Video som tilpassing

Vi krev at studentane skal nytte APA når dei skriv oppgåver. Dette vert monaleg enklare om ein nyttar referanseverktyet i Word. Men det å gi 130 studentar opplæring i bruk av referanser i Word er krevande.

Ei sentral utfordring i all undervisning er tilpassing. Når det er stort spenn i gruppa, er tilpassing krevjande, men konsekvensen av dårleg tilpassing er ikkje alltid like godt synleg. Når ein skal undervise ei gruppe i verktybruk, vert det ofte slik at dei raskaste vert sitjande og vente, medan dei seinaste ikkje klarer å henge med. Nokre kan mykje frå før, er trygge og lærer fort. Andre kan lite frå før, er utrygge og treng meir tid på å lære.

Når det er tale om verktybruk, er den enklaste forma for tilpassing, tilpassing av tid. Det er ei krevjande øving – med mindre ein flyttar dei generelle forklaringane over på video, og nyttar tida ein har saman med dei lærande til å svare på spørsmåla deira.

Eg har difor spelt inn ein kort introduksjon til refranser i Word som eg legg i e-læringsverktyet vårt. Undervisningsøkta vert då ikkje at studentane skal gjere som eg seier og viser. I staden sit studentane med videoforklaringa på skjermen sin, og gjer det same – i ulikt tempo. Då har eg frigjort mykje tid, slik at eg kan bruke tida på å hjelpe dei som har noko å spørje om.

Videoen er her: