Film og boktips
Film: Kraftidioten
18. oktober 2017

Norsk film som handlar om ein far som tek lova i eigne hender etter drapet på sonen sin. Drapet er gjort av ei av to rivaliserande narkotikabander, og faren si innblanding utløyser krig mellom dei. Filmen er sosialfagleg relevant fordi den gir grunnlag for refleksjon over: Hevn som problemløysing i eit ultra-maskulint miljø Reglar i […]

Film og boktips
Serie: Mindhunter
14. oktober 2017

Handlar om korleis ein FBI-agent på 70-talet søkjer å forstå kriminalitet på ein betre måte – og med logikken: How can we get ahead of crayzy, if we don’t know how crayzy think? Dette leier han inn i leitinga etter kunnskap som baserer seg på psykologiske, sosiologiske og samfunnsmessige aspekt som er relevante for kriminelle handlingar. […]

Læring
Læring og bruk av teknologi
25. august 2017

Å vere student, handlar om å byggje sin eigen kunnskap. Det å definere kva det vil seie, er ei krevjande øving. Eg skal difor ta utgangspunkt i ein svært enkel definisjon av kunnskap: Det å vere i stand til å løyse ei oppgåve. Nokre oppgåver er enkle for dei fleste, til dømes å leggje saman […]

Undervisning
Video som tilpassing
15. august 2017

Vi krev at studentane skal nytte APA når dei skriv oppgåver. Dette vert monaleg enklare om ein nyttar referanseverktyet i Word. Men det å gi 130 studentar opplæring i bruk av referanser i Word er krevande. Ei sentral utfordring i all undervisning er tilpassing. Når det er stort spenn i gruppa, er tilpassing krevjande, men konsekvensen […]

Forskingsformidling
Helsetenestekonferanse Trondheim, mars 2017
15. mars 2017

Konferanseprogram Utfordringar når ein skal yte gode og rette tenester Roar Stokken1, Knut Hunnes2 Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag Førstelektor, Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag Helse- og sosialtenestene opplever eit auka krav til spesialisering, profesjonalisering og koordinering. Dette fører lett til både større skilnader og meir avstand mellom dei som må samarbeide […]

Undervisning
Survey-verkty i undervisninga
6. mars 2017

Det å legge til rette for at studentane reflekterer under undervisningsøkta er viktig for meg. Eg har skrive om grunnen til dette, og eg har skrive om korleis eg har nytta Twitter i undervisninga. Twitter har fungert greitt, men eg er ikkje heilt nøgd. Eg veit eigentleg ikkje kvifor, men det gir meg (heldigvis) ein […]

Læring
Gruppearbeid
21. februar 2017

Eg har ikkje noko enkelt forhold til gruppearbeid. Korkje som deltakar eller tilretteleggar. Korkje ut frå erfaring eller ut frå teori. Trass i dette gjer eg meg ofte nytte av gruppearbeid, både når eg skal få jobbar gjort og når eg skal legge til rette for læring. I mi verd er det fire svært gode […]

Læring
Meistringsspiralen
8. februar 2017

Eg hadde køyrt heile natta, og skulle besøke ein ven av meg. Det passa liksom ikkje å kome dit fullstendig utsliten, når ho venta seg ein laurdagskveld med prat og selskap. Eg fann meg ein parkeringsplass bak ein bensinstasjon og la meg til å sove i bak i bilen. Då eg vakna nokre timar seinare […]

Undervisning
Kasusarbeid
3. februar 2017

I andre semester av sosialarbeidarutdanningane, er innhaldet delt i bolkar. På slutten av kvar bolk er det lagt inn eit opplegg som skal hjelpe studentane å kople saman kunnskapen frå bolken. På slutten av den bolken som omhandlar oppvekst og familie, har vi lagt inn eit opplegg der studentane arbeider med tenkte barnevernssaker. Opplegget startar […]