Orientering til høgskulestyret, styremøte 11. juni 2020

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på våre nettsider.

Den førre orienteringa vart gitt 28. mai, så eg skal vere kort i denne orienteringa:

  • Handtering av koronasituasjonen på HVO
  • Akkreditering av master i barnehagelærarutdanning
  • Aktuelle spørsmål i UH-sektoren

Når det gjeld korona så var det ei eiga styresak om dette i styremøtet i april og var også omtala i orientering frå rektor på førre møte. Det har ikkje vorte meldt om nye koronasmitta i Volda eller på Søre Sunnmøre dei siste månadene. Planlegging av haustsemesteret vil vi halde på med i vekene framover, og det er eit stort, viktig og vanskeleg arbeid. Kriseleiinga har vedtatt å utvide dagen for studentane i begge retningar. Undervisninga vil starte kl 08.30, tre kvarter tidlegare enn det som har vore vanleg dei siste åra. Undervisninga kan halde til klokka 18. På denne måten får vi fleire timar tilgjengeleg i dei største undervisningsroma. Idrettsbygget kjem til å bli brukt til klasseromsundervisning i delar av semesteret. Vi vurderer løpande å leige endå fleire lokale. Skulestart klokka 08.30 og kvar time framover er også ideelt for korrespondanse med buss og ferje og vil vonleg bidra til mindre press på parkering. Sjølve semesteropninga vil vi fordele over to dagar; 18. og 19. august; og det blir også motta av studentar på to eller tre ulike stader på høgskulen der innhaldet i opninga blir ein fjernsynsproduksjon som blir synt fram for dei nye studentane. Vi deler opp studentgruppene på denne måten for å vere sikker på at vi vil vere innanfor smittevernkrava.

Høgskulen har jo forventningar på seg frå Kunnskapsdepartementet om å bli meir relevant for lokalt næringsliv, og eitt bidrag i så måte er samarbeid med Ålesund Kunnskapspark om kurstilbod til permitterte og arbeidslause på grunn av koronakrisa. Vårt bidrag er eit kurs i Personalleiing for mellomleiarar. Kurset vart fullteikna og fekk venteliste sjølv om det var nokså kort søknadsfrist.

Vi fekk ei gledeleg melding tysdag 2. juni. NOKUT konkluderte då positivt på høgskulens søknad om akkreditering av master i barnehagekunnskap. Den fulle tittelen på masteren er: «Master i barnehagekunnskap – ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø». På vegne også av høgskulestyret vil eg gratulere fagmiljøet og mange involverte tilsette med godt fagleg arbeid, og vil også takke NOKUT for ei positiv fagleg vurdering av tilbodet. Høgskulen i Volda er ein av få barnehagelærarutdannarar som ikkje har master, så eg håper og trur at vi kan få dette til å bli ei god utdanning på alle måtar. Det er stort behov for høgare kompetanse i barnehagesektoren i regionen, både blant private og offentlege barnehagar. Høgskulestyret har tidlegare vedtatt ein studieportefølje der master i barnehagelærarutdanning var med, med atterhald om akkreditering. Med 30 nye studieplassar til barnehagelærarutdanning reknar eg med at det også kan bety at finansieringa kan vere på plass.

I sektoren rundt er det akkurat denne veka stort fokus på innspela til ny UH-lov. Høgskulestyret i Volda delte seg slik at eit fleirtal på sju gjekk inn for hovudtrekka i tilrådinga til fleirtalet i Aune-utvalet, noko som betyr støtte til ein modell med ekstern styreleiar og tilsett rektor. Dei fire faglege representantane i styret, inkludert rektor, røysta i mot dette. I eit oversyn i nettavisa Khrono ser vi at det er stort sprik i sektoren på dette punktet, med ei tredeling der om lag like mange institusjonar støttar framlegget frå Aune-utvalet, går i mot Aune-utvalet og mange har valt å ikkje ha ei meining om dette. Sjølv merkar eg meg at dei største institusjonane som har valt rektor; Universiteta i Oslo, Bergen og Agder ønskjer å halde fram med ei slik ordning, og då vurderer eg det slik at resultatet vil bli at også i framtida vil vere to ordningar i sektoren. Men dette skal altså Stortinget bestemme når lova blir vedtatt, og det skjer truleg våren 2021.

Til orientering så vart Høgskulen i Voldas høyringssvar sendt inn innan fristen 5. juni, og heile svaret kan lesast her (pdf).

NB! Feil versjon av brevet vart lagt ut først – her er rett versjon.

Skrevet av

Johann Roppen

Professor dr.polit, rektor ved Høgskulen i Volda frå 1.8.2015.