Helsing til doktorand Kjetil Vaage Øie, disputas 6.9.2019

Frå venstre: Førsteamanuensis Anders Fagerjord, UiB, prodekan Sara Brinch, NTNU, Kjetil Vaage Øie, professor Aud Sissel Hoel, UiO, førsteamanuensis Anders Sundnes Løvlie.

Omtale av disputasen til Kjetil Vaage Øie på www.hivolda.no.

Kjære Kjetil. Opponentar. Rettleiarar. Familie, venner, kolleger.

På vegne av Høgskulen av Volda vil eg gratulere deg Kjetil så mykje med vel gjennomført disputas. Det var ein fin disputas, og det var veldig god stemning mellom kandidat og opponentar heile vegen. Slikt er kjekt! 

Og så må eg for eigen del takke NTNU for at de fekk tak i norske opponentar slik at både opposisjon – og ikkje minst helsingstalane her på middagen! – kan gå på norsk! Med eit så gjennomført internasjonalt opplegg på heile forskingsprosjektet, avhandlinga og publiseringa så var det slett ikkje opplagt at vi skulle få ein norskspråkleg disputas. 
Men på den andre sida så hadde det vore litt rart å gjennomført ein disputas på engelsk når den viktigaste empirien vart samla inn på Voss og i Volda! 

Dette var den sjette disputasen frå tilsette ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda dei siste seks åra. Og faktisk har tre av dei seks disputasane gått i regi av NTNU, 2 har vore i Bergen og 1 i Oslo. Som ein liten, sjølvstendig høgskule både ønskjer og må vi på Høgskulen i Volda samarbeide med andre institusjonar, og det er doktordisputasar eit godt døme på. 

På disputasen vart eg sjølv kanskje mest fasinert over at både kandidat og opponentar var samde om at doktorgradsprosjektet handla om ein ikkje-eksisterande journalistisk praksis der journaliststudentane – altså prøvekaninene – streva med å avlære det dei hadde lært på studiet, og denne ikkje-eksisterande journalistikken vart formidla på ei teknologisk plattform som det aldri var meininga å sleppe fri til bruk for andre – og som kandidaten var ytterst tvilande til om den faktisk kunne ha fungert i praksis for å oppfylle virkelige behov. Muligens med unntak av å lokalisere nakenløpet på Roskilde-festivalen. 

Elles vil eg på bakgrunn av et eg var lokalavisjournalist for 30 år sidan vere sterkt uenig i at det ikkje er viktige nyhende kven som har køyrt på hagegjerdet mitt, den farlege ferjeveien, kvar det er mest rotter og den styggaste utsikta i mitt nærmiljø hadde eg gjerne villa visst!  

Høgskulen brukar å vere representert med ein frå rektoratet på disputasar fordi det er viktig for oss at dei tilsette arbeider for å få høgare kompetanse, så det er ei stor glede å gi deg ei lita gåve som markering av at du no har kome i mål med mange års godt arbeid, Kjetil. 

Lukke til vidare!

Orientering til høgskulestyret, 12. september 2019

Volda Campus Sparebank1 Arena-tomta, 12.9.2019. Sett frå BK.

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på denne nettsida:
https://www.hivolda.no/om-hogskulen-volda/nyhendebrev

Som dei fleste veit fekk vi på semesteropninga 20. august den gledelege meldinga frå Kunnskapsminister Iselin Nybø om at regjeringa har godkjent prosjektet i form av eit regjeringsnotat. Brev om dette kom frå Kunnskapsdepartementet omtrent samtidig. 
https://www.hivolda.no/nyhende/regjeringa-gir-tommel-opp-til-mediebygget

Greetings from Iselin Nybø, Minister of Research and Higher Education, start of academic year 2019-2020, Volda University College

Speech translated from Norwegian to English by International office, Volda University College.

This winter, many of you made the decision to enter higher education. I do not think you will ever regret it. Enjoy this time – because it goes by so fast! I finished my law degree in 2016. But this spring I had to look back on what life as a student was like.

Before summer, I was challenged by the Norwegian student organisation to spend a week on a student budget. I accepted that challenge.
And I will admit that I felt a little misplaced – the first night back at the student housing. But I remembered back, to freedom and to all the new, exciting people I got to know. But, of course, not everything about student life is great – I was reminded of that when the neighbour upstairs decided to practice the keyboard all evening. Or when I had to constantly check how much money I had left.

Rectors speech by the opening of the academic year 2019-2020, Volda University College

Minister of Research and Higher Education. County council officials. Members of parliament. Honoured guests. Employees.
As rector at Volda University College I am happy that all of us have joined together to greet the main characters today: Each and every new student!

Dear new students. Welcome to Volda University College. You will find open doors here – enter them – meet new people.

Let us create the future world together – a future of open minds and doors. I promise you, that if you keep an open mind, you will find interesting and fascinating people and ideas that you otherwise would not have encountered.
This is the only part of my speech that will be performed in English. But the main points of the Norwegian part will be presented in English on this screen.

A particular welcome to all new international students who are here today. Also, welcome back to those who have returned to Volda for another academic year.

Iselin Nybøs helsing til nye studentar ved studiestart 2019

English version of the speech.

Denne vinteren tok mange av dere en avgjørelse om å ta høyere utdanning. Det tror jeg dere aldri kommer til å angre på. Ta vare på denne tiden – for den går så utrolig fort! Selv var jeg ferdig på jussen i 2016. Men i vår fikk jeg huske tilbake på hvordan studietilværelsen var.

Før sommeren ble jeg nemlig utfordret av Norsk studentorganisasjon til å leve en uke på studentbudsjett. Den utfordringen takket jeg ja til.

Og jeg skal innrømme at jeg følte meg litt malplassert – den første kvelden på studenthybel igjen. Men jeg husket tilbake, til friheten og alle de nye, spennende menneskene jeg ble kjent med. Men selvsagt er ikke alt ved studenttilværelsen like rosenrødt – det ble jeg minnet på da naboen over bestemte seg for å øve på keyboardet hele kvelden. Eller når jeg til stadighet måtte kontrollere hvor mye penger jeg hadde igjen.

Å begynne med høyere utdanning er et stort steg, og for mange av dere er kanskje Volda også en helt ny by. Å velge Volda som studiested synes jeg er et utmerket valg.

I konkurranse med hele verden trenger vi de klokeste hodene. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Da må vi klare den kombinasjonen det er med å ta vare på samfunnet samtidig som vi utvikler det – og det må vi gjøre sammen.

Finansieringa av grunnskulelærarutdanninga må styrkast

Felles fråsegn frå rektorane ved institusjonane som driv grunnskulelærarutdanning.

Som rektorar ved institusjonar som utdannar grunnskulelærarar set vi pris på Regjeringa si satsing. Gode lærarutdanningar gir viktige bidrag til Noreg som kunnskapsnasjon. Strategien Lærerutdanning 2025 har ambisiøse mål og klare føringar for kvalitetsutviklingsarbeid i lærarutdanningane, og vi er innstilt på å bidra til kvalitetsheving. I samband med dette er det viktig med forsking som utdanninga skal bygge på, i lag med samarbeidet mellom lærarutdanningane og praksisfeltet, altså barnehagane og skulane. Som institusjonsleiarar stør vi opp om måla, innsatsområda og tiltaka som strategien løfter fram.  

Vi vil likevel peike på at å gå frå ei fireårig bachelorutdanning av grunnskulelærarar til ei femårig integrert masterutdanning kostar pengar. Det er særleg tre ting vi vil peike på:

• Auka lønnskostnader på grunn av nye kompetansekrav til dei fagleg tilsette.

• Endå høgare utbetalingar til praksisfeltet, og som framleis blir betalt over institusjonanes budsjett.

• Det femte studieåret gir 25 prosent fleire studentar i lærarutdanningane, og då treng vi meir plass og får auka driftskostnader frå hausten 2021.

Velkomsttale på opning av studieåret 2019-2020

Tale i høve semesteropning 20. august 2019.

Frå venstre: Johann Roppen, Iselin Nybø og programleiarane Paloma Lorenzale Alonso og Trym Rimmen.

English version of the speech.

Statsråd. Fylkesmann. Stortingsrepresentant. Fylkesordførar. Inviterte gjester. Tilsette ved Høgskulen i Volda:  

Eg er takksam for at de har kome hit i dag for å ønske velkomen dagens hovudpersonar: Nemleg dei nye studentane! 

Til de som er nye studentar i Volda. Velkomen hit. Her vil de møte opne dører. Gå gjennom dei. Møt  nye menneske. Skap ei ny framtid i lag med oss. I lag med dine framtidige medstudentar. Lærarar. Og alle andre som har med høgskulen å gjere. 

Det er gjennom slik samskaping at kunnskap blir til.

Eg kan love deg at om du går inn ei opa dør med eit ope sinn, så vil du finne folk og idear som du ikkje visste om eller visste var spennnande og interessante. 

Søre Sunnmøre tingrett er viktig – også for Høgskulen i Volda

Sorenskrivargarden i Volda

Høgskulen i Volda har i dag sendt innspel til Domstolskommisjonen gjeldande Søre Sunnmøre tingrett:

Høgskulen i Volda har følgt med på debatten om muleg nedlegging av Søre Sunnmøre tingrett i Volda. Tingretten er viktig også for Høgskulen i Volda, og vi ønskjer med dette brevet å gjere greie for det og ber om at Domstolsadministrasjonen også legg vekt på det i den vidare vurderinga av saka.

Opening speech, Volda-symposium 2019: «Professional and Peripheral News Workers and the Shifting Importance of Platforms»

Dear guests, dean, distinguished professors, staff and students.
Scientific chair. Symposium panel. Local organizing committee.  
And research-group: Media, professions and society. 

Welcome to the symposium: «Professional and Peripheral News Workers and the Shifting Importance of Platforms». 

And a special and warm welcome to the guest who are in Volda and possibly in Norway for the very first time. We hope You will enjoy the stay, and we will be happy to see You again. 

Professor Oscar Westlund, scientific chair. Photo: Jonas Koezle

As rector of the Volda University College I’m very proud of this symposium happening i Volda and Loen. And speaking for all of the University College we all wish You the best and hope that the days on the symposium will live up to the expectations of all of the Volda University College: In Norwegian we say: Lære, leve, oppleve. In English: Learning, living, experiencing. 

Yksnøya 40 år: Lære, leve, oppleve – og overleve

Yksnøya: Base for studiar i friluftsliv

-Yksnøya er Høgskulens finaste klasserom, erklærte dekan Aud Folkestad under lita markering av at høgskulen har drive undervisning og utvikling av kystfriluftsliv på Yksnøya i 40 år. Det var velvalde dekanord!

Kva er Yksnøya? Yksnøya er ei lita øy mellom fire-fem fjordar: Voldsfjorden, Ørstafjorden, Vartdalsfjorden og Rovdefjorden. Og øya ligg også i innløpet til det oppstykka og mangfaldige farvatnet mellom Ulstein og Herøy med sine hundrevis av holmar og båar og skjer. Og på Yksnøya ligg altså høgskulens base for kystfriluftsliv. I 40 år har Yksnøya vore ein nær, tenleg og relevant arena for studentar og fagfolk i friluftsliv. Og Yksnøya burde ha potensiale til å bli brukt også av andre fagmiljø på Høgskulen i Volda. Kanskje alle? 

Litt forenkla kan ein seie at kystfriluftsliv er eitt av tre geografiske nedslagsfelt eller øvingsarenaer for utdanningane i friluftsliv i Volda. Dei to andre områda er fjordbotnane og låglandet. Den tredje er det alpine. Volda og Sunnmøre har alt!

Basen på Yksnøya starta som eit eksperiment på lærarutdanninga i 1979. Det meste måtte improviserast. Og mykje har vokse til: Eit naust/båthus/undersvisningslokale, 6-7 trebåtar, teltplass, vasskjelde, stiar, tenlege båtplassar og kaier og meir til. Litt var der frå før – mykje har kome til desse 40 åra. 

Typisk for haldninga til dei som har arbeidd med og på Yksnøya var Ola Einangs innlegg på 40-årsmarkeringa: – Vi har no mest lyst å sjå framover heller enn å sjå bakover! 

Det er inga tvil om at det var arbeidet til svært engasjerte fagfolk på høgskulen som har gjort at kystbasen har fått utvikle seg til det den har blitt. Men kva no? Kva med framtida? Som ordførar og tidlegare HVO-rektor Jørgen Amdam sa på 40 års markeringa: – Det er ofte ein kritisk fase når eldsjeler og etablerarar overlater roret til nye folk som skal syte for vanleg drift.

Sjølv har eg godt håp om at denne overgangen skal bli vellukka. Det er både fordi det er lagt eit svært godt grunnlag dei første 40 åra, så dei nye fagfolka som skal ta meir og meir over i åra som kjem er ikkje akkurat nye på Yksnøya. 

Ein dansk student på friluftsliv fortalde om korleis ho tenkte før ho valde Volda og Yksnøya: – Kva var spesielt med tilbodet i Volda? Jau, å lære å segle med lokalt bygde trebåtar! Det var det ingen andre som tilbaud! Mange andre friluftsaktivitetar kan ein få lære og utvikle mange stader – men akkurat trebåtar: Det er spesielt. 

Det er ikkje feil at også årsrapporten til Høgskulen i Volda for 2018 har nettopp ein trebåt med spent segl på framsida.

Eit kanskje uoffisielt motto for Høgskulen i Volda er: Lære, leve, oppleve. Men når det gjeld friluftsliv så kan ein legge til: Å overleve. For tryggleik, risikovurderingar og å tilpasse seg og deltakarar til ver og vind og verktøy – som båtar – er sentrale tema i faget. 

På 40-årsmarkeringa fortalde Frode Sætre om korleis fagmiljøet hadde starta med kanoar, men av mange grunnar fann dei ut at det var sikrare og gav betre læring om studentane fekk lære seg å meistre hav og vind med sunnmørske trebåtar. Det er jo ein meir enn tusenårig tradisjon for at akkurat slike båtar høver godt på våre trakter. Og at båtane har vorte bygde i Bjørkedalen gjer ikkje den lokale tilknytninga svakare. 

Så eg vil nytte også denne bloggplassen til å ønskje alle involverte på Yksnøya lukke til med det vidare arbeidet – og eg håper eg blir invitert til 50-årsmarkeringa! 

Historikk om Yksnøya

 • Spor etter liv frå yngre steinalder
 • Frå ca 1600: Kontinuerleg gardsdrift
 • Ca 1900: 6 bruk – ca 40 personar bur på Yksnøya
 • 1910: Skulehuset blir bygd – på dugnad
 • 1938: Brevhus opnar på Yksnøya: Postnr 6117 Yksnøy
 • 1954: Skulen på Yksnøya blir lagt ned – skuleborna går på skule på Lid
 • 1957: Ferjesamband med to daglege avgangar
 • 1976: Ferjesambandet til Yksnøya blir lagt ned – øya får bygdebåtrute
 • 1979: Høgskulen i Volda startar sine aktivitetar på Yksnøya.
 • 1986: Brevhuset blir lagt ned.
 • 1999: Bygdebåtruta blir lagt ned.
 • 2004: Yksnøya får sikker grunnvasskjelde
 • 2005: Friluftsbasen blir avduka
 • 2006: Forskingsdagane held arrangement på Yksnøya
 • 2008: Høgskulen overtek skyssbåten Ina Kristin og nyttar den i ein periode som skulebåt
 • 2010: Høgskulen kjøper trerøring frå Bjørkedalen – og døyper den i kornøl
 • 2013: Friluftsbasen blir rekna som ferdig utbygd
 • 2018: Straumkabelen til Yksnøya blir øydelagd – men Tussa legg ny kabel
 • 2019: 40-årsmarkering av friluftsbasen

Les meir om Yksnøya på Wikipedia.

40-års markeringa.