Studiebarometeret 2017:

Rektor Johann Roppen (til venstre) og prorektor Jens Standal Groven.
Studiebarometeret for 2017 har vorte lagt fram. Dette er ei nasjonal undersøking som alle 3. semesterstudentar på bachelor og master blir inviterte til å delta i for å gje si vurdering av studiekvardagen. Høgskulen i Volda har dei tre siste åra prioritert høgt å rekruttere og motivere studentar til å delta i Studiebarometeret fordi dette er ei nasjonal og standardisert undersøking som gjev oss eit godt verktøy for å vurdere vår eiga undervisningsverksemd. Våre studentar har dei tre siste åra vore blant dei beste i landet til å delta i undersøkinga med ca 70 prosent svar. Det er vi glade for og det syner at både studentar og tilsette tek Studiebarometeret på alvor.
Det er svært mange spørsmål i Studiebarometeret, og det eine spørsmålet som er lettast å ty til for å få eit raskt oversyn over korleis landet ligg er eit spørsmål under «Overordna tilfredshet» der der studentane skal svare på «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på». Svara blir gjeve på ein skala frå 1 til 5 der 1 er «Ikkje einig» og 5 er «Heilt einig».
I 2015 og 2016 gav studentane våre nokså god score på dette spørsmålet med ein gjennomsnittskarakter på 4,1. I 2017 var dette talet gått ned til 3,7, og det er svakt i nasjonal samanheng. Det er ikkje overraskande at både media, tilsette, studentar – og framtidige studentar er opptekne av dette talet og kva det betyr.

Fortsett å lese Studiebarometeret 2017:

Orientering til høgskulestyret i møte 25. januar 2018

På det første høgskulestyremøtet ved Høgskulen i Volda for 2018 orienterte eg høgskulestyret om ei rekkje aktuelle saker, og her kjem orienteringa også skriftleg.

Video frå høgskulestyremøte nr 1/2018 og lenke til styresakene.  

Høgskulestyret har bede om å få orienteringar tidleg i styremøta. Struktursaka og Grunnskulelærarutdanning er to slike saker. I dette møtet er det også andre ting som har skjedd som det er bra at styret har fått eit lite vink om fordi det er svært aktuelle saker – eller fordi det er saker som styret vil kunne få på bordet seinare.
A) Struktursaka 
Sidan førre møte i høgskulestyret i desember 2017 har leiinga  hatt fleire møte med rektorar og/eller direktørar ved Høgskulen i Molde, NTNU og på Høgskulen på Vestlandet.
På førre styremøte vart det lansert ein ide eller ein visjon om at Høgskulen i Volda og Høgskulen i Molde i fellesskap kunne bli overtekne av NTNU. Det vart også sagt at dette var ein prosess som var aktuell og at dette spørsmålet hasta å ta stilling til.
Etter samtalar med Molde og NTNU har leiinga inntrykk av det motsette. NTNU er ikkje på tilbodssida i dette spørsmålet.
Fleire har argumentert for at NTNU bør ta regionale roller. Det har NTNU blankt avvist  fordi dei har ei fagleg tilnærming til sine fusjonar. Teknologi er det viktigaste strategiske elementet i fusjonsprosessane. Helse, businessfag og til ein viss grad lærarutdanning er sekundære element. Som kjent hadde dei tidlegare høgskulane i Ålesund og Gjøvik sterke teknologimiljø, som først og fremst gjorde at NTNU var interessert. Den tidlegare høgskulen i Sør-Trøndelag hadde samarbeid med NTNU innanfor alle desse fire elementa.

Fortsett å lese Orientering til høgskulestyret i møte 25. januar 2018

Nes utan høgskule?

Fagernes. Utan høgskule. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På den årlege kontaktkonferansen for høgskular og universitet heldt Torbjørn Røe Isaksen (kanskje) sin avskjedstale til sektoren, 16. januar 2018. Han synte der ein viss kunnskap i nynorsk då han siterte frå ein plakat som visstnok hang på tidlegare AP-statsråd Gudmund Herne sitt kontor. Bildet var var av eit fagert nes, og teksten på bildet var visstnok: «Nes utan høgskule». Og salen svarte med «lett humring» som det heiter. Fortsett å lese Nes utan høgskule?

2017 er forbi. Kva har skjedd? Kva skjer i 2018?

Frå venstre: Rektor Johann Roppen, direktør Karen Lomeland Jacobsen og prorektor Jens Standal Groven. Foto: Veronica Røren, HVO
Det er ein både god og nyttig juletradisjon for mange å gjere opp status for året som har gått. Og for 2017 kan vi også for heile HVO bruke dekan Arne Myklebust si overskrift på AHLs julelunsj: «Det går godt».

 

Det er mykje spennande som har skjedd og skal skje på Høgskulen i Volda. Og vi klarer oss godt som sjølvstendig høgskule.

 

Men: Kva har skjedd i 2017? Her er mi liste over ting som har skjedd i 2017 og som eg trur kan vere verd å minnast for heile HVO. Andre ville sikkert laga ei anna liste.

Fortsett å lese 2017 er forbi. Kva har skjedd? Kva skjer i 2018?

Opningshelsing til Ulstein Arena, 2.12.2017

Ulstein Arena på opningsdagen 2.12.2017.

HVO er ein regional institusjon, og difor er det veldig kjekt å få vere med på ei anna regional hending: Opning av Ulstein Arena.

Lære – leve – oppleve

Desse tre orda seier mykje om kva HVO ønskjer å tilby våre studentar. Og dei same tre orda seier også mykje om ambisjonane for Ulstein Arena.

Fortsett å lese Opningshelsing til Ulstein Arena, 2.12.2017

Her også: «Sei i frå»

Læringsmiljøutvalet ved Høgskulen i Volda 2017. Frå venstre Guro Kvist, Sara Bergland, Gonnie Smit, Ingunn Blindheim, Gaute Hareide, Eli Anne Løksa.

Høgskulen i Volda har fått sin «Sei i frå» knapp på nettsidene våre:
Du finn knappen her.

Og trykker du på knappen får du følgjande tekst – og kontakter for ulike problem:

«Her kan du seie frå om ting du synes er vanskeleg å ta opp med dei nærast deg på studiet (faglærar, emneansvarleg, praksislærar, dekan), eller ta vidare om du har sagt frå om noko viktig og ikkje blitt høyrt. «

Det er veldig bra at Læringsmiljøutvalet (LMU) ved Høgskulen i Volda har teke initiativ til dette. Oppgåva til LMU er å arbeide med «studentane sin trivsel, sikkerheit og velferd, og delta i planlegging i saker som gjeld dette.»

Fortsett å lese Her også: «Sei i frå»

Dobbelt gjennomslag: Ca 24 mill i prosjektmidlar til IKT i grunnskulen

Med få dagars mellomrom tikka det inn melding om at Høgskulen i Volda hadde vunne fram med prosjektsøknader på området IKT i grunnskulen.

Siv Måseidvåg Gamlem (t.v.) og Wenke Mork Rogne.

Først kom meldinga om at prosjektet DigiHand hadde fått ca 10 mill i forskingsmidlar frå Norges Forskingsråd gjennom FINNUT-programmet. Forskingsprosjektet er leia av Wenke Mork Rogne og med Siv Måseidvåg Gamlem som forskingsleiar på prosjektet. Les meir om prosjektet.

Få dagar etter kom meldinga om at «Digitaliseringsprosjektet» hadde fått 14 millionar frå Norgesuniversitetet til digitalisering av grunnskulelærarutdanning. Her er Synnøve H. Amdam prosjektleiar. Les meir på våre nettsider.

Oddvar Aalde og Synnøve H. Amdam

Les også om tildelinga i nettavisa Khrono.

Fortsett å lese Dobbelt gjennomslag: Ca 24 mill i prosjektmidlar til IKT i grunnskulen

Rekordstor barnehagekonferanse – opningshelsing

Elisabeth Welle og Hanne Elin Harnes – HVOs medlemmer av arrangementsgruppa for barnehagekonferansen 2017.

Opningshelsing på Barnehagekonferansen 2017, Ålesund 26.-27. oktober.

Høgskulen i Volda er medarrangør av Barnehagekonferansen 2017 og vi er glade og stolte over det Barnehagekonferansen har blitt. Barnehagekonferansen i Møre og Romsdal blir arrangert av:

  • Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Høgskulen i Volda.

Dei tre samarbeidspartane samordnar seg i ei arbeidsgruppe og medlemmene er:

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal:  Maren Ørjasæter Aaland og Bodil Grindvik Uri.
Frå Utdanningsforbundet Møre og Romsdal: Hilde Holmeide Aandahl og Julie Gunnstensen.
Frå Høgskulen i Volda: Elisabeth Welle og Hanne Elin Harnes.

Fortsett å lese Rekordstor barnehagekonferanse – opningshelsing