Film og boktips
Film: Kraftidioten
18. oktober 2017

Norsk film som handlar om ein far som tek lova i eigne hender etter drapet på sonen sin. Drapet er gjort av ei av to rivaliserande narkotikabander, og faren si innblanding utløyser krig mellom dei. Filmen er sosialfagleg relevant fordi den gir grunnlag for refleksjon over: Hevn som problemløysing i eit ultra-maskulint miljø Reglar i […]

Film og boktips
Serie: Mindhunter
14. oktober 2017

Handlar om korleis ein FBI-agent på 70-talet søkjer å forstå kriminalitet på ein betre måte – og med logikken: How can we get ahead of crayzy, if we don’t know how crayzy think? Dette leier han inn i leitinga etter kunnskap som baserer seg på psykologiske, sosiologiske og samfunnsmessige aspekt som er relevante for kriminelle handlingar. […]

Læring
Meistringsspiralen
8. februar 2017

Eg hadde køyrt heile natta, og skulle besøke ein ven av meg. Det passa liksom ikkje å kome dit fullstendig utsliten, når ho venta seg ein laurdagskveld med prat og selskap. Eg fann meg ein parkeringsplass bak ein bensinstasjon og la meg til å sove i bak i bilen. Då eg vakna nokre timar seinare […]

Profesjon

Helse- og sosialtenestene opplever eit auka krav til spesialisering, profesjonalisering og samarbeid. Når ein set saman tverrforfesjonelle grupper, så er det fordi ein meiner at ulike faglege perspektiv er viktige for å løyse oppgåvene. Med auka spesialisering aukar også ofte skilnadane og avstanden mellom dei som må samarbeide for å gi pasientar/brukarar så gode tenester som […]

Sosialt arbeid
Partnerdrap i sosialt arbeid
16. desember 2016

Eg var på ei førelesing i går, om partnerdrap i England. Førelesinga var basert på https://www.womensaid.org.uk/ sitt arbeid. I Noreg har VG gjort ein viktig jobb på dette området. Det bur 50 millionar menneske i England, altså ti gongar så mange som i Noreg. Dei har omlag 150 partnerdrap i året, medan vi har 10 i året. […]