Almindelig Hospital

Almindelig Hospital 1769–1919

1: Hvem/hvorfor

Almindelig Hospital ble opprettet i 1769 og hadde en dobbeltrolle som stiftelse for de fattige, og et hospital for de syke.. Almindelig Hospital hadde plass til omtrent 700 kvinner og menn. 200 av disse var verdige fattige. (eldre, invalide og svakelige). Etterhvert ble det slik at syke og fattige byfolk tok over sykestuene i større og større grad, og det var ikke lenger bare hospitalets egne pasienter som brukte hospitalets sykeplasser.

Almindelig Hospitals brukerskare baserte seg mer på fattige, sett i forhold til Frederiks Hospital som også lå på Amaliegade. Frederiks Hospital hadde et bedre stilt klientell.

I 1863 ble sykehuset på Almindelig Hospital stengt på grunn av åpningen av et nytt Kommunehospital. De som ble tilbake var lemmeavdelingens egne. For eksempel prostituerte og syke lemmer. I 1885 stengte den siste sykeavdelingen på hospitalet. 

2: Hvor

I de første mange årene lå Almindelig Hospital i Amaliegade 26–36 i København K. Men siden ble det flyttet til Nørre Allé og Ryesgade. Det gamle Almindelig Hospital, som senere skulle bli kalt Nørre Hospital beliggende på Ryesgade ble etterhvert et Hospital for hovedsakelig eldre mennesker. (Københavns Stadsarkiv. «Almindelig Hospital»).

Huset hvor Almindelig Hospital hadde hatt sin beliggenhet på Amaliegade ble revet i 1895, siden det ble overflødig på grunn av opprettelsen av Kommunehospitalet (1863) og Rigshospitalet (1892). 

3: Lukket institusjonsområde?

Jeg fant et bilde av gården som tilhørte Almindelig hospital. Her kan man danne seg sitt eget inntrykk av institusjonens lukkethet. Det er uansett ikke nok likheter i forhold til PCAM for å undersøke denne institusjonen videre i og med at bygget er revet, og at dette i seg selv ekskluderer Almindelig Hospital for å tilhøre den samme sosialhistoriske verdien som PCAM. 

Originalmateriale: Fotografi, Fotograf: Ukjent, Licens: No known rights, Samlingens navn:Mariboes Samling, Institution:Københavns Museum

«Gården i Almindelig Hospital ca. 1887. Tv. bagsiden af hovedbygningen, midtfor staldbygningen med sygestuer for urenlige patienter og th. økonomibygningen. I baggrunden bag staldbygningerne, bygninger tilhørende Det Classenske Fideikommis.

Kildetekst: Billedet er taget under en Koncert for Lemmerne, ved hvilken blandt andre Kunstnere, ogsaa Kongelig Kammersanger N. J. Simonsen medvirkede. Kammersangeren ses forrest paa Tribunen. (Mariboe)» Bildetekst hentet fra:  https://kbhbilleder.dk/kbh-museum/82996den 7. Mars 2019. 


4: Fredet/ bevaringsverdig?

Almindelig Hospital ble revet i 1895.

5: Annet unikt?

Hospitalet hjalp blant annet de tilskadekomne etter flåteranet i 1807 og hospitalet hjalp også de kolerasyke i 1853. 

Hospitalets kummerlige forhold skapte en debatt i samtiden om fattigdomsproblematikken. Dette var kanskje den første kjente debatten om dette samfunnsproblemet: 

         «Utøi har taget saaledes Overhaand, at end ei Væggene ere frie derfor … Her     henlægges de 2 a 3 i en Seng i den bare Halm … bør de Huusvilde saaledes henkastes         som Qvæg, ja værre endnu?»

Les mer om fattigdomsdebatten her: https://bibliotek.kk.dk/nyheder/anbefaling/fattigdebat-og-censur-under-enevaelden

6: Umiddelbare forskjeller og likheter i forhold til PCAM

-Da Almindelig Hospital lå Amaliegade hadde stiftelsen sin egen kirke som PCAM også hadde.

– Økende grad av fokus på fattigdom. 

– Kummerlige forhold.

Kilder:

Hovedstadshistorie.dk (2018). «Almindelig Hospital». Hentet den 7. mars 2019 fra: http://www.hovedstadshistorie.dk/frederiksstaden-2/almindelig-hospital/

Københavns stadsarkiv. (Almindelig Hospital 2019). «Almindelig Hospital». Hentet den 7. mars 2019 fra: https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/hospitaler-og-fattiggarde/almindeligt-hospital

Institusjoner i Københavnsområdet 1686-1940

Jeg ønsker å undersøke hvilke københavnske institusjoner som kan sammenlignes med Prinds Christian Augusts Minde (PCAM). Etter litt research og en samtale med Københavns Stadsarkiv ble jeg opplyst om at det fandtes flere institusjoner som kan ligne på det PCAM engang var.

Abel Cathrines Stiftelse, Almindelig Hospital, Kommunehospitalet, Ladegården, Sankt Hans Hospital, Sundholm og Sankt Johannes, Vartov Hospital og «Andre hospitaler» representerer Christians Plejehus, Frue Sogns Arbejdshus.

I følge det endelige fredningsvedtaket av PCAM ble den institusjonelle lukketheten vektlagt i forbindelse med fredningen. Se vedtaket her

Når jeg har gjennomgått de foreslåtte danske institusjonene har jeg derfor sett særlig på følgende faktorer:

1: Hvem/Hvorfor?

2: Hvor?

3: Lukket område?

4: Er området og/ eller huset godt bevart eller fredet?

5: Er det noe eksplisitt unikt med stedet?

6: Likheter/forskjeller fra PCAM?

***

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Abel Cathrines Stiftelse på bloggen: HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Almindelig Hospital på bloggen: HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Kommunehospitalet på bloggen HER

Kort sammeligningsstudium vedrørende PCAM og Københavns Ladegård på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Sankt Hans Hospital på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Sundholm (og Sct. Johannes Stiftelse) på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Vartov Hospital på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Christians Plejehus på bloggen HER

Kort sammenligningsstudium vedrørende PCAM og Frue Sogns arbejdshus på bloggen HER