Publiseringskanalar

 • Grunn – praksis – rethos – skape publiseringskanal
 • Tema – alt på tvers innan helse/velferd
  • Reeves (2016) hevdar at trass i at ein har utvikla nyttig kunnskap om tverrprofesjonelle relasjonar, har ein mangel på teoretiske perspektiv i forskinga ført til tap av utdjupande analyser. 
   Vi oppfordrar difor til at forfattarane nyttar teori som inngang til analysen, og at denne blir
 • Redaksjon – AØ – RS – EW??
 • Målgruppe – utdanningane og praksisfeltet – men med NVI poeng.
 • Forfattarar – invitasjon
 • Review – blind intern + blind ekstern
 • Format – OA idunn
 • Finansiering – Botnfinansiering frå HiM og HVO – pluss forfattarfinansiering per kapittel
 • Invitasjon: Viktig å sikre folk som har finansiert i feltet.
  • Sjukeheim
  • Barnevern
  • Skule/BHG
  • Helsestasjon
  • Flyktningetenesta
  • NAV
  • Folkehelse
  • Funksjonsnedsettelse
 • Tidsplan – Abstract 1/2 – Førsteutkast sommaren 2020

Det eksisterer ei heil rekkje publiseringskanalar som er relevante for TPS, men det manglar ein norskspråkleg kanal som fokuserer på TPS i kontekst.

Open tilgang og tematiserte bøker er det vi trur på.

Kanal for publisering av TPS-relevante ting

Skape ein lettare inngang for førstepubliserarar, både gjennom hjelp til forståing og takling av reviews og gjennom støtte i forskingsgruppe.

Tittel: Samarbeid på tvers – Forskerblikk på brukermedvirkning, tverrfaglig, tverretatilig, tverrsektorielt, tverrprofesjonelt samarbeid.

Aktuelle tema: Kommunen, barnevernet, skulen, helsetenesta

Empiri frå feltet for praksisfeltet sin del
Teori for UH-sektoren sin del.