Film: Kraftidioten

Norsk film som handlar om ein far som tek lova i eigne hender etter drapet på sonen sin. Drapet er gjort av ei av to rivaliserande narkotikabander, og faren si innblanding utløyser krig mellom dei.

Filmen er sosialfagleg relevant fordi den gir grunnlag for refleksjon over:
  • Hevn som problemløysing i eit ultra-maskulint miljø
  • Reglar i grupper som er utanfor samfunnet (Goffmann: Stigma, Becker: Stempling)
  • Kulturmøte; både korleis gruppene ser på kvarandre og korleis dei ser samfunnet

Filmen er å finne på Netflix

 

Serie: Mindhunter

Handlar om korleis ein FBI-agent på 70-talet søkjer å forstå kriminalitet på ein betre måte – og med logikken:

How can we get ahead of crayzy, if we don’t know how crayzy think?

Dette leier han inn i leitinga etter kunnskap som baserer seg på psykologiske, sosiologiske og samfunnsmessige aspekt som er relevante for kriminelle handlingar.

Serien er sosialfagleg relevant fordi den gir grunnlag for innsikt i:
  • Korleis oppvekst og relasjonar påverkar individ.
  • Bakgrunnen for kriminelle handlingar ut frå ulike vinklar
  • Den motstanden som det vi i dag opplever som sjølvsagt møtte då det var radikalt.
  • Spriket mellom akademiske perspektiv og perspektiva til praktikarar.
  • Fordeler og ulemper med standardisert vs. open og tilpassa tilnærming i undersøkingar.
  • Korleis ein tenkte om kriminalitet på 70-talet (og kor rar denne tankemåten er i dag).

Serien er å finne på Netflix

Filmpolitiet

IMDB