Etatstyringsmøte 2017 (oppdatert)

Delegasjonen frå Høgskulen i Volda møtte 3.mai til Etatstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet.

Her er Kunnskapsdepartementets respons etter møtet.

Her er innleiinga vi presenterte i møtet:

«Høgskulen vedtok i januar 2017 ein ny strategiplan for 2017 til 2020 etter ein omfattande og inkluderande prosess der godt over 100 av våre ca 350 tilsette deltok. Vår vurdering er at strategiplanen gir god samanheng mellom mål, ambisjonar og tiltak.
Når det er sagt er diskusjonar og oppfatningar om profil, identitet og utvikling ein løpande diskusjon som styret ønskjer å diskutere vidare – blant anna i høve til strukturprosessen i høgare utdanning, regionalisering av kommunar og fylke og andre endringar som teknologisk utvikling.
Vi oppfattar Høgskulen i Volda som ein høgskule med ein tydeleg fagleg profil og særlege kvalitetar. Vi er særleg nøgde med at vi held stillinga som høgskulen i landet med best gjennomstrøyming på bachelorutdanning. Vi trur det kjem av at studentane i Volda er heiltidsstudentar på eit kompakt campus med korte avstandar. Men viktigast er det kanskje  at det er opne dører mellom studentar, tilsette og leiing. Studentane får alltid kontakt og tilbakemelding.
Desse kvalitetane vil vi vidareutvikla i åra framover. Vi har store forventningar til idean i «Kultur for kvalitet» og er glade for at desse ideala som vi all hovudsak sluttar oss til, og er glade for at dei har vorte løfta opp og fått så høg og god status.
Overordna sett er vår status god på dei fleste viktige område, eller vi er på rett veg i utviklinga.
Vi er svake på Bidrags- og oppdragsaktivitet og på mastergjennomstrøyming. Dette arbeider vi for å betre og vil gjerne fortelje meir om det i møtet.
Vår viktigaste rolle i høve til sektormåla er å gje høgre utdanning av god kvalitet i vår region og på nett, og det gjer vi på ein kostnadseffektiv måte.
Gjennom vårt faglege arbeid og samarbeidet mellom forsking, undervisning og utvikling bidreg med kritisk kunnskap til regionen og landet i høve til sentrale samfunnsutfordringar som velferdsstatens framtid og organisering, digitalisering og medialisering.»
Dei som har vore med på slike møte tidlegare seier årets møte gjekk om lag som tidlegare. Kunnskapsdepartementet har svært godt oversyn over overordna utviklingstrekk ved høgskulen.

Skrevet av

Johann Roppen

Professor dr.polit, rektor ved Høgskulen i Volda frå 1.8.2015.

Legg igjen en kommentar