Prinds Christian Augusts Minde – Kronologisk byggoppføring og den mest nevneverdige bruken igjennom 200 år

Kart over Prinds Christian Augusts Minde med kvartalet rundt. Rød ramme = område freda av Riksantikvaren. Bygninger: 1) Mangelsgårdens hovedbygning. 2) Mangelsgårdens nordfløy, dollhuset. 3) Mangelsgårdens uthus. 4) Mangelsgårdens bryggerhus. 5) Fattigsykehuset. 6) Christiania asyl. 7) Asylets mannsavdeling. 8) Asylets kvinneavdeling. 9) Fabrikkbygninga. 10) Fabrikkbygninga, sidefløy med kirkesal. 11) Maskin- og kjelehuset. 12) Vaskeribygninga. 13) Basarene. (Bilde og bildeteksten er hentet fra: http://www.prindsen.no/hva/


1670: «Den første» Mangelsgården oppført (1)

1698: Dagens Hovedbygning Mangelsgården. (1)

1770: Mangelsgården undergår en stor ombygging. 

etter 1770 kom det flere tilbygg. (F.eks. Uthuset (3)).

1809: Stiftelsen «Prinds Christian Augusts Minde» blir opprettet.

1812: Stiftelsen kjøpte Mangelsgården. 

1812: Fattigvesenets spinnerier ble flyttet til Mangelsgården. 

1819: Anstalten på Mangelsgården blir et desidert arbeidshus.

1829: Dollhus med ni plasser blir opprettet i nordfløyen av Mangelsgården (2). 

1833: Fabrikkbygningen blir etter byggoppføring tatt i bruk (9)

1834: Dollhuset blir utvidet med en 2. etasje.

1840: Fattigsykehuset blir oppført, og er i drift i en kort periode. (5)

1848: Den første sinnsykeloven (som fastsatte praksis og bruk i psykiatrien)

1850–1860: Asylet: Utbygging og regulering for å innfri sinnsykelovens nye krav. (6–8)

1856: Vaskeriet blir etter byggoppføring tatt i bruk. (12).

1886–98: Fattigsykehusbygget: (5) Sykehusavdeling for kvinner med kjønnssykdommer.

1905: Mennene flyttet fra Asylet til Dikemark. 

1908: Kvinnene flyttet fra Asylet til Dikemark.

1927: Mangelsgården ble fredet.

1930: Handelsbodene/ basarene blir opprettet. (13).

2009: Hele PCAM eiendommen ble fredet.

Baksiden av Tvangsarbeidanstalten/ Fabrikkbygningen (9). Foto: Cecilie Kähler 2019.
Bygg bak til høyre:Asylets kvinneavdeling (8). Midt i bildet: Fattigsykehusbygget (5). Litt av mur til venstre: Maskin og kjelehuset (11). Foto: Cecilie Kähler 2019.


Fabrikkbygningen. (10). med kirkefløy til høyre (ikke avbildet). Foto: Cecilie Kähler 2019.

Institusjoner i Københavnsområdet 1686-1940

Jeg ønsker å undersøke hvilke københavnske institusjoner som kan sammenlignes med Prinds Christian Augusts Minde (PCAM). Etter litt research og en samtale med Københavns Stadsarkiv ble jeg opplyst om at det fandtes flere institusjoner som kan ligne på det PCAM engang var.

Abel Cathrines Stiftelse, Almindelig Hospital, Kommunehospitalet, Ladegården, Sankt Hans Hospital, Sundholm og Sankt Johannes, Vartov Hospital og «Andre hospitaler» representerer Christians Plejehus, Frue Sogns Arbejdshus.

I følge det endelige fredningsvedtaket av PCAM ble den institusjonelle lukketheten vektlagt i forbindelse med fredningen. Se vedtaket her

Når jeg har gjennomgått de foreslåtte danske institusjonene har jeg derfor sett særlig på følgende faktorer:

1: Hvem/Hvorfor?

2: Hvor?

3: Lukket område?

4: Er området og/ eller huset godt bevart eller fredet?

5: Er det noe eksplisitt unikt med stedet?

6: Likheter/forskjeller fra PCAM?

***

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Abel Cathrines Stiftelse på bloggen: HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Almindelig Hospital på bloggen: HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Kommunehospitalet på bloggen HER

Kort sammeligningsstudium vedrørende PCAM og Københavns Ladegård på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Sankt Hans Hospital på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Sundholm (og Sct. Johannes Stiftelse) på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Vartov Hospital på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Christians Plejehus på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Frue Sogns arbejdshus på bloggen HER