Læring
Det som gjeld ein, gjeld ofte fleire
31. august 2018

Eg får ofte spørsmål om korleis ein løyser ulike oppgåver i ulike dataprogram. For meg er det ofte enklare å spele inn ein video enn å skrive ned ei forklaring eller ta den over telefon. Eg trur også at det er lettare for den som skal utføre oppgåva å sjå prosessen føre seg enn å […]

Læring
Læring og bruk av teknologi
25. august 2017

Å vere student, handlar om å byggje sin eigen kunnskap. Det å definere kva det vil seie, er ei krevjande øving. Eg skal difor ta utgangspunkt i ein svært enkel definisjon av kunnskap: Det å vere i stand til å løyse ei oppgåve. Nokre oppgåver er enkle for dei fleste, til dømes å leggje saman […]

Læring
Gruppearbeid
21. februar 2017

Eg har ikkje noko enkelt forhold til gruppearbeid. Korkje som deltakar eller tilretteleggar. Korkje ut frå erfaring eller ut frå teori. Trass i dette gjer eg meg ofte nytte av gruppearbeid, både når eg skal få jobbar gjort og når eg skal legge til rette for læring. I mi verd er det fire svært gode […]

Læring
Meistringsspiralen
8. februar 2017

Eg hadde køyrt heile natta, og skulle besøke ein ven av meg. Det passa liksom ikkje å kome dit fullstendig utsliten, når ho venta seg ein laurdagskveld med prat og selskap. Eg fann meg ein parkeringsplass bak ein bensinstasjon og la meg til å sove i bak i bilen. Då eg vakna nokre timar seinare […]

Læring
Dingsar på læringarenaen
2. februar 2017

Etter mitt vit, kan studentar i prinsippet innta fire ulike posisjonar i læringsøktene. Avkopla: I denne situasjonen lærer ikkje studenten – ein er ikkje lærande. Ein kan sove, dagdrøyme, eller om ein er meir moderne chatte, sjekke Facebook eller sjå film. Passiv mottakar: I denne posisjonen deltek ein i læringsøkta utan å gjere meir enn å […]

Læring
Twitter for studentaktiv læring
1. februar 2017

Eg har vore passiv mottakar i førelesingssalen, og eg har vore aktiv deltakar rundt seminarbordet. Eg er ikkje i tvil om når eg har lært mest. Det gjer at eg ikkje klarer å gå engasjert inn i ein undervisningsbolk når det skal vere tre timar førelesing. Spesielt ikkje som førelesar. Det å legge til rette […]

Læring
Er det obligatorisk?
31. januar 2017

Første året på sosionom- og barnevernsutdanninga er delt i bolkar. Kvar bolk vert avslutta med eit opplegg som er meint å gi studentane høve til å integrere og aktivere kunnskapen dei har tileigna seg gjennom førelesingar og pensumlitteratur. Bolken om «oppvekst og familie» vert avslutta med tre dagar kasusarbeid. Første dagen får dei ei orientering av […]

Læring
Den som lærer mest…
22. januar 2017

For snart 20 år sidan jobba eg også på Høgskulen i Volda. Då kom eg i snakk med Ivar Lotsberg som la på bordet ei erfaring om at talet på aktive studentar i dialogundervisninga er uavhengig av gruppestorleik. I ei gruppe på 8 studentar, er alle 8 studentane aktive. I ei gruppe på 100, er […]

Læring
Kongnitiv interferens og endring
19. desember 2016

Eg er nettopp tilbake frå England og 70 mil med leigebil. Både der, og her, opplevde eg kognitiv interferens når eg køyrde. Denne opplevinga har merkeleg nok noko med sosialt arbeid å gjere…. Omgrepet interferens hentar eg frå fysikken, og er når to eller fleire bølgjer legg seg oppå kvarandre. Då kan ein få ei […]