Undervisning
Poster-sesjon
1. november 2018

I emnet «Prosjekt i praksis» skal studentane i praksis gjennomføre eit enkelt forskingsprosjekt i praksisfeltet. Dette gjer dei i grupper på 5. Tema spenner frå inkludering av funksjonshemma, via rehabilitering etter fengsel og mental helse hos flyktningar til spiseforstyrringar og psykisk helse hos barn og unge. Som del av opplegget skal studentane både gjennomføre ein […]

Undervisning
Skrivekurs
29. august 2018

Kvart år startar vi første semester med eit gruppedelt opplegg for førsteårsstudentane. Eit av elementa i dette opplegget er skrivekurset som eg har hatt ansvaret for dei siste to åra. Kullet vert delt i tre, slik at alle opplegg vert køyrt 3 gongar, i grupper på mellom 30 og 35 studentar. I skrivekurset har eg […]

Undervisning
Oppgåveveke
9. februar 2018

På andre semester har vi i utgangspunktet ein struktur, der to veker med undervisning vert etterfølgt av ei oppgåveveke. Ideen at at studentane skal ha høve til å aktivere og utvide kunnskapen som dei har jobba med i dei føregåande vekene, aktivere omgrep frå teorien, opparbeide erfaring med tenkemåten i undersøkingsfasen av saker og opparbeide erfaring med faglege […]

Undervisning
Kalendar i Canvas
4. februar 2018

I måten vi brukar Canvas på, har vi valt å legge det som har med innhald å gjere i «modular» og det som ha med undervisning å gjere i kalendaren. Hausten 2017 la vi inn i kalendaren manuelt, og studentane likte det veldig godt. Då kunne vi legge inn det som hadde med nå studentane […]

Oppmøte og kalendar i Beta-versjon
2. januar 2018

Dagen har gått med til å gjere klart til semesterstart på to område: Oppmøteregistrering og semesterplan. Oppmøteregistrering Hausten 2017 gjekk vi over til digitalt sjølvregistrert oppmøte. Før det var løysinga papirlister. Vi har eit håp om at vi skal få til ei skikkeleg digital løysing etter kvart, men fram til då må vi ha noko […]

Undervisning
Video som tilpassing
15. august 2017

Vi krev at studentane skal nytte APA når dei skriv oppgåver. Dette vert monaleg enklare om ein nyttar referanseverktyet i Word. Men det å gi 130 studentar opplæring i bruk av referanser i Word er krevande. Ei sentral utfordring i all undervisning er tilpassing. Når det er stort spenn i gruppa, er tilpassing krevjande, men konsekvensen […]

Undervisning
Survey-verkty i undervisninga
6. mars 2017

Det å legge til rette for at studentane reflekterer under undervisningsøkta er viktig for meg. Eg har skrive om grunnen til dette, og eg har skrive om korleis eg har nytta Twitter i undervisninga. Twitter har fungert greitt, men eg er ikkje heilt nøgd. Eg veit eigentleg ikkje kvifor, men det gir meg (heldigvis) ein […]

Læring
Gruppearbeid
21. februar 2017

Eg har ikkje noko enkelt forhold til gruppearbeid. Korkje som deltakar eller tilretteleggar. Korkje ut frå erfaring eller ut frå teori. Trass i dette gjer eg meg ofte nytte av gruppearbeid, både når eg skal få jobbar gjort og når eg skal legge til rette for læring. I mi verd er det fire svært gode […]

Undervisning
Kasusarbeid
3. februar 2017

I andre semester av sosialarbeidarutdanningane, er innhaldet delt i bolkar. På slutten av kvar bolk er det lagt inn eit opplegg som skal hjelpe studentane å kople saman kunnskapen frå bolken. På slutten av den bolken som omhandlar oppvekst og familie, har vi lagt inn eit opplegg der studentane arbeider med tenkte barnevernssaker. Opplegget startar […]