Kulturvern i Bardu kommune

Om man leter etter kulturvern på Bardu kommunes nettsider blir du henvist til en side med navn Kulturvern og museer. Her er det aktuelle Midt- Troms Museum som ble etablert høsten 1998. Midt- Troms museum er et samarbeid mellom kommunene Bardu, Berg, Torsken, Målselv, Sørreisa, Tranøy og Balsfjord. Musene som befinner seg i Bardu er Bardu Bygdetun,  Strømsør Fjellgård, Skoelvbrua og Troms Forsvarsmuseum.

Midt- Troms Museum har en detaljert strategisk plan som strekker seg fra 2017-2021. Nedenfor kan du se et utdrag fra strategiplanen som både omfatter en liste over fokusområder og en liste om konkrete tiltak som skal gjøres for å oppnå målene for fokusområdene.

Forvaltning Midt-Troms Museum har utarbeidet en sikringsplan og prioriteringsliste for vedlikehold og arbeider ut i fra en årlig vedlikeholdsplan. Forbedring og praktisk innredning av hovedmagasin og etablering av ”stedsmagasiner” har så langt vært prioritert foran konkrete arbeid med samlingen, men nå begynner disse å bli ferdig.

Forvaltning er høyt prioritert i Strategisk Plan 2017 – 2021 , spesifisert i fokusområdet ”Best mulig forvaltning av Museets samling – bygninger, gjenstander og foto”.

Arbeidet består av:

Bygninger

• Dokumentasjon

• Ferdigstilt tilstandsvurdering/verdi-evaluering av bygninger

• Vedlikehold

• Istandsetting

• Bruk

Gjenstander og foto

• Registrering

• Bevaring og konservering

• Digitalisering

• Tilgjengeliggjøring

• Bruk

Handlinger

1. Orden i intern arkiv

2. Produsere bok om bygninger og byggeskikk i Midt-Troms

3. Analyse og konkretisere: Samling/innsamling

4. Ferdigstille tilstandsvurdering/verdi-evaluering av bygninger

5. Forbedre kvalitetssikring rutiner

6. Forbedre digitalt tilgang til samlinger

7. Oppfølging/deltagelse i felles samlingsforvaltnings initiativer i Troms 8. Videreutvikle lokale samlingsmagasiner ”stedsmagasiner”

9. Oppstart og oppfølging av flere lokale foto- og gjenstandsregistreringsgrupper

10. Bygg rekonstruksjon av Utby ferje

11. Ferdigstille magasin på TRADsenter

12. Etablere åpen magasin (gjenstandsbank) på TRADsenter

13. Etablere arbeidssmia på TRADsenter

14. Etablere tradisjonsverksted på TRADsenter

15. Etablere mekaniskverksted på TRADsenter

16. Etablere materialbank på TRADsenter

17. Forbedre undervisningslokaler — videokonferanseutstyr og serveringskjøkken på TRADsenter

18. Restaurere MK Sjøliv livbåt

19. Restaurere MK Terje

20. Forbedre parkeringsplass og uteområde ved Fjordmuseum/Våtmarkssenter

21. Etablere natursti ved Fjordmuseum/Våtmarkssenter

22. Finne løsning for utfordringer iht bygninger og samlingen på Troms forsvarsmuseum

23. Vurdere videre lokalisering av Troms forsvarsmuseum

24. Istandsette Aursfjordsaga

25. Etablere serveringskjøkken, wc og dusj på Nordfjordskolen

26. Etablere Prestegårdshagen på Lenvik Museum

27. Etablere Berilstua Sommerkafé, med serveringskjøkken på Lenvik Museum

28. Renovere kai, brygge og rorbuer på Lenvik Museum

29. Videreutvikle kursfasiliteter på Lenvik Museum

30. Forbedre sikkerhet – båtbruk – på Lenvik Museum

31. Istandsette/vedlikehold bygninger på Kastnes Bygdetun

32. Etablere håndverks- og matdemonstrasjonsskjul på Kastnes Bygdetun

33. Etablere konsert og teaterscene på Kastnes Bygdetun

34. Istandsette/vedlikehold Kramvigbrygga

35. Bygg rekonstruksjon av kai ved Kramvigbrygga

36. Istandsette fjøs på Bardu Bygdetun

37. Istandsetting hovedstua på Bardu Bygdetun

38. Istandsette fjøs på Strømsør Fjellgård

39. Skjøtsel og pleie av kulturlandskap på Strømsør Fjellgård

40. Istandsette Fossmostua på Fossmotunet 14

41. Istandsette Stabburet på Fossmotunet

42. Få skifertak på Rognmoskole på Fossmotunet

43. Istandsette Sandeggen fjøs på Fossmotunet

44. Istandsette/vedlikehold bygninger på Kongsvoldtunet

45. Dokumentering og registrering av regionens ”skatter” i privat eie

46. Istandsette/vedlikehold Moen Mølle

47. Sikring av bygninger på Fjellet

48. Istandsette Gammelstua på Hofsøy Bygdemuseum

49. Istandsette/vedlikehold bygninger på Hofsøy Bygdemuseum

50. Istandsette Øver-Kaperdalen på Kaperdalen

51. Vedlikehold Ner-Kaperdalen på Kaperdalen

52. Utvikle plan for skjøtsel av kulturlandskap på Kaperdalen

53. Skjøtsel og pleie av kulturlandskap på Kaperdalen

54. Vedlikehold av Kveitmuseum

(Uttdrag fra Strategisk plan 2017-2019 Midt- Troms Museum,
https://www.mtmu.no/wp-content/uploads/2018/07/Strategisk-plan-2017-2021.pdf ).

Jeg har ikke lykkes i å finne en egen kulturminneplan for kommunen, men i kommunens arealplan fra 2018-2030 omhandler kapittel 3.2 Kulturvern/kulturminner.

I kapittelet understreker man komunnens rolle i forvaltningen av kulturarven gjennom Plan og Bygnings-loven som det viktigste verktøyet for å kunne ta vare på mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

For å fange opp innspill og uttalelser gjennomførte kommunen en oppstartmelding og et planforum i Troms hvor de har fått tilbakemeldinger på dette sektorområdet. I arealplanen understrekes det at kommunen har endel automatisk fredete (altså at det er eldre enn fra 1537) kulturminner. Disse ligger spesielt i området rundt Altevatn og Leinavatn, i all hovedsak fra tidlig metalltid. Noen av disse er lokaliteter som har blitt gravd ut. Ved nordøstenden av Altevatn er det også en god del registreringer, også her hovedsakelig fra tidlig metalltid. Men det har også blitt gjort funn fra steinalder her. Det er også en stor mengde registreringer av samiske kulturminner i den vestlige enden av Altevatn, ved Persenbukta.

Ellers skrives det i planen om;

Meget gammel bosetting ved Leina (8000 år gammel). Langs elva Suttesgaldojohka er det en del registreringer, da i all hovedsak av fangstgroper. I Ostu inkludert området rundt villmarkscampene, er det gjennomført kulturminneregistrering sommeren 2015 av Sametinget og fylkeskultur. Det ble ikke gjort nye funn, men det er en mengde funn fra tidligere. Det er lagt hensynssone rundt alle kjente objekt. Strømsør og Viken gård er vedtaksførte kulturminner. Området rundt Strømsør er typisk for regionen både kulturmessig og biologisk og viser en typisk fjellgård med kombinasjonsbruk av jordbruk, jakt og fiske. Begge kulturminnene viser arkitektur og håndverkstradisjoner fra Gravholme Leina, foto Stine Sveen, Sametinget Kommuneplanens arealdel – Planbeskrivelsen 12 Dølakulturen, der Bardu ble befolket av nybyggere fra Nord-Østerdalen fra slutten av 1700- tallet. Bardu bygdetun viser er på samme måte tradisjoner fra nybyggertida, men er ikke fredet. Ingen andre utbyggingsformål har registrerte kulturminner i nærheten, jf. Askeladden4 . (Hentet fra Bardu kommunesarealplan, 2018-2030,
file:///C:/Users/Malin/Downloads/Planbeskrivelse_04.01.18[1]%20(1).pdf ).

De siste årene har det også vært stor aktivitet i utarbeidelsen av ny bygdebok fra Bardu, et verk på to bind som tar for seg alle gårdsnummer og bruksnummer i Bardu frem til 2013. Bøkene inneholder mer enn 1400 sider med lokalhistorie, bilder og kart. Arbeidet med bygdeboka har vært et langt og kostbart prosjekt. Bygdeboknemda i Bardu fikk sin første bevilgning i 2008 på 3,5 millioner. Men etter flere nye bevilgninger ente tilslutt prislappen på 7,7 millioner.

Det finnes altså en rekke personer som arbeider for å bevare kulturminnene i Bardu, både fra kommunen, i arbeidet med bygdebøkene og gjennom arbeid i museene!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *