Helsing til doktorand Anne Randi Fagerlid Festøy

Helsing til Anne Randi Fagerlid Festøy i høve doktordisputasen, framført på doktorgradsmiddagen – her i uavkorta versjon – litt lenger enn dei tilmålte 5 minutt.

Først av alt: På vegne av alle tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda:
Gratulerer igjen med eit gjennomført doktorgradsprosjekt og ein svært vellukka disputas! Det var utruleg kjekt å få vere med på dette, og eg håper du kjende at alle vi som sat i salen heia på deg, både rettleiar, kolleger, familie og venner.

Omtale av disputasen på nettsidene til Høgskulen i Volda.
Omtale av disputasen på nettsidene til Høgskolen i Innlandet.

Eg vil også takke Høgskulen i Innlandet, rettleiarane og kommisjonen.

Hovudpersonane på disputasen. Frå venstre kommisjonsmedlem/førsteopponent Eirik Sørnes Jenssen (HVL), rettleiar Ann-Cathrin Faldet (HINN), doktorand Anne Randi Fagerlid Festøy, hovudrettleiar Peder Haug (HVO), kommisjonsmedlem/andre opponent Kerstin Göransson (Karlstad univ.) og kommisjonsmedlem Hege Merete Somby (HINN).

For Høgskulen i Volda er det avgjerande viktig at stadig fleire av våre tilsette disputerer. Det handlar kort og godt om at for at vi også i framtida skal drive med god, høgre utdanning i Volda, så må vi heile tida sikte høgare. Forske meir og betre – på område som er viktig for våre utdanningar. Og i så måte er dagens disputas midt i blinken. Fleire doktorandar, og særleg fleire med doktorgrad i pedagogikk og andre skulefag, det er vi svært glade for.

Frå 1994 og fram til i dag har vi auka talet på tilsette med ca 100 årsverk på Høgskulen i Volda. Og i desse ca 25 åra har vi også auka andelen av tilsette med doktorgrad eller tilsvarande frå ca 25 prosent til ca 50 prosent. Det håper eg held fram, og gjerne endå raskare enn det har gjort til no. Og eg håper det blir slik også vart tematisert i disputasen: At også du Anne Randi om ikkje så lenge vert rettleiar for nye doktorandar.

EU har forstått det: Næringslivet treng (også) kreativitet

Skisse av forskingsprogrammet Horisont Europa (2021-2027): Sjå nøye på «Klynge 2».

Høgskulen i Volda har i sin utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet lagt inn eit spennande – og litt ope tema: Framtidsferdigheiter – på engelsk: Future skills.

Kva som ligg i omgrepet framtidsferdigheiter står det meir om i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Høgskulen i Volda for 2020 og teksten er også sitert nedst i dette blogginnlegget. Dette var resultatet av ein intern prosess i 2019. Det er målet at vi i åra 2020-2023 skal utvikle Framtidsferdigheiter gjennom: Teoretisk avklaring av omgrepet, integrering i dei etablerte studia våre, og å bygge regionale og internasjonale nettverk. Og vi vil ta tak i framtida på vår HVO-måte, ved å ta utgangspunkt i våre fagmiljø, gjennom tverrfagleg arbeid og å iverksette blant anna kultur- og mediefaga utover dei vanlege faglege rammene. Dette er slett ikkje enkelt.

No har kanskje EU – av alle – kome med eit bidrag og kanskje dermed hjelp? – til korleis framtidsferdigheiter skal forståast – og kvifor det er viktig.

I EU sitt forskingsprogram Horisont Europa (2021-2027) så ønskjer EU seg forskingsprosjekt innanfor tematikken: «Kultur, kreativitet og inkluderande samfunn». Og kvifor det? Jo fordi EU tenkjer at prosjekt på dette området skal kunne bidra til å løyse dei globale samfunnsutfordringane og bidra til å skape eit konkurransedyktig næringsliv.

HVO: Kultur, kreativitet og inkluderande samfunn

For meg er dette nesten nok til å gjere meg til EU-tilhengar: «Kultur, kreativitet og inkluderande samfunn» kan faktisk vore ei overskrift som beskriver kva Høgskulen i Volda ønskjer å stå for, som eit motto som kan binde saman det aller meste av den faglege aktiviteten vår: Kultur og mediefag fell jo fint inn i det som handlar om «Kultur og kreativtet», og er ikkje inkluderande samfunn på eit overordna plan eit sentralt mål for lærarutdanningane, for sosialfagutdanningane, for planlegging og leiing og også mediefaga?

Høgskulen i Volda: Kva skjedde i 2019. Og kva vil skje i 2020?

Julekortet lever framleis! Men dei fleste julekorta som kom til oss i 2019 fekk vi på e-post. Her er nokre av dei: Øverst frå venstre: Norsk Studentorganisajon, stortingsrepresentant Marianne Synnes, UiB, Kunnskapsminister Iselin Nybø, Universitetet i Tromsø, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Eid kommune og NTNU.

Nettavisa Khronos jule- og nyttårshelsingar frå rektorane på høgskular og universitet har vorte ein tradisjon. Her er helsingane for 2019.

Mitt bidrag var slik:

Takk til studentar, tilsette og partnarar i UH-sektoren og regionen for samarbeid, samtalar og samkomer i 2019. For høgskulen vart 2019 eit startår med mykje spennande og viktig. I 2020 bør vi spørje oss sjølve: Kva er «Kunnskap for framtida» – i 2030? For oss? Stikkord: Ny strategiplan.

Ramma frå Khrono var at helsinga kunne ha inntil 280 teikn og det er jo litt knapt. Så eg vil gjerne nytte bloggen for å seie litt meir om kva har skjedd i 2019 – og kva som skal skje i 2020 – som vi veit om i dag. Som dei siste åra har vist oss er det jo ikkje alt som er råd å vite på førehand.

Kva har skjedd på Høgskulen i Volda i 2019?

Årsmeldinga for 2019 blir vedtatt i høgskulestyret i mars og er den offisielle forteljinga om kva som har skjedd ved høgskulen. Årsmeldinga blir først og fremst skriven for Kunnskapsdepartementet, og innhaldet i den blir viktig i det som vert kalla «Etatstyringsmøtet» som vi skal ha i 2020. I år skal møtet haldast ved Høgskulen i Volda.

Årsrapporten og tildelingsbrevet finn du i lag med dei andre styringsdokumenta på våre nettsider.

Men i mine nyhendebrev for 2019 har ca 500 store og små hendingar på høgskulen vorte omtala, og eg har kikka litt tilbake på nyhendebreva i 2019 og plukka ut nokre notisar frå kvar månad i 2019.

Alle nyhendebreva er å finne på nettsidene våre.

Januar 2019

 • Studiebarometeret: Høgskulen har klar framgang frå det begredelege resultatet i 2018, men framleis er resultatet for dårleg.
 • 25 tilsette som hadde fått faglege opprykk i løpet av dei siste tre åra vart feira med middag på Rekkedal gjestehus
 • Høgskulen tek initiativ til Forum for utvikling av det utvida høgskuleområdet der høgskulen og naboinstitusjonane og kommunane møter kvarandre for å informere om planar og å samarbeide for å utvikle kvarandre.
 • Det er no 32 forskargrupper ved Høgskulen i Volda

Februar

 • Voldastudetane er framleis best i landet på gjennomføring av bachelor-utdanning på normert studietid (3 år).
 • Internasjonal dag vert arrangert 6. februar – med bidrag blant andre frå Gry Beate Molvær og Kristoffer Hivju.

Mars

 • Bachelor i historie vert høgskulens første studium 100% på nett.
 • Tre dekanar vert tilsette av Høgskulestyret i fire års åremål og tek til i stillingane 1. august: Randi Bergem (ASH), Unni Hagen (AKF) og Arne Myklebust held fram som dekan på AHL.

April

 • Statsråd Iselin Nybø besøker Høgskulen i Volda for å diskutere internasjonal studentmobilitet – der Høgskulen i Volda er langt framme
 • Tal frå Samordna opptak syner at søkjartala til Høgskulen i Volda aukar meir enn landsgjennomsnittet og at høgskulen har hatt auke i søkjartala tre år på rad.
 • Høgskulen har dårlege tal for publisering i 2018 – og 25 prosent av eksamensresultata vart forsinka.

Mai

 • Kunnskapsdepartementet løyver 3 millionar kroner til ombygging av Strøm-auditoriet (prosjekt «Vekselstrøm»)
 • Symjehallen blir stengt på dagen på grunn av åtvaringar i ein konsulentrapport om at liv og helse kan stå på spel om hallen held fram med å bli brukt. Høgskulen leiger seg seinare inn i Sunnmørsbadet i Fosnavåg for å gje tilbod om symjeopplæring til lærarstudentar og studentar på idrett/friluftsliv.

Juni

 • På sommaravslutninga blir det marker at det er 50 år sidan Stortinget vedtok å opprette DH-skular, blant anna i Volda. Det er i år også 25 år sidan Høgskulen i Volda vart etablert gjennom samanslåing av Volda lærarhøgskule og DH-skulen i Volda. Tidlegare Gudmund Hernes heldt helsinga for dagen.

August

 • Studiestart med 100 % oppmøte for GlU-studentane og opningstale ved kunnskapsminister Iselin Nybø
 • Nytt høgskulestyre tek til frå 1. august
 • Ny fireårig rektoratperiode tek til 1. august der Johann Roppen held fram som rektor og Odd Helge Mjellem Tonheim er ny prorektor.
 • Volda får landets første studenthumanist i Lone Ellingvåg Knudsen
 • Odd Ragnar Hunnes vert mellombels tilsett som dekan på Avdeling for mediefag
 • Høgskulen får studentombod i lag med Høgskulen på Vestlandet

September

 • FoU-prisen til professor Jan Inge Sørbø vert overrekt i samband med opning av Forskingsdagane 2019

Oktober

 • Psykisk helse-månad og førstehjelp i eksamenstida i regi av SiVolda
 • Høgskulen teiknar samarbeidsavtale med Nye Ålesund kommune

November

 • Det er rekordmange studentar ved Høgskulen i Volda: Høgskulen har heile 4.500 registrerte studentar.
 • Det er også rekordmange tilsette ved høgskulen, i alt 350 årsverk. No er det kvinnefleirtal også blant førsteamanuensane.
 • Første spadetak på det nye mediehuset vert teke. Statsråd Iselin Nybø hadde med seg melding om godkjenninga under semesteropninga, og i statsbudsjettet for 2020 vart prosjektet sett opp med ei ramme på 212 millionar kroner.
 • Statsbygg har kjøpt tomta som Strøm-huset står på og som delvis også omfatta arealet der det nye mediehuset kjem. Prisen var 15,5 millionar kroner.
 • Lågast strykprosent i landet på bachelorstudentane ved Høgskulen i Volda

Desember:

 • Voldastudentar er internasjonale med praksis eller studieopphald i Silicon Valley (California), Portugal, Tanzania, India – og mange andre stader.

Kva kan vi seie om 2019, sånn overordna sett? Vi står midt oppe i store utbyggingar av høgskuleområdet, og det skal vi også gjere dei komande åra. Særleg Avdeling for mediefag men også Avdeling for samfunnsfag og historie og dei som sit i Lettbygget får bygginga nært inn på livet – og når Strøm-huset skal renoverast i 2021-2022 så vil det også merkast. Vonleg vil det daglege arbeidet med forsking og utdanning ikkje lide for mykje under desse forbigåande byggeria. Vi må håpe og tru at når dei er ferdige så skal vi ha ein endå betre høgskule – i mange år framover. Signala frå regjeringa tyder ikkje på at vi kan rekne med særleg satsingar og investeringar i dei neste åra. Det virkar som at det er ei nokså samstemmig oppfatning av Noreg må belage seg på nedskjeringar enn vekst i åra som kjem – også i vår sektor.

Kva skal skje i 2020?

Ein del datofesta hendingar blir nemnde i nyhendebrevet og mange av dei er også å finne i kalenderen på nettsidene våre. Her skal eg berre nemne nokre av dei – helst dei som kanskje veit mest om:

 • Resultata for Studiebarometeret for 2019 vert offentleggjort i slutten av januar 2020. Vi veit at vi har hatt like høg svarprosent som for dei siste fem åra, så også i 2020 blir Studiebarometeret eit viktig verktøy i kvalitetsutviklilnga.
 • Arbeidet med bygging av mediehuset går sin gang og det skal stå ferdig 2022. Men i 2021 vil vi arbeide hardt for å få gjennomslag i regjering og Storting for ei eingongsløyving til inventar og medieteknisk utstyr til huset.
 • Våren 2020 skal Strøm-auditoriet byggast om – prosjekt «Vekselstrøm» vil gi oss eit løft!
 • Betalingsparkering planlegg vi å starte med i løpet av 2020
 • Dei nye studentheimane på Heltne (Heltne II) skal stå ferdig i løpet av året.
 • På slutten av 2020 vil venteleg idrettshallen Volda Campus Sparebank1 Arena også stå ferdig.
 • Statsbygg vil levere Campusutviklingsplan 2.0 til høgskulen.
 • NOKUT skal evaluere høgskulens kvalitetssystem.
 • Vi står midt oppe i innføring av pedagogisk basiskompetanse for fagleg tilsette – korleis blir det i praksis?

Og det er heilt sikkert også andre hendingar som kunne vore nemnde. Men det er eitt komande arbeid som det kan vere særleg grunn til å løfte fram i 2020:

Våren 2019: Start på arbeid med ny strategiplan

Høgskulens gjeldande strategiplan for 2017-2020 er å finne på nettsida i lag med andre styringsdokument, men har også sine eigne teigar på nettsidene.

Det nye høgskulestyret skal ha styreseminar om arbeidet den 24. april. Høgskuleleiinga (rektoratet og dekanane) vil også ha eit eige strategiseminar i januar.

Nokre opplagte tema for arbeidet er naturlegvis å vurdere i kva grad vi har oppnådd våre mål i gjeldande strategiplan – og kva måte vi skal legge opp arbeidet med ny plan.

Kva tema vil vere aktuelle i strategiplanen? Eg skal vere varsam med å seie korleis strategiplanen blir sjåande ut til slutt, men eg blir overraska om ikkje desse spørsmåla kjem opp på ein eller annan måte:

 • Strukturspørsmålet: Skal vi halde fram som sjølvstendig høgskule?
 • Doktorgradsutdanning: Bør vi etablere ei ny, sjølvstendig doktorgrad
 • Studentrekord: Har vi teke opp for mange studentar? Må vi tenkje på nye måtar å vekse på rett måte på?
 • Eksterne inntekter: Vi har låge inntekter frå oppdrag og bidrag (BOA) samanlikna med dei fleste andre institusjonar. Kva gjer vi med det?

Nok og for mange planar?

Det kan vere greitt å minne oss sjølve om at vi har styringsdokument på svært mange nivå og med litt ulike omsyn og rammer:

 • Nasjonale føringar for UH-sektoren (sektormål og styringsparameter)
 • Det årlege tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet
 • Den fireårige utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet for 2019-2022 – som er ein del av tildelingsbrevet.
 • Høgskulens eigen fireårige strategiplan – som til vanleg vert revidert fleire gonger i fireårsperioden.
 • Avdelingane har også sine handlingsplanar som er kopla til strategiplanen.
 • «Mål og planar» på overordna nivå, der blant anna årsrapport inngår som ein del av rapporteringa.
 • Prioriteringar i dei årlege budsjetta til høgskulen.
 • Prioriteringar i kvardagen på fellesnivå og i avdelingar. Eitt døme på dette er bruk av avsetningane som har vore på eit for høgt nivå i høve forventningane frå Kunnskapsdepartementet.
 • Handlingsplanar for særlege område: Til dømes internasjonalisering, likestilling, inkluderande læringsmiljø, likestilling og mangfald, campusutviklingsplan, kvalitet i utdanningene

Så ein kan vel seie at det ikkje er mangel på planar – og i og for seg har kvar av desse planane gode intensjonar og er i stor grad konkretiseringar av meir overordna føringar og planar. Men ein må likevel heile tida spørje seg om det er for mange planar slik at oversikta kan kome i fare. Kanskje kan det også vere ein del av vårt strategiarbeid?

Det er kanskje slike tema som også vil bli diskutert når Kunnskapsministeren legg fram si melding til Stortinget om heile UH-sektoren – kanskje i 2020.

… det beste med HVO …? Helsingar i høve julebordet i 2019

Marit Ulvund: Programansvarleg for julebordet 2019.

På julebordet i 2019 heldt programleiar Marit Ulvund ein juletale der ho blant anna formidla svar frå kolleger på to spørsmål som handla om HVO. Både spørsmål og svar var både tankevekkande, gode og eggande og eg er glad for at både Marit Ulvund og dei anonyme bidragsytarane har sagt ja til at tankane kan delast med andre:

1) Hva er det beste for deg ved å arbeide ved HVO?

 • Inspirerande og kjekke kollegaer + muligheten til å hjelpe folk å finne sin veg i livet.
 • Ein open og inkluderande arbeidsplass med utruleg mange mulegheiter. Som homofil har eg vorte utruleg godt mottatt på HVO, og det set eg uendeleg stor pris på.
 • Det beste handlar for meg om å glede seg til kvar dag, trivsel, latter, kaffekoppen, de fagleg vanskelege og djupe diskursane, dei monotone timane men også det gode fellesskapet vi har på heile HVO.
 • Det beste de mulighetene en forholdsvis liten institusjon kan gi den som ønsker satse på noe.
 • Alle dei kjekke kollegane på HVO.
 • Det beste ved å jobbe ved HVO er at vi arbeidar innanfor eit veldig spennande samfunnsområde saman med kolleger av mange ulike slag (meir enn sju slag).
 • Det beste for meg ved å jobbe på HVO er de dyktige og kunnskapsrike kollegaene mine! Vi heier godt på hverandre.

2) Hva kan være er det mest modige, innovative og spennende HVO kunne finne på å satse på?

(Helt fritt tenkt… tatt rett utav hodet akkurat nå i dag (som forskingen viser; det første du tenker på er oftest riktig – kilde Ill. vitenskap!) Nå er ikke jeg ute etter «rette» svar, men likevel kan det jo hende at noe lurt bare faller deg inn fort… 😊)
 • La studentar og framtidas studentar ta mykje større del i å forme skulen, tilboda og måten vi jobbar på! ❤️ Ny organisering: Mulighet til å shoppe fag på tvers av alle studieretningar. Byrje med å dele og vise fram kva vi gjer til kvarandre, både tilsette og studentar – til inspirasjon og for å bygge stoltheit!
 • Noko spennande ville vere ein ny, breitt samansett doktorgrad, t.d. under ein paraply som tekst, kultur og læring, gjerne på tvers av avdelingane.
 • HVO framover: Vi må verte flinkare til å sjå utover vår eigen del av Høgskulen, og sjå heile HVO. Ha forståing for at alle på alle nivå, både faglege og administrative, saman må dra lasset.
 • Fyrste tanken er «må vi vere modig, innovativt og spennende? Kanskje… Modig: Satse på å styrkje HVO som institusjon der vi framleis er åleine, med kvalitet for studentar, godt samarbeid med praksisfeltet og i konstant utvikling og endring i eit kompleks og utfordrande UH-landskap.
 • At ein i tillegg til å støtte utviklinga av Voldabadet på Campus. Laga om den gamle symjehallen til eit spektakulært turn og motorikkeldorado til glede både for studentane, vi som jobbar her og alle som bur i Volda!
 • Det mest modige ville vere om HVO tok styringa og bygde eit moderne kulturbygg, som kunne huse kulturfaga, kulturnæringshage, kor, orkester, ballett, musikalar, kino m.m. Nokon som tør etter kommunen sin kulturhussuksess?
 • Et stort felles prosjekt med lang horisont innen de utøvende kunstformene vi tilbyr, med bidrag fra alle avdelinger og deres respektive spesialfelt!
 • Det mest modige og spenstige ville være å opprette HVO Campus Oslo, og deretter Campus Nanjing eller Campus Mumbai! Ikke for å bli store (selv om det ville bety mange flere studenter), men for å berike oss og verden i et internasjonalt fellesskap.
Klart Lucia-dagen må markerast med Lucia-drakter – også på julebord!

Orientering til høgskulestyret, 5.12.2019.

Styremøte torsdag 5. desember 2019.

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på denne nettsida: https://www.hivolda.no/om-hogskulen-volda/nyhendebrev

Nybygget og campusutvikling – sak 41/19

Husbygginga på høgskuleområdet viser no godt igjen, også på bygginga av det nye mediehuset. Samtidig har Volda Campus Sparebank1 Arena kome eit godt stykke på veg. Det har vore og kjem til å bli mange små og store endringar på grunn av bygginga: Stengde dører, vegar og vatn, omlegging av interne vegar og parkeringsplassar. Det virkar som ting går rundt.

Vi har ikkje noko nytt å melde når det gjeld tilskot på nasjonalt nivå til mediehuset.

Byggeplassen, 4.12.2019

Struktursaka

Leiinga har hatt eit par møte med uformelle samtalar med leiinga ved Høgskolen i Molde og Høgskulen på Vestlandet om muleg framtidig samarbeid. Mi vurdering er at dette er spørsmål som det for Høgskulen i Volda vil vere naturleg å ta inn i den komande strategiprosessen. Det er ikkje noko nytt å melde når det gjeld samarbeidsavtalen med Universitetet i Bergen.

Studiebarometeret: Høg svarprosent også i 2019

Høgskulen i Volda fekk ein svarprosent på 65. Det betyr at 65 prosent av dei inviterte studentane fullførte spørjeskjemaet. Dette er blant dei høgste svarprosentane i sektoren og nest høgste svarprosent nokon gong på HVO. Resultata blir presenterte i januar/februar.

Kvinnefleirtal blant førsteamanuensane

Kvinner no utgjer over 53 prosent av alle årsverk utført av førsteamanuensar, og det er første gongen er det er kvinnefleirtal i denne gruppa av tilsette. Færrast kvinner er det blant professorane, men her auka kvinneandelen frå 18 til 26 prosent. Også blant alle fagleg tilsette sett under eitt er det ein auke i kvinneandel og kvinner utfører no ca 55 prosent av alle faglege årsverk på høgskulen.

Fleire tilsette – fleire mellombels tilsette – lågare andel førstekompetente

Høgskulen har auka talet på tilsette mykje dei siste åra og vi har no fleire fagleg tilsette enn nokon gong tidlegare med ca 240 årsverk. Målt i årsverk har vi også fleire tilsette som er førstekompetente eler høgare enn nokon gong tidlegare. Stillingstypane vi snakkar om her er professorar, dosentar, førsteamanuensar og førstelektorar.

Men talet på høgskulelektorar og høgskulelærar har auka meir enn talet på førstekompetente, så andel av tilsette med førstekompetente har gått ned frå ca 52 prosent i 2018 til ca 50 prosent i 2019.

Mange av dei nye tilsette er i mellombelse stillingar, og blant tilsette i faste stillingar er det i 2019 ca 56 prosent førstekompetente, men også det er ca 2 prosent lågare enn året før. 

Adventskonserten 2019: Ei gåve til bygda

Kvart år held studentane – og lærarane – i fagmiljøet på musikk på Avdeling for kulturfag ein adventskonsert i Volda kyrkja. Kor lenge har konserten vorte halden? Eg veit ikkje sikkert, men det har vorte ein tradisjon. Ein god tradisjon. Adventskonserten er gratis og er ei gåve til bygda frå studentar og lærarar. Og ja – lærarane deltek også som utøvarar – og ikkje berre som rettleiarar, instruktørarar eller bakspelarar. Det er kjempeflott at fagtilsette byr på seg sjølv og gjer det same som dei forventar av sine studentar. I 2019 vart konserten halden torsdag 28.november og her er helsinga eg gav i høve konserten:

Høgskulekoret under Adventskonserten 2019.

Kjære studentar – og alle andre meir fastboande sambygdingar som har bidrege musikalsk eller vore tilhøyrar. 

Det er ei stor glede for meg som rektor på Høgskulen i Volda å ha fått vere med på å dele denne musikalske julegåva i lag med alle andre som har møtt opp her i dag. Dei gode kreftene på musikkmiljøet ved Høgskulen i Volda har nok ein gong gjeve oss gode opplevingar. Takk så mykje!

Heilt frå starten av konserten kjende eg kor det krisla langs ryggrada, og for meg var det eit avgjerande kvalitetskriterium – dette ville bli bra!

Adventskonserten er altså ei gåve. Det er viktig. Julemånaden er for mange ein travel månad der blant anna handling av julegåver tek mykje tid, pengar og merksemd. Men denne konsertgåva, denne timen, har vore ei gratis oppleving. Kanskje bør vi også elles i året bli flinkare til å gje kvarandre små opplevingar framfor store gåver. Somme opplevingar kan vare livet ut. Kanskje kan det for somme studentar i seg sjølv bli eit minne for livet å ha vore med på denne konserten?

Adventskonserten kjem no like før vi går inn i adventstida, ventetida. For mange av dykk studentar vert dette også ventetida på eksamen, eksamensresultat og karakterar, og kanskje også ventetid før vidare studium eller praksisopphald i inn- eller utland. 
Men husk då på at ventetid i seg sjølv ei gåve. Ei tid ein kanskje ikkje visste ein ville få i ein travel kvardag. Ei tid då ein ventar på noko som vil kome – kanskje av seg sjølv – same kva ein gjer. Så sett pris på ventetida – bruk den best muleg – kanskje til noko du hadde gløymt at du likte.

Eg er glad for at vi har fått dele nok ein fin adventskonsert, ei markering av året som snart er slutt, eksamenstida som også snart er slutt, og at vi no står ved starten på adventstida. Mange studentar reiser snart frå høgskulen og bygda. For dei som skal reise heim til jul om nokre dagar ønskjer eg god jul, og velkomen attende til Studiebygda i 2020.

Og så eg håper alle får ei fin ferd heim til jul. Kvar til si bygd. Eller kvar til sin by.

Bør HVO – eller AHL? – få eit eige ph.d. program?

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) ved Høgskulen i Volda hadde avdelingsseminar i Loen, 26. november 2019 og på dagsorden stod også spørsmålet om ein eigen ph.d. Her er Per Halses innleiing og dei tre førebudde innlegga på denne delen av seminaret.

Gruppediskusjon i Loen. Frå venstre Hildegunn Valen Kleive, Kari Leikanger Buset, Anne Randi Fagerlid Festøy, Eivind Patrick Hanevik og Leif Bjørn Skorpen. Foto: Johann Roppen

Ph.d. – strategiske perspektiv

Av Johann Roppen

Høgskulen i Volda har lange tradisjonar frå lærarskulane i 1861 og 1895 via DH-skulen i 1969. Mange av oss vil gjerne sjå bakover, men når vi tenkjer strategi så er overskrifta i strategiplanen: Kunnskap for framtida. Kva det betyr må vi tenkje over heile tida. Kva slags kunnskap er det som trengst i framtida?

Høgskulen har sidan 1994 utvikla seg mykje i kvantitative termar. Vi har hatt ein sterk auke både i talet på studentar og tal tilsette. Vi har fått ein sterk auke på etter- og vidareutdanning og ikkje minst har vi fått mange internasjonale studentar.

Om vi avgrensar utviklinga til fagleg utvikling så er den mest framståande endringa auken i talet på mastergrader og tilsette i fagmiljøet som har oppnådd professor, dosentkompetanse eller førstekompetanse – eller som arbeider med det som stipendiat eller på andre måtar. Med litt store tal kan vi seie at Høgskulen i Volda i 1994 hadde ca 130 fagleg tilsette – og ca 30 med doktorgrad og/eller professorkompetanse. No 25 år etterpå har vi auka til over 130 med professor/dosent, førstekompetanse og stipendiatar som arbeider med doktorgrad på fulltid. Det samla tal tilsette til ca 240.

Det er i alle fall ein ting som er sikkert når vi arbeider med kompetanseheving og kvalitetsutvikling: Ting tek tid. Men vi har kome langt på desse åra, og den kompetansen dei tilsette har bygd opp har vore viktig for institusjonen: I 1994 hadde vi ingen mastergrader, og doktorgradsutdanning verka nok litt utopisk. I 2019 har vi 10 mastergrader og har hatt eit doktorgradsprogram i 4-5 år. Som kjent er ph.d.-utdanninga ein fellesgrad i samarbeid med Høgskolen i Molde: «Ph.d. i helse- og sosial: Vilkår for profesjonsutøving».

Volda University College joined minister Nybø and other Norwegian universities visiting Korea and Japan

The main gate of Sejong Universiety, Seoul.

In the summer 2019 the Norwegian Minister Iselin Nybø, Ministry of Education and Research invited presidents (rectors) of Norwegian universities to join her for a Norwegian delegation visiting South-Korea and Japan. The visit was carried out November 3rd-8th 2019.

Volda University College have had partnership with universities in both countries since 2016 and more than 20 students from Volda University College have experienced Asia through these partnerships.

News of the partnership agreements (2017).

The schedule of the minister and delegation’s 2019 visit made it possible for Volda to visit our university partners. This was important for us, not least because we have had the pleasure of receiving representatives from Japan in Volda. Rikkyo University have actually visited Volda several times, even by former president Tomoya Yoshioka.

News of the president’s visit (in Norwegian).

We consider it a sign of comittment and seriousness to check out a partner university by visiting the premises and talk to international officers as well as managers and students. This also makes it easier for us to recommend a university for students considering entering an exchange program.

The most important message to prospective students considering travelling to Seoul or Tokyo – as well as to Volda – is that one feels safe. This might be a surprise as the metropolitan regions of Seoul and Tokyo has respectively 25 and 36 million inhabitants.

Låg strykprosent i Volda – er det eit problem?

I veke 47 brakar det laus – då har vi første ordinære eksamensveke for dei mange som skal opp til skuleeksamen på Høgskulen i Volda, hausten 2019. Lukke til til alle involverte!

Informasjon om eksamen på våre nettsider.

Etter eksamen kjem for studentane den spennande ventetida – kva blir karakteren? Stått – eller stryk?

Høgskulen i Volda har dei siste åra hatt blant dei aller lågaste strykprosentar i landet. For våren 2019 har nettavisa Khrono presentert tal som syner at våren 2019 hadde Volda den lågaste strykprosent i landet med ca 3,8 prosent stryk. I andre enden av skalaen ligg Universitetet i Sør-Øst Norge med ca 10 prosent stryk.

Les artikkelen i Khrono (14.11.2019.

Kai A. Olsen i Khrono (14.11.2019)

I artikkelen i Khrono blir professor emeritus Kai Olsen ved Høgskolen i Molde intervjua om dette. Olsen har fleire gonger tidlegare peika på at låg strykprosent også kan bety at institusjonar stiller for låge krav til sine studentar, og peikar også på at for institusjonane så betyr det å stryke ein student at det blir mindre inntekter og meir arbeid for høgskulen. Og for studenten, bør det vel leggast til.

På andre kåringar er det andre høgskular som har kome spesielt godt ut – målt etter talet på beste karakter, altså A:

«De beste høgskolene i Norge» (Studenttorget, 2016).

Ved Høgskulen i Volda har vi akkurat dei same forventningar til kvalitet og nivå på utdanningane som ved alle andre høgskular og universitet. Fagmiljøa kikkar kvarandre i korta gjennom utveksling av sensorar og vi blir alle kikka i korta av det nasjonale kvalitetsorganet NOKUT.

Sommarhelsing frå rektor – 5. juli 2019

Kjære alle tilsette ved Høgskulen i Volda! 

Først og fremst vil eg ønskje alle tilsette ein god sommar og håper alle får ein fin ferie og får ladde batteri og får ny kveik om det trengst. Til dei som har oppgåver som gjer at dei må jobbe mesteparten av juli eller august så håper eg dei også får fine dagar.

God sommar!

Vi har lagt bak oss nok eit spennande år på Høgskulen i Volda.  Det vart ei fin jubileumsmarkering 20. juni, og eg håper dei som deltok fekk både ein kjekk og tankevekkande dag.

Vi stilte oss opp – 10 rektorar på rad. Alle menn. Det er ikkje eit godt teikn for ein institusjon som har hatt fleirtal av kvinnelege studentar i 100 år, og som i løpet av dei siste åra også har fått kvinnefleirtal på nesten alle kompetansenivå. Men kven er nærast til å gjere noko med det?

Sjølv tenkte eg også tilbake på mi tid som student ved DH-skulen. Dåverande rektor Tor-Johan Ekeland var med på å finansiere ei jubileumsmarkering – eit debattmøte – for Ottosen-komiteens arbeid, som la grunnlaget for DH-skulane. Vi i deet dåverande studentlagsstyret (= studentparlamentet) fekk Kristian Ottosen sjølv til å kome til Volda, og spørsmålet han skulle svare på var om DH-skulane hadde blitt slik han hadde tenkt. Eg trur svaret var at dei faktisk hadde begynt å leve sitt eige liv. Og sånn måtte det kanskje bli?

Dette er altså ca 30 år sidan, og det er rart å tenke tilbake på at eg som ung student tenkte på DH-skulen som ein veletablert, trygg, gammal institusjon – på heile 20 år. Kva er den då i dag? Det stemmer at institusjonen har blitt endå gamlare. Men trygg? 

Vi ser at det nyfusjonerte Nord universitet ikkje framstår som ei vidare trygg hamn for ein institusjon og studiestad som Nesna. Etter over 100 år ser det ut til at det no er slutt. Så å vere veletablert og gammal er ingen garanti for tryggleik. Men det er vel også Nord universitet si oppleving at dei som institusjon ikkje er trygge. Nord opplever at departementet har separate møte med delar av styret, at statsråden møter opp på styremøte, at rektor brått trekker seg, og at når det kjem framlegg frå universitetet sjølv om å gjere dramatiske grep ved å legge ned Nesna og andre studiestader, så blir det møtt med nye politiske signal frå Kunnskapsdepartementets politiske leiing.