Verdien av vidareutdanning 

I byrjinga av april kunne det bli storstreik. Rett før dei siste timane i meklinga varsla Fellesforbundet ei raskare og større opptrapping enn det som er vanleg før ein eventuell streik. Det var ikkje løn aleine som gjorde forhandlinga vanskeleg. Det som var mest krevjande, var kravet om kompetanseheving. Partane klarte ikkje løyse dette sjølve. Regjeringa måtte inn og love tiltak.

Sett frå Kaarstad-parken.

Kravet om kompetanseheving handlar ikkje om at ein er dårleg i faget sitt. Tvert imot. Det handlar om at ein er stolte av yrke, fag og jobb, og vil utvikle seg og arbeidsplassen sin vidare. Gjennom etter- og vidareutdanning får ein nye verktøy, erfaringar og refleksjonar knytt til eigen praksis.

Personleg har eg opplevd verdien av kompetanseheving frå fleire perspektiv. Eg har undervist matematikklærarar i grunnskulen. Det å sjå fleire lærarar saman reflektere over eigen praksis opp mot forsking, teori og konkrete døme, og få støtte dei i utviklinga av eiga lærargjerning, er noko av mest givande eg gjer. Som høgskule har vi gleda av å gi av vår kunnskap og samtidig lære av dyktige profesjonsutøvarar. Forskinga og utviklingsarbeidet vårt endrar praksis, inspirerer og gjer at fleire elevar meistrar matematikk.

Frå dei ulike fagmiljøa på Høgskulen i Volda (HVO), høyrer eg kollegaene mine fortelje om studiereiser, gjesteopphald, vidareutdanning, doktorgradskurs og seminar dei har delteke på. Både administrativt og vitskaplege tilsette har høve til å lære og utvikle seg, og deler ny erfaring og kunnskap med kvarandre. HVO er noko langt meir enn eit statleg forvaltningsorgan. Vi er eit fellesskap av nysgjerrige folk. Vi held oss oppdatert på fag og funksjonar og nyttar variasjonen av røynsler og kunnskap som bur i organisasjonen.

Når noko så positivt som kompetanseheving kan føre til streik, er det verdt å reflektere over kva som kan vere problematisk. Det handlar ofte om pengar. På HVO har vi stipend for forsking og utvikling, og fleire avdelingar og seksjonar bruker av budsjetta sine til å oppdatere éin eller fleire tilsette gjennom reisestøtte, litteraturkjøp, kursavgifter og anna.

Kompetanseheving krev tid og pengar, både for arbeidsgjevar og arbeidstakar. Det er ofte verdt det, men på kort sikt kan det vere vanskeleg å prioritere. Derfor har staten store ordningar for vidareutdanning av lærarar, og i lønsoppgjeret blei det lova ei form for ordning for industrisektoren. Mange arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonar har også eigne kompetansefond i tillegg.

Veldig mange av studentane ved HVO tek vidareutdanning. Dei bygger på kompetansen sin med studium. Nokre får alt dekt, og andre får til dømes dekt reise eller permisjon med løn til eksamen.

Sjølv tek eg vidareutdanning ved NTNU. Det er nyttig for meg å vere student på ein annan institusjon samstundes som eg er i leiinga ved HVO. Å vere student er ei viktig og god erfaring i seg sjølv, og ei ekstra verdifull erfaring når eg leiar ein utdanningsinstitusjon. Eg tek utdanning i leiing av offentleg sektor.

Eg er heldig på fleire vis. Studiet er gratis, og verken HVO eller eg treng betale studieavgift. Eg får dekt reise og opphald på studiet av HVO som arbeidsgivar. I teorien kan eg også arbeide noko med studia i arbeidstida, men til liks med mange andre som tek vidareutdanning, går mange av kveldane og helgene mine med til å lese og skrive ved kjøkkenbordet.

På studiet møter eg andre leiarar frå offentleg sektor med anna leiarerfaring enn meg. Røynde leiarar frå ulike delar av offentleg forvalting, som t.d. kriminalomsorg, politi og helsesektoren , deler kunnskap og reflekterer over erfaringane i lys av teori og forsking. Deltakarar på vidareutdanning bygg kompetanse saman og bidreg til å utvikle både arbeidsplassane og seg sjølv. Dette er også noko av det som gjorde etter- og vidareutdanning til ein viktig del av lønsforhandlingane i byrjinga av april.

Høgskulen i Volda har høg kompetanse på viktige område for offentleg sektor. Vi er særleg sterke på lærarutdanning og skuleutvikling, inkludert faga i skulen, som HVO nett har fått godkjent doktorgradsutdanning for. Vi er også svært sterke innan helse- og sosialfag, samfunnsplanlegging og leiing. Kvifor er dette styrkar ved HVO? Fordi vi driv kontinuerleg kompetanseutvikling i alle ledd i organisasjonen.

Vi har også kunnskap som er viktig for privat sektor, innan mediefag, kulturfaga og for så vidt med den kompetansen vi har i fag og profesjonar frå offentleg sektor. HVO arbeider no med ein etter- og vidareutdanningsstrategi, der vi har som mål å gjere emne tilgjengeleg for folk som er i arbeidslivet, og å skape kontaktflater mellom engasjerte studentar og erfarne profesjonsutøvarar. Vi ser fram til å utvikle nye tilbod for framtida i tråd med etterspurnad i arbeidslivet.

Høgskulen i Volda er avhengig av at offentleg sektor satsar på kompetanseheving. Dét er også samfunnet avhengig av. Ein offentleg sektor som ikkje opnar seg mot verda, ny kunnskap og andre fagmiljø, stagnerer. Det har offentleg sektor skjønt – derfor blir det satsa på kompetanseheving, leiarutvikling og vidareutdanning. Partane i arbeidslivet, både arbeidsgjevarar og arbeidstakarorganisasjonane, har også skjønt det. Etter- og vidareutdanning er viktig for å saman utvikle eit betre samfunn. 

Odd Helge Mjellem Tonheim
Rektor Høgskulen i Volda

Innlegget er ogs publisert i Tidens Krav og Romsdals Budstikke

Opning av nyoppussa Hans Strøm-hus 11.1.2024

Kjære studentar, kollegaer og vener av Høgskulen i Volda

Det er med stor glede vi i dag kan markere opninga av det nyoppussa Hans Strøm-huset, eit viktig hus ikkje berre for høgskulen vår, men også for heile lokalsamfunnet i Volda og regionen rundt oss.

Maher Othman frå studentparlementet og rektor Odd helge M. Tonheim står for snorklippinga. Foto: HiVolda/Per Straume

Huset var oppført i 1984, og det var på høg tid med ei skikkeleg oppussing no. Hans Strøm-huset har stått som ein bastion for kunnskapsutvikling, læring og kreativitet og har vore viktig for både distriktshøgskulen og Høgskulen i Volda. Tilsette har forska her, studentar har lært, og huset har tilbydd rom for vekst og inspirasjon for tallause studentar gjennom åra.

Hans Strøm, mannen huset er oppattkalla etter, var meir enn ein prest; han var naturforskar, topograf og ein pioner i si tid. Som sokneprest i Volda var han djupt oppteken av folkeopplysning og ein viktig del av utviklinga av folkeopplysningstradisjonen her. Engasjementet hans for utdanning og kunnskapsdeling er ein arv vi stolt byggjer vidare på ved Høgskulen i Volda. Han lét etter seg eit rikt forfattarskap som speglar ei breidde av interesse og kunnskap, ein arv som inspirerer oss til kontinuerleg læring og utvikling av ny kunnskap.

I oppussingsprosjektet har vi lagt stor vekt på å skape moderne undervisningsareal med opne og fleksible læringsområde. Vi ønskjer at dette huset skal fremje ein stor variasjon av læretilnærmingar, der studentane våre kan lære, samarbeide og sosialisere i eit miljø som er tilrettelagt for studentane sine behov. Med nye, mindre sitjegrupper i dei opne læringsareala ønskjer vi å leggje til rette for både fellesskap, gruppearbeid og individuell fordjuping. Vi trur at denne blandinga av private og felles område vil inspirere til ein samhandlande og inkluderande akademisk kultur.

Direktør Ann Kristin Emblem overrekker den symbolske nøkkelen frå opninga av Hans Strøm i 1984 til dekan Jorun Sem Fure. Foto: HiVolda/Per Straume

Som rektor er eg stolt over å vere ein del av denne fornyinga. Eg ser fram til å sjå korleis våre studentar og tilsette tek i bruk dette flotte nyoppussa huset. Saman vil vi fortsetje å byggje på Høgskulen i Volda sin arv som ein stad for framifrå utdanning og innovasjon.

Det er mange som har stått på og arbeidd hardt for å få dette til, så eg vil rette ei stor takk til alle saman, men nokre få må takkast særskilt. Først og fremst høgskulen sin prosjektleiar, Jostein Sporstøyl, for den innsatsen han har lagt i dette prosjektet. Eg vil også takke Statsbygg ved Lisa Krøvel for eit svært godt samarbeid, og også prosjektleiinga i HS Bygg, som har vore avgjerande for å få dette prosjektet så godt i mål. Eg vil også takke Camilla Dahl Humberset for hennar viktige bidrag i å vareta avdelinga sine interesser og for det omfattande arbeidet med å få på plass alle detaljar.

No er vi så heldige å ha eit svært aktivt og godt Studentparlament på høgskulen, og Maher Othman frå Arbeidsutvalet skal få æra av å gjennomføre sjølve snorklippinga som markerer opninga. Han vil også seie nokre ord. Gratulerer til alle studentar og tilsette på Høgskulen i Volda med eit nyoppussa og fantastisk flott Hans Strøm-hus!

Opninga vart feira med kake til alle studentar, tilsette og gjestar som var innom. Foto: HiVolda/Per Straume

Rektor si orientering til styret 7.12.23

Prosessen med akkreditering av doktorgrad i utdanning, språk og kultur
Høgskulen fekk tidleg i november orientering om at prosessen er forseinka, og den nye tidsplanen tilseier at vi vil få eit rapportutkast litt før jul, truleg med svarfrist tidleg i januar. Etter planen per no så ligg det an til ei avgjerd i styret i NOKUT i midten av februar.

Budsjettforlik
Styret skal seinare i dag handsame budsjettet for 2024, som er basert på regjeringa sitt utkast til budsjett. Sist søndag kom nyheita om at regjeringa har inngått budsjettforlik med SV. Detaljane er det for tidleg å seie heilt konkret, men det er gledeleg at studiestøtta ser ut til å auke med 10 prosent frå 1. august. Det som er bekymringsfullt, er at det skal trekkast inn 50 millionar kr i forventa lågare pris og lønsvekst og også 21 millionar kr knytt til færre studieplassar til ukrainske flyktningar. Korleis tala vil sjå ut for HVO, er enno uvisst, men det ser ikkje ut til å vere dei veldig store justeringane som må til.

Hans Strøm – innflytting
I midten av november kunne dei tilsette ta i bruk kontora i eit nyoppussa Hans Strøm-hus. I januar vil huset verte fylt med undervising og mykje anna studentaktivitet. Det er hektisk aktivitet på ASH med å teste ut dei nyoppussa undervisingslokala, som frå og med januar vil kome alle tilsette og studentar på HVO til gode.

Bokhandel
Akademika tok i slutten av oktober avgjerda å legge ned bokhandelen som er på høgskuleområdet. Høgskulen og Studentsamskipnaden i Volda har vore i dialog med Akademika fram mot avgjerda og har strekt seg langt for å legge til rette for å framleis ha ein bokhandel på høgskuleområdet. Etter at avgjerda var teken frå Akademika si side, har Norli, som har vanleg bokhandel i Volda sentrum, teke på seg det vidare ansvaret for eit fagbokutsal. Dei har kjøpt Akademika sitt varelager, og inntil vidare har Norli opna opp i dei gamle lokala til Akademika. Her vil dei ha open bokhandel ut februar. HVO har forlenga leigeavtalen med Ivar Aasen-huset ut denne perioden. Etter det vil Norli opne opp i ny-oppussa lokale i sentrum, der dei også har plass til ein fagbokhandel.

Nasjonal samordning av masteropptak
Det vert arbeidd i universitets- og høgskulesektoren med å organisere ei nasjonal samordning av opptaket på mastergrader, som per i dag ligg til kvar enkelt institusjon. Samordna opptak handsamar i dag hovudsakleg årsstudium og bachelorgrader. Spørsmålet er om sektoren skal ha eit tilsvarande nasjonalt opptak for opptak på mastergrader. Spørsmåla som vert stilte i høyringa, er mellom anna om vi vil ha eit slikt opptak, kor samordna det skal vere, og korleis det skal finansierast. HVO arbeider med å skrive høyringssvar og vil svare innan fristen 1. februar.

Opning av seminar om kunstig intelligens

Prorektor Eirik Søvik opna den 9.11.23 eit seminar om kunstig intelligens på Høgskuln i Volda. Under finn de opningshelsinga hans.

Hjarteleg velkomne til Høgskulen i Volda! Vi set særs stor pris på at så mange har teke vegen hit til oss for å lære meir om kunstig intelligens. Kunstig intelligens (KI) vil utan tvil setje sine spor i vår region – og alle andre regionar.

Når ein skal presentere eit seminar om kunstig intelligens, er det vanleg å snakke litt om kor flott det vert – for så å ta ein tur ned i dalen med dei potensielle negative sidene – før ein til slutt seier ber alle tenke på moglegheitene igjen. Etter å ha sett på programmet og alt det positive og alle moglegheitene som vert presenterte der, tenkte eg at eg skulle gjere det litt annleis. Frå meg får de berre det negative.

Men kunstig intelligens – er det noko nytt? Revolusjonen med tenkande maskiner var lova på 40-talet, på 50-talet, på 60-talet, på 70-talet, på 80-talet, ja, til og med på 90-talet. Litt små-ulming var det òg tidleg på 2000-talet, , men så blei det ikkje lenger snakka om ein revolusjon; ein har kanskje nytta litt meir forsiktige omgrep, som maskinlæring. Men for om lag eit år sidan vakna verda opp til at no – med ChatGPT – var revolusjonen her.

Prorektor Eirik Søvik opnar KI-seminaret. Foto: Per Straume, HVO

Eg for min del høyrde først om det i ein diskusjon på Facebook. Det var eit innlegg frå ein som lurte på om eit straumbrot på serverane som hadde ChatGPT-tenesta, ville medføre eit drap. Han skreiv at han hadde snakka med ChatGPT og fått inntrykk av at dette var ein skapning som hadde eit inderleg ønske om å fortsette å leve «livet» sitt, og då ville jo eit ulykksalig straumbrot avslutte eit liv, i strid med denne skapningen sitt ønske. Vidare var det jo ei bekymring om framtida: Kva når vi alle har slike kunstige intelligensar på PC-ane eller mobiltelefonane våre, og vi ønsker litt fred frå det evinnelege maset deira (alle brukarar av Snapchat kan vel kjenne seg igjen i den skildringa), og vi vel å skru av maskinene – er det då eit mord?

Kva var det med ChatGPT som førte til desse moralske dilemmaa? Ingenting på serverrommet hadde fysisk endra seg, men her oppstod det plutseleg ein diskusjon om dei moralske rettane til datamaskiner. I vekene som følgde, var det mange som stilte desse spørsmåla: Om datamaskiner vert intelligente, bør ikkje det ha noko å seie for korleis vi behandlar dei?

Dette i ei verd der vi, reelt sett, omgir oss med skapningar som vi veit kan tenke, som vi veit kan føle, men likevel ofrar vi stort sett ikkje ein tanke på om dei ønsker å leve, før vi sender dei til slakteriet, eller endrar verda på måtar som definitivt gjer liva deira vanskelegare å leve.

Eg skal ikkje misjonere om veganisme eller andre ting her, men kva er det som gjer at mange no plutseleg snakkar om den moralske kapasiteten til datamaskiner på ein heilt anna måte enn vi gjer for fisk og fluger? Om ein ser på kapasiteten til KI-verktøy, så var det eigentleg ikkje noko kvantesprang som hadde skjedd. Desse verktøya har lenge kunne gjort mange fantastiske – og skremmande – ting. Som til dømes å skape bilete og film som ser nesten ekte ut. Men det som trefte oss i fjor, var at vi opplevde at dei kunne nytte språket vårt på ein ny måte.

Kyr og kyllingar kan ikkje fortelje oss korleis dei har det; ChatGPT har det ikkje på nokon måte i det heile, men kan formulere seg på same måten som vi gjer. Det å kunne sette ord på korleis ein har det, sjølv om ein ikkje har det på nokon måte som helst, det utgjorde den store skilnaden.

Dette vekker nokre moralske spørsmål – ikkje dei om det er greitt å skru av ein PC eller ikkje, men meir om kva dette har å seie for korleis vi ser på medmenneska våre.

No er det heldigvis ikkje valkamp lenger, men i valperiodane går det ikkje ein dag utan at ein kan lese i avisa om ein menneskeskjebne som har vorte påverka av politiske prosessar, og korleis ei røyst til det eine eller det andre partiet vil kunne forhindre at fleire skal lide denne skjebnen. Desse historiene har hatt eit truverd fordi dei kjem frå eit anna menneske. Kva skjer når vi ikkje lenger kan vere sikre på om avsendaren faktisk har hatt denne opplevinga, og det kanskje berre er noko ei datamaskin har funne på for å få oss til å tru at nokon har hatt denne opplevinga? Har det noko å seie? Påverkar det tilliten vår til det politiske systemet?

I vår sektor, høgare utdanning, har vi ein annan moralsk dimensjon. Det handlar om det å levere eksamenssvar som ein ikkje har skrive sjølv. Til alle tider har enkelte juksa ved eksamenar. Det har ein tenkt på som trekk ved den som juksar. Men den frykta som oppstod i kjølvatnet av ChatGPT, vitnar om noko anna. Det finst hundrevis av tenester på internett der ein kan kjøpe seg eit eksamenssvar. Men det kostar pengar, og ein kan ikkje vere sikker på kvaliteten før produktet er levert, og då har ein kanskje ikkje tid til å skrive eit svar sjølv, dersom den ein hadde kjøpt, ikkje heldt mål.

No er det gratis, ein kan prøve seg litt fram, vurdere ulike svar opp mot kvarandre, kanskje berre få innspel til litt enkeltdelar som ein har streva med. Kanskje kan ein berre be ChatGPT om å utbetre ein bit som var litt klønete formulert. Det moralske dilemmaet her ligg, først og fremst, ikkje i hovudet til studenten. Det ligg i hovudet til dei som skal ha tillit til dei. Før tenkte ein «sjølvsagt kjøper ikkje studentane eit eksamenssvar – det er jo feil». No tenker ein kanskje: «Det er så lettvint å jukse at sjølvsagt gjer studentane det.» Korleis vert miljøet her på høgskulen om dei tilsette og studentane ikkje lenger har tillit til kvarandre?

Og dette skjer ikkje berre i høgare utdanning, det skjer i heile samfunnet. Tenk deg ein elev som har skrive ein tekst om bestefaren sin, der eleven dreg fram minne frå alle dei fine fisketurane dei hadde saman. Har det noko å seie om det er læraren som les teksten, som verkeleg ser eleven, og som skriv ei tilbakemelding som inspirerer eleven til å skrive ein endå betre tekst neste gong, eller om det er ei datamaskin som har rekna seg fram til kva slags tilbakemelding eleven treng for å kome seg vidare?

Kva med ei tekstmelding frå ein bekymra ektefelle? Ein ektefelle som har vore vaken og venta på at den andre skal kome heim, halve natta. Har det noko å seie om ein digital assistent svarer det ektefellen treng å høyre der og då, eller om den andre ektefellen gir eit svar frå hjartet? Kva gjer det med oss at vi i desse situasjonane ikkje lenger kan vite om det er dei vi har rundt oss, som svarer, eller om det er den kunstige intelligensen? Og det er ikkje slik at det anten er KI eller eit menneske, heller: Det er gjerne ei blanding. Kva om det faktisk er ektefellen sin intensjon som kjem til uttrykk, men at enkelte av orda kjem frå KI? Eller kanskje læraren ikkje heilt veit kva eleven bør jobbe med, men kan nytte KI for å finne det ut, for så å skrive dei rette orda sjølv? Problemet er jo at mottakaren ikkje lenger kan vite kva som kjem frå menneske, og kva som kjem frå KI.

Kunstig intelligens vil utan tvil endre samfunnet vårt på fundamentale måtar. Det vil gjere det lettare å vere menneske, og det vil gjere det vanskelegare å vere menneske. Under Fagskulekonferansen nyleg vart det samanlikna med atombomba. Ei oppfinning som skulle endre alt, og som verkeleg har påverka verdshistoria på ein dramatisk måte. Foreløpig har ho heldigvis ikkje fått like store negative konsekvensar som vi hadde frykta. Men verda er heilt definitivt ei anna enn før ho vart oppfunnen. Eit anna døme på teknologi som har fundamentalt endra verda vår og rolla vår i henne, er hybridisering av DNA. Det at vi kan endre på våre eigne gen, utfordrar på mange måtar kva det vil seie å vere menneske no i dag, og kva det kan verte i framtida. Då dette vart gjort for første gong i 1974, vart det lagt ned forbod mot å nytte teknologien fram til vi hadde fått tilstrekkeleg tid til å diskutere konsekvensane. Det vart lagt ned eit moratorium for all vidare bruk som seinare vart oppheva, men ein konsekvens var at vi har vidareført særs strenge retningslinjer når det gjeld å nytte teknologien på menneske. Dette har vore følgt opp, og alle brot har vorte straffa.

Også for kunstig intelligens har det vore diskutert om vi burde stoppe vidare utvikling; kanskje skulle vi tatt ein fot i bakken. Kanskje burde vi finne litt meir ut om konsekvensane før vi går vidare?

Men her er det er ein viktig skilnad mellom KI, atombomber og hybridisering av DNA. Det er ikkje berre å bygge ei atombombe i garasjen eller hybridisere litt DNA på kjøkenet (sjølv om det ikkje er så langt unna). Kunstig intelligens derimot, er allereie tilgjengeleg for alle. Om ein treng ein kraftig server, kan ein leige ein frå Amazon eller Google for nokre få kroner per time. I 1974 var det uklart kva marknadskraft hybrid-DNA ein dag ville ha. Kunstig intelligens er allereie god butikk. Verken atombomba eller hybrid-DNA kan puttast tilbake i tannkremtuben, men på eit tidspunkt var det kanskje råd. Kunstig intelligens er allereie trykt ut av tuben, og det er utover over heile den vasken som vi kallar samfunnet vårt, ikkje minst ser vi det tydelegast på spegelen der vi prøver å sjå oss sjølve.

Så kva gjer vi no?

Framtida vert nok ikkje som fortida. Vår region har hatt eit fantastisk eventyr med tanke på utvikling av industri og næringsliv. Vi har tent godt på at det har vore utfordrande å bu her. Kysten fører med seg sine farar, fjella er bratte, vêret er ikkje noko å skryte av. Dei som har budd her, har måtta kare seg fast og nytta alt dei har av naturleg intelligens for å kunne livnære seg. I møte med det moderne samfunnet har dette vore eit gode for oss. Vi har nytta det vi har tileigna oss av kløkt, til å skape gode løysingar og gode arbeidsplassar som har gjort oss gjeldande på verdsarenaen – anten det gjeld skip, fisk eller møbel.

Med KI opnar det seg òg mange nye og spanande moglegheiter som vi ikkje hadde tenkt på tidlegare. Eg håpar at vi kjem til å nytte det på ein god måte. Vi er her i dag for å sjå korleis vi allereie nyttar det, for å lære av kvarandre og for å møte framtida på ein god måte. Men medan vi møtte det moderne samfunnet med eit unikt utgangspunkt, så er det litt uklart korleis vi er rusta for å møte eit samfunn der KI er ein viktig aktør. Eg håpar vi har grunn til å vere optimistiske, men eg veit det ikkje.

Så: Hjarteleg velkomne til seminar. Tannkremen er allereie ute av tuben – no må vi, saman, finne ut korleis vi skal nytte han.

Rektor si orientering til styret 27.10.2023

Styret ved Høgskulen i Volda.

Masteren «Natur, kultur og sosial berekraft»
Det er ei glede å kunne informere styret om at kommisjonen og NOKUT har akkreditert masteren i «Natur, kultur og sosial berekraft». Rett før sommaren fekk vi tilsendt den foreløpige rapporten, som hadde til dels store spørsmål knytt til ei eventuell akkreditering. Fagmiljøa på AKF arbeida svært godt og svarte desse spørsmåla godt ut, og det førte mellom anna til ei namneendring, ein fekk inn sosial berekraft i staden for berekraft for å gjere samanhengen mellom namn og læringsutbytteformuleringar tydelegare. I starten av oktober kom den gledelege meldinga om at masteren vart akkreditert. Vegen vidare no vert å vurdere økonomien knytt til masteren, og styret har eksplisitt bedt om ei sak knytt til dette. Reelt sett må nok dette skje ved omprioritering internt, då våre tidlegare søknadar om nye studieplassar til denne masteren til Kunnskapsdepartementet ikkje har nått fram. Dette er også slik HVO tidlegare har finansiert dei fleste av dei to-årige masterane vi har. Vidare må vi også søke Kunnskapsdepartementet om godkjenning til å starte opp masteren. Ein eventuell oppstart ser vi for oss fyrst i 2025. Les meir om innhaldet i masteren her.

Søknad om akkreditering av doktorgraden Utdanning, språk og kultur
Her er ikkje noko nytt frå sist styremøte, vi ventar framleis på den foreløpige rapporten frå kommisjonen, der signala var at den skulle kome i løpet av oktober.

Studentar utanfor EU/EØS
Regjeringa har, som venta, fortsett økonomisk trekk for studentar utanfor EU/EØS. Målet er at desse studentane no skal betale for å studere i Noreg. HVO har vore svert kritiske til dette, saman med resten av UH-sektoren. Det har kome eit framlegg til ei stipendordning frå regjeringa på inntil 200 masterstudentar med som skal bøte på utfordringane som har oppstått i kjølvatnet av kravet om eigenbetaling for studentar utanfor EU/EØS vart innført. Innrettinga på stipenda har større preg av å vere bistandsarbeid enn internasjonalt kunnskapsarbeid. På masteren vår i Media Practices har eit mangfald av studentar vore viktig for å få ei breidde av erfaringar frå ulike land. Dette studentmangfaldet har også vore ein viktig del av studentmiljøet i Volda. Eit mangfald vi no i stor grad mister, som er ei stor bekymring. Stipendordninga kom på ei svært kort høyringsrunde, og HVO har svart og peikar mellom anna på nettopp dette, samt utfordringa med at stipend for inntil 200 studentar ikkje kjem i nærleiken av å kunne erstatte alle dei studentane UH-sektoren har mista. Per no er status på HVO at vi har 8 betalande studentar fordelt på studieprogramma Master in Media Practices, Norsk for internasjonale studentar og barnehagelærarutdanninga. Les meir om stipendiatordninga her.

Prosjekt på høgskuleområdet
Som vi kjem tilbake til seinare i ei sak i dag, så er oppussinga av Hans Strøm-huset i rute. Denne veka er det gjennomføring av ferdigbefaring, og vidare vert det handsaming av avvika. Det ser ikkje ut til at der er store avvik, men ein del små som må rettast opp. Fasaden vert ferdig i løpet av november. HVO er allereie i gang med å montere AV-utstyr og det er planlagt at dei tilsette kan flytte inn frå 20. november. Ein vil ta huset i fullt bruk med undervising frå januar 2024.

Statsbygg har også sett gang ei oppussing av idrettsbygget, der er eit større prosjekt for å nå reglane for universell utforming. Det er samtidig fleire andre opsjonar som Høgskulen ser på som moglegheiter, men som vi eventuelt må stå for sjølv økonomisk. Dette er til dømes eit treningsrom for studentane i ein del av bygget, jamfør at HVO måtte stenge det treningsrommet vi hadde for ei stund tilbake. Her må ein eventuelt prioritere investeringsmidlar til dette om det skal gjennomførast. Det er ikkje planlagt å stenge idrettsbygget i perioden arbeidet skjer, og vi har vore tydeleg på at det må takast særleg omsyn til eksamensperiodane, då store skuleeksamenar vert avvikla i bygget.  

Leiarsamling – UH-Nett Vest
Den 10.-11. oktober var rektor, direktør, dekanane, forskingssjef og personalsjef på leiarseminar saman med andre leiarar i UH-Nett Vest. UH-nett Vest er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda. Vidare er NLA Høgskolen og VID vitenskaplige høgskole assosierte medlemmer i nettverket. Nettverket sitt mål er å styrke forsking og utdanning på Vestlandet, og oppstod i forkant av regionsreforma, saman med fleire andre regionale nettverk i UH-sektoren. Konferansen hadde eit variert og godt program, og er ei viktig kontaktflate mot både regionen og politiske aktørar. Statsråd Sandra Borch opna konferansen, og fleire medlemar av Utdannings og forskingskomiteen var deltakarar på heile konferansen. Konferansen har vorte ein viktig arena for samarbeid mellom institusjonane på Vestlandet og også med tanke på å bygge relasjonar med nasjonale politiske aktørar. Heimesida til UH-nett Vest finn de her.

Rektorane i UH Nett Vest frå venstre: Odd Helge Mjellem Tonheim (HVO), Klaus Mohn (UiS), Margateth Hagen (UiB), Sigbjørn Sødal (NLA), Bård Mæland (VID) og Gunnar Yttri (HVL).

Statsbudsjettet og nytt finansieringssystem frå og med 2025
Til slutt nokre ord om statsbudsjettet og nytt finansieringssystem frå og med 2025. Statsbudsjettet for 2024 kjem vi tilbake til ei eiga sak seinare i dag. Rektor har også skrive eit eige blogg-innlegg om dette, som de finn her.  Kort oppsummert er dette er eit budsjett der HVO får ein realnedgang i løyvingane. Rett nok er nedgangen delvis varsla på førehand, men det endrar ikkje på realitetane med tanke på at HVO får nedgang i løyvingane. Vidare er det også skjult ei anna utfordring i budsjettet, nemleg at det som er gitt som rammeauke er i realiteten midlar HVO delvis allereie får eller har fått via søknad til HK-Dir. Desse midlane er også til dels øyremerka (den eine delen til lærarutdanning og den andre til desentrale og fleksible utdanningar). Eg tenker det er positivt at vi får pengane direkte i ramma, i staden for at vi må søke via HK-Dir, då dette fører til ei reell avbyråkratisering, men samtidig fører ikkje dette til meir pengar til sektoren. Den store utfordringa for HVO framover er utfasinga av koronastudieplassane, rektor er bekymra for at denne utfasinga vil føre til at dei 2-3 neste budsjetta for HVO vil sjå endå raudare ut, noko vi må førebu oss på.

Det er også gitt nokre signal om korleis det nye finansieringssystemet kjem til å sjå ut frå og med 2025. Det er planen at vi vil kome tilbake til dette i neste styremøte. Regjeringa skrur på mange knappar i det nye finansieringssystemet, og det gjenstår å sjå kva som vert resultatet her. Ein del resultatinsentiv forsvinn, som til dømes publisering og internasjonale studentar. Vidare vert det ei forenkling ved at ein går frå seks kategoriar (A-F) innan finansiering av studieplassar til 3 kategoriar, og det ser ut til at studiepoengproduksjonen kan få ei svak auke i finansieringa, og det vil vere avgjerande korleis HVO sine utdanningar plasserer seg inn i dei nye kategoriane. Vidare ser det ut til at kandidatindikatoren vert gjort om til ein ganske komplisert indikator knytt til gjennomstrøyming på grader, der institusjonane får eit økonomisk insentiv om ein har betre gjennomstrøyming på normert tid i grader enn gjennomsnittet i sektoren og også auka gjennomstrøyminga, men økonomisk nedgang om ein ligg under snittet i sektoren eller går tilbake. Den økonomiske storleiken på denne indikatoren, og korleis dette vil slå ut er framleis usikkert. Styret har tidelgare bedt om ein gjennomgang av dette, og eg tenker det er naturleg at det i neste styremøte vert sett ned ei gruppe som skal vurdere budsjettmodellen til HVO opp mot justeringane i den nye finansieringsmodellen.

Framlegg til statsbudsjett for 2024

Fredag den 6. oktober la Forsknings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch fram framlegget til den delen av statsbudsjettet som gjeld universitet og høgskulesektoren. I sin presentasjon brukte statsråden ord som meir tillit og meir ansvar. (khrono.no). Borch peikar på at det er eit godt budsjett for sektoren. Mottakinga i UH-sektoren er nok meir lunken, med omgrep som “lite ambisiøst”, “totalt ubegripelig” og “eit svik” (khrono.no). I dette blogginnlegget vil eg prøve å gå litt meir inn korleis dette budsjettet vil påverke Høgskulen i Volda.

Statsbudsjettet er den største enkelt faktoren som påverkar økonomien til HVO. Dei mest konkrete tala, justeringane og endringane finn ein i Kunnskapsdepartementet si orientering om statsbudsjettet til UH-sektoren, heretter kalla UH-budsjettet. Men også Kunnskapsdepartementet sitt overordna budsjettframlegg vil kunne gje oss nokre peikepinnar, og heilt overordna kan der vere ting i dei andre departementa sine budsjettframlegg og også det overordna statsbudsjettet til det overordna Statsbudsjettet for 2024 som kan påverke økonomien til HVO direkte eller indirekte.

I UH-budsjettet finn vi dei overordna tala for HVO, og den viktigaste tabellen (s. 15) er gjengitt under her. I den nedste rada ser vi tildelinga til HVO forklart i korleis den endrar seg basert på tildelinga i statsbudsjettet for året vi no er i. Vidare legg KD til eller trekker frå basert på faktorar som prisjustering, resultatbasert utteljing og andre faktorar som vert justert i statsbudsjettet.

Ein tek altso utgangspunkt i at HVO fekk tildelt om lag 435 millionar i statsbudsjettet for 2023. Vidare gjer Kunnskapsdepartementet følgjande justeringar med korte forklaringar basert på kva KD skriv i UH-budsjettet:

 • Prisjustering: pluss 28,656 millionar. Denne posten inkluderar vidareføring av prisjusteringa på om lag 9 millionar som vi fekk i revidert statsbudsjett i sommar, og vidare ein forventa prisvekst på om lag 4,4 %.
 • Studieplassar 2019-2023: minus 4,246 millionar. Dette er justering ut frå tildelte og inntrekte studieplassar i dei siste fire åra. I 2020 fekk HVO 100 studieplassar for å motverke arbeidsluese i samaband med koronapandemien, og desse vart vidareført med nytt opptak i 2021, men frå og med 2022 så vart desse studieplassane ikkje forlenga. Dette er altså ei venta nedtrappinga basert på at UH-sektoren omtrent skal tilbake til det nivået som var på studieplassar i 2019. Dette er ein post som vil stå på budsjettet frammover fram til alle dei fleirårie studieplassane er inndregne. I praksis handlar dette om inndraging av basisløyvingane for studieplassane. For HVO sin del vil dette føre til ein vesentleg minus i frammover, fram til basisløyvinga for studieplassane på HVO er tilbake til eit 2019-nivå. Til samanlikning budsjetta betydde dette i statsbudsjettet for 2023 ein pluss på litt over 5 millionar, då dei fleirårige studieplassane fortsatt var i opptrapping. Vi forventar ein større minus på denne posten i 2025.
 • Utfasing rekr.-stillingar: minus 3,048 millionar for HVO. I 2020 fekk HVO også seks stipendiatstillingar i samband med Utdanningsløftet 2020. Og dette er ei utfasing av dei seks  stipendiatstillingane som HVO fekk som ein del av Utdanningsløftet 2020. For heile sektoren er det utfasing av 250 stipendiatstillingar.
 • Resultatbasert utteljing: minus 0,18 millionar for HVO. Dette er den resultatbaserte utteljing for HVO, til dømes studiepoeng- og kandidatproduksjon, publiseringspoeng og anna resultatbasert uttlejing.
 • Inndekning satsingar: minus 5,562 millionar for HVO. Dette er ein reduksjon i løyvinga for å frigjere midlar til nye satsingar og omprioriteringar i sektoren. Til samanlikning var denne posten minus 2,3 millionar i statsbudsjettet for 2023.
 • Rammeauke: pluss 7,978 millionar for HVO. Dette er ei flytting av midlar frå det som tidlegare var søknadsbaserte ordningar i HK-Dir, og som no vert lagt direkte inn i ramma til UH-institusjonane.
 • Studieavgift: minus 0,95 millionar for HVO. Dette er ei vidarføring av inndraging av løyvinga knytt til at det vart innført studieavgift for studentar frå land utanfor EU/EØS.

Samla sett fører dette til ei løyving til HVO på kroner 457,757 millionar i budsjettet for 2024. Om ein tek utgangspunkt i løyvinga i statsbudsjettet 2023 på 435,109 millionar og legg til den forventa prisveksten på 28,656 millionar så vert summen på 463,765 millionar. Dermed ser vi at løyvinga for HVO har ein realnedgang på om lag 6 millionar.

I det vidare vil eg gå litt sjupare inn i dei enkelte delane og reflektere litt over moglege konsekvensar for HVO .

Resultatbasert utteljing
Resultatbasert utteljing baserer seg på dei konkrete resultata HVO har levert i 2022. Og den fordelar seg på opa og lukka ramme. Skilnaden på open og lukka ramme kan forklarast med at det som ligg under opa ramme så aukar finansieringa i takt med auka produksjon. Om sektoren til dømes hadde dobla talet på produserte studiepoeng, ville denne budsjettposten i statsbudsjettet vorte dobbelt så stor. Medan i lukka ramme er det ein fast budsjettpost der totalen ikkje aukar. Om sektoren produsererer til dømes fleire publiseringspoeng, så vert kvart publuseringspoeng mindre verdt. Og for HVO sin del må vi auke like mykje som dei andre for å fortsatt få “vår del” av den lukka ramma. Den resultatbaserte utteljinga innan:

 • Tal på studiepoeng (open ramme)
 • Tal på utvekslingsstudentar, inkludert Erasmus+-studentar (open ramme)
 • Tal på ferdigutdanna kandidatar (open ramme)
 • Tal på doktorgradskandidatar (open ramme)
 • Midlar frå EU (lukka ramme)
 • Midlar frå Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond (lukka ramme)
 • Inntekter frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) (lukka ramme)
 • Vitskapleg publisering (publiseringspoeng) (lukka ramme)

Om vi til dømes ser nærare på studiepoengproduksjonen, så har en utvikla seg slik, i tal produserte 60 studiepoengseiningar/heiltidsekvivalentar (kjelde DBH):

2019202020212022
Høgskulen i Volda2 6912 6432 8002 707

Vi ser at HVO produserte om lag 100 færre 60-studiepoengseiningar/ heiltitdsekvivalentar i 2022 enn i 2021, altso ein vesentleg nedgang. Dette viser igjen om ein går inn i detaljane på den resultatbaserte produksjonen i tabellen under (UH-budsjettet side 25):

Litt forenkla ser ein altso at ein nedgang på rundt 100 produserte 60-studiepoengseiningar fører til ein nedgang i resultatbasert løyving knytt til studiepoeng på nesten 5 millionar i løyvinga. Litt forenkla, fordi dette avheng jo også av kva av finansieringskategoriane (A-F) det eventuelt er nedgang og/eller oppgang i. Dette viser igjen i kandidatproduksjonen til HVO, der vi samla sett har produsert færre kandidatar i 2022 enn i 2021, men sidan 2022 var det fyrste året vi utekasminerte kandidatar etter dei femmårige grunnskulelærarutdanningane, så auka vi i kandidatar i ein høgare finansieringskategori og dobbel utteljing på grunn av at den er femmårig, og dermed gjekk vi likevel i pluss på kategorien. Vi aukar i tal publiseringspoeng i 2022, noko som medfører at vi aukar i denne delen av løyvinga. Og det aller mest gledelege er jo at det er tydeleg at doktorgrada i Helse og sosialfag er i full gang, og det var det heile fire disputasar, noko som fører til ei tydeleg auke i denne delen av den resultatbaserte løvinga. Og saman med ei auke av utveksling studentar og nokre av dei andre så “demmer” desse kategoriane opp for nedgangen i studiepoeng, og den totale resultatbaserte utteljinga til HVO som heilskap går om lag i null. Men dette vil jo fordele seg ulike nedover på einingane, basert på kvar eining si resultatbaserte utteljing.

Utfordringa for HVO er at denne resultatbaserte løyvinga har to års forseinking. Det vil sei at ei auke eller nedgang fyrst kjem to år etterpå. Vidare er det også varsla store endringar av den resultatbaserte tildelinga frå og med 2025, noko som eg kjem tilbake til i eit seinare blogginnlegg.

Studieplassar 2019-2023
Dette er ei varsla utfasing av studieplassane som vart tildelt i samband med korona i justert statsbudsjett 2020. Utfasinga har vore varsla, men sidan mange av studieplassane som var tildelt var treårige og vi fekk lyse ut studieplassane både i 2020, i 2021 og dei fleste i 2022, så var det i statsbudsjettet for 2023 fortsatt ei opptrapping knytt til desse ekstra studieplassane, med ei opptrapping på vel 5 millionar. Desse studieplassane har vorte gradvis opptrappa frå 2020 og frammover. Norke av studieplassane er framleis under opptrapping, då dei er femårige (GLU) medan for dei fleste av desse studieplassane er vi no byrja nedtrappinga på, med eit fråtrekk på litt over 4 millionar, og for dei fleste er dette ei halvårseffekt. Så her ventar vi større summar vert trekt inn i åra frammover, fram til alle dei 100 studieplassane er ute av rammeløyvinga vår. Det vi snakkar om her er utfasing av “basisdelen” av løyvinga knytt til studieplassane, altso det som går direkte i rammeløyvinga vår. Då eventuell studiepoengproduskjon knytt til plassane fyrst vil kome to år på etterskot.

Utfasing rekrutteringsstillingar
Dette er det som for min del er mest uventat i årets budsjett, og kanskje får størst konsekvenser for HVO. Dei seks stipendiatstillingane som vi fekk i samband med Utdanningsløftet i 2020 vert no trekt inn igjen, og så vidt meg bekjent, skjer dette utan forvarsel. Denne inndraginga gjelder i heile sektoren, og er ikkje unik for HVO. For HVO betyr det i praksis at vi har finansiering for seks færre stipandiatstillingar frå og med 2024.

Inndekning satsingar
Sitjande regjering tok vekk avbyråkratiseringskuttet som vart innført tidlegare. Men så snart dei tok vekk dette, så la dei inn eit anna kutt, som heiter “Inndekningar satsingar”, som altso handlar om at heile UH skal vere med på å finansiere nye satsingar og omprioriteringar i sektoren. Slik at ein trekker inn ein del løyving frå alle i sektoren, for så å gje dei tilbake til sektoren med med nye eller justerte føringar på dei. Til dømes kan det truleg handle om nye studieplassar eller andra satsingar. For HVO utgjer dette eit minus på vel 5,5 millionar, noko som er over dobbelt så mykje som HVO vart trekt i statsbudsjettet for 2023 på den same posten. Dette er i praksis ei nedjustering av rammeløyvinga til HVO, men med eit håp om at vi kan få det igjen med auke i rammeløyvingane, om vi treff dei nye eller justerte satsingane til Kunnskapsdepartementet. Per no er eg svært usikker på om HVO har greitt å få ta del i dei nye eller justerte satsingane godt nok til at vi har fått dekt inn igjen det HVO har vorte trekt.  Slik eg ser det så langt, så har dette ført til lågare rammeløyvingar for HVO dei siste åra. Her kan moglegeins ei oppstart av eventuell sjukepleie- og/eller vernepleieutdanning på HVO kunne vere med på å snu dette biletet for ein periode, om HVO bestem seg for å gå for det, og får tildelt studieplassar frå Kunnskapsdepartementet.

Rammeauke
Dette er i og for seg ei gledeleg tildeling, som gjer at HVO si rammeløyving aukar med nesten åtte millionar i år. Men i realiteten er dette inga auke av finansiering av UH-sektoren. For midlane vert teke frå ein del av dei søknadsbaserte ordningane hå HK-dir, og dermed er dette ikkje friske midlar inn i sektoren. Men det er likevel gledeleg og positivt, då dette er midlar vi no slepp å søke på frå år til år. Samtidig er det jo ei tydeleg bestilling med denne tildelinga, slik sett kan ein også peike på at regjeringa styrer sektoren sterkare. Dei nesten åtte millionane til HVO er fordelt slik:

 • 2,978 millionar til lærarutdanning. Dette er midlar som HVO også har fått tidlegare knytt til partnarskap for å styrke praksis i lærarutdanning. Hovudskilnaden no er at desse er lagt inni ramma, men Kunnskapsdepartementet tydeleggjer at midlane fortsatt skal nyttast til å føre vidare partnerskap og anna kvalitetsutvikling av lærarutdanning.
 • 5,0 millionar til desentrale og fleksibel utdanningar. Dette er midlar som i hovudsak er tildelt for å gjere utdanning tilgjengeleg og å styrke desentrale og fleksible utdanningstilbod. Dette er i hovudsak midlar som var søknadsbaserte hjå HK-dir, gjennom søknadsordninga knytt til fleksibel og desentral utdanning.

Studieavgifta
Dette er også ei forventa vidareføring av inndraging av midlar knytt til at studentar frå utanfor EU/EØS no skal betale for å ta studier i Noreg. I statsbudsjettet for 2023 var det halvårsverknad, i år er det heilårsverknad, og basert på informasjon i UH-budsjettet for 2024 er det grunn til å tru at denne inndraginga vil ha halvårsverknad i 2025, og dermed vil inndraginga vere fullført. Dette basert på at Kunnskapsdepartemtnet preseiserer at inndraginga baserer seg på at dei fleste studentane dette gjeld tek to-årige masterutdanningar. Realiteten i sektoren er at ein ikkje har greitt å fyllt opp plassane som vi her får inndregne med betalande studentar, noko som i praksis fører til ei nedjustering av tal studieplassar. Det er varsla  ei stipendordning, som vil dekke studieavgifta for 200 studentar (nasjonalt).

Andre endringar i statsbudsjettet
I eit statsbudjsett er det mange små og store justeringar, og det tek tid å få oversikt over kva knappar regjeringa trykker på og kva justeringar dei gjer. Difor er det fortsatt mykje som er uvisst. Men ei justering som kan vere positiv for HVO er at regjeringa i framlegg til statsbudjsett har funne midlar til ei halvering av maksprisane i dei såkalla FOT-rutene frå 1. april 2024 (dei regionale flyrutene som får statstøtte). Dette vil i praksis kunne bety vesentleg billegare flybillettar til og frå Ørsta/Volda lufthamn Hovden, noko som kanskje vil kunne gjere det rimelegare for å reise for dei studentane som kjem langevegsfrå, samt at det gjere det enklare for ein del tilsette å delta på konferanser og andre viktige arenaer for samarbeid og utvikling.

Vegen vidare?
Vidare peikar budsjettet på korleis den nye finansieringsmodellen vert for UH-sektoren frå og med 2025 og frammover. Dette vil vil eg kome tilbake til i eit seinare bloginnlegg. Men, dette er berre eit framlegg til eit statsbudsjett. Det endelege statsbudsjettet må verte vedtatt av eit fleirtal i Stortinget. No må regjeringa forhandle. Endringar kan skje, men eg tvilar på at det vil medføre store endringane for Høgskulen i Volda.

Oppsummert
Dette er eit budsjett HVO der HVO får ein realnedgang i løyvingane. Rett nok er nedgangen delvis varsla på førehand, men det endrar ikkje på realitetane med tanke på at HVO får mindre løyving. Vidare er det også skjult ei anna utfordring i budsjettet, nemleg at det som er gitt som rammeauke er i realiteten midlar HVO delvis allereie har eller tidlegare har fått via søknad til HK-Dir. Desse midlane er også til dels øyremerka (den eine delen til lærarutdanning og den andre til desentrale og fleksible utdanningar). Eg tenker det er positivt at vi får pengane direkte i ramma, i staden for at vi må søke via HK-Dir, då dette fører til ei reell avbyråkratisering, men samtidig fører ikkje dette til meir pengar til sektoren. Den store utfordringa for HVO frammvoer er utfasinga av koronastudieplassane, eg er bekymra for at denne utfasinga vil føre til at dei 2-3 neste budsjetta for HVO vil sjå endå raudare ut, noko vi berre må førebu oss på.

FoU-pris 2023 ved Høgskulen i Volda: Marie Nedregotten Sørbø

Det er ei stor glede for meg å stå her og dele ut FoU-prisen 2023. FoU-prisen vart oppretta i 2005, og har vore delt ut til mange dyktige forskarar på Høgskulen i Volda opp gjennom tidene, og slik er det også i år. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats. Ved sidan av å gi honnør til prisvinnarane er intensjonen med prisen at vinnarane skal fungere som førebilete og modellar for resten av fagmiljøet, slik at kvaliteten og omfanget av FoU-arbeidet på HVO aukar.

I dag er vi samla for å heidre innsatsen til ein dyktig forskar og kollega som gjennom arbeidet sitt har bidratt til å belyse viktige tema og spørsmål, både innanfor og utanfor Høgskulen i Volda. Årets prisvinnar har vore på Høgskulen i lang tid, og vart i si tid tilsett på Volda lærarskule, som ein del av eit mykje mindre engelskmiljø enn vi har i dag. Eg trur kanskje de då var tre tilsette?. Intrykket frå tidlegare kollegaer er at du tidleg var oppteken av forsking og publisering, noko som også viser seg igjen i at du har publikasjonar nesten 40 år tilbake i tid. Du har vore ein sentral og viktig aktør i å bygge opp fagmiljøet innan engelsk her på Høgskulen i Volda.

Årets prisvinnar disputerte i 2008 og hadde då fordjupa seg i Jane Austens ironiske forteljarstemme i Austens litterære verk, og korleis denne manglar i filmtolkingane. Ein kan på mange måtar sjå dette prosjektet som eit knutepunkt for fleire sentrale trådar i forskingsaktiviteten hennar: kvinnelitteraturhistorie, litterær adaptasjon og resepsjon og litterær omsetjing. I 2016 vart Marie Nedregotten Sørbø professor i engelsk litteratur, noko som skjedde ganske rett etter at ho hadde vore prorektor i fire år, noko som understrekar hennar engasjement og vilje til å vere ein aktiv forskar heile vegen.

Mange av oss er kjende med Marie Nedregotten Sørbø sitt arbeid med Jane Austen, særleg gjennom hennar djuptpløyande analyse av Austens representasjon i film og omsetjingar. Det er likevel verdt å merke seg at Sørbø ikkje berre analyserer litteratur – ho lever òg i den, ved til dømes å omsetje delar av Jane Austens verk til norsk.

Marie Nedregotten Sørbø har publisert i ei årrekke og har eit betydeleg omfang av både artiklar og bøker bak seg. Årets prisvinnar er også ein svært aktiv formidlar, til dømes gjennom 74 artiklar i Store norske leksikon, og dette viser at i tillegg til å vere ein aktiv forskar på høgste nivå, er Sørbø også ein svært aktiv formidlar.

Høgskulestyret, som er dei som tildeler prisen, har understreka viktigheita av Maries mangeårige engasjement, hennar evne til å formidle forsking til eit breiare publikum, og hennar deltaking i internasjonale forskingsprosjekt.

Med dette vil eg gratulere Marie Nedregotten Sørbø som årets FoU-prisvinnar. Takk for bidraget ditt og for det du bringer til vårt akademiske fellesskap.

Velkomen til Volda

Rektor si helsing i høve studiestart Høgskulen i Volda 2023:

Velkomne til eit nytt studieår ved Høgskulen i Volda!

English version at the bottom!

Til nye og gamle studentar: Det er ei tid fylt med spenning og endelause moglegheiter som ventar oss. Det er ei tid for læring og danning, ei tid for utforsking og sjølvrealisering og ei tid for refleksjon og diskusjon.

Men før vi går vidare til det, skal vi ta ein tur. Vi skal besøke ein liten gut som sit og et frukost før han skal ta bussen til skulen. I bakgrunnen oppsummerer lokalradioen avisoverskriftene, og foreldra snakkar om tanta som har vorte uføretrygda. På skiva ligg brunosten, og bitane veks litt i munnen på guten. Han er spent og opprømt. I siste time i dag skal han på si fyrste korpsøving, noko han har gledd seg til lenge. På bussen klamrar han seg fast til instrumentkassa han insisterer på å ha på fanget – det var jo litt dumt å halde denne store kassa med eit althorn på fanget, ho er jo nesten større enn guten.

I dag markerer vi studiestart ved Høgskulen i Volda og eg vil gratulere nettopp deg med å ha valt ei utdanning her ved Høgskulen i Volda, ikkje berre på grunn av alle dei dyktige tilsette du vil møte, eller den fantastiske studiebygda Volda, men også fordi du har valt ei trygg og god utdanning som er viktig for Noreg og velferdssamfunnet. I forteljinga om guten er vi innom journalistar, lærarar, sosionomar og korpsdirigentar – og alt det berre ved å ha tatt eit svært kort blikk inn i livet til ein tiåring. Du har valt ei utdanning der du får skape meining for deg sjølv og for andre. For at velferdssamfunnet skal fungere, treng vi både lærarar, sosionomar, barnevernsarbeidarar, journalistar, korpsdirigentar, trenarar og mange andre. Høgskulen i Volda dannar grunnlaget for framtida ved å utdanne deg som skal forme hjarta og hovuda til unge, deg som skal fortelje historiene våre gjennom media, og deg som skal vareta sårbare i samfunnet vårt. Kvar einaste utdanning ved Høgskulen i Volda spelar ei nøkkelrolle i å bygge eit samfunn som er opplyst, varetakande, samansveisa og berekraftig, og eg er stolt av å vere ein del av dette.

Guten er no 21 år gamal, og han har byrja å studere i ei lita bygd ikkje så ulik Volda. Studenten er ganske einsam. Han bur i eit studentkollektiv saman med sju andre som han ikkje kjenner. Han gøymer seg mest på rommet sitt og held seg mest for seg sjølv. Han kjenner jo ingen i bygda, og alt er nytt. Han synest det er vanskeleg å delta på arrangement i klassa, både fagleg og sosialt, for han kjenner jo ingen av medstudentane. Det er så mykje enklare å skjerme seg og gøyme seg på hybelen og vere einsam.

Sjå rundt deg og spør deg sjølv: Kven kan eg hjelpe i dag? Kven kan eg spørje om hjelp? Studietida er ikkje berre ei reise i akademia, men også ei reise i menneskeleg kontakt. Mange her i dag er kanskje i same båt som denne guten var. Litt redde, litt nysgjerrige, litt bekymra. Kva skal studietida bringe? Du er ikkje åleine! Læring handlar om meir enn å lese pensum åleine på hybelen, det handlar om å utfordre seg sjølv, både fagleg og sosialt. Det handlar om å utvikle ei utforskande haldning, diskutere og reflektere. Læring vert enklare om du kjenner medstudentane dine. Så våg å hoppe i det: Bruk fadderveka til å verte kjent, og stopp og slå av ein prat med ein medstudent etter undervisinga. Som Bon Jovi syng: «It’s my life, it’s now or never» – og sånn er det med studietida di òg: Grip sjansen, ta kontroll, for du har denne unike moglegheita her og no til å forme di eiga framtid. Vi skal hjelpe, heie og støtte. Men du må ta steget!

Lat oss hoppe eit par år fram i tid med den unge studenten, som no er flytta inn i eit anna studentkollektiv saman med ei god venninne frå klassa. Dei heng mykje saman både fagleg og sosialt. Seint ein haustkveld, medan snøen ligg i lufta og vinteren er i anmarsj, står venninna og vaskar opp. Inn kjem studenten vår og seier: «Eg må snakke med deg om noko viktig, kan du kome inn på rommet mitt når du er ferdig?»

Venninna kjem ganske fort inn på rommet og ser svært bekymra ut: «Kva er det?» seier ho. «Eg må snakke med deg om noko vanskeleg. Eg har ikkje sagt dette til nokon før. Og eg veit ikkje heilt korleis eg skal seie det.» Venninna ser meir og meir bekymra ut, nesten bleik. «Eg er … ehhh, eg er … homofil.» Venninna slår seg for munnen og bryt ut: «Hæææ? Seriøst, berre det? Eg trudde du var dødssjuk eller noko …»

Denne stunda viser noko essensielt ved kva det verkeleg vil seie å vere ein venn. Vennar er der i både gode og vanskelege tider. Vennar er klippa vår, støtta vår og tryggleiken vår. Det er slike augneblinkar som framhevar kvifor det er så viktig å bygge relasjonar under studietida. For det er ikkje berre fagleg kompetanse og kunnskap de bygger her ved Høgskulen i Volda, det er også livslange vennskap som kan bere dykk gjennom studielivet og livet sine oppturar og nedturar.

Så når de utforskar studielivet, hugs at bak kvar bok, kvar artikkel, kvar forelesing og kvart arbeidskrav ligg det også ei gylden moglegheit til å knyte band med dei rundt dykk. Dei vennskapa vil vere svært verdifulle å ta med seg vidare i livet. For vi går kanskje ulike vegar i livet, men dei spora vi legg att i hjarta til andre, dei spora vert der.

Lukke til med studieåret!

Welcome to Volda!

Welcome to a new academic year at Volda University College!

To new and returning students: a time filled with excitement and endless opportunities awaits us. It is a time for learning and development, a time for exploration and self-realization, a time for reflection and discussion.

But before we delve into that, let’s take a journey. We’ll visit a young boy having breakfast before catching the bus to school. In the background, the local radio summarizes newspaper headlines, and the parents discuss an aunt who has become disabled. Brown cheese rests on his bread slice, and he chews slowly, savoring each bite. He’s excited and enthusiastic. In the last lesson today, he’ll attend his first band practice, something he has been looking forward to for a long time. On the bus, he clings to the instrument case he insists on having on his lap. It might have been unwise to keep this large case with a tenor horn on his lap; it’s almost bigger than the boy himself.

I want to congratulate each one of you for choosing to study here at Volda University College, not only because of all the skilled staff you will encounter or the wonderful student town of Volda but also because you’ve chosen a stable and valuable education essential for Norway and its welfare society. In the story of the boy, we touch upon journalists, teachers, social workers, band conductors, and all this just by briefly glimpsing into the life of a 10-year-old. You’ve chosen an education that allows you to create meaning for yourself and others. For the welfare society to work, we need teachers, social workers, child welfare workers, journalists, band conductors, coaches, and more. Volda University College lays the foundation for our future by educating those who will shape the hearts and minds of the young, tell our stories through the media, and care for the vulnerable in our society. Every single course at Volda University College plays a pivotal role in building a society that is informed, caring, united, and sustainable, and I am proud to be a part of this.

The boy is now 21 years old and has begun studying in a small village not too dissimilar from Volda. The student feels quite lonely. He lives in a student housing with seven others he doesn’t know. He mostly stays in his room, keeping to himself. He doesn’t know anyone in the village, and everything is new. He finds it hard to participate in class events, both academically and socially, since he doesn’t know any of his classmates. It’s much easier to retreat and hide in his dorm, feeling lonely.

Look around you and ask yourself: Who can you help today? Who can you ask for help? Study time is not just a journey in academia but also a journey in human connection. Many here today might be feeling just like this boy did. A little scared, a bit curious, somewhat concerned. What will the academic journey bring? You are not alone! Learning is about more than just studying the curriculum in your dorm; it’s about challenging yourself both academically and socially. It involves developing an explorative attitude, discussing, and reflecting. Learning becomes easier when you know your fellow students. So, take a leap, use the buddy week to get to know others, stop and chat with a classmate after lectures. As Bon Jovi sings, «It’s my life, it’s now or never» – and that’s true for your study time too; seize the opportunity, take control, because you have this unique chance here and now to shape your future. We will help, cheer, and support, but you need to take the step!

Let’s jump a couple of years ahead, and the young student has now moved into another student housing with a close friend from his class. They spend a lot of time together, both academically and socially. Late one autumn evening, with snow in the air and winter on the horizon, the friend is doing the dishes. The student walks in and says, «I need to talk to you about something important. Can you come to my room when you’re done?»

The friend quickly enters, looking very concerned: «What is it?» she asks. «I need to talk to you about something difficult. I’ve never told anyone this before. And I don’t quite know how to say it.» The friend grows more and more worried, almost pale. «I am… uh… I am… gay.» The friend covers her mouth in surprise and exclaims, «Seriously? Just that? I thought you were terminally ill or something…»

This moment captures the essence of what it truly means to be a friend. Friends are there in both good times and challenging ones. They are our rock, our support, our safety net. Moments like these highlight the importance of building relationships during your study years. Because it’s not only academic knowledge you are building at Volda University College, but also lifelong friendships that can support you through life’s highs and lows.

So, as you navigate through your academic life, remember that behind every book, every article, every lecture, and every assignment, there’s also a golden opportunity to connect with those around you. These friendships will be invaluable to take with you through life. We might take different paths in life, but the impressions we leave in others’ hearts remain. Good luck with your academic journey.

Alle foto: Høgskulen i Volda

Valplattforma til det påtroppande rektoratet

Det overordna målet i denne plattforma er å skape gode vilkår for utdanning, forsking, akademisk fridom og institusjonsdemokrati ved Høgskulen i Volda. 

Påtroppande prorektor Eirik Søvik (professor) og rektor Odd Helge Mjellem Tonheim (førstelektor).

Kvalitet i forsking og utdanning

Det er kort avstand menneske og fagmiljø på Høgskulen i Volda. Det er ein av dei største styrkane for HVO. Det at vi er tett på kvarandre gjer HVO til ein god stad å utdanne seg og arbeide. Vi ønskjer å arbeide for ein endå meir levande campus for studentar og tilsette.

Høgskulen i Volda driv viktige profesjonsutdanningar, fagutdanningar og har ei særleg rolle i å styrkje nynorsk fagspråk. For å sikre utdanninga for framtida må vi auke omfanget og kvaliteten i forskinga vår. Vi har mange einskildforskarar som gjer framifrå forskingsarbeid, men samla sett er forskingsmiljøa våre for sårbare. Vi vil utvikle forskingskulturen og fagmiljøa vidare. God forsking gjer utdanningane betre. 

Styrka forsking og utdanningar gjer oss meir relevante for Nordvestlandet, Noreg og verda. Høgskulen i Volda skal framleis vere tett på dei sektorane vi utdannar til og forskar på. Eit tett samspel mellom verda ikring og høgskulen gjer HVO meir attraktiv for studentar, tilsette og styrkjer vår posisjon, både regionalt og nasjonalt.

Éin høgskule

Vi meiner Høgskulen i Volda har valt rett ved å stå aleine som sjølvstendig institusjon. For å kunne halde på posisjonen og fridomen i framtida må HVO arbeide meir i hop og på tvers av avdelingar, fag og administrasjon. Vi har trua på ein høgskule der alle ser verdien av kvarandre, og der vi saman skapar ein god stad å vere for studentar og tilsette. Ein slik kultur må HVO byggje i lag. Vi vil ha med alle, både studentar og tilsette, på tvers av einingar og tilsett-kategoriar for å finne vegen framover som éin høgskule.

Demokrati

Ingen einskild leiar, tilsett eller student har dei beste svara for Høgskulen i Volda. Dei beste svara finn vi saman. Derfor må demokratiet framleis stå sterkt ved Høgskulen i Volda. Ved vår kunnskapsinstitusjonen arbeider studentane og tilsette kvar dag for å skape eit best mogleg utdannings- og forskingsmiljø. Rektoratet skal ikkje ha alle svar og løysingar. Leiinga skal lytte til og få innspel frå studentar og tilsette.

Visjon 

Høgskulen i Volda er ein høgskule der studentar og tilsette på tvers av fag og avdelingar arbeider i lag for styrka forsking, gode utdanningar og eit levande høgskuledemokrati.