… det beste med HVO …? Helsingar i høve julebordet i 2019

Marit Ulvund: Programansvarleg for julebordet 2019.

På julebordet i 2019 heldt programleiar Marit Ulvund ein juletale der ho blant anna formidla svar frå kolleger på to spørsmål som handla om HVO. Både spørsmål og svar var både tankevekkande, gode og eggande og eg er glad for at både Marit Ulvund og dei anonyme bidragsytarane har sagt ja til at tankane kan delast med andre:

1) Hva er det beste for deg ved å arbeide ved HVO?

 • Inspirerande og kjekke kollegaer + muligheten til å hjelpe folk å finne sin veg i livet.
 • Ein open og inkluderande arbeidsplass med utruleg mange mulegheiter. Som homofil har eg vorte utruleg godt mottatt på HVO, og det set eg uendeleg stor pris på.
 • Det beste handlar for meg om å glede seg til kvar dag, trivsel, latter, kaffekoppen, de fagleg vanskelege og djupe diskursane, dei monotone timane men også det gode fellesskapet vi har på heile HVO.
 • Det beste de mulighetene en forholdsvis liten institusjon kan gi den som ønsker satse på noe.
 • Alle dei kjekke kollegane på HVO.
 • Det beste ved å jobbe ved HVO er at vi arbeidar innanfor eit veldig spennande samfunnsområde saman med kolleger av mange ulike slag (meir enn sju slag).
 • Det beste for meg ved å jobbe på HVO er de dyktige og kunnskapsrike kollegaene mine! Vi heier godt på hverandre.

2) Hva kan være er det mest modige, innovative og spennende HVO kunne finne på å satse på?

(Helt fritt tenkt… tatt rett utav hodet akkurat nå i dag (som forskingen viser; det første du tenker på er oftest riktig – kilde Ill. vitenskap!) Nå er ikke jeg ute etter «rette» svar, men likevel kan det jo hende at noe lurt bare faller deg inn fort… 😊)
 • La studentar og framtidas studentar ta mykje større del i å forme skulen, tilboda og måten vi jobbar på! ❤️ Ny organisering: Mulighet til å shoppe fag på tvers av alle studieretningar. Byrje med å dele og vise fram kva vi gjer til kvarandre, både tilsette og studentar – til inspirasjon og for å bygge stoltheit!
 • Noko spennande ville vere ein ny, breitt samansett doktorgrad, t.d. under ein paraply som tekst, kultur og læring, gjerne på tvers av avdelingane.
 • HVO framover: Vi må verte flinkare til å sjå utover vår eigen del av Høgskulen, og sjå heile HVO. Ha forståing for at alle på alle nivå, både faglege og administrative, saman må dra lasset.
 • Fyrste tanken er «må vi vere modig, innovativt og spennende? Kanskje… Modig: Satse på å styrkje HVO som institusjon der vi framleis er åleine, med kvalitet for studentar, godt samarbeid med praksisfeltet og i konstant utvikling og endring i eit kompleks og utfordrande UH-landskap.
 • At ein i tillegg til å støtte utviklinga av Voldabadet på Campus. Laga om den gamle symjehallen til eit spektakulært turn og motorikkeldorado til glede både for studentane, vi som jobbar her og alle som bur i Volda!
 • Det mest modige ville vere om HVO tok styringa og bygde eit moderne kulturbygg, som kunne huse kulturfaga, kulturnæringshage, kor, orkester, ballett, musikalar, kino m.m. Nokon som tør etter kommunen sin kulturhussuksess?
 • Et stort felles prosjekt med lang horisont innen de utøvende kunstformene vi tilbyr, med bidrag fra alle avdelinger og deres respektive spesialfelt!
 • Det mest modige og spenstige ville være å opprette HVO Campus Oslo, og deretter Campus Nanjing eller Campus Mumbai! Ikke for å bli store (selv om det ville bety mange flere studenter), men for å berike oss og verden i et internasjonalt fellesskap.
Klart Lucia-dagen må markerast med Lucia-drakter – også på julebord!

Orientering til høgskulestyret, 5.12.2019.

Styremøte torsdag 5. desember 2019.

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på denne nettsida: https://www.hivolda.no/om-hogskulen-volda/nyhendebrev

Nybygget og campusutvikling – sak 41/19

Husbygginga på høgskuleområdet viser no godt igjen, også på bygginga av det nye mediehuset. Samtidig har Volda Campus Sparebank1 Arena kome eit godt stykke på veg. Det har vore og kjem til å bli mange små og store endringar på grunn av bygginga: Stengde dører, vegar og vatn, omlegging av interne vegar og parkeringsplassar. Det virkar som ting går rundt.

Vi har ikkje noko nytt å melde når det gjeld tilskot på nasjonalt nivå til mediehuset.

Byggeplassen, 4.12.2019

Struktursaka

Leiinga har hatt eit par møte med uformelle samtalar med leiinga ved Høgskolen i Molde og Høgskulen på Vestlandet om muleg framtidig samarbeid. Mi vurdering er at dette er spørsmål som det for Høgskulen i Volda vil vere naturleg å ta inn i den komande strategiprosessen. Det er ikkje noko nytt å melde når det gjeld samarbeidsavtalen med Universitetet i Bergen.

Studiebarometeret: Høg svarprosent også i 2019

Høgskulen i Volda fekk ein svarprosent på 65. Det betyr at 65 prosent av dei inviterte studentane fullførte spørjeskjemaet. Dette er blant dei høgste svarprosentane i sektoren og nest høgste svarprosent nokon gong på HVO. Resultata blir presenterte i januar/februar.

Kvinnefleirtal blant førsteamanuensane

Kvinner no utgjer over 53 prosent av alle årsverk utført av førsteamanuensar, og det er første gongen er det er kvinnefleirtal i denne gruppa av tilsette. Færrast kvinner er det blant professorane, men her auka kvinneandelen frå 18 til 26 prosent. Også blant alle fagleg tilsette sett under eitt er det ein auke i kvinneandel og kvinner utfører no ca 55 prosent av alle faglege årsverk på høgskulen.

Fleire tilsette – fleire mellombels tilsette – lågare andel førstekompetente

Høgskulen har auka talet på tilsette mykje dei siste åra og vi har no fleire fagleg tilsette enn nokon gong tidlegare med ca 240 årsverk. Målt i årsverk har vi også fleire tilsette som er førstekompetente eler høgare enn nokon gong tidlegare. Stillingstypane vi snakkar om her er professorar, dosentar, førsteamanuensar og førstelektorar.

Men talet på høgskulelektorar og høgskulelærar har auka meir enn talet på førstekompetente, så andel av tilsette med førstekompetente har gått ned frå ca 52 prosent i 2018 til ca 50 prosent i 2019.

Mange av dei nye tilsette er i mellombelse stillingar, og blant tilsette i faste stillingar er det i 2019 ca 56 prosent førstekompetente, men også det er ca 2 prosent lågare enn året før. 

Adventskonserten 2019: Ei gåve til bygda

Kvart år held studentane – og lærarane – i fagmiljøet på musikk på Avdeling for kulturfag ein adventskonsert i Volda kyrkja. Kor lenge har konserten vorte halden? Eg veit ikkje sikkert, men det har vorte ein tradisjon. Ein god tradisjon. Adventskonserten er gratis og er ei gåve til bygda frå studentar og lærarar. Og ja – lærarane deltek også som utøvarar – og ikkje berre som rettleiarar, instruktørarar eller bakspelarar. Det er kjempeflott at fagtilsette byr på seg sjølv og gjer det same som dei forventar av sine studentar. I 2019 vart konserten halden torsdag 28.november og her er helsinga eg gav i høve konserten:

Høgskulekoret under Adventskonserten 2019.

Kjære studentar – og alle andre meir fastboande sambygdingar som har bidrege musikalsk eller vore tilhøyrar. 

Det er ei stor glede for meg som rektor på Høgskulen i Volda å ha fått vere med på å dele denne musikalske julegåva i lag med alle andre som har møtt opp her i dag. Dei gode kreftene på musikkmiljøet ved Høgskulen i Volda har nok ein gong gjeve oss gode opplevingar. Takk så mykje!

Heilt frå starten av konserten kjende eg kor det krisla langs ryggrada, og for meg var det eit avgjerande kvalitetskriterium – dette ville bli bra!

Adventskonserten er altså ei gåve. Det er viktig. Julemånaden er for mange ein travel månad der blant anna handling av julegåver tek mykje tid, pengar og merksemd. Men denne konsertgåva, denne timen, har vore ei gratis oppleving. Kanskje bør vi også elles i året bli flinkare til å gje kvarandre små opplevingar framfor store gåver. Somme opplevingar kan vare livet ut. Kanskje kan det for somme studentar i seg sjølv bli eit minne for livet å ha vore med på denne konserten?

Adventskonserten kjem no like før vi går inn i adventstida, ventetida. For mange av dykk studentar vert dette også ventetida på eksamen, eksamensresultat og karakterar, og kanskje også ventetid før vidare studium eller praksisopphald i inn- eller utland. 
Men husk då på at ventetid i seg sjølv ei gåve. Ei tid ein kanskje ikkje visste ein ville få i ein travel kvardag. Ei tid då ein ventar på noko som vil kome – kanskje av seg sjølv – same kva ein gjer. Så sett pris på ventetida – bruk den best muleg – kanskje til noko du hadde gløymt at du likte.

Eg er glad for at vi har fått dele nok ein fin adventskonsert, ei markering av året som snart er slutt, eksamenstida som også snart er slutt, og at vi no står ved starten på adventstida. Mange studentar reiser snart frå høgskulen og bygda. For dei som skal reise heim til jul om nokre dagar ønskjer eg god jul, og velkomen attende til Studiebygda i 2020.

Og så eg håper alle får ei fin ferd heim til jul. Kvar til si bygd. Eller kvar til sin by.

Bør HVO – eller AHL? – få eit eige ph.d. program?

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) ved Høgskulen i Volda hadde avdelingsseminar i Loen, 26. november 2019 og på dagsorden stod også spørsmålet om ein eigen ph.d. Her er Per Halses innleiing og dei tre førebudde innlegga på denne delen av seminaret.

Gruppediskusjon i Loen. Frå venstre Hildegunn Valen Kleive, Kari Leikanger Buset, Anne Randi Fagerlid Festøy, Eivind Patrick Hanevik og Leif Bjørn Skorpen. Foto: Johann Roppen

Ph.d. – strategiske perspektiv

Av Johann Roppen

Høgskulen i Volda har lange tradisjonar frå lærarskulane i 1861 og 1895 via DH-skulen i 1969. Mange av oss vil gjerne sjå bakover, men når vi tenkjer strategi så er overskrifta i strategiplanen: Kunnskap for framtida. Kva det betyr må vi tenkje over heile tida. Kva slags kunnskap er det som trengst i framtida?

Høgskulen har sidan 1994 utvikla seg mykje i kvantitative termar. Vi har hatt ein sterk auke både i talet på studentar og tal tilsette. Vi har fått ein sterk auke på etter- og vidareutdanning og ikkje minst har vi fått mange internasjonale studentar.

Om vi avgrensar utviklinga til fagleg utvikling så er den mest framståande endringa auken i talet på mastergrader og tilsette i fagmiljøet som har oppnådd professor, dosentkompetanse eller førstekompetanse – eller som arbeider med det som stipendiat eller på andre måtar. Med litt store tal kan vi seie at Høgskulen i Volda i 1994 hadde ca 130 fagleg tilsette – og ca 30 med doktorgrad og/eller professorkompetanse. No 25 år etterpå har vi auka til over 130 med professor/dosent, førstekompetanse og stipendiatar som arbeider med doktorgrad på fulltid. Det samla tal tilsette til ca 240.

Det er i alle fall ein ting som er sikkert når vi arbeider med kompetanseheving og kvalitetsutvikling: Ting tek tid. Men vi har kome langt på desse åra, og den kompetansen dei tilsette har bygd opp har vore viktig for institusjonen: I 1994 hadde vi ingen mastergrader, og doktorgradsutdanning verka nok litt utopisk. I 2019 har vi 10 mastergrader og har hatt eit doktorgradsprogram i 4-5 år. Som kjent er ph.d.-utdanninga ein fellesgrad i samarbeid med Høgskolen i Molde: «Ph.d. i helse- og sosial: Vilkår for profesjonsutøving».

Volda University College joined minister Nybø and other Norwegian universities visiting Korea and Japan

The main gate of Sejong Universiety, Seoul.

In the summer 2019 the Norwegian Minister Iselin Nybø, Ministry of Education and Research invited presidents (rectors) of Norwegian universities to join her for a Norwegian delegation visiting South-Korea and Japan. The visit was carried out November 3rd-8th 2019.

Volda University College have had partnership with universities in both countries since 2016 and more than 20 students from Volda University College have experienced Asia through these partnerships.

News of the partnership agreements (2017).

The schedule of the minister and delegation’s 2019 visit made it possible for Volda to visit our university partners. This was important for us, not least because we have had the pleasure of receiving representatives from Japan in Volda. Rikkyo University have actually visited Volda several times, even by former president Tomoya Yoshioka.

News of the president’s visit (in Norwegian).

We consider it a sign of comittment and seriousness to check out a partner university by visiting the premises and talk to international officers as well as managers and students. This also makes it easier for us to recommend a university for students considering entering an exchange program.

The most important message to prospective students considering travelling to Seoul or Tokyo – as well as to Volda – is that one feels safe. This might be a surprise as the metropolitan regions of Seoul and Tokyo has respectively 25 and 36 million inhabitants.

Låg strykprosent i Volda – er det eit problem?

I veke 47 brakar det laus – då har vi første ordinære eksamensveke for dei mange som skal opp til skuleeksamen på Høgskulen i Volda, hausten 2019. Lukke til til alle involverte!

Informasjon om eksamen på våre nettsider.

Etter eksamen kjem for studentane den spennande ventetida – kva blir karakteren? Stått – eller stryk?

Høgskulen i Volda har dei siste åra hatt blant dei aller lågaste strykprosentar i landet. For våren 2019 har nettavisa Khrono presentert tal som syner at våren 2019 hadde Volda den lågaste strykprosent i landet med ca 3,8 prosent stryk. I andre enden av skalaen ligg Universitetet i Sør-Øst Norge med ca 10 prosent stryk.

Les artikkelen i Khrono (14.11.2019.

Kai A. Olsen i Khrono (14.11.2019)

I artikkelen i Khrono blir professor emeritus Kai Olsen ved Høgskolen i Molde intervjua om dette. Olsen har fleire gonger tidlegare peika på at låg strykprosent også kan bety at institusjonar stiller for låge krav til sine studentar, og peikar også på at for institusjonane så betyr det å stryke ein student at det blir mindre inntekter og meir arbeid for høgskulen. Og for studenten, bør det vel leggast til.

På andre kåringar er det andre høgskular som har kome spesielt godt ut – målt etter talet på beste karakter, altså A:

«De beste høgskolene i Norge» (Studenttorget, 2016).

Ved Høgskulen i Volda har vi akkurat dei same forventningar til kvalitet og nivå på utdanningane som ved alle andre høgskular og universitet. Fagmiljøa kikkar kvarandre i korta gjennom utveksling av sensorar og vi blir alle kikka i korta av det nasjonale kvalitetsorganet NOKUT.

Sommarhelsing frå rektor – 5. juli 2019

Kjære alle tilsette ved Høgskulen i Volda! 

Først og fremst vil eg ønskje alle tilsette ein god sommar og håper alle får ein fin ferie og får ladde batteri og får ny kveik om det trengst. Til dei som har oppgåver som gjer at dei må jobbe mesteparten av juli eller august så håper eg dei også får fine dagar.

God sommar!

Vi har lagt bak oss nok eit spennande år på Høgskulen i Volda.  Det vart ei fin jubileumsmarkering 20. juni, og eg håper dei som deltok fekk både ein kjekk og tankevekkande dag.

Vi stilte oss opp – 10 rektorar på rad. Alle menn. Det er ikkje eit godt teikn for ein institusjon som har hatt fleirtal av kvinnelege studentar i 100 år, og som i løpet av dei siste åra også har fått kvinnefleirtal på nesten alle kompetansenivå. Men kven er nærast til å gjere noko med det?

Sjølv tenkte eg også tilbake på mi tid som student ved DH-skulen. Dåverande rektor Tor-Johan Ekeland var med på å finansiere ei jubileumsmarkering – eit debattmøte – for Ottosen-komiteens arbeid, som la grunnlaget for DH-skulane. Vi i deet dåverande studentlagsstyret (= studentparlamentet) fekk Kristian Ottosen sjølv til å kome til Volda, og spørsmålet han skulle svare på var om DH-skulane hadde blitt slik han hadde tenkt. Eg trur svaret var at dei faktisk hadde begynt å leve sitt eige liv. Og sånn måtte det kanskje bli?

Dette er altså ca 30 år sidan, og det er rart å tenke tilbake på at eg som ung student tenkte på DH-skulen som ein veletablert, trygg, gammal institusjon – på heile 20 år. Kva er den då i dag? Det stemmer at institusjonen har blitt endå gamlare. Men trygg? 

Vi ser at det nyfusjonerte Nord universitet ikkje framstår som ei vidare trygg hamn for ein institusjon og studiestad som Nesna. Etter over 100 år ser det ut til at det no er slutt. Så å vere veletablert og gammal er ingen garanti for tryggleik. Men det er vel også Nord universitet si oppleving at dei som institusjon ikkje er trygge. Nord opplever at departementet har separate møte med delar av styret, at statsråden møter opp på styremøte, at rektor brått trekker seg, og at når det kjem framlegg frå universitetet sjølv om å gjere dramatiske grep ved å legge ned Nesna og andre studiestader, så blir det møtt med nye politiske signal frå Kunnskapsdepartementets politiske leiing. 

Jubileumshelsing frå Jostein Fet i høve jubileumsfeiring 20. juni 2019

Jostein Fet 2019. Video: Rune Mo.

Under jubileumsmarkeringa 20. juni 2019 fekk vi diverre litt tekniske vanskar med å syne fram Jostein Fets helsing i høve jubileumsmarkeringa, og det var etableringa av DH-skulen som Jostein Fet her fortalde om. Jostein Fet var tilsett på Volda lærarhøgskule og deretter på Møre og Romsdal Distriktshøgskule Volda der han var ein av dei aller første som vart tilsett i 1970 – og der han arbeidde fram til han vart pensjonist, då som dosent i litteratur.

I 2017 vart han kreert til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Helsinga frå Jostein Fet er tilgjengeleg på Youtube, og du kan høyre og sjå Jostein her.

Les meir om Jostein Fet på Allkunne.no.
Jostein Fets publiseringar (Oria)

Fjordkonferansen 2019 – opningshelsing, 19. juni 2019.

Kjære alle deltakarar på Fjordkonferansen 2019, og ei særleg helsing til dykk som er arrangørar av konferansen.  Spesielt kollegene ved Høgskulen i Volda som har drege det tyngste lasset for å få arrangert årets konferanse. Eg vil gjerne seie gratulerer med dagen!

Eg vil også rette ei særleg helsing til professor Øyvind Helgesen ved NTNU. Han har kanskje mest i kulissane lagt ned eit stort, godt og viktig arbeid for å halde i gang Fjordkonferansen år etter år. No har han gitt beskjed om at nok er nok, og det må vi respektere. På vegne av alle dei involverte institusjonane vil eg rette ein stor takk til Øyvind.

Det er ei stor glede å få stå her og halde denne opningshelsinga. Det er i grunnen litt som ein olympiade. Olympiader går som kjent fire-års syklusar, og det gjer Fjordkonferansen også. No er det fire år sidan sist Volda hadde hovudansvaret for å arrangere Fjordkonferansen og eg er alltid glad for å få kome hit til Loen og få med ein bit av konferansen.
Fire år er også for mange doktorgradsstudentar tida dei har til rådvelde for å skrive ei doktoravhandling. Ja, med pliktarbeid då. Sjølv er ikkje noko føredøme i så måte – eg måtte bruke 8 år på mitt  doktorgradsprosjekt i medievitskap ved Universitetet i Bergen Kanskje hadde det gått fortare om eg hadde hatt rettleiar i Volda eller i regionen. Eller ikkje hadde fått lov å følgje mitt eige hovud og ta eit avbrekk og jobbe eit år i det statlege mediebyråkratiet. 


Symposium, 50 og 25 år

Det er travle dagar i Volda – og sikkert andre stader desse dagar. Denne fasen etter at undervisninga er ferdig er det nok mange som er i konferansemodus. Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda arrangerte dei første dagane av denne veka eit internasjonalt symposium i journalistikk. Og Geiranger og Stryn og Hoven var definitivt trekkplaster som gjorde at internasjonale toppnamn fekk ein ekstra god grunn og motivasjon til å kome til Sunnmøre og Nordfjord. 

Studiebarometeret 2018: Betre, men bra?

NOKUTs nasjonale undersøking Studiebarometeret har vorte lagt fram med resultat for 2018

Så har resultata for Studiebarometeret for 2018 kome – og i år er det fjerde året på rad at vi har høg svarprosent i Studiebarometeret og dermed bør ta tala på alvor. Og det har vi gjort – spesielt etter i fjor då vi hadde ein klar nedgang i studentane si vurdering av Høgskulen i Volda. Det verste med dette var eigentleg at vi fekk få eller ingen forvarsel – det var lite i kvalitetssystemet som tyda på at studentane brått hadde gått frå å vere nokså nøgde til i grunnen misnøgde med mykje.

NOKUT genererer ei rekkje rapportar for Studiebarometeret. Fagmiljøa har fått tilgang til alle rapportar på avdelings- og programnivå for Høgskulen i Volda.

Her er to rapportar med resultat frå Studiebarometeret for heile HVO.

For 2018 ser vi framgang – men vi er ikkje tilbake på tala for 2015 og 2016 – enno?

www.hivolda.no la vi ut eit første oversyn over resultata i Studiebarometeret same dag som dei nasjonale resultata blei kjende.