Statsbudsjettet 2017: SV og SP sine framlegg vil styrke Volda

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har også lagt fram sine alternative statsbudsjett for 2017, og begge budsjetta ser ut til å vere betre for Høgskulen i Volda enn det som har vorte lagt fram av regjeringa.

Sosialistisk Venstreparti

SV la fram sitt alternative statsbudsjett måndag 14. november. Om forsking og høgare utdanning står følgjande å lese:

«SV vil øke basisbevilgningen til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Institusjonene må gis økt handlingsrom og tillit, og vi foreslår å flytte 300 mill. tilbake fra oppdragsforskning til basisfinansiering av universiteter og høgskoler. Vi vil også styrke arbeidet for økt studiekvalitet og studentoppfølging.»

Det kan altså sjå ut til at SV ønskjer å reversere omlegginga til meir resultatbasert finansiering samanlikna med regjeringas framlegg. SV ønskjer også opprette 1.000 nye studieplassar samanlikna med regjeringas framlegg.

SVs alternative statsbudsjett for 2017:
https://www.sv.no/blog/2016/11/14/for-folk-flest-svs-alternative-statsbudsjett-2017

Senterpartiet

Senterpartiet la fram sitt framlegg til statsbudsjett for 2017 onsdag 16. november.

Senterpartiets alternative budsjett:
http://www.senterpartiet.no/meny-forside/levende-lokalsamfunn-i-hele-norge-velferd-og-beslutninger-nar-folk-article89548-12919.html

I budsjettframlegget skriv SP at dei ønskjer å reversere endringa i finansieringsordninga, men også at dei ønskjer å styrke basisfinansieringa og særleg Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger

Høyere utdanning

Senterpartiet har tidligere advart mot regjeringens forslag til endring av finansieringssystemet i høyere utdanning. Særlig er Senterpartiet kritisk til at regje-ringens forslag sementerer de historiske skjevheter mellom institusjonene, at resultatkomponenten vektes sterkere, og at antall fullførte grader skal gi bedre uttelling enn antall studiepoeng. Det fører til at institusjoner som tilbyr årsstudium, etter- og vide-reutdanning blir nødt til å satse mer på gradsgiven-de studium på bekostning av andre viktige studium. Regjeringens budsjettforslag for 2017 innebærer i praksis en omfordeling fra de nye universitetene og høyskolene til de gamle breddeuniversitetene. Senterpartiet mener dette vil kunne medføre et ytterligere press på viktige profesjonsutdanninger og gjøre det vanskelig for institusjonene å løse sitt samfunnsoppdrag. Senterpartiet foreslår derfor tre viktige grep; Øke basisfinansieringer med 50 mill. kroner til alle universitet og høgskoler, øke bevilgningen til Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger med 50 mill. kroner, samt reversere innføringen av indikator for Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

 

 

 

Skrevet av

Johann Roppen

Professor dr.polit, rektor ved Høgskulen i Volda frå 1.8.2015.

Legg igjen en kommentar