Fornying av nettstudium i RLE

Bakgrunn

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag har hatt fleksibelt nettstudium på grunnivå heilt sidan slutten på 90-talet. Søkjarane har kome frå heile landet, men særleg frå vår eigen region. Eit fleirtal er lærarar som tek RLE som vidareutdanning. Søkinga til studiet har vore god og har vokse jamt. I samband med satsinga Kompetanse for kvalitet (KFK) har det kome fleire nettbaserte studium i RLE/KRLE og det er viktig at vi jamt fornyar tilbodet vårt. Nettstudiet er ein svært viktig del av instituttet sin portefølje når det gjeld studenttal og høvet til å utdanne lærarar i KRLE og RE-faget i skulen.

For å legge til rette for dei mange studentane som gjerne tek studiet ved sidan av jobb og omsorgsoppgåver, legg vi vekt på at studiet skal vere fleksibelt. Det er derfor inga undervisning i sanntid. Lærestoffet er litteratur, leksjonstekster og lenker til digitale ressursar og digitale prøver.

Studentgruppa  er mangfaldig. Det er flest kvinner og svært mange tek RLE-studiet som vidareutdanning. Fleirtalet er grunnskulelærarar og ein del faglærarar. Her er også nokre som er ferske studentar.  

Mål med piloten

Som ein del av utvikling av nettstudiet vårt ønskte vi å utvikle fleire digitale ressursar. Måla var metodevariasjon, dessutan at vi på grunn av stort studenttal også trengte å spare lærarressursar, og vi ønskte å lære meir om korleis vi kunne nytte Canvas som på denne tida var heilt ny for oss. Vi bestemt oss for å fokusere på å lage ein del undervisningsfilmar til dei ulike emna i nettstudiet mellom anna fordi evalueringar viste at dette var eit ønske frå studentane. I tillegg utvikla vi enno fleire testar som kan gi djupare læring enn dei fleirvalsprøvene vi alt hadde laga.

Resultat

Filmer: 5 introdusjonsfilmar om korleis bruke Canvas, 8 temafilmar knytt til kristendomshistorie og etikk, to videokurs: om å skrive akademiske tekster – 11 filmar, og eit kurs om bibeltolking, 11 filmar. Vi laga også små testspørsmål til kvar leksjon i eitt av dei fire emna, til saman 63 spørsmål med innlagt «fasitsvar».

Erfaringar

Dei fleste hadde ingen erfaring med å lage snarfilmer. Vi gjorde alt sjølv og delte erfaringar og ny kunnskap i fellesmøte undervegs, men arbeidde ellers individuelt. IT-tilsette arrangerte kurs om Canvas og vi fekk innføring i det nye studioet på Strøm.

Program og sjangre: Vi benyttet ulike program for opptak – ulik lengde (fra 3 – 15min), med og uten «talking head» – de fleste på kontoret, noen i studio; temafilmer og mer instruksjonsfilmer (f.eks. intro til nettstudiet om emneplaner, semesterplan osv.)

Tidsbruk: Mye tid til å lage manus – utarbeide fagstoffet. Mye tid til opptak – for å få flyt i snakkinga

Det visuelle: utgangspunkt for de fleste var en Power Point som ble gjort om til film. Tematikken er vanskeligere å visualisere enn f.eks. matematikk, naturfaglige emner, kunst og håndverk. Det betyr ikke at det ikke går an, men det krever stor kreativitet kunnskap om opphavsretter og lovverk.

Lavterskel: for å få det gjort. Personavhengig hvor motivert man er, hvor komfortabel man er med å stå / sitte foran kamera.

Hva har vi fått til?

Ikke verdens beste filmer, men det ble gjort og vi høstet noen erfaringer.

Hva syntes studentene?

Litt usikker basis for tilbakemeldingene, men for høstens emner er vurderingen positiv på at filmene var forståelig, lærerike og passe lange (over 60 %). Dette var introduksjonsfilmer (talking head) og fem temafilmer i studio.

Vårens emner kom med 3 temafilmer (ikke lærerbilde) og 2 filmkurs med talking head – 22 filmer. Her vurderes filmene en god del svakere. På spørsmål om hvilket utbytte de hadde av filmene krysser 70 % av for at 1 av 4 (1 er svakest). På det andre emnet er det en del bedre der 42 % krysser av for 1.

Henholdsvis 6 og 7 studenter mente at disse filmene var kjedelige i formen. Men ingen store protester på lengde.

Hva er gevinsten?

Erfaring for oss – det blir lettere å gjøre det igjen. Vi har ikke tro på at snarfilm er svaret – men en måte å variere didaktikken i nettstudiet. Å lage filmer selv sparer ikke ressurser i nettstudiet i stor grad – men det som er laget og fungerer, kan brukes igjen. Ikke minst kan det bruks i omvendt undervisning i lokalstudium – det gjør vi. Ett poeng med bruken av filmer er at de bør settes inn i en pedagogisk sammenheng – ikke bare legges ut.

Greit å se at det går an å gjøre på ulike måter.

Har vi svart på behovet som studenten har meldt?

I følge evalueringer melder nettstudentene at de særlig lærer av pensumlitteraturen og av å arbeide med skriftlige oppgaver. På spørsmål om hva de ellers kunne ønske seg, er opptak av undervisning et gjennomgående svar. Det har vi ikke prøvd og tenker at det ikke passer for den typen dialogisk undervisning som vi oftest har. Det er mulig å prøve å ta opp kortere sekvenser av undervisning som kan brukes både for lokalstudenter (neste år) og som læringsressurs for nettstudenter.

Erfaringer med Canvas

Canvas var nytt i 2017-18 og vi la opp emnene med ulik struktur. Det ble årsak til en god del frustrasjon blant studentene. At Canvas er så lineær og ikke har mappestruktur byr på utfordringer. Studentmassen vår på RLE nettstudium tilsier at mange ønsker seg veldig stor fleksibilitet – at alt er tilgjengelig hele tiden. Mens andre trenger et litt mer styrt opplegg. Resultatet er at vi i år har laget felles struktur for emnene i programmet og har sekvensert læringsstoffet i fire moduler – gjennom semesteret. Foreløpig ser det ut til at dette fungerer for flertallet, i alle fall er det mindre spørsmål om å få tilgang til læringsstoff «før tiden» enn tidligere år.

Helsefag for sosialarbeidarar

Nytt studium og nytt utdanningsdesign
Sosialarbeidarar i dag møter mange situasjonar der helsefagleg kompetanse vert etterspurt som følgje av endringar i organiseringa av velferdstilbodet.  Som svar på dette behovet i arbeidsmarknaden starta Høgskulen i Volda i januar 2017 vidareutdanninga «Helsefag for sosialarbeidarar» Utdanninga utgjer 30 studiepoeng og blir gjennomført på deltid over eitt år. Studiet blir gjennomført som ei kombinasjon av samlingar og nettbasert undervisning.

Fortsett å lese «Helsefag for sosialarbeidarar»

Pilot 1: Fornying av nettstudium i norsk

Bakgrunn
Ivar Aasen-seksjonen ved Institutt for språk og litteratur har i 11 år hatt tilbod om årsstudium i norsk (nordisk) (60 stp.) som reint nettstudium. Søkinga til dette studiet er svært god, samstundes som det stadig er fleire utdanningsinstitusjonar som tilbyr nettbaserte studium. Det er difor svært viktig at vi vidareutviklar og fornyar tilbodet i takt med at ny teknologi blir tilgjengeleg. Med dette pilotprosjektet har vi fått høve til å prøve ut nye idear og nye digitale verktøy.

Fortsett å lese «Pilot 1: Fornying av nettstudium i norsk»