 

Les omtale av Utdanningsdagane på våre nettsider:

Hei og velkomen til utdanningsdagane ved Høgskulen i Volda!
Velkommen til deg som er elev på ein vidaregåande skule og velkommen til lærarar som er med. Vi vil også seie velkomne til to andre institusjonar i fylket vårt som er på plass i dag: Høgskulen i Molde og NTNU Ålesund.

Fortsett å lese Opningshelsing på utdanningsdagane 2016

Statsbudsjettet 2017: Høgskulen i Volda må håpe på V og KrF?

Etter at Venstre, Kristeleg Folkeparti og Arbeidarpartiet har lagt fram sine alternative statsbudsjett ser det ut til at det er støttepartia Høgskulen i Volda må sette si lit til om budsjettet til høgskulen ikkje skal bli kutta i åra som kjem.

Pål Farstad (V) vitja Høgskulen i Volda i oktober.
Pål Farstad vitja Høgskulen i Volda i oktober.

Dei tre partia har fleire framlegg som dreg i same retning ved at dei foreslår meir pengar til forsking og høgare utdanning, fleire studieplassar og fleire stipendiatstillingar. Men det er berre Venstre og Kristeleg Folkeparti som foreslår at Høgskulen i Volda skal få kompensasjon for nytt finansieringssystem.

Eg kan ikkje sjå at Arbeidarpartiet i sitt alternative budsjett har kome med eit alternativt framlegg til regjeringa på dette punktet.

Det høyrer også med å minne om at alle dei politiske partia i sine fylkesprogram for Møre og Romsdal har sagt at dei ønskjer fleire statlege arbeidsplassar til fylket. Møre og Romsdal er eitt av fylka med færrast statlege arbeidsplassar.

Det blir ikkje fleire statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal av å skjere ned på løyvinga til dei regionale høgskulane.

Fortsett å lese Statsbudsjettet 2017: Høgskulen i Volda må håpe på V og KrF?

Opningshelsing: Digital eksamen og alternative vurderingsformer – seminar på HVO

Velkomne til årets mest spennande og aktuelle seminar for alle tilsette ved HVO – uansett rolle og fag!

Først av alt vil eg seie takk for at Hilde-Kristin Elvestad og Hilde Gry Leer-Salvesen som har teke initiativ til dette seminaret. Elvestad har koordinert innføring av digital eksamen på Høgskulen i Volda. Leer-Salvesen arbeider på Støttekontor for E-læring som får nettundervisning og anna til å fungere i praksis.

Fortsett å lese Opningshelsing: Digital eksamen og alternative vurderingsformer – seminar på HVO