Velkomen til Volda

Rektor si helsing i høve studiestart Høgskulen i Volda 2023:

Velkomne til eit nytt studieår ved Høgskulen i Volda!

English version at the bottom!

Til nye og gamle studentar: Det er ei tid fylt med spenning og endelause moglegheiter som ventar oss. Det er ei tid for læring og danning, ei tid for utforsking og sjølvrealisering og ei tid for refleksjon og diskusjon.

Men før vi går vidare til det, skal vi ta ein tur. Vi skal besøke ein liten gut som sit og et frukost før han skal ta bussen til skulen. I bakgrunnen oppsummerer lokalradioen avisoverskriftene, og foreldra snakkar om tanta som har vorte uføretrygda. På skiva ligg brunosten, og bitane veks litt i munnen på guten. Han er spent og opprømt. I siste time i dag skal han på si fyrste korpsøving, noko han har gledd seg til lenge. På bussen klamrar han seg fast til instrumentkassa han insisterer på å ha på fanget – det var jo litt dumt å halde denne store kassa med eit althorn på fanget, ho er jo nesten større enn guten.

I dag markerer vi studiestart ved Høgskulen i Volda og eg vil gratulere nettopp deg med å ha valt ei utdanning her ved Høgskulen i Volda, ikkje berre på grunn av alle dei dyktige tilsette du vil møte, eller den fantastiske studiebygda Volda, men også fordi du har valt ei trygg og god utdanning som er viktig for Noreg og velferdssamfunnet. I forteljinga om guten er vi innom journalistar, lærarar, sosionomar og korpsdirigentar – og alt det berre ved å ha tatt eit svært kort blikk inn i livet til ein tiåring. Du har valt ei utdanning der du får skape meining for deg sjølv og for andre. For at velferdssamfunnet skal fungere, treng vi både lærarar, sosionomar, barnevernsarbeidarar, journalistar, korpsdirigentar, trenarar og mange andre. Høgskulen i Volda dannar grunnlaget for framtida ved å utdanne deg som skal forme hjarta og hovuda til unge, deg som skal fortelje historiene våre gjennom media, og deg som skal vareta sårbare i samfunnet vårt. Kvar einaste utdanning ved Høgskulen i Volda spelar ei nøkkelrolle i å bygge eit samfunn som er opplyst, varetakande, samansveisa og berekraftig, og eg er stolt av å vere ein del av dette.

Guten er no 21 år gamal, og han har byrja å studere i ei lita bygd ikkje så ulik Volda. Studenten er ganske einsam. Han bur i eit studentkollektiv saman med sju andre som han ikkje kjenner. Han gøymer seg mest på rommet sitt og held seg mest for seg sjølv. Han kjenner jo ingen i bygda, og alt er nytt. Han synest det er vanskeleg å delta på arrangement i klassa, både fagleg og sosialt, for han kjenner jo ingen av medstudentane. Det er så mykje enklare å skjerme seg og gøyme seg på hybelen og vere einsam.

Sjå rundt deg og spør deg sjølv: Kven kan eg hjelpe i dag? Kven kan eg spørje om hjelp? Studietida er ikkje berre ei reise i akademia, men også ei reise i menneskeleg kontakt. Mange her i dag er kanskje i same båt som denne guten var. Litt redde, litt nysgjerrige, litt bekymra. Kva skal studietida bringe? Du er ikkje åleine! Læring handlar om meir enn å lese pensum åleine på hybelen, det handlar om å utfordre seg sjølv, både fagleg og sosialt. Det handlar om å utvikle ei utforskande haldning, diskutere og reflektere. Læring vert enklare om du kjenner medstudentane dine. Så våg å hoppe i det: Bruk fadderveka til å verte kjent, og stopp og slå av ein prat med ein medstudent etter undervisinga. Som Bon Jovi syng: «It’s my life, it’s now or never» – og sånn er det med studietida di òg: Grip sjansen, ta kontroll, for du har denne unike moglegheita her og no til å forme di eiga framtid. Vi skal hjelpe, heie og støtte. Men du må ta steget!

Lat oss hoppe eit par år fram i tid med den unge studenten, som no er flytta inn i eit anna studentkollektiv saman med ei god venninne frå klassa. Dei heng mykje saman både fagleg og sosialt. Seint ein haustkveld, medan snøen ligg i lufta og vinteren er i anmarsj, står venninna og vaskar opp. Inn kjem studenten vår og seier: «Eg må snakke med deg om noko viktig, kan du kome inn på rommet mitt når du er ferdig?»

Venninna kjem ganske fort inn på rommet og ser svært bekymra ut: «Kva er det?» seier ho. «Eg må snakke med deg om noko vanskeleg. Eg har ikkje sagt dette til nokon før. Og eg veit ikkje heilt korleis eg skal seie det.» Venninna ser meir og meir bekymra ut, nesten bleik. «Eg er … ehhh, eg er … homofil.» Venninna slår seg for munnen og bryt ut: «Hæææ? Seriøst, berre det? Eg trudde du var dødssjuk eller noko …»

Denne stunda viser noko essensielt ved kva det verkeleg vil seie å vere ein venn. Vennar er der i både gode og vanskelege tider. Vennar er klippa vår, støtta vår og tryggleiken vår. Det er slike augneblinkar som framhevar kvifor det er så viktig å bygge relasjonar under studietida. For det er ikkje berre fagleg kompetanse og kunnskap de bygger her ved Høgskulen i Volda, det er også livslange vennskap som kan bere dykk gjennom studielivet og livet sine oppturar og nedturar.

Så når de utforskar studielivet, hugs at bak kvar bok, kvar artikkel, kvar forelesing og kvart arbeidskrav ligg det også ei gylden moglegheit til å knyte band med dei rundt dykk. Dei vennskapa vil vere svært verdifulle å ta med seg vidare i livet. For vi går kanskje ulike vegar i livet, men dei spora vi legg att i hjarta til andre, dei spora vert der.

Lukke til med studieåret!

Welcome to Volda!

Welcome to a new academic year at Volda University College!

To new and returning students: a time filled with excitement and endless opportunities awaits us. It is a time for learning and development, a time for exploration and self-realization, a time for reflection and discussion.

But before we delve into that, let’s take a journey. We’ll visit a young boy having breakfast before catching the bus to school. In the background, the local radio summarizes newspaper headlines, and the parents discuss an aunt who has become disabled. Brown cheese rests on his bread slice, and he chews slowly, savoring each bite. He’s excited and enthusiastic. In the last lesson today, he’ll attend his first band practice, something he has been looking forward to for a long time. On the bus, he clings to the instrument case he insists on having on his lap. It might have been unwise to keep this large case with a tenor horn on his lap; it’s almost bigger than the boy himself.

I want to congratulate each one of you for choosing to study here at Volda University College, not only because of all the skilled staff you will encounter or the wonderful student town of Volda but also because you’ve chosen a stable and valuable education essential for Norway and its welfare society. In the story of the boy, we touch upon journalists, teachers, social workers, band conductors, and all this just by briefly glimpsing into the life of a 10-year-old. You’ve chosen an education that allows you to create meaning for yourself and others. For the welfare society to work, we need teachers, social workers, child welfare workers, journalists, band conductors, coaches, and more. Volda University College lays the foundation for our future by educating those who will shape the hearts and minds of the young, tell our stories through the media, and care for the vulnerable in our society. Every single course at Volda University College plays a pivotal role in building a society that is informed, caring, united, and sustainable, and I am proud to be a part of this.

The boy is now 21 years old and has begun studying in a small village not too dissimilar from Volda. The student feels quite lonely. He lives in a student housing with seven others he doesn’t know. He mostly stays in his room, keeping to himself. He doesn’t know anyone in the village, and everything is new. He finds it hard to participate in class events, both academically and socially, since he doesn’t know any of his classmates. It’s much easier to retreat and hide in his dorm, feeling lonely.

Look around you and ask yourself: Who can you help today? Who can you ask for help? Study time is not just a journey in academia but also a journey in human connection. Many here today might be feeling just like this boy did. A little scared, a bit curious, somewhat concerned. What will the academic journey bring? You are not alone! Learning is about more than just studying the curriculum in your dorm; it’s about challenging yourself both academically and socially. It involves developing an explorative attitude, discussing, and reflecting. Learning becomes easier when you know your fellow students. So, take a leap, use the buddy week to get to know others, stop and chat with a classmate after lectures. As Bon Jovi sings, «It’s my life, it’s now or never» – and that’s true for your study time too; seize the opportunity, take control, because you have this unique chance here and now to shape your future. We will help, cheer, and support, but you need to take the step!

Let’s jump a couple of years ahead, and the young student has now moved into another student housing with a close friend from his class. They spend a lot of time together, both academically and socially. Late one autumn evening, with snow in the air and winter on the horizon, the friend is doing the dishes. The student walks in and says, «I need to talk to you about something important. Can you come to my room when you’re done?»

The friend quickly enters, looking very concerned: «What is it?» she asks. «I need to talk to you about something difficult. I’ve never told anyone this before. And I don’t quite know how to say it.» The friend grows more and more worried, almost pale. «I am… uh… I am… gay.» The friend covers her mouth in surprise and exclaims, «Seriously? Just that? I thought you were terminally ill or something…»

This moment captures the essence of what it truly means to be a friend. Friends are there in both good times and challenging ones. They are our rock, our support, our safety net. Moments like these highlight the importance of building relationships during your study years. Because it’s not only academic knowledge you are building at Volda University College, but also lifelong friendships that can support you through life’s highs and lows.

So, as you navigate through your academic life, remember that behind every book, every article, every lecture, and every assignment, there’s also a golden opportunity to connect with those around you. These friendships will be invaluable to take with you through life. We might take different paths in life, but the impressions we leave in others’ hearts remain. Good luck with your academic journey.

Alle foto: Høgskulen i Volda